Deiseanna | Opportunities

TEASTAS na dTAIBH-EALAÍON | CERTIFICATE in PERFORMING ARTS

Cúrsa lán-aimseartha 6 mhí ag tosú i lár mhí Mheithimh in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead.

Is cúrsa Leibhéal 5 FETAC é Teastas na dTaibh-Ealaíon a bheidh ar siúl in Áras Inis Gluaire i gcomhpháirtíocht le FÁS agus Muintearas. Tá ocht modúl FETAC i gceist leis an gcúrsa traenála seo: Léiriú Amharclainne; Táirgeadh Imeachtaí; Cumarsáid; Taithí Oibre; Sláinte agus Sábháilteacht ag an Obair; Innealtóireacht Fuaime agus Táirgeadh; Bainistiú Stáitse agus Riarachán, agus Táirgeadh Clár Raidió.

Tá gné substaintiúil taithí oibre i gceist agus beidh ar rannpháirtithe tabhairt faoi obair in Áras Inis Gluaire – san áireamh beidh ag tabhairt lámh cúnta le léiriúcháin, ag eagrú laethanta oscailte, ceardlainne oibre agus taispeántas, ag maoirsiú sábháilteacht agus modhanna oibre le linn taispeántais, ag tógáil áirithintí, ag bainistiú scarbhileoga tinrimh, ag forbairt feachtas na meáin, fáilte roimh chuairteoirí/comhlachtaí mar aon le spriocanna soiléire pearsanta a bhaint amach ag obair in amharclann agus ionad ealaíona den scoth. Beidh tacaíocht ar fáil do rannpháirtí atá ar chúrsa sé mhí ó comhodnóir an chúrsa mar aon le teagascóirí speisialta.

The Certificate in Performing Arts is a FETAC Level 5 course, which will take place in Áras Inis Gluaire, and will be operated by FÁS and Muintearas. This training course involves eight FETAC modules: Theatre Performance; Event Production; Communications; Work Experience; Safety and Health at Work; Sound Engineering and Production; Stage Management and Administration; and Radio Programme Production.

There is a substantial element of work experience, requiring participants to have a hands-on role in Áras Inis Gluaire - this will range from assisting in productions, organising open days, workshops and exhibitions, overseeing safety and procedure during performances, taking bookings, managing attendance spread sheets, developing media campaigns, welcoming visiting companies, as well as achieving personally defined goals within the setting of a busy theatre and arts centre. Participants on this six month course will be supported by a training supervisor, as well as an assistant supervisor.

Áras Inis Gluaire            T: 097 81079            R: rosieandlisa@arasinisgluaire.ie           I: www.arasinisgluaire.ie
MAKING OVERTURES - CÚRSA DO CHEOLTÓIRÍ & CUMADÓIRÍ GAIRMIÚLA  

Is cúrsa cuimsitheach é ‘Making Overtures’ a díríonn ar cheoltóirí agus ar chumadóirí gairimúla ón tír seo. Díríonn an cúrsa ar cheoltóirí nó ar chumadóirí atá sé ar intinn acu slí maireachtála a bhaint amach in earnáil an cheoil.

Is é aidhm an chursá ná scileanna cuí a theagasc agus saineolas a sheacadadh ionas go mbeidh na ceoltóirí agus cumadóirí ábalta saothrú ar bhun gairimiúil. Is iad seo a leanas cuid de na hábhair: an mhargaíocht, an airgeadas, bainistíocht, cúrsaí cánach, srl. Má tá spéis agat sa chúrsa, ní mhór iarratas a sheoladh isteach chuig Music Network roimh an 15 Meitheamh.

Tá dhá dámachtán curtha ar fáil ag an nGreásán Ceoil don chúrsa seo. Táille: €200

***

Making Overtures 2010 is Music Network’s intensive, 5-day professional development course aimed at Irish and Ireland-based professional musicians and composers working in all musical genres. The programme focuses on the non-artistic elements of a successful music career, particularly self-promotion and self-management.  

The course will be delivered by experienced Irish and international professionals working in a range of relevant fields including media, marketing, programming, finance & taxation and many more.

Music Network is offering two scholarship places for this course (to the value of €200 each) to recently graduated or current postgraduate students in performance or composition.

Gréasán Ceoil         T: 01 6719 429        R: admin@musicnetwork.ie         I: www.musicnetwork.ie
SCÉIM MEANTÓIREACHTA & FORBAIRT GHAIRMIÚIL do CHEARDAITHE

Tá dhá scéim fógraithe ag an CCOI. Díríonn an Scéim Meantóireachta ar ghnóanna ceardaíochta. Cuirtear meantóir ar fáil le cabhair agus tacaíocht a thabhairt do ghnóanna ceardaíochta ionas go mbeidh siad ábalta fás agus fhorbairt. Díríonn an ‘Scéim: Forbairt Ghairimiúil’ ar cheardaithe atá ag iarraidh forbairt a dhéanamh ar a gcuid scileanna ceardaíochta.

Cuirtear ciste de €500 ar fáil do gach ceardaí a éiríonn leo sa scéim áirithe seo. Mar aon leis sin, eagraíonn an CCOI ranganna agus ceardlanna ar bhun rialta chomh maith. Lena chois sin, reachtálann siad cúrsaí oiliúna, léachtaí agus imeachtaí. Tugann an CCOI comhairle agus cabhair d’ealaíontóirí ceardaíochta agus tá roinnt deiseanna eile a chuireann siad ar fáil. Tá gach eolas le fáil ar shuíomh idirlín na heagraíochta.

Comhairle Cheardaíochta na hÉireann      T: 056 776 1804      R: info@ccoi.ie        I: www.ccoi.ie
DEIS

Is í cuspóir na scéime Deis tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail ealaíon traidisiúnta nó do thionscadail ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne, atá ag teacht le beartas na Comhairle Ealaíon i leith na n-ealaíon traidisiúnta. Is do thionscadail aonuaire nó ghearrthéarmacha amháin a thugann Deis tacaíocht, agus ní chuirfear bunchistiú ar fáil faoin scéim seo. Tabharfar tús áite do thionscadail a léiríonn: aird ar chaighdeán, ealaíonta nuálaíocht agus tairbhe shuntasach do phobal na n-ealaíon traidisiúnta. Is scéim leanúnach í Deis. Glactar le tograí ó gach réimse de na healaíona traidisiúnta (ceol, amhránaíocht agus rince traidisiúnta agus na healaíona béil, cosúil leis an scéalaíocht agus an t-agallamh beirte).

Deis is a scheme established under the Arts Councils Traditional Arts Initiative, 2005-2008. Deis is a proposal-based scheme which is aimed at encouraging and facilitating the traditional arts community to seek funding from the Arts Council for a range of projects.

An Chomhairle Ealaíon       T: 01 618 0200        R: traditionalarts@artscouncil.ie         I: www.artscouncil.ie
DEIS DO MHIC LÉINN LE SPÉIS SA LITEARTHACHT GHAEILGE

Tá comhaltacht dochtúireachta sna heolaíochta sláinte á tairiscint faoi láthair ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, i gcomhar le Scoil na nEolaíochtaí Sláinte. €17,000 in aghaidh na bliana a íocfar leis an gcomhalta agus beifear ag súil le tús a chur leis an togra taighde i nDeireadh Fómhair 2010. Déanann an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh, NALA, measúnú ar leibhéil litearthachta mhuintir na hÉireann, i measc rudaí eile.

An aidhm atá leis an gcomhlacht ná oiliúint dochtúireachta a chur ar mhic léinn ionas go mbainfidh siad saineolas amach i réimsí an aosoideachais litearthachta do chainteoirí dúchais Gaeilge, réimse staidéir nach bhfuil mórán oibre á dhéanamh ann faoi láthair.

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge       T: 091 595 101