Folúntais | Job Vacancies

STIÚRTHÓIR EALAÍONA | ARTISTIC DIRECTOR

(english version below)

Stiúrthóir Ealaíona in Áras Inis Gluaire

Príomh-dhualgais:

Beartais agus straitéisí ealaíne na cuideachta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

  • Clár ealaíon d'ardchaighdeán a sheachadadh in Áras Inis Gluaire agus i gceantar Iorrais.
  • Straitéis na cuideachta - go mbeidh Áras Inis Gluaire ina mol do na hEalaíona trí mheán na Gaeilge in Éirinn - a chur i bhfeidhm
  • Lionrú agus forbairt a dhéanamh ar chomhpháirtíochtaí le healaíontóirí, eagraíochtaí ealaíne agus eagraíochtaí eile ar bhonn náisiúnta.

Is post lánaimseartha é seo; ní mór d’iarratasóirí rathúla bheith inniúil ar bhainistíocht na n-ealaíon agus Gaeilge ar a dtoil acu.

Sheol d’iarratas le CV chuig:

Ionad Ealaiona Iorras Teo.

Áras Inis Gluaire,

Béal an Mhuirthead,

Co. Mhaigh Eo.

R-phost : cora@arasinisgluaire.ie

Spriocdháta: Dé Ceadaoin 17ú Deireadh Fómhair 2012

Áras Inis Gluaire - lógó  

Artistic Director in Áras Inis Gluaire

The successful applicant’s key duties will include:

To develop and implement the company’s artistic policies and strategies.

  • Ensure the delivery of a quality arts programme in Áras Inis Gluaire and in the Erris area.
  • Implement the company’s strategy to become the Hub for the Arts through the medium of Irish in Ireland.
  • Lionrú agus forbairt a dhéanamh ar chomhpháirtíochtaí le healaíontóirí, eagraíochtaí ealaíne agus eagraíochtaí eile ar bhonn náisiúnta.

This is a full time position; successful applicants must be competent in arts management and have a working knowledge of the Irish language.

Applications with C.V. to

Ionad Ealaiona Iorras Teo.

Áras Inis Gluaire,

Béal an Mhuirthead,

Co. Mhaigh Eo.

e-mail : cora@arasinisgluaire.ie

Closing date: Wednesday17th October 2012


OIFIGEACH FORBARTHA | DEVELOPMENT OFFICER

Tá Oifigeach Forbartha Laighean/Connacht á lorg ag Óg-eagraíocht Chonradh na Gaeilge, Ógras.

Post Páirt-Aimseartha – 22.5 uair sa tseachtain

Dualgais: 

-Clubanna óige, Gaeilge, Ógras a bhunú agus a fhorbairt timeall an dá réigiún.
-Cúrsaí agus imeachtaí a eagrú do chlubanna Ógras agus Óg-Ógras.
-Tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil do cheannairí na gclubanna.

Riachtanach:

-Ard-Chaighdeán Gaeilge
-Taithí ar obair óige
-Ard-scileanna cumarsáide & idirphearsanta
-Ábalta obair as a stuaim féin-
-Scileanna maithe ríomhaireachta
-Ceadúnas glan tiomána agus carr féin

Inmhianaithe:

-Cur amach ar Ógras, ar earnáil na Gaeilge agus ar an earnáil óige go ginearálta
-Taithí ar chúrsaí poiblíochta & margaíochta

Iarratas:

Seol litir iarratais chomh maith le C.V. chuig:
Riarthóir, Ógras,
6 Sráid Fhearchair,
B.Á.C. 2

Teil: 01 4751487
R-phost: maedhbh@ogras.ie

Spriocdháta: Dé hAoine 26 Deireadh Fómhair, 2012.FOLÚNTAIS le FORAS NA GAEILGE | POSITIONS VACANT IN FORAS NA GAEILGE
 

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, na ceapacháin seo a leanas a dhéanamh. Beidh na poist lonnaithe in oifigí éagsúla an Fhorais -  i Ráth Chairn, i nGaoth Dobhair agus i mBaile Átha Cliath. 

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS
T: (003531) (01) 639 8434 R: poist@forasnagaeilge.ie

Nó is féidir scríobh chuig an seoladh thíosluaite agus an uimhir thagartha chuí a lua.
SPRIOCDHÁTA: Ní mór cóip chrua shínithe d’fhoirmeacha iarratais a bheith faighte ag an seoladh
thíosluaite roimh 1.00 p.m. Dé hAoine, 9 Samhain, 2012.

Brúigh ar an nasc thíos chun níos mó eolais a fháil;

Eolas Breise - Folúntais

Eagarthóir Cúnta (Gaoth Dobhair) Tagairt: EAGC/1012/   

Ardoifigeach Feidhmiúchán (Ráth Chairn) Tagairt: AOF/1012/

(Le Saoire mháithreachais a chlúdach) 

Oifigeach Seirbhísí (Ceannáras) Tagairt: OS/1012