Maoiniú | Funding

SCÉIM NA bhFÉILTE | FESTIVALS SCHEME

Díríonn an scéim seo ar fhéilte a bhfuil mar aidhm acu na healaíona Gaeilge, na healaíona dúchasacha agus oidhreach na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach, mar dhlúthchuid den bhféile, agus ardán a chur ar fáil go hidirnáisiúnta, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal agus d'earnáil na n-ealaíon.

Critéir na Scéime:

 • Ábhar na féile, líon agus tarraingteacht na n-imeachtaí trí mheán na Gaeilge

 • Samhlaíocht augs nuálaíocht clár oibre lucht reáchtála na féile,

 • Líon rannpháirtithe

 • Úsáid na Gaeilge i gcomhthéacs na n-ealaíon dúchasach a chur chun cinn aithriseoireacht, amhránaíocht, scéalaíocht, léamh scéalta, puipeadóireacht, drámaíocht, scannáin agus litríocht, ealaíontóirí nua a chothú.

 • Úsáid na Gaeilge ar chlár na féile agus ar ábhar bolscaireachta na féile

Foirmeacha Iarratais le fáil ó Foras na Gaeilge: feilte@forasnagaeilge.ie nó 01 639 8400

Spriocdháta: 14 Bealtaine

This scheme is aimed at festivals' which aim to foster and promote, through Irish or bilingually, Irish language arts, indigenous arts and Irish language heritage as an integral part of the festival, and to provide a stage for the Irish language internationally, at a community level and at an artistic level.

Criteria of Scheme:

 • Subject matter of the festival, the number and attractiveness of the events through the medium of Irish

 • The imagination and innovation of the festival organisers' programme

 • The number of participants

 • To promote the use of Irish in the context of indigenous arts - recitation, singing, storytelling, story reading, puppetry, drama, film and literature, new artists.

 • The use of Irish in the festival programme and in the festival promotional material

Application forms available from Foras na Gaeilge: feilte@forasnagaeilge.ie or 01 639 8400.

Closing Date: 14 May

Foras na Gaeilge             T: 01 639 8400      R: feilte@forasnagaeilge.ie        I: www.gaeilge.ie
SCÉIM NA nIMEACHTAÍ ÓIGE | YOUTH EVENTS SCHEME

Tríd an scéim seo, tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge d'imeachtaí oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg agus a bhfuil mar aidhm acu "Úsáid na Gaeilge a chur chun cinn, a chothú agus a neartú". Ní mór imeachtaí feiliúnacha a chuirfidh le deiseanna úsáide na Gaeilge do dhaoine óga a bheith á reáchtáil idir 1 Meán Fómhair 2010 agus 30 Meitheamh 2011.

Má tá aon cheist ort faoi ghné ar bith den fhoirm ná den seicliosta, moltar duit teagmháil a dhéanamh le Foras na Gaeilge roimh an spriocdháta. An dáta deiridh le haghaidh iarratas - an Aoine, 14 Bealtaine 2010 ar 5.00pm.

Tá an scéim seo oscailte d'aon dream nach eagraíocht bhunmhaoinithe iad.

Is féidir cóip de na critéir agus foirm iarratais a íoslódáil anseo. Leagan PDF den fhoirm iarratais ar fáil anseo.

***

Through this scheme, Foras na Gaeilge is providing funding for suitable Irish Language activities for young people which aim "To advance, promote and strengthen the use of Irish". Suitable events that will provide young people with opportunities for using the Irish language should be run between 01 September 2010 and 30 June 2011.

If you have any questions on any aspect of the form or the checklist, it is advised that you contact Foras na Gaeilge before the deadline.

Closing date for applications - Friday 14 May 2010 at 5.00pm. This scheme is open to any organisation except corefunded organisations.

A copy of the criteria and an application form are available to download here. PDF version of application form available here.

Foras na Gaeilge           T: 01 639 8400      R: eolas@forasnagaeilge.ie      I:  http://www.gaeilge.ie/ForasNaGaeilge/applicationform_listing.asp?id=5
SCÉIM na nEALAÍONTÓIRÍ sa PHOBAL | ARTIST IN THE COMMUNITY SCHEME

Is í aidhm na scéime ná dian-chomhoibriú a spreagadh idir pobail áite agus/nó suime agus ealaíontóirí, a mbíonn saothar ealaíne nó tionscadal mar thoradh air, ina n-oibríonn baill an ghrúpa pobail agus na healaíontóirí le chéile chun tionscadal nó imeacht ealaíonta a chruthú. Tá Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal á bainistiú ag Create, an ghníomhaireacht forbartha pobail i gcomhair na n-ealaíon comhpháirteach, ag cur seirbhísí ar fáil i gcomhair forbartha ealaíon agus cleachtas ealaíne comhpháirteach in Éirinn.

Spriocdháta:  03 Meitheamh 2010 | Deadline: 03 June 2010

The aim of the scheme is to encourage intense collaboration between communities of place and/or interest and artists, culminating in an artwork or a project in which the members of the community group and the artists work together in order to realise an artistic project or an event. The Artist in the Community Scheme is managed by Create, the national development agency for collaborative arts, providing services for arts development and collaborative arts practice in Ireland.

An Chomhairle Ealaíon     T: 01 618 2000        R: awards@artscouncil.ie       I: www.artscouncil.ie
SCÉIM UM CHOMHARTHAÍOCHT DHÁTHEANGACH | BILINGUAL SIGNAGE SCHEME

Tá Foras na Gaeilge ag soláthar maoiniú meaitseála d'Fhiontair Mheánmhéide agus Bheaga (SMEs) tríd an scéim atá sonraithe thíosluaite. Is féidir an tacaíocht seo a fháil ach sonraí do chomhlachta agus meastachán na gcostas a chur leis an fhoirm chuí agus iad a sheoladh tríd an phostas chuig:   Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2 

Foirm Iarratais le fáil anseo - Spriocdháta 5 Deireadh Fómhair 2010. 

Comharthaíocht Sheachtrach Ghaeilge / Dhátheangach - í á cur in oiriúint do do ghnó: Further information from www.gaeilge.ie/gno

 • Cuimsítear comharthaíocht nua-dhéanta nó athdhearadh ar chomharthaíocht reatha. 
 • I measc na samplaí, tá Comharthaí d'Aghaidheanna Siopaí; Comharthaíocht ar Fheithiclí Gnó; Comharthaí Seachtracha srl. 
 • Cinntítear úsáid na Gaeilge agus an Bhéarla ar aon chomhartha amháin (seachas dhá chomhartha éagsúla). Is é seo an cleachtas is fearr, é níos éifeachtaí ó thaobh costais de, agus gan cead pleanála sa bhreis de dhíth air. Ní gá ainm branda na cuideachta a aistriú. Tá sé mar aidhm ag an gcúnamh seo cur le branda do sheirbhíse/ do tháirgí reatha trí úsáid chomhlántach na Gaeilge. 
 • Cinntítear go n-aistrítear an téacs eile ar fad ar an gcomhartha go Gaeilge. Tá sé seo tábhachtach chun éifeacht iomlán a bhaint as an dátheangachas agus uathúlacht an chomhartha á cur in iúl. 
 • Bá chóir go mbeadh an téacs Béarla agus an téacs Gaeilge ar chóimhéid. D'fhéadfaí cur le héifeachtacht an téacs trí chlófhoirne agus dathanna éagsúla a úsáid.   
***

Foras na Gaeilge is offering match-funding to all Small & Medium Business (SMEs) through the scheme outlined below. To avail of this assistance, simply forward the details of your company on the appropriate form along with the costing quote via post to: Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2

Application form available here - Closing date: 5 October 2010. 

Bilingual / Irish Business Signage - Applying it to your business: 

 • Includes new and replacement signage
 • Sample signage includes Shop-Front Signs; Signage on Business Vehicles; External Signs, etc
 • Ensure that use of English and Irish are on one single sign (as opposed to two separate signs). This is best practice, more cost-effective, and does not require any further planning permission.
 • There is no need to translate the business brand name. The aim of this assistance is to enhance your current service / product brand through complementary use of Irish.
 • Ensure that all other text of the sign is translated to Irish. This is important in maximizing the effectiveness of bilingualism in making the sign stand out.
 • Both text in English and Irish should be the same size. Using different font styles and colours can enhance effectiveness of text. 
 Foras na Gaeilge          T: 01 639 8400            R: eolas@forasnagaeilge.ie            I: www.gaeilge.ie/gno
MAOINIÚ D'ÁBHAIR DHÁTHEANGACHA | FUNDING FOR BILINGUAL MATERIALS

Tá Foras na Gaeilge ag soláthar maoiniú meaitseála d'Fhiontair Mheánmhéide agus Bheaga (SMEs) tríd an scéim atá sonraithe thíosluaite. Is féidir an tacaíocht seo a fháil ach sonraí do chomhlachta agus meastachán na gcostas a chur leis an fhoirm chuí agus iad a sheoladh tríd an phost chuig: Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2

Ábhair Ghaeilge / Dhátheangacha - iad á gcur in oiriúint do do ghnó:

 • Clúdaítear ábhar nua-dhéanta nó athdhearadh ar ábhar reatha.

 • San áireamh tá ábhair Aitheantais Chorparáidigh (lógónna, brandáil ghinearálta, cinn litreach, scripteanna ríomhphoist, cártaí gnó, meabhráin, admhálacha, sonraisc, fógraí HR, foilseacháin, bileoga cumhdaigh .i. facs agus ríomhphoist, srl); Suíomhanna Gréasáin, Pacáistiú (ainmníocht táirgí, lipéadú, dearadh, srl); Comharthaíocht Inmheánach (comharthaí sláinte agus slándála, uath-thaispeáintí ar an láthair, taispeántaí scipéad airgid, srl); Ábhair Fógraíochta (seastáin taispeántais, bróisiúir, póstaeir, paimfléid, bileoga, srl).

 • Ní gá ainm branda na cuideachta a aistriú. Tá sé mar aidhm ag an gcúnamh seo cur le branda do sheirbhíse/ do bhranda reatha trí úsáid chomhlántach na Gaeilge.

 • Go hiondúil cuirtear an Béarla agus an Ghaeilge le hais a chéile ar an ábhar céanna, nó cuirtear an Béarla ar thaobh amháin agus an Ghaeilge ar an taobh eile de dhoiciméad. Is é seo an cleachtas is fearr, é níos éifeachtaí ó thaobh costais de, agus ní gá go mbeadh doiciméid oibriúcháin á gcóipeáil.

 • Ba chóir d'iarratasóirí a chinntiú go léirítear an téacs dátheangach ar fad go cothrom.

Tá an fhoirm iarratais ceangailte le fáil anseo.

***

Foras na Gaeilge is offering match-funding to all Small & Medium Business (SMEs) through the schemes outlined below. To avail of this assistance, simply forward the details of your company on the appropriate form along with the costing quote via post to:   Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2

Bilingual Business Materials - Applying it to your business:

 • Includes new and replacment materials.
 • Includes Corporate Identity materials (logos, general branding, letterheads, e-mail scripts, business cards, memos, receipts, invoices, HR adverts, publications, cover pages i.e. fax and e-mail, etc); Websites, Packaging (product naming, labelling, design, etc); Internal Signage (safety & security signs, automated in-store displays, cash register displays, etc); Advertising Materials (exhibition stands, brochures, posters, flyers, leaflets, etc).
 • There is no need to translate the business brand name. The aim of this assistance is to enhance your current service / product brand through complementary use of Irish.
 • Bilingual materials will generally have English and Irish side-by-side on same material, or alternatively have English on one side and Irish on other side of document. This is best practice, more cost-effective, and does not require any unnecessary duplication of operational documents.
 • Applicants should ensure all text is presented bilingually on an equal basis.

Application form available here.

Foras na Gaeilge          T: 01 639 8400            R: eolas@forasnagaeilge.ie            I: www.gaeilge.ie/gno
FIONTAR CHOMHRAIC TEO.

Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Tá infheistíocht de €3.00m curtha ar fáil ag an mBSL le haghaidh Ciste Fhiontar Chomhraic Teo., i ndiaidh dúnadh Stáisiún Cumhachta Bhéal Átha Chomhraic i 2005. Is í an phríomhaidhm atá ag an gCiste ná cruthú deiseanna fostaíochta i Maigh Eo Thuaidh.

Déanfaidh Cuideachta neamhspleách “Fiontar Chomhraic Teo.” a bhunaíodh i 2009 bainistiú ar an gCiste. Níl ach líon teoranta airgid ar fáil chun fiontar príobháideach agus cruthú poist a chur chun cinn, agus táthar ag fáiltiú roimh iarratais ó eagraíochtaí phobail-bhunaithe, gnóthaí príobháideacha, comhpháirtíochtaí agus daoine aonair atá bunaithe sa cheantar atá léirithe ar an léarscáil thuas, le haghaigh tionscadail a dtabharfaidís faoi san am atá le teacht.

Má tá iarratais déanta cheana féin ag iarratasóirí chuig gníomhaireachtaí maoinithe cuí ar nós Cuideachtaí LEADER, Comhlacht Forbartha Áitiúil Comhtháite Mhaigh Eo, Fiontraíocht Éireann, Bord Fiontar Chontae Mhaigh Eo, agus Údarás na Gaeltachta. Is féidir deontais Fhiontar Chomhraic Teo. a úsáid mar mhaoiniú comhoiriúnaithe leis na bhfoinsí chistiú thuas-luaite.

Cuirfidh an Ciste béim ar thacú le;

 • Traenáil Fiontraíochta, Oideachas agus Breisoiliúint
 • Spás Oibre Tráchtála, Tionsclaíoch, Goir nó Teicneolaíoch agus an bonneagar gaolmhara a chruthú
 • Áiseanna Pobail agus Deontais Forbartha le haghaidh fiontar gnó nó pobail nua

Fiontar Chomhraic Teo. invitation for proposals. Following on from the closure of the Bellacorick Power Station in 2005, the Electricity Supply Board has provided investment of €3.00m for the Fiontar Chomhraic Teo. Fund. The principal objective of the Fund is the creation of new employment opportunities for North Mayo.

The Fund will be managed by an independent Company, “Fiontar Chomhraic Teo.” established in 2009. The Company has a limited amount of funding available for the purpose of promoting enterprise and job creation and is seeking applications from community-based organisations, private companies, partnerships and individuals in the area outlined on the above map, for projects to be undertaken in the near future.

Applicants will be required to show if they have already made applications to other appropriate funding agencies such as LEADER Companies, Mayo Integrated Local Development Company, Enterprise Ireland, Mayo County Enterprise Board and Údarás na Gaeltachta. “Fiontar Chomhraic Teo.” Fund grants can be used as matched funding for any of the above funding sources.

The Fund will focus on supporting;

 • Training for Enterprise, Education and Upskilling
 • Creation of Commercial, Industrial, Incubation and Technological work space and associated infrastructure
 • Community Facilities and Development Grants to new business or community enterprise

Critéir do Thograí
Foirm Iarratais - Grúpaí Pobail & Deonacha
Foirm Iarratais - Tograí Fiontair Bheaga
Iarratas ar Dheontas Staidéir
Treoirlínte - Deontais Chaipitil & Fostaíochta
Treoirlínte - Plean Gnó a Réitiú

Comhairle Contae Mhaigh Eo                T: 094-9047545             I: www.mayococo.ie
SCÉIM DEONTAS CHOLMCILLE | COLMCILLE GRANT AID SCHEME:

Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. Is féidir iarratais faoi bhonn £2,500/€3,000 a chur isteach ar bhonn leanúnach.

Is é fís Cholmcille "pobal bríomhar idirghníomhach Gaelach idir Éire agus Albain". Ainmníodh an eagraíócht i ndiaidh an naoimh ón séú haois Colm Cille. Oibríonn siad mar a dtagann cainteoirí Gaeilge ó Éiriann agus Albain le chéile; agus féachann siad le hiad a thabhairt le chéile. Cuireann Colmcille tuiscint ar an nGaeilge agus ar an gcultúr Ghaelach chun cinn chomh maith: tá oifigí againn in Albain, i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann.

The Colmcille grant aid scheme is open. Applications are invited which strengthen Irish Gaelic and Scottish Gaelic, and which foster links between communities speaking Irish and Scottish Gaelic.

The vision of Colmcille is "a vibrant interactive Gaelic community spanning Ireland and Scotland". The organisation is named after the 6th century Saint Colum Cille. It works where the Gaelic speakers of Ireland and Scotland meet; and works to bring them together. Colmcille also promotes awarenss of Gaelic language and culture; it has offices in Scotland, the Republic of Ireland and Northern Ireland.

Colmcille             T: 048 9089 0983             R: maolcholaim@colmcille.net             I: www.colmcille.net