Deiseanna | Opportunities

DÁMHACHTAINÍ & GNÍOMHAÍOCHTAÍ GAEILGE CHOIMISIÚN FULBRIGHT | THE FULBRIGHT COMMISSION IRISH LANGUAGE AWARDS & ACTIVITIES 
(english version below)

Táthar ag glacadh le hiarratais ar Dhámhachtainí Choimisiún Fulbright do Chúntóireacht i Múineadh Teangacha Iasachta (FLTA) agus ar Dhámhachtain Choimisiún Fulbright amháin do Scoláire Gaeilge don tréimhse 2011-2012 ar líne ar www.fulbright.ie faoi láthair. Is é Dé hAoine 3 Nollaig 2010 an dáta deiridh ar a nglacfar le hiarratais.

Is iad na Dámhachtainí Gaeilge atá á dtairiscint ag Fulbright ná:

·                Dámhachtainí do Chúntóireacht i Múineadh Teangacha Iasachta (FLTA)

§                Iarchéimithe/múinteoirí a cáilíodh le déanaí inghlactha

§                Thart ar 8 gcinn ar fáil d’iarrthoiri oiriúnacha

§                Luach amuigh agus istigh ar €20,000 do gach ceann

§                10 mí le caitheamh ag múineadh Gaeilge in institiúid aitheanta ag an dara nó an tríú leibhéal i SAM

·                Dámhachtain Fulbright do Scoláire Gaeilge –

§                Acadóirí agus gairmithe i nGaeilge inghlactha

§                Luach suas le €50,000 móide árachas, víosa J-1 agus cláir éagsúla

§                3 - 9 mí le caitheamh ag déanamh taighde agus ag tabhairt léachtanna sa Ghaeilge ag institiúid aitheanta tríú leibhéal i SAM.

Applications are now being accepted online at www.fulbright.ie for the Fulbright Commission's Foreign Language Teaching Assistantship Awards (FLTA) and Irish Language Scholar Award for 2011-2012. The deadline for application is Friday 3rd December 2010.

The Fulbright Irish Language Awards on offer are:

·               Foreign Language Teaching Assistantship (FLTA)

§                Open to postgraduate students/recently qualified teachers

§                Approximately 8 to suitable candidates

§                Worth approximately €20,000 each 

§                10 months teaching Irish language at a recognised secondary or third level institution in the US

·                Fulbrigh Irish Language Scholar Awards –

§               Open to Irish language academics and professionals

§               Worth up to €50,000 plus insurance, J-1 Visa and programming 

§                3 - 9 months of research and lecturing the Irish language at a recognized third level institution in the US.

Coimisiún Fulbright       T: 01 660 7670       R: pippa.halley@fulbright.ie          I: www.fulbright.ie
FOLÚNTAS: OIFIGEACH MARGAÍOCHTA & CUMARSÁIDE | VACANCY: COMMUNICATIONS & MARKETING OFFICER
(english version below)

Tá folúntas ag Gnó Mhaigh Eo do dhuine réamhghníomhach agus cumasach le tabhairt faoi chlár gníomhaíochtaí caidrimh phoiblí, margaíochta agus cumarsáide chun tacaíocht a thabhairt agus cur le príomhfheidhm na heagraíochta.

Beidh an tOifigeach Cumarsáide agus Margaíochta freagrach as:
 • Feachtais mhargaíochta chruthaitheacha a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
 • Caidreamh leis na meáin cumarsáide, an lucht gnó agus eagraíochtaí fiontraíochta a chur ar bun agus a chur chun cinn
 • Suíomh Idirlín ‘Gnó Mhaigh Eo’ a fhorbairt agus a choinneáil suas chun dáta
Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis na buncháilíochtaí seo a leanas:
 • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal, taithí chuí i gcúrsaí cumarsáide, caidrimh phoiblí, nó margaíochta.
 • Sárchaighdeán Gaeilge agus Béarla, idir labhartha agus scríofa.
 • Sárscileanna ríomhaireachta agus tuiscint ar chúrsaí teanga agus gnó
 • Taithí chuí i bhforbairt fheachtas ríomh-mhargaíochta agus sna meáin shóisialta

Tuarastal: Idir €21,229 – €35,729, ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí. Is post lánaimseartha é seo. Seol CV agus litir chumhdaigh, roimh 1.00 i.n. ar an Aoine 5ú Samhain chuig: eolas@gnomhaigheo.ie nó chuig Gnó Mhaigh Eo, 1 Sráid an Droichid, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo.

***

A vacancy exists with Gnó Mhaigh Eo for a pro-active and capable person to undertake a programme of public relations, marketing and communication activities to support and enhance the organisation’s core function.

The Communications and Marketing Officer will be responsible for:

 • The development and implementation of marketing campaigns
 • Establishing & building relationships with the media, the business community and enterprise organisations
 • Developing and updating the Gnó Mhaigh Eo website

Applications will be accepted from candidates with the following minimum qualifications:

 • Relevant Third Level Qualification, suitable experience with communications, public relations or marketing
 • Excellent standard of Irish and English, both written and oral
 • Excellent computer skills and an understanding of language and business
 • Experience of e-marketing campaigns and social media networking

Salary Scale: €21,229 - €35,729, depending on qualifications and experience. This is a full time position.

Please send CV and Covering letter before 1p.m. Friday 5th November to eolas@gnomhaigheo.ie or post to Gnó Mhaigh Eo, 1 Bridge St, Westport, Co. Mayo

Gnó Mhaigh Eo         T: 098 26555          R: eolas@gnomhaigheo.ie          I: www.gnomhaigheo.ie
OIBRÍ DEONACH AG TEASTÁIL | VOLUNTEERS NEEDED

An bhfuil suim agat sa cheol agus sna healaíona? An bhfuil tú ag iarraidh feabhas a chur ar do chuid Gaeilge? Ar mhaith leat bheith ag obair le daoine óga? An bhfuil cúpla uair le sparáil agat Satharn amháin sa mhí?

Tá daoine ag teastáil chun páirt a ghlacadh i gclub óige nua Ceol 's Comhrá, a bhíonn á reáchtáil gach Satharn ó 3-5 i gCaisleán an Bharraigh. Ní bheadh oibrí deonach ag teastáil ach uair sa mhí chun tacaíocht a thabhairt don fhoireann, cuirfear treanáil ar fáil.

Tá tú ag teastáil

Are you interested in music and the arts? Would you like to improve your Irish? Would you like to work with young people? Have you two hours to spare, one Saturday every month?

We are looking for people to participate in Ceol 's Comhrá  a new youth group that is held every Saturday from 3-5 in Castlebar. Volunteers are needed just one Saturday a month to provide support to the team, training will be provided.

Ceol 's Comhrá    T: 087 697 2922    R: gaeilge@mayococo.ie    I: http://www.volunteermayo.ie/index.php?option=com_wrapper&Itemid=41
POST AR FÁIL i nGAELCHULTÚR | POSITION AVAILABLE IN GAELCHULTÚR
(english version below)

Tá post ar fáil i nGaelchultúr do dhuine a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge aige, idir labhartha agus scríofa, agus taithí ar an Ghaeilge a mhúineadh.

Na dualgais
• Cúrsaí teanga a phleanáil
• Pleananna ceachta agus acmhainní teagaisc a dhearadh do chineálacha éagsúla ranganna
• Gníomhaíochtaí a dhearadh don seomra ranga, do théacsleabhair agus do chúrsaí ar líne
• Cúrsaí ginearálta agus sainchúrsaí teanga a mhúineadh

Cáilíochtaí agus tréithe riachtanacha
• Bunchéim sa Ghaeilge nó a comhionann
• Taithí ar an Ghaeilge a mhúineadh
• Gaeilge den scoth, idir labhartha agus scríofa
• Scileanna maithe ríomhaireachta
• Scileanna maithe cumarsáide, idir labhartha agus scríofa
• Pearsantacht thaitneamhach, dhearfach
• Uaillmhian agus tiomantas

Cáilíochta inmhianaithe
Iarchéim sa Ghaeilge

Tuarastal
Ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí

Iarratais
Ba cheart CV reatha agus litir iarratais a sheoladh chuig darren@gaelchultur.com.

Spriocdháta d'iarratais
5.00 p.m., Dé hAoine, 5 Samhain 2010

***

A position is available in Gaelchultúr for a candidate with a high standard of Irish, both spoken and written, and experience in teaching Irish.

Responsibilities
• Plan language courses
• Design lesson plans and teaching materials for different types of classes
• Design activities for the classroom, textbooks and online courses
• Teach general and specialised language courses

Qualifications and attributes
• Primary degree in Irish or similar
• Experience in teaching Irish
• Excellent standard of Irish, between spoken and written
• Good computer skills
• Good communication skills, both spoken and written
• Pleasant and positive disposition
• Ambition and drive

Desirable qualifications
Post-graduate qualification in Irish

Salary
Dependent on qualifications and experience

Applications
A current CV and cover letter should be sent to darren@gaelchultur.com

Deadline for applications
5.00 p.m., Friday, 5 November 2010

Gaelchultúr            T: 01 484 5220            R: eolas@gaelchultur.com        I: www.gaelchultur.com
EAGARTHÓIR AR COMHAR faoi réir ag maoiniú ó Fhoras na Gaeilge

Fáiltíonn Bord Stiúrtha COMHAR roimh iarratais don chúram páirtaimseartha mar Eagarthóir leis an iris COMHAR ó 1 Eanáir 2011 go 31 Nollaig 2013, nó le hiarratais ar thrian nó dhá thrian den chúram thuasluaite faoi na teidil thíos:

 • Cúram eagarthóireachta Faisnéise
 • Cúram eagarthóireacht Liteartha
 • Cúram cóipeagarthóireachta

COMHAR ar cheann de na teidil is so-aitheanta agus is mó cáil i saol na Gaeilge ó 1942 i leith. Duine (nó daoine) freagrach, fuinniúil, beoga, seifteach atáthar a iarraidh.

Tá pacáiste eolais ar fáil ó: www.iriscomhar.comcomhar.iriss@gmail.com

Cuirtear litir iarratais, mar aon le CV, sampla d'obair eagarthóireachta an iarrthóra (más ann dá leithéid), agus ráiteas físe an iarrthóra don iris, chuig an seoladh ríomphoist thuas roimh Luan 15 Samhain 2010.

Comhar         R: comhar.iris@gmail.com         I: www.iriscomhar.com