Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes

Údarás ag lorg léirithe spéise ó eagraíochtaí pobail atá sásta ócáidí Gaeltachta a eagrú do Thóstal na hÉireann 2013

Tá Údarás na Gaeltachta ag lorg léirithe spéise ó choistí/ghrúpaí pobail a mbeadh suim acu mór-fhéile nó ócáid tarraingteach d’ardchaighdeán a reáchtáil sa Ghaeltacht a bheadh mar chuid de Thóstal na hÉireann 2013.

Tá sé mar aidhm ag Tóstal na hÉireann daoine a bhfuil ceangal acu le hÉirinn a mhealladh ar ais le tréimhse saoire a chaitheamh sa tír.

Tá scéim tacaíochta á soláthar ag an Údarás do choistí a eagraíonn réimse leathan imeachtaí dírithe ar dhaoine a mhealladh ar ais le saoire a chaitheamh sa Ghaeltacht in 2013. Roghnófar nach mó ná ceithre ócáid éagsúil ar fud na Gaeltachta.

Tuilleadh eolais le fáil trí r-phost a chur chuig feilte@udaras.ie

Foláireamh: Is scéim iomaíoch í seo a bheas ag braith ar mhaoiniú a bheith ar fáil 2012-13

Applications sought from community organisations interested in organising a Gaeltacht event for The Gathering 2013

Údarás na Gaeltachta welcomes expressions of interest from community groups interested in organising a festival or an event in the Gaeltacht as part of The Gathering 2013.

The Gathering aims to attract people with an Irish connection home for a holiday and at the same time enjoy the best of Irish culture.

An tÚdarás is offering a support scheme for community groups who organise a wide range of activities aimed at enticing people to return to Ireland for a Gaeltacht holiday in 2013. A maximum of 4 events will be chosen throughout the Gaeltacht under this scheme.

For more information email: feilte@udaras.ie

Please note: This competitive scheme is subject to funding available in 2012-13.

Údarás na Gaeltachta           R: feilte@udaras.ie


SCÉIM GNÓ MHAIGH EO
(english version below)

Cuireann Gnó Mhaigh Eo fáilte roimh fhiosrúcháin ón lucht gnó agus ó eagraíochtaí a bhfuil suim acu an Ghaeilge a chur chun cinn agus iad i mbun gnó, nó mar chuid de chlár imeachtaí reatha.

Tá an fhoirm iarratais le fáil anseo: Scéim Gnó Mhaigh Eo. Cuirfear comhairle agus cúnamh ar fáil, bí i dteagmháil linn!

Gnó Mhaigh Eo  

Gnó Mhaigh Eo welcomes enquiries from businesses and organisations with an interest in promoting the Irish language in their day to day business or to add an Irish dimension to an existing programme of events.

The application form is available here: Scéim Gnó Mhaigh Eo. Advice and assistance will be available, just get in touch!

Gnó Mhaigh Eo         T: 098 26555           R: gno@gnomhaigheo.ie        I: www.gnomhaigheo.ie  

Clár um an Eoraip do na Saoránaigh 2007 - 2013 | Europe for Citizens Programme 2007-2013
(english version below)

Tríd an gClár um Shaoránacht Eorpach, ar a dtugtar An Eoraip do na Saoránaigh, cuirtear tacaíocht ar fáil do réimse leathan gníomhaíochtaí agus eagraíochtaí a chuireann “saoránacht ghníomhach Eorpach” chun cinn, go háirithe rannpháirtíocht na saoránach agus na n-eagraíochtaí sochaí sibhialta i bpróiseas comhtháthaithe na hEorpa.

Tá buiséad iomlán €2i5 milliún ag an gClár agus beidh sé ar siúl go dtí an 31 Nollaig 2012.

Tá sé de chuspóir ginearálta ag an gClár um an Eoraip do na Saoránaigh:

  • deis a thabhairt do shaoránaigh idirghníomhú agus páirt a ghlacadh chun Eoraip
   atá níos dlúithe a chruthú, atá daonlathach agus dírithe ar an domhan, aontaithe agus saibhrithe trí éagsúlacht chultúrtha, rud a fhorbraíonn saoránacht an Aontais Eorpaigh
  • aitheantas Eorpach a fhorbairt, bunaithe ar luachanna, stair agus cultúr coiteanna
  • úinéireacht ar an Aontas Eorpach a spreagadh ina chuid saoránach
  • caoinfhulaingt agus comhthuiscint a fheabhsú idir saoránaigh na hEorpa
    maidir le héagsúlacht chultúrtha agus teanga a chur chun cinn, agus cur le hidirphlé idirchultúrtha.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi chuspóirí an Chláir anseo agus an maoiniú uile atá ar fáil i gcomhair na bliana 2012 a fheiceáil anseo.

Europe for Citizens Programme 2007 - 2013

The European Citizenship Programme, called Europe for Citizens, supports a wide range of activities and organisations promoting “active European citizenship”, especially the involvement of citizens and civil society organisations in the process of European integration.

 The Programme has a total budget of €215 million and runs through 31 December 2012.

The general objectives of the Europe for citizens Programme seek to:

  • give citizens the opportunity to interact and participate in constructing an ever closer
   Europe, which is democratic and world-oriented, united in and enriched through its cultural diversity, thus developing citizenship of the European Union
  • develop a sense of European identity, based on common values, history and culture
  • foster a sense of ownership of the European Union among its citizens
  • enhance tolerance and mutual understanding between European citizens respecting
   and promoting cultural and linguistic diversity, while contributing to intercultural dialogue.

You can read more about the objectives of Programme here and see all the 2012 available funding here.