Nocht do Thuairim | Have Your Say

PLEAN FORBARTHA NA LEABHARLAINNE | LIBRARY DEVELOPMENT PLAN

Céard atá i ndán dár seirbhís leabharlainne? Céard iad na láidreachtaí agus na laigí a bhaineann leis an tseirbhís leabharlainne? An bhfuil dreamanna den phobal nach bhfuilimid ag freastal orthu? An bhfuil ár stoc leabhar srl. suas chun dáta agus feiliúnach? An bhfuil ár n-uaireanta oscailte fada go leor? Ar chóir rochtain ar theicneolaíocht sna leabharlanna a leathnú? A thuilleadh taispeántas agus imeachtaí cultúrtha? An bhfuil bealaí nua agus nuálacha ann chun ár gcuid seirbhísí a sholáthar?

Tá Plean Straitéiseach ceithre bliana do Sheirbhís Leabharlainne an Chontae á chur le chéile ag Comhairle Contae Mhaigh Eo faoi láthair.

Ba mhaith linn do thuairimí - idir mhaith agus olc - a chloisteáil. Má tá tuairimí agat i dtaobh thodhchaí na leabharlainne téigh i dteagmháil linn:

  •     R-phost chuig - library@mayococo.ie  
  •     Post chuig - Plean Forbartha na Leabharlainne, Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
  •     Fág in aon cheann dár 15 bhrainse iad, i gclúdach le ‘Plean Forbartha na Leabharlainne” scríofa air
***

What is the future of our library service? What are its strengths? Its weaknesses? Are there sections of the community for whom we are not providing a service? Is our stock up-to-date and appropriate? Are our opening hours adequate? Should we provide more access to technology? More exhibitions and cultural events? Are there new and innovative ways of delivering our services?

Mayo County Council is working on the development of a four-year strategic plan for the County Library Service.

We want to hear your views on our library service - the good and the bad. If you have opinions on the future of the service you can let us know by:

  • Post your comments in an envelope marked “Library Development Plan” to Mayo County Library, The Mall, Castlebar.
  • Drop your comments in an envelope marked “Library Development Plan” into any of our 15 branches
Leabharlann Chontae Mhaigh Eo          T: 094 904 7922           R: library@mayococo.ie        I: www.mayolibrary.ie 
AN CHÉAD ATHBHREITHNIÚ AR CHAIGHDEÁN OIFIGIÚIL NA GAEILGE - TUISEAL GINIDEACH

Seo an chéad uair ó foilsíodh an Caighdeán Oifigiúil i 1958 go ndéanfar athbhreithniú air. An caighdeán scríofa amháin a bheidh mar ábhar aige - caipéisí stáit, téacsleabhair, dlí. Beidh an Caighdeán ar fáil mar thacaíocht, mar threoir agus mar uirlis do réimsí foirmiúla eile den dioscúrsa scríofa poiblí, faoi mar a bhí riamh.

Beidh an tuiseal ginideach, an t-ainmfhocal, iolra an ainmfhocail agus an tuiseal tabharthach ach go háirithe á phlé mar chuid den dara tréimhse comhairliúcháin ar an gCaighdeán Oifiigiúil. Beidh an deis ag an bpobal na moltaí a rinne an Coiste Stiúrtha a scrúdú agus aighneachtaí a scríobh roimh an spriocdháta, 27 Lúnasa 2010.

Tá moltaí an choiste stiúrtha agus tuilleadh eolais maidir leis an athbhreithniú ar fáil ar www.pobail.ie

The genitive case, the noun, plurals of nouns and the dative case in particular will be up for discussion in the second public consultation on the Official Standard. Members of the public will be invited to submit their views on the latest batch of recommendations made by the steering group responsible for the review, before the deadline of 27th August 2010.

The new recommendations and further information on the review is available on www.pobail.ie

An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionnanais agus Gaeltachta         I: www.pobail.ie
SUIRBHÉ AR IOMPAR TUAITHE i MAIGH EO | RURAL TRANSPORT SURVEY

Is féidir suirbhé ar Iompar Tuaithe a líonadh isteach anseo | The Rural Transport Survey can be completed at this link