The Green Bough - Scríbhneoireacht, Pictiúir srl. á lorg

THE GREEN BOUGH
(english version below)

Tá Oifig Ealaíon agus Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg saothar ó dhaoine ar mhian leo a gcuid oibre a chur san áireamh le haghaidh foilseachán a bhfuiltear ag súil le foilsiú mar chuid d’Fhéile na Bealtaine dár teideal ‘The Green Bough’.  Táispeánfaidh an foilseachán seo saothar cruthaitheach daoine breacaosta sa chontae. Tabharfaidh sé léiriú ar an sárchumas ealaíne atá ar dhaoine breacaosta a bhfuil cónaí orthu i Maigh Eo. Glactar le dánta, grianghraif, gearrscéalta, priontaí nó líníochtaí. Féadfaí é a fhoilsiú ar líne.

Scríbhneoireacht: Filíocht & Gearrscéalta

 • Glactar le dánta nó le bunsaothair ficsin.
 • Forchoimeádann Comhairle Contae Mhaigh Eo aici féin an ceart chun sleachta a chur in eagar agus a fhoilsiú.
 • Ní mór do shaothar scríofa a bheith clóite ar thaobh amháin de bhileoga A4, línte dhá spas ann agus clómhéid 12 ar a laghad.
 • Ba chóir sonraí teagmhála an scríbhneora a bheith clóite go follasach ar chúl gach leathanaigh.

Íomhánna:  Grianghraif, Priontaí & Líníochtaí

 • Glactar le grianghraif, priontaí (nó grianghraif de phriontaí) agus líníochtaí (nó grianghraif de líníochtaí).
 • Ba chóir do ghrianghraif a bheith fótagrafach, digiteach nó scairdphriontáilte, agus 10” x 8” nó A4 ar a mhéid (ní ghlactar le grianghraif ar dhioscaí ná in aon fhoirm dhigiteach eile) .
 • Níor chóir do ghrianghraif, priontaí ná líníochtaí a bheith gléasta.
 • Ba chóir sonraí teagmhála an ealaíontóra a bheith clóite go follasach ar chúl gach phíosa.
 • Déanfar an rogha bunaithe ar na grianghraif, priontaí & líníochtaí a leagtar isteach. Bheadh sé chun leasa an ealaíontóra mar sin a chinntú go bhfuil sé priontáilte ar an gcaighdeán is airde agus is féidir. (Meabhraítear do lucht na gceamairí digiteacha gur cheart do bhunchomhad an íomha a bheith ar mhéid agus i bhfoirm feiliúnach d’athphriontáil, 300 dpi.)
 • Is é an t-iarratasóir atá freagrach as gach cead mar is cóir a fháil ó na daoine a thaispeántar i ngrianghraif.

Tuilleadh eolais agus an fhoirm iarratais le fáil anseo: Green Bough 2012 - foirm iarratais  

Mayo County Council Arts Office and Library Service are currently inviting submissions from people who wish to be considered for inclusion in a possible Bealtaine publication, ‘The Green Bough’ a showcase for work created by older people from the county.  

The publication will reflect work of artistic quality, created by older people living in Mayo. Submissions can include: poems, photographs, short stories, prints, or drawings. This may be an on-line publication.   

Writing:  Poetry & Short Stories

 • Individuals can submit a poem or a piece of original literary fiction.
 • Mayo County Council reserves the right to edit and publish extracts from works.
 • All written work to be submitted on one side of A4-sized paper, double-spaced typed in at least 12pt. font.
 • All submissions should have the writer’s contact details printed clearly on the reverse side of every sheet

Images:  Photography, Prints & Drawings

 • Individuals can submit a photograph or a print (or photograph of a print) or a drawing (or photograph of a drawing).
 • Photographs should be photographic, digital or inkjet photographs, to a maximum size of 10” x 8” or A4 (photographs may not be submitted on disc or other digital formats).
 • Photographs, Prints & Drawings should not be mounted.
 • All Photographs, Prints & Drawings should have the artist’s contact details printed clearly on the reverse side.
 • The selection will be based on the submitted Photographs, Prints & Drawings, so it is in the best interests to ensure that the work is printed to the highest possible standard. (Digital camera users should be aware that the source file of the image should be of a size and format suitable for printed reproduction 300dpi.)
 • It is the entrant’s responsibility to ensure that all the necessary permissions are obtained from people featured in a photograph

Further information and application form: Green Bough 2012 - application form  

Oifig Ealaíon Mhaigh Eo       T: 094 904 7558      R: mayoarts@mayococo.ie        I: www.mayococo.ie/ga