Scéalta Eile | Other Stories

RANGANNA DAMHSA TRAIDISIÚNTA | TRADITIONAL IRISH DANCE CLASSES
(english version below)

Eagraítear ranganna damhsa traidisiúnta le Nessa Ní Chuimlín sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg chuile Aoine óna 5.00 go 7.00 i.n.  Tá céim sa Damhsa agus Ceol Gaelach bainte amach ag Nessa ó Ollscoil Luimnigh.  Déanann na ranganna freastal ar chuile aoisghrúpa idir páistí agus daoine fásta agus is bealach iontach é chun aclaíocht a fháil agus bualadh le daoine. 

Traditional Irish Dancing Classes are held in the Seanscoil, Ceathrú Thaidhg every Friday from 5.00 to 7.00 p.m. with tuition provided by Nessa Timlin who has a Bachelor of Arts in Irish Music and Dance from the University of Limerick.  All age groups and dance levels are catered for from children to adults.  This is a fun way of learning to dance, getting exercise and meeting new friends.   

Nessa Timlin School of Dance          R: nessatimlinschool@gmail.com     T: 086 6686 803
TAISPEÁNTAS CHÓCAIREACHTA i gCORRÁN BUÍ | COOKERY DEMONSTRATION
(english version below)

Beidh an cócaire cáilithe Calann Uí Cheallaigh ag eagrú taispeántais chócaireachta ina teach ar an gCorrán Buí ag tosnú Dé Luain, an 15ú Deireadh Fómhair, óna 7.00 go 9.00 i.n.  Oíche Bácála atá mar théama ar an seisiún seo agus cuirfidh Calann leideanna agus comhairle ar fáil chun cuidiú leat feabhas a chur ar do chuid bácála.  Is féidir dul i dteagmháil le Calann ar 086 1650813 le haghaidh breis eolais. 

 Bácáil  

Qualified chef Calann Kelly will be organising cookery demonstrations in her home in Corrán Buí starting on Monday, 15th October, from 7.00 to 9.00 p.m.  The theme of this session is Bake Night and Calann will provide useful hints and suggestions to improve your home baking.  For further information please contact Calann on 086 1650813.

Cócaireacht le Calann      T: 086 165 0813


Bliain na Gaeilge 2013  

(english version below)

Beidh mórchomóradh ar Bhliain na Gaeilge agus ar 120 bliain ó bunaíodh Conradh na Gaeilge ar siúl i mí Iúil na bliana seo chugainn, ó chuir chéad Uachtarán na hÉireann Dubhghlas de hÍde agus comhghleacaithe leis tús le Connradh na Gaedhilge ar 31 Iúil 1893. Beidh fáilte roimh Bhéarlóirí agus Ghaeilgeoirí chuig an gcomóradh ar bhunú cheann na heagraíochtaí is tábhachtaí in athbheochan na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh.

Chomh maith leis sin, táimid ag cur amlíne staire le chéile leis an 50 buaicphointe atá tar éis a bheith ag an nGaeilge le 120 bliain anuas. Beidh an amlíne le feiceáil ar an suíomh gréasáin agus beidh úsáid bainte as ar youtube, na stáisiúin raidió, srl.. leis an amlíne a chur chun cinn. Ba bhreá linn aon mholadh atá ag do ghrúpa a fháil ar na buaicphointí sin. SPRIOCDHÁTA: Céadaoin, 17 Deireadh Fómhair

Táimid ag cur an chéad phóstaeir le chéile do Bhliain na Gaeilge faoi láthair. Ba mhaith linn a léiriú ar an bpóstaer na heagraíochtaí atá ag tacú leis an mbliain tríd a lógónna a chur ar bun an phóstaeir. Chomh maith leis sin beidh  lógónna na ngrúpaí páirteach in úsáid ar an suíomh gréasáin. Má tá spéis ag d'eagraíocht a bheith luaite leis  an mBliain is gá do lógó le dath amháin a chur ar aghaidh chugam  go luath mar jpg le do thoil (nó níos fearr fós mar chomhad Adobe illustrator .ai nó Photoshop .psd). Chabhródh sé dá bhféadfá aon líne amháin do théacs faoi ról d'eagraíocht a chur chugam chomh maith don suíomh gréasáin. SPRIOCDHÁTA: Céadaoin, 17 Deireadh Fómhair.

Conradh na Gaeilge are celebrating 120 years since its foundation in July 2012. As part of the celebrations a story line with the 50 most significant cultural events in the last 120 years, if you have any reccommendations or suggestions get in touch by Wednesday 17 October.

If your organisation or festival is interested in getting involved with Bliain na Gaeilge send your logo and a one line description of your organisation to Bliain na Gaeilge by Wendesday 17 October.

Bliain na Gaeilge            T: 01 475 7401            R: julian@cnag.ie

An Ghaeilge agus Cleachtadh Ealaín Comhaimseartha – deis iontach le dul i bhfiontar ar an nua?

(english version below)

Ba mhaith linne fáilte is fiche a chuir chugat chuig ‘Fás agus Forbairt’, comhdháil a mhairfidh dá lá agus Duais-sparántacht Chruthaitheachta d’Ealaíontóirí. Mar ealaíontóir, léiritheoir nó mar láithreoir, tá súil againne go mbeidh spéis agatsa ann.

Tá muid ag tnúth le go mbeidh níos mó ná ainm i‘Fás agus Forbairt’, tá súil againne go ndéanafaidh sé sin, smaointe a fhás agus a fhorbairt. Tá aidhm ag an gComhdháil: dul i ngleic le dúshlán nua atá romhain agus tacaíocht a thabhairt d’ealaíontóirí agus iad ag cruthú smaointe nuálacha úra. Táimid ag iarraidh ealaíontóirí le Gaeilge (agus dóibh siúd atá ar beagáin Gaeilge- is cuma má tá sé in úsaid agat nó nach bhfuil) a thabhairt le chéile chun dul i ngleic le saothar nua-aimseartha.

Beidh taispeántais  agus ceardlanna mar ghnéithe de ‘Fás agus Forbairt’ ó slua ealaíontóir atá ag obair trí mheán an Bhéarla, trí mheán na Gaeilge agus nó go dátheangach, anuas ar seo beidh seisiún le ceardlanna ealaíon agus laithreoirí le plé a dhéanamh ar conás a mbíonn na healaíontóirí agus lathreoirí in ann oibriú as laimh a chéile ar mhaithe le saothar nua a chumadh agus an lucht féácanna atá tuilte go maith ag an saothar nua seo a chruthú.

Cathain: Deireadh Fómhair18ú (12in  - 8in) – 19ú (10rn - 4in) 2012

Ca háit: Axis, Príomhsráid Baile Munna, BÁC 9.

Costas: SAOR (le do thoil cuir muid ar an eolas má tá aon lascaine ar rataí  iostais aitúil uait)

Clárúchán: Tá clárúchán anois ar oscailt.

Ní ort ach an fhoirm seo Fás & Forbairt - Clárú | Register a líonadh agus é a chuir sa phost nó trí ríomhphost chuig Paula Melvin ag borradh.buan@axisballymun.ie nó chuig axis, Príomhsráid Baile Munna, BÁC 9 roimh 12/10/2012 

Ba bhreá linn dá mbeadh tú linn.

Le do thoil, má tá tuilleadh eolais uait, cuir ríomhphost chugainn ar borradh.buan@axisballymun.ie         

Ba bhreá linn cloistéal uait!

Beir bua,

Róise Goan (Dublin Fringe Festival), Niamh Ní Chonchubhair (Axis: Baile Munna) agus Cian O' Brien (Project Arts Centre)  

Tá 'Fás agus Forbairt' urraithe ag an gComhairle Ealaíon agus Foras na Gaeilge 

Fás agus Forbairt - Arts & Irish Symposium and Funding

We'd like to personally invite you to 'Fás agus Forbairt', a  two day symposium and bursary award scheme that we hope will grab your imagination as an artist, producer or presenter.

We intend for 'Fás agus Forbairt' to do just that. To explore, challenge and provoke notions of contemporary arts practice in Irish and to support artists in creating  fresh, new, innovative ideas. We want to bring artists who speak Irish (and those who just have a 'cúpla focail' - whether you use it or not) together to explore contemporary work and potential collaborations and to support these collaborations on a practical level through the provision of development bursaries, mentorship and lab/rehearsal space, details of which will be announced at the sypmosium.

'Fás agus Forbairt' will feature presentations and workshops from a number of arts practitioners who are working in English, Irish and bi-lingually, as well as a session with arts programmers and presenters to discuss how artists and presenters can work together to develop new work and the audiences this work deserves.

When: Oct 18th (12pm - 8pm) - 19th (10am - 4pm) 2012

Where: Axis, Main Street, Ballymun, Dublin 9

Cost: FREE (please let us know if you'd like info on discounted accommodation rates locally)

Registration: Registration is open now.

Simply complete this form  Fás & Forbairt - Clárú | Register and return by post or email to Paula Melvin at borradh.buan@axisballymun.ie or Axis, Main Street, Ballymun, Dublin 9 before 12/10/2012 

We would love to have you with us. Feel free to e-mail  borradh.buan@axisballymun.ie for more info.  

Beir bua,

Róise Goan (Dublin Fringe Festival), Niamh Ní Chonchubhair (Axis: Ballymun) agus Cian O' Brien (Project Arts Centre)  

'Fás agus Forbairt' is supported by The Arts Council and Foras na Gaeilge 


TAISPEÁNTAS LE MONICA DE BATH  | MONICA DE BATH EXHIBHITION
(english version below)

Bíonn Monica de Bath ag cur fúithi agus ag obair léi i nGaeltacht agus i nGalltacht na hÉireann. Rinne sí stáidéar ar phéintéireacht ins an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha i mBaile Átha Cliath agus tá M.A. i gCleachtais na nAmharc Ealaíon aici ón Institiúd Ealaíne, Deartha is Techneolaíochta Dhún Laoghaire. I measc na ndámhachtáiní bronnta uirthi on gComhairle Ealaíon tá Dámhachtáin Taighde 2009 agus Dámachtáin Coimisiúin 2007.

 monica de bath  

Monica de Bath lives and works in Ireland moving between the English speaking area and the Irish speaking area (the Gaeltacht). She studied painting at the National College of Art and Design, Dublin and has an M.A. in Visual Arts Practices from the Institute of Art, Design and Technology, Dun Laoghaire. Amongst the awards she received from the arts Council are a Research Award 2009 and a Commission Award in 2007.

Áras Inis Gluaire       T: 097 81079         R: maire@arasinisgluaire.ie
Blaiseadh Gaeltachta | A Taste of the Gaeltacht

Tá Údarás na Gaeltachta, i gcomhairle le Fáilte Éireann, ag iarraidh soláthraithe lóistín atá lonnaithe sa Ghaeltacht a chur ar an eolas faoi fheachtas nua margaíochta atá ar bun i mbliana dar teideal ‘Blaiseadh Gaeltachta’. Catagóir í seo atá forbartha ag Fáilte Éireann le tacú le soláthraithe lóistín sa Ghaeltacht a ngnónna a chur chun cinn agus margaíocht a dhéanamh ar eispéireas Gaeltachta. Is catagóir í ‘Blaiseadh Gaeltachta’ atá á chomhlíonadh ag formhór na soláthraithe cheana féin, agus is deis í seo poiblíocht agus margaíocht níos mó a fháil ar tháirge agus sheirbhís atá éagsúil, speisialta agus uathúil.

Tá breis eolais agus foirmeacha iarratais le fáil ó Sonya Nic Lochlainn ag 091 503100 nó ó Orla ag 097 81418.

Údarás na Gaeltachta, in conjunction with Fáilte Ireland, wishes to make accommodation providers in the Gaeltacht aware of a new marketing initiative which has been established this year entitled ‘Blaiseadh Gaeltachta – A Taste of the Gaeltacht’. This new category has been developed by Fáilte Ireland to support accommodation providers in the Gaeltacht to promote their businesses and market the Gaeltacht experience. The conditions of the scheme are already being implemented by the majority of such providers and this initiative presents an opportunity to publicise a product and service that is special and unique.

Further information and application forms are available from Sonya Nic Lochlainn on 091 503100 or from Orla on 097 81418.


TIONSCADAL NA dTEANGACHA i mBAOL | GOOGLE ENDANGERED LANGUAGES PROJECT

(english version below)

Tionscadal na dTeangacha i mBaol seolta ag Google le deireanaí agus 'sí an Ghaeilge ceann de na teangacha atá luaite acu mar theanga i mbaol. 

Suíomh idirlín atá ann inar féidir le daoine an t-eolas is nua-aimseartha agus is cuimsithí i dtaobh teangacha i mbaol a aimsiú agus a roinnt. Céim fhíorthábhachtach i gcaomhnú ilchineálacht chultúrtha, in ómós a thabhairt d’eolas ár sinsear agus i gcumasú an óige is ea taifead a dhéanamh ar an mbreis is 3,000 teanga atá ar tí báis timpeall na cruinne (tuairim is leathchuid d’iomlán na dteangacha ar domhan).  

Is féidir le teicneolaíocht cur leis na hiarrachtaí seo agus cuidiú le daoine taifid d’ardchaighdeán a dhéanamh dá sinsir (na cainteoirí deireanacha den teanga go minic), pobail diaspóra a chur i dteagmháil lena chéile tríd na meáin shóisialta agus cuidiú le daoine teangacha a fhoghlaim.

Áis ar leith do dhaoine a bhfuil spéis acu i gcaomhnú teangacha is ea Tionscadal na dTeangacha i mBaol, atá á thacú ag an gcomhghuallaíocht úr ar a dtugtar an Alliance for Linguistic Diversity.  Cuireann an tionscadal seo ar chumas daoine taighde a stóráil, eolas a aimsiú, moltaí a roinnt nó meitheal a chur ar bun. Is féidir le daoine a gcuid eolais agus taighde a roinnt tríd an suíomh, agus cuidiú leis an eolas atá ann a choinneáil cothrom le dáta.

Tá scata comhoibrithe tosaithe cheana féin ar réimse éagsúil eolais a roinnt, idir lámhscríbhinní ón 18ú haois, áiseanna nua-aimseartha teagaisc ar nós físeán agus taifead de theangacha, chomh maith le hailt eolais. Tá comhairle faighte freisin ón gCoiste Chomhairleach i dtaobh mhúnlú an tsuímh, agus lena chinntiú go bhfreastlaíonn sé ar spéiseanna agus ar riachtanais na bpobal teanga.

Google has recently launched the Endangered Languages Project, a website for people to find and share the most up-to-date and comprehensive information about endangered languages. Documenting the 3,000+ languages that are on the verge of extinction (about half of all languages in the world including the Irish Language )is an important step in preserving cultural diversity, honoring the knowledge of our elders and empowering our youth.

Technology can strengthen these efforts by helping people create high-quality recordings of their elders (often the last speakers of a language), connecting diaspora communities through social media and facilitating language learning.

The Endangered Languages Project, backed by a new coalition, the Alliance for Linguistic Diversity, gives those interested in preserving languages a place to store and access research, share advice and build collaborations. People can share their knowledge and research directly through the site and help keep the content up-to-date.

A diverse group of collaborators have already begun to contribute content ranging from 18th-century manuscripts to modern teaching tools like video and audio language samples and knowledge-sharing articles. Members of the Advisory Committee have also provided guidance, helping shape the site and ensure that it addresses the interests and needs of language communities.


GENERATION Y
(english version below)

Generation Y: online youth magazine supported by the European Commission

Generation Y is a European online magazine targeting young people, with the support of the European Commission. It features innovative youth, culture and education projects across Europe and highlights opportunities young people identify with, addressing their needs, listening to their ideas and looking at future challenges.

For more information on the broadcast schedule and to watch the current and upcoming episodes, visit the Generation Y website: http://www.euronews.com/programs/generation-y

Culture and Programme was highly visible in the episodes recently broadcasted:

Episode 1  Driven by Dreams is about job opportunities in the Cultural sectors

Episode 2 Culture without obstacles took place in European Capital of Culture Maribor

Episode 3 Slumdog Theatre is about Roma youngers involved in cultural activities

Generation Y:  iris óige an Choimisiúin Eorpaigh 

Iris Eorpach ar líne is ea Generation Y atá dírithe ar dhaoine óga agus a bhfuil tacaíocht aici ón gCoimisiún Eorpach. Baineann na gné-ailt a bhíonn inti le tionscadail nuálaíocha óige, cultúir agus oideachais ar fud na hEorpa agus aibhsítear na deiseanna a ndéanann daoine óga a gcuid féin díobh. Freastalaíonn na hailt ar a gcuid riachtanas, éistear lena gcuid smaointe agus tugtar aghaidh ar dhúshláin amach anseo.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar an sceideal craolacháin agus chun féachaint ar na heipeasóidí atá ann faoi láthair agus atá le teacht, tabhair cuairt ar shuíomh Generation Y.

Bhí Cultúr agus Clár le feiceáil go soiléir sna heipeasóidí a craoladh le déanaí:

Tá Eipeasóid 1 Driven by Dreams faoi dheiseanna fostaíochta sna hearnálacha Cultúir

Rinneadh Eipeasóid 2 Culture without obstacles i bPríomhchathair Chultúir na hEorpa, Maribor

Tá Eipeasóid 3 Slumdog Theatre faoi ógánaigh Romacha ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí cultúrtha


Cill Chomáin (Poll a' tSómais) Graveyard Book
(english version below)

Tá an leabhar Teampall Cill Chomáin (Poll a’ tSómais) le fáil ag Barr na Trá, ag Siopa Chiaráin i mBéal an Mhuirthead agus ó Trina in Oifig an Phoist Ros Dumhach nó is féidir cóipeanna a fháil ó:- Threasa 097 88082 / 087 1251642, Bina 087 6925092, Eithne 086 8704386, Paddy 097 84629 agus Nancy 097 84659.  Tá cuid den airgead ó dhíolachán an leabhair ag dul i dtreo obair chothabhála ar an teampall. 

The Cill Chomáin (Poll a’ tSómais) graveyard book is available in Barr na Trá, in Carey’s Newsagents, Belmullet and from Trina Sheridan at Rossport Post Office or contact any of the following for copies:- Treasa 097 88082 / 087 1251642, Bina 087 6925092, Eithne 086 8704386, Paddy 097 84629 or Nancy 097 84659.  Part of the proceeds from the sale of the book will go towards the upkeep of the graveyard.

Comhar Dún Chaocháin Teo.    T: 097 88082       R: dunchaochain1@eircom.net

Mykidstime.ie

Is acmhainn saor in aisce ar an idirlín do theaghlaigh é Mykidstime.ie. Tairgíonn sé liostaí áitiúla i leith imeachtaí iomadúla, ranganna agus clubanna do pháistí de gach uile aois. Cuireann sé eolas ar fail fá imeachtaí agus seirbhísí do pháistí agus do theaghlaigh. Tá sé de bhuntáiste ag tuismitheoirí clárú i gcóir nuachtlitir míosúil saor in aisce. Ins an iris tugtar eolas agus faisnéis faoi leith chun am a mheilt go tairbheach. Is féidir cur isteach ar chomórtaisí, sleachtaí suimiúla a léamh agus a lán eile. Más mian leat a thuilleadh eolais a fháil téigh isteach sa ghréasan www.mykidstime.ie nó seol chuig mayo@mykidstime.ie.

Mykidstime.ie is a free online resource for families. It hosts a full range of local listings for activities, classes and clubs for children of all ages, as well as information on events and services for children and families. Parents can also sign up for free monthly newsletters with information and suggestions for things to do, enter competitions, read feature articles and much more. For more information log onto www.mykidstime.ie or email mayo@mykidstime.ie.

Mayo Mykidstime.ie          R: mayo@mykidstime.ie          I: www.mykidstime.ie