Scéalta Eile | Other Stories

NAÍONRA NUA AR AN EACHLÉIM | A NEW NAÍONRA IN EACHLÉIM

Tá Naíonra nua a chur ar bun in Eachléim i Mí Mheán Fómhair 2012. De ghnáth is páistí idir 2 bliain agus 10mí agus 5 bliain d’aoisag an 1ú lá Mí Mheán Fómhair a bhíonn i gceist.  Den chuid is mó is ón Scéim Saorbhliain Réamhscolaíochta nó ó tháillí na dtuismitheoirí a íoctar an Naíonra. Má tá suim agat do pháiste nó do pháistí a chlárú dean teagmháil linn ar 086 862 6038 no 097 85939. 

There is a new Naíonra starting in Eachléim in September 2012. Normally children between 2 years 10 months and 5 years of age by 1st Sept can enrol. Naíonra costs are covered free of charge under Early Childhood Care & Education (ECCE) if parents are  successful, otherwise there will be a nominal charge per week. Any parents who wish to register their child or children should contact us on 086 862 6038 or 097 85939.

T: 086 862 6038 | 097 85939

LÁ OSCAILTE i gCEATHRÚ THAIDHG | OPEN DAY IN THE SEANSCOIL COMMUNITY CENTRE

Tá Comhar Dún Chaocháin Teo ag eagrú lá oscailte in ionad pobail na Seanscoile i gCeathrú Thaidhg ar an 20ú Aibreáin óna 2.00 i.n. go 8.00 i.n. Cuirfear eolas ar fáil ar ról an chomharchumainn i bhforbairt pobail, conas tograí a fhorbairt agus a bhainistiú, an ról atá ag eagraíochtaí eile stáit i bhforbairt pobail agus na scéimeanna éagsúla atá le fáil.

Comhar Dún Chaocháin Teo is organising an open day in the Seanscoil community centre in Ceathrú Thaidhg on Friday 20th April from 2.00 p.m. to 8.00 p.m. Information will be available on the role of the cooperative in community development, how to develop and manage projects, the role of state-agencies in community development and the various schemes which are available.

Comhar Dún Chaocháin Teo.         T: 097 88082         R: dunchaochain1@eicom.net

CONRADH na GAEILGE: COISTE DÚICHE MHAIGH EO - CRUINNIÚ

Tá cruinniú de Choiste Dúiche Mhaigh Eo ar an Máirt an 17 Aibreán @ 8.00i.n in Óstán an Gateway i mBéal Átha na Muice, fáilte roimh gach éinne!

There will be a meeting of Coiste Dúiche Mhaigh Eo on Tuesday 17 April at 8.00 in the Gateway Hotel, Swinford, fáilte roimh gach éinne!

Conradh na Gaeilge       T: 094 9022 444       R: eolas@conradhmhaigheo.ie

HALLA na hEACHLÉIME AR OSCAILT | EACHLÉIM HALL REOPENS

Tá Halla Naomh Bhreandáin ar oscailt arís do ghrúpaí spóirt srl., nó aon ghrúpa eile ar mhaith leo teacht le chéile ann.

Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim invites groups, sporting and others who wish to use the hall to contact 097 85727 for more information.

Comhar Deirbhile          T: 097 85727       I: www.ionaddeirbhile.ie

CAMPAÍ SAMHRAIDH FUD FAD MHAIGH EO | SUMMER CAMPS THROUGHOUT THE COUNTY
(english version below)

Tá Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge ag reáchtáil Campa Samhraidh Gaeilge ag tosú i mí Iúil 2012, beidh na Campaí seo diríthe do pháistí ó 5mbl – 12 déag d’aois.

Beidh ranganna ceoil, damhsa, spóirt, drámaíocht srl ar siúl ar feadh na seachtaine. Ní dhéanann sé aon difríocht cén leibhéal Gaeilge atá ag na páistí.

Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge are running Irish Summer Camps for children between the ages of 5yrs – 12 yrs in July 2012, if you would like more information on these camps please contact Brídín at 094-90-22444 / 087-9781166 or eolas@conradhmhaigheo.ie

Conradh na Gaeilge       T: 094 9022 444       R: eolas@conradhmhaigheo.ie

AN TEASTAS i gCLEACHTAS AN IONAD OIBRE & POBAL | HIGHER CERTIFICATE IN WORKPLACE & COMMUNITY PRACTICE

Beidh Equal Ireland agus Ionad Ealaíona Iorrais Teo ag eagrú an cúrsa ‘Ard Teastas i gCleachtas an Ionad Oibre agus Pobail’ atá dírithe ar dhaoine atá ag plé le tionscnaimh phobail, saoistí scéimeanna, bainisteoirí comharchumainn, clubanna spóirt agus a leithéid. Mairfidh an cúrsa thar thréimhse ocht mí dhéag (tá sé le haontú go fóill an cúrsa oíche nó Satharn a bhéas ann). Cáilíocht FETAC Leibhéal 6 atá i gceist agus is é costas an chúrsa ná €175. Tá tuilleadh eolais le fáil ó Orla de Búrca, Údarás na Gaeltachta ag 097 81418.

Equal Ireland and Ionad Ealaíona Iorrais are organising a course entitled ‘The Higher Certificate in Workplace and Community Practice’ which is directed at those who are involved with public projects, scheme supervisors, co-op managers, sports clubs etc. This is an 18 month course (it has yet to be decideD whether it will take place at nights or on Saturdays). The course is FETAC level 6 accredited and the fee is a maximum of €175. For further information please contact Orla de Búrca, Údarás na Gaeltachta on 097 81418.

Údarás na Gaeltachta       T: 097 81418

CAIGHDEÁN OIFIGIÚIL na hÉIREANN - ATHBHREITHNIÚ | REVEIW OF CAIGHDEÁN OIFIGIÚIL na hÉIREANN
(english version below)

D’fhógair an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ar an 10 Márta 2010 i Seanad Éireann go ndéanfaí athbhreithniú ar Chaighdeán Oifigiúil na Gaeilge, agus go mbeadh an leagan leasaithe réidh le haghaidh Mheitheamh 2011. Déanfaidh an Lár-Aonad Aistriúcháin sa Roinn, a bunaíodh de réir chinneadh rialtais mhí na Samhna 2008, an próiseas athbhreithnithe a chur chun cinn.

Tá Coiste Stiúrtha ceaptha ag an Aire leis an athbhreithniú a stiúradh agus tá baill an Choiste le fáil thíos.

Déanfaidh an Coiste moltaí faoi leasuithe ar an gCaighdeán a fhógairt le haghaidh tréimhse comhairliúcháin leis an bpobal gach dara mí.

Is féidir na moltaí ón gcéad, dara, tríú agus ceathrú tréimhse comhairliúcháin a fháil thall. Tá na tréimhsí comhairliúcháin sin dúnta anois.

Moltaí faoin mBriathar  

Tabhair faoi deara go bhfuil alt dar teideal Babhdán na Gaeilge foilsithe ag an CSA faoin réasúnaíocht agus faoin gcur chuige atá mar bhonn leis an athbhreithniú seo. Ba mhór aige tuairimí an phobail ina thaobh.

Is féidir clárú le haghaidh na dtréimhsí comhairliúcháin ar fad trí do sheoladh ríomhphoist agus sonraí eile teagmhála a sheoladh chuig: aco@ahg.gov.ie. Moltar go mór duit clárú, toisc gur gné lárnach den phróiseas athbhreithnithe iad na tréimhsí comhairliúcháin. Cuireann an Coiste Stiúrtha fáilte mhór roimh thuairimí an phobail ar na ceisteanna seo. Má chláraíonn tú, cuirfear ríomhphost chugat gach uair a chuirfear moltaí an Choiste Stiúrtha ar an suíomh idirlín. Beidh na sonraí seo a leanas ag teastáil:

 • Ainm
  Seoladh baile / oibre
  Seoladh rphoist
  Na ceisteanna gramadaí a bhfuil suim ar leith agat iontu maidir leis an athbhreithniú seo

Tuilleadh eolais faoin bpróiseas

• Ceapfaidh an Coiste Stiúrtha fochoistí le moltaí a réiteach faoi réimsí ar leith den Chaighdeán Oifigiúil
• Pléifidh an Coiste Stiúrtha na moltaí sin agus scaipfear iad le haghaidh comhairliúchán poiblí míosa. Is féidir clárú leis an bpróiseas seo ach ríomhphost a chur chuig aco@ahg.gov.ie.
• Pléifidh an Coiste na moltaí arís i gcomhthéacs na n-aighneachtaí ón bpobal, agus déanfar cinneadh deireanach ar na moltaí ansin.

Tabhair faoi deara le do thoil, go bhfuil aighneachtaí a dhéantar faoin gcomhairliúchán seo faoi réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise. I gcás go bhfaighidh an Roinn iarraidh faoi na hAchtanna, rachfar i gcomhairle leis na daoine siúd go léir a rinne aighneacht sula nglacfar breith ar bith.

On the 10th March 2010 the Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs announced in Seanad Éireann that a review of Caighdeán Oifigiúil na Gaeilge would be carried out, and that a revised edition would be completed by June 2011. The Department's Central Translation Unit, which was established in accordance with the government decision of November 2008, is responsible for promoting the review process.

A Steering Committee has been appointed by the Minister to conduct the review and the Committee members are listed below.

The Committee will announce bimonthly public consultation periods with the public regarding recommended amendments to An Caighdeán Oifigiúil.

The lists of recommendations for the first, second, third and fourth consultation periods can be found by clicking the links on the right. Those consultation sessions are now closed.

Moltaí faoin mBriathar  

Please note that the Committee has published an article entitled Babhdán na Gaeilge on the rationale and approach which underpin this review. The Committee would greatly appreciate any views the public may have on this article.

To register for all consultation periods, please send your e-mail address and other contact details to: aco@ahg.gov.ie. Registration is strongly recommended, as the consultation periods are an integral part of the review process. The Steering Committee welcomes the public’s opinions on these matters. Once you have registered, you will receive an e-mail each time the Steering Committee's recommendations are posted on the website. The following details will be required:

 • Name
  Home / work address
  E-mail address
  The grammar questions which are of particular interest to you regarding this review.

Further information regarding the process:

• Subcommittees will be appointed by the Steering Committee in order to make recommendations on certain areas of An Caighdeán Oifigiúil;
• The Steering Committee will then discuss those recommendations and they will be included in the public consultation which will last for one month. To register for this process please e-mail aco@ahg.gov.ie;
• The Committee will discuss the recommendations again in the context of the submissions from the public, and a final decision regarding the recommendations will then be made.

Please note that submissions for this consultation are subject to the Freedom of Information Acts. If the Department receives a request under the Acts, all those who have made submissions will be consulted before any decision is made.

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta      T: 091 592 555        R: customer.service@ahg.gov.ie       I: www.ahg.gov.ie/ie

COMÓRTAIS LITEARTHA AN OIREACHTAIS

An chéad lá de mhí Iúil arís i mbliana an spriocdháta le haghaidh saothar a chur isteach i gcomhair Chomórtais Liteartha an Oireachtais. Mura bhfuil clár na gcomórtas faighte fós agat, caith súil anseo nó cuir fios ar chóip chrua (01 475 38 57 nó eolas@antoireachtas.ie) agus seolfar amach chugat í.

An tOireachtas        T: 01 475 3857      R: eolas@antoireachtas.ie       I: www.antoireachtas.ie

GLANTACHÁN NÁISIÚNTA AN EARRAIGH | NATIONAL SPRING CLEAN
(english version below)

Eagraítear Feachtas Náisiúnta Earraigh go traidisiúnta gach bliain le linn mí an Aibreáin (NSC) tráth a dtéann oibrithe deonacha amach agus glanann an taobh tíre agus cathracha. Bíoinn ábhair saor in aisce ag na hoibrithe deonacha curtha ar fáil ag urraí NSC agus déantar an bruscar a bhailítear a athchúrsáíl nó a dhiúscairt i gcomhpháirtíocht le údaráis áitiúla.

Is é An Taisce a reachtálann an Glantachán Náisiúntna Earraigh agus déanann an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil comh-mhaoiniú air. Is tionscnamh il-earnála é a chuireann feasacht agus rannpháirtíocht an phobail i nglanadh bruscair áitiúil chun cinn mar aon le gníomhaíochtaí feasachta chun an timpeallacht áitiúil a fheabhsú. Bíonn ról lárnach ag údaráis áitiúla sa bhfeachtas chun comhordú a dhéanamh ar imeachtaí ag an leibhéal áitiúil agus chun cuidiú leo. Comóradh 12 bliain an fheachtais a bhí ann i 2010 agus d’éirigh go rathúil leis agus breis agus 525,000 oibrí deonach páirteach i 5,362 imeachtaí éagsúla ar fud na tíre.

National Spring Clean (NSC) is traditionally run annually throughout the month of April during which volunteers get out and clean up the countryside and cities.  Volunteers are equipped with free materials donated by NSC sponsors and the collected litter is recycled or disposed of in partnership with local authorities.

National Spring Clean is run by An Taisce and co-financed by the Department of Environment, Community and Local Government.  It is a multi-sectoral initiative that promotes public awareness and participation in local litter clean-ups and awareness actions to improve the local environment.  The campaign includes a central role for local authorities to co-ordinate and assist events at local level.  2010 was the 12th anniversary of the campaign and was a resounding success with over 525,000 volunteers participating in 5,362 various events across the country.

Glantachán Náisiúnta an Earraigh      T: 01 400 2219           R: nsc@antaisce.org       I: www.nationalspringclean.org

ARTS AUDIENCES: TURASÓIREACHT CHULTÚRTHA, TREOIR MAIDIR LE CUR CHUIGE | CULTURAL TOURISM 'HOW TO' GUIDE
(english version below)

D’fhoilsigh Arts Audiences treoir an tsainchomhairleora margaíochta Annette Nugent d’eagraíochtaí ealaíon maidir le bheith ag obair leis an earnáil turasóireachta áitiúil agus náisiúnta ar mhaithe le tinreamh turasóirí a mhéadú ag imeachtaí agus ionaid ealaíon/cultúir. Tugtar faisnéis sa treoir maidir le turasóireacht chultúrtha in Éirinn agus tugtar bealaí praiticiúla chun cuairteoirí a chuimsiú i straitéisí forbartha lucht féachana. Foilsíodh an treoir seo mar chuid den scéim Build Your Audience ó Arts Audiences, a dhírigh ar thurasóireacht chultúrtha in 2011. Cliceáil anseo chun an treoir a fháil (www.artsaudiences.ie).

 ***

Arts Audiences has published marketing consultant Annette Nugent’s guide to how arts organisations might begin working with the local and national tourism sector to increase tourist attendance at arts/cultural venues and events. The guide covers information on the who and what of cultural tourism in Ireland and practical approaches for including visitors in audience development strategies. This guide has been published as part of Arts Audiences Build Your Audience scheme, which focussed on cultural tourism in 2011. Click here to access the guide.

Arts Audiences         I: www.artsaudiences.ie

Mykidstime.ie

Is acmhainn saor in aisce ar an idirlín do theaghlaigh é Mykidstime.ie. Tairgíonn sé liostaí áitiúla i leith imeachtaí iomadúla, ranganna agus clubanna do pháistí de gach uile aois. Cuireann sé eolas ar fail fá imeachtaí agus seirbhísí do pháistí agus do theaghlaigh. Tá sé de bhuntáiste ag tuismitheoirí clárú i gcóir nuachtlitir míosúil saor in aisce. Ins an iris tugtar eolas agus faisnéis faoi leith chun am a mheilt go tairbheach. Is féidir cur isteach ar chomórtaisí, sleachtaí suimiúla a léamh agus a lán eile. Más mian leat a thuilleadh eolais a fháil téigh isteach sa ghréasan www.mykidstime.ie nó seol chuig mayo@mykidstime.ie.

Mykidstime.ie is a free online resource for families. It hosts a full range of local listings for activities, classes and clubs for children of all ages, as well as information on events and services for children and families. Parents can also sign up for free monthly newsletters with information and suggestions for things to do, enter competitions, read feature articles and much more. For more information log onto www.mykidstime.ie or email mayo@mykidstime.ie.

Mayo Mykidstime.ie          R: mayo@mykidstime.ie          I: www.mykidstime.ie

SCÉALTA le hAGHAIDH “Siar an Bóthar” | STORIES FOR “Siar an Bóthar”

Táthar fós ag lorg saorálaithe don chlár “Siar an Bóthar” atá ar siúl go rialta ar Iorras FM. Seo clár a bhíonn ag dearcadh siar ar stair na háite agus ag trácht ar an am atá thart. Mas maith leat bheith páirteach sa chlár seo cuir glaoch ar Tony nó Lorraine 097 81079

Volunteers still needed for “Siar an mbóthar...”  “Back the road..” a regular programme with Iorras FM, looking back at the history of Erris and reminiscing about days gone by. If you would like to take part and share your memoirs, contact Lorraine or Tony on 097 81079.

Siar an Bóthar          T: 097 81079

Daltai.com - SUÍOMH NUA | Daltai.com - NEW WEBSITE

Sheol muid ár suíomh idirlíon nua le déanaí, agus tá a lán gnéithe áirithe le feiceáil ann. Tá snas ar na FORUMS, grianghraif úr san ionad NEWS, earraí nua sa SHOP, srl. Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as. Tá sé ar fáil anseo: http://www.daltai.com/

We’ve just launched our new website and it has lots of special features. The FORUMS are new and improved, the NEWS area is loaded with recent photographs, the SHOP has been re-stocked with great merchandise, and on and on. We hope that you’ll really enjoy it. You can find it here: http://www.daltai.com/ 

Daltaí na Gaeilge         R: daltai1@daltai.com       I: www.daltai.com

AN EALAÍONTÓIR THÚ? CLÁRAIGH LE POBAL.

An ealaíontóir tú? An oibríonn tú san earnáil ealaíon?

Tugann POBAL cuireadh duit do shonraí a chlárú le suíomh ealaíon na Gaeilge nua a bheidh dírithe ar na healaíona Gaeilge. Rinne POBAL iniúchadh ar na healaíona Gaeilge agus fuarthas amach go mbíonn sé deacair go minic do dhaoine ar suim leo ealaíona Gaeilge teacht ar ealaíontóirí nó daoine teicniúla san earnáil le Gaeilge. Tá obair mhór mhaith déanta ar an cheist seo, ach go fóill tá bearnaí san eolas maidir le healaíontóirí Gaeilge. Ba mhaith le POBAL roinnt de na bearnaí seo a dhruidim agus a chur le poiblíocht agus le heolas ar na healaíona Gaeilge. Is féidir do shonraí a chlárú ag www.pobal.org

Pobal          T: 048 9043 8132      R: eolas@pobal.org      I: www.pobal.org

BEATHAISNÉISÍ MHAIGH EO | MAYO BIOGRAPHIES
(english version below)

Rinne gach aon duine den 1,693 beatha atá faoi chaibidil anseo a chion féin don Ghaeilge le 500 bliain anuas.

Mórshaothar luachmhar léinn é seo a chuimsíonn beagnach 1,700 beatha ó 1560 go dtí an lá inniu. Is é sprioc an tionscadail rochtain éasca ar an taisce eolais seo, 1.3 milliún focal ar fad, a dheimhniú trí dhigitiú an ábhair bhunaidh agus é a fhoilsiú ar líne. Cuirfidh na saoráidí breise cuardaigh agus brabhsála ar chumas an úsáideora an saothar mór taighde seo a chíoradh ar bhealaí úra ilghnéitheacha.

Seo a leanas sampla de na beathaí as do chontae féin, Co. Mhaigh Eo, atá ar fáil sa bhunachar, féach an liosta ar fad (47 beatha  ó Mhaigh Eo | from Mayo). Tá tuilleadh eolais faoin tionscadal anseo: ainm.ie - Bileog Eolais  .

***

Each of the featured 1,693 lives has made a unique contribution to the Irish language over the last five centuries.

This work is a valuable research tool comprising almost 1,700 biographies from 1560 to the present day. The objective of the project is to provide easy access to this knowledge base, which contains 1.3 million words, through the digitization of the original material and its publication online. The enhanced search and browsing features allow users to explore this resource in innovative ways.

Please find below some of the biographies from your county, County Mayo, that are available in the database. Please see the full list (47 biographies ó Mhaigh Eo | from Mayo). For more information on the project, please see ainm.ie - Information Sheet   

Ainm.ie           T: 1-7006577                R: ainm@dcu.ie            I: www.ainm.ie