Scéalta Eile | Other Stories

SEANS CHUN SÍNTIÚS A THABHAIRT I LEITH CHOIMISIÚNAITHE PHOIBLÍ i mBÉAL AN MHUIRTHEAD | YOUR 'WRITE' TO DONATE...

Tá James Hayes, ealaíontóir, ag lorg síntiúis phinn luaidhe cibé tábhachtach, súntasach, bríoch, nó siombalach ó dhuine ar bith, agus go háirithe uathu siúd i gceantar Iorrais ar mhian leo iad a sheoladh, chun cuidiú le páirt de shuiteáil bhuan dhealbhóireachta phoiblí ar mhór scála coimisiúnaithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo a chruthú d’Áras Inis Gluaire i mBéal an Mhuirthead.

Beidh am á chaitheamh aige i mBéal an Mhuirthead le linn mhí Bealtaine ag tabhairt cainteanna i scoileanna áitiúla agus san Ionad Ealaíne agus i mbun ceardlanna a thabhairt do na páistí in Áras Inis Gluaire. Beidh pinn luaidhe na bpáistí a úsfáidfear le linn na ceardlainne curtha isteach freisin ins an obair chríochnaitheach ealaíne.  

Déanfar chuile pheann luaidhe a roghnófar ón deonú a mhúnlú go huathúil agus a theilgeann i gcré-umha ansin agus a thabhairt ar ais dá úinéir má iarrfar é.  Beidh an peann luaidhe cré-umha ansin mar chuid den obair mhórscálaí ar taispeántas buan in Ionad Ealaíon Bhéal an Mhuirthead.  Beidh breis agus 2,000 peann luaidhe cré-umha san saothar iomlán, na pinn luaithe deonaithe roghnaithe san áireamh.

Iarrtar ar chuile rannpháirtí a bpeann luaithe a chur isteach in éineacht le giota beag faisnéise chúlra i scríbhinn (uasmhéid de 100 focal) maidir leis an fáth go bhfuil a bpeann luaidhe suntasach dóibh agus faoin chúis gur chóir é a bheith áirithe san togra. D’fhéadfadh go rachfadh an fhaisnéis chúlra seo chun taispeántas forlíontach a cheapadh mar thaca ag an saothar ealaíona poiblí in Ionad Ealaíon Bhéal an Mhuirthead.   

Chomh maith le pinn luaidhe dhaoine áitiúla a áireamh, tá cuireadh tugtha ag James freisin do scríobhnóirí, ealaíontóirí, filí agus ailtirí ó thrasna na tíre a gcuid peann luaithe a dheonú chomh maith.

Tá an aighneacht ar dheonú oscailte do gach uile dhuine agus beidh sé teoranta d’uimhir shocraihe pinn luaidhe.  Déanfaidh an t-ealaíontóir an roghnú seo agus beidh sé bunaithe ar an fhaisnéis chúlra agus ar shuntasacht an phinn luaidhe chomh maith lena fheidhmiúlacht agus a oiriúnacht d’fhiúntas aeistéitiúil an tsaothair...

Mar sin, bíodh do sheans agat a bheith mar pháirt don saothar ealaíon.  Ba chóir iontrálacha deonaithe, peann luaidhe agus foirm iarratais chomhlánaithe a chur chuig: Gaynor Seville, Comhordaitheoir Ealaíona Poiblí, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Cuirfear gach rannpháirtí ar an eolas maidir leis an roghnú go luath tar éis an dáta deiridh. Bhéarfar cuireadh chuig an ócáid speisialta seolta do chuile dhuine a sholáthróidh peann luaithe nuair a bheidh deireadh leis an saothar ealaíne.

Spriocdháta:  Bealtaine 15

 pinn luaidhe

The artist James Hayes is seeking donations of either important, significant, meaningful or symbolic pencils from anyone, and inparticular those from the Erris region, who wishes to donate them to help form part of a large scale permanent public sculptural installation commissioned by Mayo County Council for Áras Inis Gluaire in Bellmullet.

He will be spending time in Belmullet during May, giving talks at local schools and at the Arts centre and holding workshops for children in Áras Inis Gluaire. The children’s pencils used during the workshop will also be included in the final artwork.

Each pencil that is selected from the donation section will be uniquely molded then cast in bronze and returned to its owner if requested, the bronze pencil will then form part of the large-scale work on permanent display in the Bellmullet Arts Centre. The overall work will contain over 2000 bronze pencils including the selected donated pencils.

Each contributor is asked to submit their pencil along with a small amount of background information in writing (max 100 words) with regard to why their pencil is significant to them and why it should be included in the project. This background information may also go to formulate a supplementary exhibition in support of the public art work in the Bellmullet Arts Centre.

As well as including the pencils of local people, James has also invited Writers, Artists, Poets and Architects from across the country to donate their pencils too. 

The donation submission is open to everyone and will be limited to a set number of pencils. This selection will be done by the artist and will be based on the background information and significance of the pencil and it’s functionally and suitability to the overall aesthetical value of the work…

So, have your chance to be part of the art work, donation entries, including pencil and completed form should be sent to Gaynor Seville, Public Arts Co-ordinator, Mayo County Council, Áras an Chontae, Castlebar, Co.Mayo.  

Each contributor will be notified in regard to the selection shortly after the closing date. Everyone who contributes a pencil will be invited to a special launch event when the art work is completed.

Deadline May 15th 

Ealaín Phoiblí Mhaigh Eo        T: 094 904 7561     R: gseville@mayococo.ie      
MARGADH FEIRMEOIRÍ IORRAIS | ERRIS FARMERS' MARKET

Beidh Margadh Feirmeoirí Iorrais ag ath-oscailt arís ar feadh an tSamhraidh.  Tá réimse leathan bia atá úr, séasúrach agus caighdeánach ó cheantar Iorrais le fáil sa mhargadh - glasraí, uibheacha circe agus lachan, ábhar bácála, iasc, luibheanna agus plandaí beaga, táirgí feamainne agus miasa réamhullmhaithe san áireamh.  Tá fáilte roimh chuile dhuine teacht, ábhar bácála a bhlaiseadh agus labhairt leis na feirmeoirí agus na táirgeoirí áitiúla.  Béimid ag fógairt na laethanta agus na hamanna oscailte in am tráth.

Margadh Feirmeoirí Iorrais – Erris Farmers Market will be re-opening for the summer months.   The market offers a variety of fresh, seasonal produce from the Erris area including vegetables, free range hen and duck eggs, home baking, fish, herbs & small plants, seaweed products and prepared dishes.   Why not come along, sample the produce on offer and get to know the local farmers and producers.  The opening dates and times will be advertised in due course.

Margadh Feirmeoirí Iorrais        T: 097 88082             R: dunchaochain1@eircom.net 
"MAYO'S LOST ISLAND" - LEABHAR FAOI INIS GÉ

Tá leabhar faoi Inis Gé le Brain Dornan "Mayo's Lost Island" ar fáil ó Ionad Deirbhile, Eachléim. Costas €25.

Comhar Deirbhile            T: 097 85727           R: comhardeirbhile@gmail.com
NUACHTLITIR CHILL CHOMÁIN | COMMUNITY NEWSLETTER

Tá eagrán 15 de Nuachtlitir Chill Chomáin, atá foilsithe ag Comhar Dún Chaocháin Teo i gcomhar le Coiste Ghlór na nGael Ceathrú Thaidhg, le fáil anois.  Coinníonn an nuachtlitir pobail seo daoine ar an eolas ar obair leanúnach Chomhar Dún Chaocháin Teo, ar chúrsaí reatha, ról na n-eagras forbartha, conas tograí a fhorbairt agus a bhainistiú, foinsí maoinithe &rl.  Tá tuilleadh eolais le fáil ar 097 88082.      

The 15th edition of Nuachtlitir Chill Chomáin, which is published by Comhar Dún Chaocháin Teo and Coiste Ghlór na nGael Ceathrú Thaidhg, is now available.  This community newsletter informs people of the ongoing work undertaken by Comhar Dún Chaocháin Teo, current events, the role of development agencies, how to develop and manage projects, sources of funding etc. 

Comhar Dún Chaocháin Teo.              T:  (097) 88082              R:  dunchaochain1@eircom.net    
AN SEÓ - CLÁR NUA DÁTHEANGACH AR RAIDIÓ POBAIL CHAISLEÁN AN BHARRAIGH | AN SEÓ - NEW BILINGUAL PROGRAMME ON CASTLEBAR COMMUNITY RADIO

Tá Seó nua dátheangach dár teideal AN SEÓ á chraoladh ar Raidió Pobail Chaisleán an Bharraigh gach Déardaoin óna 4 i.n. go dtí a 5 i.n., le athchraoladh ar an Mháirt ina dhiaidh sin ó 12.30 i.n. go 1.30 i.n. ar 102.9fm agus ar www.crcfm.ie. Is é Seán Ó Héalaí, iar-chraoltóir le RTÉ/Raidió na Gaeltachta láithreoir an chláir agus is í Oonagh Kelleher, Oifigeach Forbartha Gaeilge Chomhairle Contae Mhaigh Eo atá i mbun léirithe.

crcfm.ie

Find out what's going on in and around Castlebar every week on An Seó the new bilingual show on Community Radio Castlebar every Thursday from 4 -5, repeated every Tuesday from 12.30 to 1.30 and live on www.crcfm.ie.

AN SEÓ           T: 087 697 2922        R: gaeilge@mayococo.ie             I: www.crcfm.ie
CÚRSA DO THUISMITHEOIRÍ

Tugadh cuireadh do shaineolaí bia ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte cur i láthair a dhéanamh do thuismitheoirí áitiúla ar bhia folláin agus ar phleanáil biachlár folláin.  Beidh an cur i láthair sa Seanscoil i mí Bealtaine.

A dietician from the Health Services Executive has been invited to give a presentation to local parents on healthy food options and planning a healthy menu.  This event will take place in the Seanscoil during May.

Comhar Dún Chaocháin Teo.              T:  (097) 88082              R:  dunchaochain1@eircom.net    
'BUILLE FAOI THUAIRIM' AR AIS!

Tá Gael Linn ar thóir foirne i gCúige Chonnacht arís i mbliana do shraith nua ‘Buille Faoi Thuairim’! Beidh súil an taifeadadh a dhéanamh ar na cláir i Stiúideo RTÉ, Gaillimh ar an Chéadaoin, 16 Meitheamh – bí i dteagmháil má tá suim agat páirt a ghlacadh sa chlár spleodrach seo!

Gael Linn          T:  01:6753303         R: eolas@gael-linn.ie      I: www.gael-linn.ie