Deiseanna Maoinithe | Funding Opportunities

SCÉIM RÉIGIÚNACH SPARÁNACHTA TYRONE GUTHRIE | TYRONE GUTHRIE REGIONAL BURSARY SCHEME
(english version below)

Tá dhá ghradam speisialta sparánachta á dtairiscint ag Comhairle Contae Mhaigh Eo d'ealaíontóirí a rugadh nó a bhfuil cónaí orthu i Maigh Eo, chun cur ar a gcumas coicís a chaitheamh ag an Tyrone Guthrie Centre ag Eanach Mhic Dheirg, Contae Mhuineacháin.  Clúdaíonn gach aon sparánacht costais lóistín uilig do thréimhse coicíse, móide úsáid stiúideo má bhíonn sé riachtanach.

Tá éagsúlacht spásanna oibre ar fáil, ag áireamh stiúideonna, seomra ceoil  do chumadóirí agus do cheoltóirí, agus spás mór cleachtaidh agus léirithe.  Tá na sparánachtaí oscailte do chleachtóirí i ngach foirm ealaíne, a rugadh nó a bhfuil saincónaí orthu i gContae Mhaigh Eo. Níl aon aoisteorainn. Ba chóir d'iarrthóirí buanna suntasacha a thaispeáint ina réimsí roghnaithe.  Chiallódh seo, de ghnáth, go mbeadh scríbhneoirí tar éis foilsiú i bhfoirm leabhair, go mbeadh péintéirí agus dealbhóirí tar éis seónna aonair a reáchtáil i ngailearaithe creidiúnacha agus, i gcás cumadóirí agus ceoltóirí, go mbeadh a saothar tar éis a bheith coimisiúnaithe, taifeadta nó léirithe, nó cibé céard a bheadh oiriúnach don chineál áirithe sin foirm ealaíne. Seachas sin, caithfidh an t-iarrthóir ardleibhéal inniúlachta a léiriú, fianaithe ag teistiméireachtaí nó ag cineálacha eile tacaí ó phearsana cruthaithe ins na healaíona.

Spriocdháta: 12 Aibreán 2012

Tá an fhoirm iarratais le fáil anseo: Scéim Réigiúnach Sparánachta Tyrone Guthrie  

***

Mayo County Council are offering two special bursary awards to artists born or living in Mayo, to enable them to spend two weeks at The Tyrone Guthrie Centre at Annaghmakerrig, County Monaghan. Each bursary covers all board and lodging expenses for a two-week period, plus the use of a studio if necessary.

There are a variety of workspaces *(available) including studios, a music room for composers and musicians, and a large rehearsal and performance space.

The bursaries are open to practitioners in all artforms born or domiciled within County Mayo. There is no age limit. Applicants should show significant achievement in their chosen field. This would normally mean that writers should already have published in book form, painters and sculptors should have had one-person shows in reputable galleries and that composers and musicians should have had their work commissioned, recorded or performed, or whatever might be appropriate to the particular artform. Otherwise the applicant must demonstrate a high degree of promise attested by references or other forms of support from established figures in the arts.

Deadline: 12 April 2012

The application form is available here: Tyrone Guthrie Regional Bursary Scheme  

Oifig Ealaíon Mhaigh Eo        T: 094 904 7558          R: mayoarts@mayococo.ie        I: www.mayococo.ie

SCÉIM na nEALAÍONTÓIRÍ SA PHOBAL | ARTIST IN THE COMMUNITY SCHEME

Tugann Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal maoiniú chun tacaíocht a thabhairt dealaíontóirí agus pobail atá ag obair lena chéile le tionscadal agus/nó ócáid ealaíonta a bhaint amach.

Tá ealaíontóirí ó gach foirm ealaíne incháilithe le hiarratas a dhéanamh. Ba cheart go léireofar comhoibriú dílis idir an ealaíontóir agus an pobal ag na tionscadail atá roghnaithe. Is féidir go mbeadh pobail mar áiteanna agus/nó leas. Go dtí seo, bhíodh iarratais ann ó shaothar le daoine de gach aois, cumas agus eitneacht, agus i gcomhthéacsanna cosúil le pobail uirbeacha/tuaithe, timpeallacht chúram sláinte, príosúin, clubanna nó i dtimpeallacht na hoibre.

Tá dhá chéim sa scéim seo:

An chéim taighde agus forbartha atá i gCéim a hAon. Tá Céim a hAon oscailte dealaíontóirí gur mian leo taighde agus forbairt a dhéanamh ar thionscadal i gcomhthéacs pobail. Is é an t-uasmhéid ama a cheadófar ná trí mhí. Is é an t-uasmhéid a thugtar i gCéim a hAon ná €1,000. Tá gá le litir tacaíochta ón bpobal ina mbeidh an tionscadal ar bun in iarratais do Chéim a hAon.

An chéim sheachadadh atá i gCéim a Dó. Tá sé ar oscailt do phobail/áiteanna leasmhara agus/nó a gcuid eagraíochtaí ionadaíocha. Tá dhá leibhéal dámhachtain ar fáil i gCéim a Dó: uasluach na dámhachtana de €5,000 do thionscadal a mhairfidh ó 6 seachtaine go 5 mhí, agus uasluach na dámhachtana de €10,000 do thionscadal de 6 mhí go 9 mí. Caithfear go mbeadh na hiarratais comhshínithe ag an ealaíontóir agus ag an bpobal.

Spriocdháta: 15 Márta 2012 & 25 Meitheamh 2012

***

Twice yearly, the Arts Council offers grants to enable artists and communities of place/or interest to work together on contemporary collaborative arts projects.

The scheme is open to artists from any of the following artform disciplines: architecture, circus, street art and spectacle, dance, film, literature (Irish and English language), music, opera, theatre, visual arts and traditional arts. The projects can take place in a diverse range of social and community contexts including arts and health; arts in prisons; arts and older people; arts and cultural diversity.

The aim of the scheme is to encourage meaningful collaboration between communities of place and/or interest and artists. It is essential that consultation take place between the artist and the community group, so that both parties are involved in deciding on the nature of the project realisation. Group ownership of the art should be maintained at every stage. The Project Realisation may result in a variety of outcomes.

There are two phases to the scheme:
Phase One, Research & Development, is open to artists who wish to research and develop a project in a community context. Maximum time frame is 3 months. The maximum amount awarded in Phase One is €1,000.

Research & Development/Mentoring is open to artists who wish to develop a community based project and who have identified an artist mentor they want to work with a during the research and development phase. The maximum award is €1500, which includes €500 fee payable to the mentor.

Phase Two, Project Realisation, is open to communities of interest or place (or their representative organisations), planning a project of between 6 weeks and 5 months duration with a maximum award of €5000, and those who are planning a project of between 6 months and 9 months with a maximum award of €10, 000.

The deadlines for 2012 - First Round Thursday 15 March, 5pm;

Second Round: Monday 25 June, 5pm.

For further information on application criteria and assessment, or to book an advisory session about the Scheme, contact Katherine Atkinson, Professional Development, 01-4736600 or email support(at)create-ireland.ie. Full details and application forms www.create-ireland.ie

Create          T: 01 473 6600       R: support@create-ireland.ie      I: www.create-ireland.ie

SCÉIM na nIMEACHTAÍ ÓIGE | YOUTH ACTIVITIES SCHEME
(english version below)

Aidhm: Tacú le grúpaí nó le daoine taobh amuigh den Ghaeltacht imeachtaí trí mheán na Gaeilge a reáchtáil don aos óg (páistí idir 3 agus 18 bliana) lasmuigh d’am scoile idir 1 Meán Fómhair 2012 agus 30 Meitheamh 2013

Tacaíocht ar fáil: Suas le €5,000 – le táillí na ndaoine óga a choinneáil íseal

Spriocdháta: 23 Bealtaine 2012

Foirmeacha iarratais le fáil anseo. Tuilleadh eolais le fáil ó oideachas@forasnagaeilge.ie

***

Aim:To support groups or individuals outside of the Gaeltacht to organise events through the medium of Irish, for young people, outside school hours between 1 September 2012 and 30 June 2013

Support Available:up to €5,000 – to keep fees for young people to a minimum

Closing date: 23 May 2012

Application forms available here. Further information from oideachas@forasnagaeilge.ie

Foras na Gaeilge         T: 01 639 8400           R: oideachas@forasnagaeilge.ie        I: www.gaeilge.ie

SCÉIM UM CHOMHARTHAÍOCHT DHÁTHEANGACH | BILINGUAL SIGNAGE SCHEME
(english version below)

Aidhm: Tacú le Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide comharthaíocht sheachtarach i nGaeilge nó go dátheangach a chur in airde.

Tacaíocht ar fáil: Maoiniú meaitseála d’uasmhéid €1,500 i.e. éadain siopaí, comharthaí ar fheithlicí, treoirchomharthaí lasmuigh, srl.

Spriocdháta: 5 Deireadh Fómhair 2012

Foirmeacha iarratais le fáil anseo. Tuilleadh eolais le fáil ó gno@forasnagaeilge.ie

***

Aim: To support small and medium sized enterprises to apply the Irish or bilingual external signage.

Support available: Match-funding of a maximum of €1,500 i.e. Shop- Fronts, Vehicle Signs, External Directional Signs, etc.

Closing date: 5 October 2012

Application forms available here. Further information available from gno@forasnagaeilge.ie

Foras na Gaeilge         T: 01 639 8400           R: gno@forasnagaeilge.ie        I: www.gaeilge.ie  

SCÉIM UM ÁBHAIR DHÁTHEANGACHA | BILINGUAL MATERIALS SCHEME
(english version below)

Aidhm: Tacú le Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide ábhar eile infheictheachta a tháirgiú agus a úsáid le Gaeilge nó go dátheangach.

Tacaíocht ar fáil: Maoiniú meaitseála d’uasmhéid €1,000 do leithéid de: stáiseanóireacht, pacaístíocht, suíomhanna idirlín, comharthaíocht inmheánach, bileoga, ábhar margaíochta, srl.

Spriocdháta: 5 Deireadh Fómhair 2012 

Foirmeacha iarratais le fáil anseo. Tuilleadh eolais le fáil ó gno@forasnagaeilge.ie

***

Aim: To support small and medium sized entreprises to use and produce other visible Irish or Bilingual material.

Support available: Match-funding of a maximum of €1,000 for such materials as: stationery, packaging, websites, internal signage, leaflets, marketing material etc.

Target Group:Small and Medium sized commercial enterprises.

Application forms available here. Further information available from gno@forasnagaeilge.ie

Foras na Gaeilge         T: 01 639 8400           R: gno@forasnagaeilge.ie        I: www.gaeilge.ie