Deiseanna & Scéalta Eile | Opportunities & Other Stories

TEASTAS na dTAIBH-EALAÍON | CERTIFICATE in PERFORMING ARTS

Cúrsa lán-aimseartha 6 mhí ag tosú i lár mhí Mheithimh in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead.

Is cúrsa Leibhéal 5 FETAC é Teastas na dTaibh-Ealaíon a bheidh ar siúl in Áras Inis Gluaire i gcomhpháirtíocht le FÁS agus Muintearas. Tá ocht modúl FETAC i gceist leis an gcúrsa traenála seo: Léiriú Amharclainne; Táirgeadh Imeachtaí; Cumarsáid; Taithí Oibre; Sláinte agus Sábháilteacht ag an Obair; Innealtóireacht Fuaime agus Táirgeadh; Bainistiú Stáitse agus Riarachán, agus Táirgeadh Clár Raidió.

Tá gné substaintiúil taithí oibre i gceist agus beidh ar rannpháirtithe tabhairt faoi obair in Áras Inis Gluaire – san áireamh beidh ag tabhairt lámh cúnta le léiriúcháin, ag eagrú laethanta oscailte, ceardlainne oibre agus taispeántas, ag maoirsiú sábháilteacht agus modhanna oibre le linn taispeántais, ag tógáil áirithintí, ag bainistiú scarbhileoga tinrimh, ag forbairt feachtas na meáin, fáilte roimh chuairteoirí/comhlachtaí mar aon le spriocanna soiléire pearsanta a bhaint amach ag obair in amharclann agus ionad ealaíona den scoth. Beidh tacaíocht ar fáil do rannpháirtí atá ar chúrsa sé mhí ó comhodnóir an chúrsa mar aon le teagascóirí speisialta.

The Certificate in Performing Arts is a FETAC Level 5 course, which will take place in Áras Inis Gluaire, and will be operated by FÁS and Muintearas. This training course involves eight FETAC modules: Theatre Performance; Event Production; Communications; Work Experience; Safety and Health at Work; Sound Engineering and Production; Stage Management and Administration; and Radio Programme Production.

There is a substantial element of work experience, requiring participants to have a hands-on role in Áras Inis Gluaire - this will range from assisting in productions, organising open days, workshops and exhibitions, overseeing safety and procedure during performances, taking bookings, managing attendance spread sheets, developing media campaigns, welcoming visiting companies, as well as achieving personally defined goals within the setting of a busy theatre and arts centre. Participants on this six month course will be supported by a training supervisor, as well as an assistant supervisor.

Áras Inis Gluaire            T: 097 81079            R: rosieandlisa@arasinisgluaire.ie           I: www.arasinisgluaire.ie
FOLÚNTAS le RAIDIÓ na LIFE | VACANCY WITH RAIDIÓ na LIFE

Clár Reachtaire (Sealadach) - Conradh 5 mhí ag tosnú 26/07/2010.

Fáilteofar roimh iarratais don phost thuasluaite. Tá Raidió na Life ag iarraidh duine fuinniúil a cheapadh mar Chlár Reachtaire sealadach don tréimhse 26/07/10 - 24/12/2010. Beidh dualgaisí taighde, léiriúcháin agus láithreoireachta mar aon le dualgaisí riaracháin agus cléireachais ar an té a cheapfar. Beidh taithí craolacháin de dhíth agsu beifear ag súil le hardchumas teicniúil freisin. Beidh ardchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, ag an té a cheapfar.

Beidh an Clár Reachtaire freagrach do Bhainisteoir Raidió na Life.

Cáilíochtaí/Taithí: Beidh bunchéim onóracha tríú leibhéal, ar a laghad, ag an té a cheapfar i réimse a bhaineann go sonrach leis an bpost (i.e. na Dána - leis an Ghaeilge mar ábhar, na Meáin Chumarsáide srl.)

Ní ghlacfar le hiarratiais i ndiaidh 12/07/2010.

Raidío na Life         T: 01 661 6333         R: muiris@raidionalife.ie        I: www.raidionalife.ie
SCÉIM MEANTÓIREACHTA & FORBAIRT GHAIRMIÚIL do CHEARDAITHE

Tá dhá scéim fógraithe ag an CCOI. Díríonn an Scéim Meantóireachta ar ghnóanna ceardaíochta. Cuirtear meantóir ar fáil le cabhair agus tacaíocht a thabhairt do ghnóanna ceardaíochta ionas go mbeidh siad ábalta fás agus fhorbairt. Díríonn an ‘Scéim: Forbairt Ghairimiúil’ ar cheardaithe atá ag iarraidh forbairt a dhéanamh ar a gcuid scileanna ceardaíochta.

Cuirtear ciste de €500 ar fáil do gach ceardaí a éiríonn leo sa scéim áirithe seo. Mar aon leis sin, eagraíonn an CCOI ranganna agus ceardlanna ar bhun rialta chomh maith. Lena chois sin, reachtálann siad cúrsaí oiliúna, léachtaí agus imeachtaí. Tugann an CCOI comhairle agus cabhair d’ealaíontóirí ceardaíochta agus tá roinnt deiseanna eile a chuireann siad ar fáil. Tá gach eolas le fáil ar shuíomh idirlín na heagraíochta.

Comhairle Cheardaíochta na hÉireann      T: 056 776 1804      R: info@ccoi.ie        I: www.ccoi.ie
DEIS

Is í cuspóir na scéime Deis tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail ealaíon traidisiúnta nó do thionscadail ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne, atá ag teacht le beartas na Comhairle Ealaíon i leith na n-ealaíon traidisiúnta. Is do thionscadail aonuaire nó ghearrthéarmacha amháin a thugann Deis tacaíocht, agus ní chuirfear bunchistiú ar fáil faoin scéim seo. Tabharfar tús áite do thionscadail a léiríonn: aird ar chaighdeán, ealaíonta nuálaíocht agus tairbhe shuntasach do phobal na n-ealaíon traidisiúnta. Is scéim leanúnach í Deis. Glactar le tograí ó gach réimse de na healaíona traidisiúnta (ceol, amhránaíocht agus rince traidisiúnta agus na healaíona béil, cosúil leis an scéalaíocht agus an t-agallamh beirte).

Deis is a scheme established under the Arts Councils Traditional Arts Initiative, 2005-2008. Deis is a proposal-based scheme which is aimed at encouraging and facilitating the traditional arts community to seek funding from the Arts Council for a range of projects.

An Chomhairle Ealaíon       T: 01 618 0200        R: traditionalarts@artscouncil.ie         I: www.artscouncil.ie
MARGADH FEIRMEOIRÍ IORRAIS | ERRIS FARMERS' MARKET

Beidh Margadh Feirmeoirí Iorrais ag ath-oscailt arís ar feadh an tSamhraidh.  Tá réimse leathan bia atá úr, séasúrach agus caighdeánach ó cheantar Iorrais le fáil sa mhargadh - glasraí, uibheacha circe agus lachan, ábhar bácála, iasc, luibheanna agus plandaí beaga, táirgí feamainne agus miasa réamhullmhaithe san áireamh.  Tá fáilte roimh chuile dhuine teacht, ábhar bácála a bhlaiseadh agus labhairt leis na feirmeoirí agus na táirgeoirí áitiúla.  Béimid ag fógairt na laethanta agus na hamanna oscailte in am tráth.

Margadh Feirmeoirí Iorrais – Erris Farmers Market will be re-opening for the summer months.   The market offers a variety of fresh, seasonal produce from the Erris area including vegetables, free range hen and duck eggs, home baking, fish, herbs & small plants, seaweed products and prepared dishes.   Why not come along, sample the produce on offer and get to know the local farmers and producers.  The opening dates and times will be advertised in due course.

Margadh Feirmeoirí Iorrais        T: 097 88082             R: dunchaochain1@eircom.net 
"MAYO'S LOST ISLAND" - LEABHAR FAOI INIS GÉ

Tá leabhar faoi Inis Gé le Brian Dornan "Mayo's Lost Island" ar fáil ó Ionad Deirbhile, Eachléim. Costas €25.

Comhar Deirbhile            T: 097 85727           R: comhardeirbhile@gmail.com
IARRTHÓIRÍ LE GAEILGE AG TEASTÁIL DO CHLÁR NUA AR TG4!

An bhfuil tú ag iarradh fáil amach céard atá le teacht sa todhchaí? Dá mbeadh eolas agat amach anseo faoi do shlí beatha, cén chaoi a mhothóidh tú? An bhfuil ceisteanna agat faoi airgead, do shláinte nó sláinte do chlann? Conas atá cúrsaí chaidrimh i do shaol?

Tá Red Shoe Productions, do TG4 ar thóir Gaeilgóirí ó gach gairm bheatha chun páirt a ghlacadh i gclár fáisnéise faoi fhir agus mná feasa. Tá muid ag cuartú daoine atá ag iarraidh buaileadh leis na fir agus mná feasa seo agus a cuid scéalta a roinnt linn.

Have you ever wondered what it would be like to know what is in store for you in the near future? What it would be like to know what lies ahead for you in your career? Have you any questions about money woes or maybe questions about your family’s health? Is your current relationship really going somewhere?

Red Shoe Productions for TG4 are currently looking for Irish speaking people from all walks of life to participate in a once off documentary which will see us follow them on their spiritual journey as they seek guidance from some of Irelands foremost fortune tellers from around the country.
Are you willing to try something new and share your story with us? Are you already a keen and regular user of fortune tellers? We are looking for people of all ages to participate in this new and exciting documentary that will help us shed light onto the personal experience of using a fortune teller and how it works for you.

Red Shoe Productions       T: 01 6699 998          R: fortunetellersyourstory@gmail.com
MO THEACH - DO THEACH

An gceapann tú gur glas iad na cnoic i bhfad uainn?
Ar mhaith leat triail a bhaint as an saol in áit éigin eile in Éirinn?
An mbeadh suim agat i malairt tithe?
An bhfuil tú i do chónaí ar fheirm agus ag iarraidh cur fút sa chathair?
Nó an duine cathrach tú atá ag iarraidh saol na tuaithe a thriail?

Má duine eachtrúil, neamhchlaonta tú atá ag lorg dúshláin, gabh i dteagmháil linn!

Tá Waddell Media ag léiriú sraith sé pháirt do TG4 faoi dhaoine a dhéanann malairt saoil ar feadh tamaill ghairid. Le linn na sraithe, leanfaidh muid cairde, teaghlaigh agus páirtnéirí an-difriúla a bheith ag malairt tithe ag feadh 5 nó 7 lá.

Tá muid ag lorg daoine ar mian leo saol difriúil a bhlaiseadh. Ba mhaith linn iarratais a fháil ó theaghlaigh, cairde árasán agus páirtnéirí a mbeadh suim acu blaiseadh de shaol iomlán difriúil óna saol féin. B’fhéidir go bhfuil tú i do chónaí ar fheirm bheag i nGaillimh agus gur mhaith leat aistriú go Béal Feirste? Nó fear agus bean as lár Bhaile Átha Cliath a bhfuil fonn oraibh bogadh faoin tuath?

Mo Theach Do Theach

Do you think the grass is greener on the other side? 

Have you dreamt of trying out a life in another part of Ireland? 

Are you interested in house swapping?

 Do you live on a farm and fancy life in the city? 

Or are you a city slicker dreaming of a country escape?

Waddell Media are seeking applications from Irish speakers for Mo Theach, Do Theach (My House, Your House), a six-part reality series funded by the Irish Language Broadcast Fund for TG4.  The series follows people from all walks of life participating in a house swap.  Over a short period of time, they will experience every aspect of life in a brand new location. With the help of a welcome letter and handbook, participants will have to change their behaviours and ways to adapt to this!  Filming will take place in July and August. 

So whether you are a couple, a family or fun-loving flatmates in need of an alternative summer holiday  Mo Theach, Do Theach might just be the ticket!

Waddell Media       R: sara@waddellmedia.com        I: www.waddellmedia.com
BEAN AN TÍ sa gCISTÍN

Tá TG4 ag taifeadadh sraith úr nua i gceannáras TG4 sa Samhradh faoi mhná tí a choinníonn Gaeilgeoirí - 'Bean an Tí sa gCistin' an t-ainm atá air.

Is éard a bheidh sa sraith seo ná comórtas cócaireachta spraoiúil, siamsiúil idir bheirt bhean tí. Beidh siad ag réiteach béile; príomhchúrsa agus milseog do ochtar scoláire. Roghnóidh na scoláirí cén béile is fearr leo agus cén bean an tí a bhuann an clár. Ag deireadh gach clár rachaidh bean an tí a bhuann ar aghaidh go dtí an chéad bhabhta eile. Ag deireadh na sraithe, geobhaidh cibé duine a bhuann an sraith cúrsa cócaireachta thíos i scoil cócaireachta Ballymaloe ar fiú luach €750 é. Chomh maith leis sin, geobhaidh siad €200 as páirt a ghlacadh sa gclár agus airgead chun an ábhar bia a cheannach.

Táimid ag lorg mná tí as gach ceantar Gaeltachta le páirt a ghlacadh ann, agus meascán aoiseanna chomh maith, mná atá ag plé le gaeilgeoirí le blianta fada agus iad siúd nach bhfuil i bhfad ag plé leis.

Bheinn fíor-bhuíoch dá mbeadh tú in ann an scéal a scaipeadh i measc na mná tí, agus má tá aon duine go bhfuil suim acu ann, ba bhreá linn teagmháil a dhéanamh leo faoin gclár.

MAIGH EO MEDIA          T: 098 56582             R: piaras.oraghallaigh@rte.ie
NUACHT AR INSIDEIRELAND.ie

Tá rannóg nua dar teideal Nuacht seolta ar leathanach baile Insideireland.ie le haghaidh scéalta i nGaeilge. I measc na bhfo-rannóga ar Nuacht tá Gnó, Spórt & Siamsaíocht agus Pobal & Teanga. Beifear ag cur le líon na bhfo-rannóga amach anseo freisin.

Mar chuid den rannóg seo tá sraith ailt dar teideal: Ag Déileáil le FrithGhaelachas/Coping with Anti-Irish Opinions a fhreagraíonn na hionsaithe is coitianta ar an teanga. Foilseofar ocht n-alt in iomlán, i mBéarla agus i nGaeilge, ceann in aghaidh na seachtaine.

Seo liosta iomlán na n-alt;

1: Irish is a dead language

2: Irish is a joke language

3: Irish is a peasant language

4: Gaelscoileanna are elitist

5: Republicans have hijacked the Irish language

6: Too much money is spent on Irish

7: Compulsory Irish has put people off the language

8: You don't need Irish to be Irish

Seo naisc chuig an gcéad alt: "Irish is a dead language".

Leagan Gaeilge | English version

Inside Ireland           T: 048 9024 6624       R: colm@insideireland.ie        I: www.insideireland.ie
RANGANNA I SCILEANNA AGALLAIMH AR LÍNE | ON-LINE INTERVIEW SKILLS CLASSES

Reáchtálfar ranganna i Scileanna Agallaimh an Samhradh seo ag Mentor Gaeilge. Beidh na cúrsaí ar siúl go leanúnach i rith an tsamhraidh ar líne. Díreofar go speisialta ar ullmhúcháin d’agallamh Gaeilge an Dioplóma Iarchéime san Oideachas mar shampla nó ar mhianta na rannpháirtithe.

Mentor Gaeilge will facilitate Interview Skills classes throughout summer 2010. The classes will be run continuously during the summer online. The classes will emphasise in particular on, the needs of the participants for example, Higher Diploma in Education, Irish interview.

MENTOR GAEILGE       T: 064 6626 486        R: eolas@mentorgaeilge.ie         I: www.mentorgaeilge.ie