Mayo County Council logo

Deis do Bheirt ó Mhaigh Eo obair i nGaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir / Opportunity for 2 Mayo teachers to work in this year’s Gaeltacht in Canada!

Deis doBheirtó Mhaigh Eo obair i nGaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir

Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir ag cur deis ar fáil do bheirt ó Mhaigh Eo, nó a bhfuil cónaí orthu i Maigh Eo, taisteal go Ceanada chun obair mar mhúinteoirí ann le linn an chúrsa samhraidh a bhíonn acu ó 10-16 Lúnasa, íocfar costais taistil agus lóistín.
 
Tá Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir suite in Tamworth Ontario agus osclaíodh í ar 16 Meitheamh 2007 nuair a shocraigh dream a raibh grá ollmhór acu don Ghaeilge talamh a cheannach chun Gaeltacht a bhunú. An phríomhaidhm a bhí acu ná go mbeadh ceantar acu ina labhrófaí an Ghaeilge mar theanga phobail agus go mbeadh na traidisiúin Ghaelacha uilig beo beathach ann.
 
Freastalaíonn gach saghas duine ar an nGaeltacht seo, idir dhaoine arb as Éirinn a sinsir agus dhaoine nach bhfuil baint ar bith acu leis an tír seo ach a bhfuil suim ollmhór acu sa Ghaeilge agus i dtraidisiúin na hÉireann. Déanann Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir iarracht na mic léinn uilig a thumadh i chuile ghné den traidisiún Gaelach: an teanga, cúrsaí spóirt, damhsa, ceol, bia, piseoga, agus solathraíonn siad ranganna agus ceardlanna sna hábhair seo uilig i rith na gcúrsaí samhraidh.
 
Tá naisc láidir idir Maigh Eo agus Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir agus iad ag obair as lámh a chéile le blianta anuas, le múinteoirí as Maigh Eo ag múineadh ann le trí bliana anuas, agus baill den Ghaeltacht ag freastal ar imeachtaí i Maigh Eo. Chaith duine amháin acu sé seachtaine ag foghlaim na Gaeilge i gCeathrú Thaidhg cúpla bliain ó shin, agus chaith duine eile acu trí seachtaine i dTuar Mhic Éadaigh.
 
Má tá tú os cionn 21 bliana d’aois, Gaeilge líofa agat, taithí múinteoireachta agus taithí in eagrú imeachtaí spraíúla agat agus dá mba mhaith leat páirt a ghlacadh i nGaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir 2014, seol do CV mar aon le litir mhínithe ag cur in iúl cén fáth ar chóir tusa a chur chuig Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir i mbliana chuig gaeilge@mayococo.ie roimh 5.00 i.n. ar an Aoine 20 Meitheamh 2014.
 

Tuilleadh eolais:

Marian Uí Mháille

Oifig na Gaeilge

Comhairle Contae Mhaigh Eo
T: 094 9047597
R: gaeilge@mayococo.ie
Tá tuilleadh eolais faoi Ghaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir le fáil ag www.gaeilge.ca agus www.oireachtas.ca

Opportunity for 2 Mayo teachers to work in this year’s Gaeltacht in Canada!

Mayo County Council and Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir (The North American Gaeltacht) are giving an opportunity to 2 Gaeilgeoirí from or living in Mayo to work in  Canada as a teacher for a week as part of their Summer Course from the 10 -16 August, with their travel and accommodation provided.

Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir is situated in Tamworth Ontario, it opened on June 16 2007, when a group of people with a great fondness for the language and culture decided to buy a plot of land to create the first Gaeltacht outside of Ireland. Their aim is to have an area where Irish is spoken as a community language and to provide an opportunity for people to immerse themselves in all aspects of Irish culture.

A variety of people from different backgrounds attend the courses at this Gaeltacht, people whose descendants originated from Ireland, and even people who have no attachment to Ireland but have a “grá” for our language and culture. Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir does its best to immerse every student in all aspects of Irish culture - language, sport, dance, music, food, folklore, and they provide classes and workshops in all of these areas during their summer course.

Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir has strong links with Mayo, with Mayo people having travelled there for the past three years and members of their Gaeltacht community attending events in Mayo.  A number of years ago, one member of their community spent six weeks learning Irish in Ceathrú Thaidhg, and another spent three weeks in Tuar Mhic Éadaigh.

If you are over 21 years of age, have fluent Irish, experience in teaching and organising fun activities and are interested in being part of the Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir 2014 experience, send your CV with a cover letter explaining what you can contribute to this year’s Gaeltacht course to gaeilge@mayococo.ie before 5pm on Friday, 20 June 2014.

Further information:

Marian Uí Mháille

Oifig na Gaeilge

Mayo County Council
T: 094 9047597
R: gaeilge@mayococo.ie

Further information regarding Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir (The North American Gaeltacht) is available at www.gaeilge.ca agus www.oireachtas.caPosted: 05/06/2014
Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Online Services

Can't find what you need?

FixYourStreet.ie

Report issues with potholes, paths, drainage/flooding, public lighting, illegal dumping and other issues online via the FixYourStreet.ie website.

  More Mayo County Council and Local Government Websites