Deiseanna/Nuacht | Opportunities/News

AISTEOIRÍ Á LORG:

Tá Ros na Rún ag lorg aisteoirí nua don chéad sraith eile a thosnóidh sa bhFómhair. Beidh na h-éisteachtaí ar bun sa Spidéal. Duine faoi leith atá dhá lorg acu, ná fear ina tríochaidí. Má tá suim agat a bheidh páirteach sa sobalchlár, seol do CV agus grianghraif chuig: leiriuchain@rosnarun.com roimh an 17ú Aibreán, 2009.

Ros na Rún are searching for actors to join the cast for the upcoming 14th season of the show. Auditions will be held on the Ros na Rún set in An Spidéal, Co. Galway and fluent Irish is essential for all roles. If you are interested in audtioning, simply email your CV with a recent photo to leiriuchain@rosnarun.com before Friday 17th April. Ros na Rún will then contact you to arrange an audition.

Ros na Rún:                 I: www.rosnarun.com
SCÉIM RÉIGIÚNACH SPARÁNTACHTA TYRONE GUTHRIE CHOMHAIRLE CONTAE MHAIGH EO 2009:

Tá dhá ghradam speisialta sparántachta á dtairiscint ag Comhairle Contae Mhaigh Eo d'ealaíontóirí a rugadh nó a bhfuil cónaí orthu i Maigh Eo, chun cur ar a gcumas coicís a chaitheamh ag an Tyrone Guthrie Centre ag Eanach Mhic Dheirg, Co. Mhuineacháin. Clúdaíonn gach aon sparántacht costais lóistín uilig do thréimhse coicíse, móide úsáid stiúideo má bhíonn sé riachtanach.

Tá éagsúlacht spásanna oibre ar fáil, ag áireamh stiúideonna, seomra ceoil do chumadóirí agus do cheoltóirí, agus spás mór cleachtaidh agus léirithe. Tá na sparántachtaí oscailte do chleachtóirí i ngach foirm ealaíne, a rugadh nó a bhfuil saincónaí orthu laistigh de Chontae Mhaigh Eo. Níl aon aoisteorainn. Ba chóir d'iarrthóirí buanna suntasach a thaispeáint ina réimsí roghnaithe. Chiallódh seo, de ghnáth, go mbeadh scríbhneoirí tar éis seónna aonair a reáchtáil i ngailearaithe creidiúnacha agus, i gcás cumadóirí agus ceoltóirí, go mbeadh a saothar tar éis a bheith coimisiúnaithe, taifeadta nó léirithe, nó cibé céard a bheadh oiriúnach don chineál áirithe sin foirm ealaíne. Seachas sin, caithfidh an t-iarrthóir ardleibhéal inniúlachta a léiriú, fianaithe ag teistiméireachtaí nó ag cineálacha eile tacaí ó phearsan cruthaithe ins na healaíona.

Is é an dáta deiridh le foirmeacha iarratias a chur ar ais ná Dé hAoine, 24ú Aibreán. Chun foirm iarratais a fháil, deán teagmháil le do thoil leis an Oifig Ealaíon, mayoarts@mayococo.ie nó 094 902 7560.

Mayo County Council are offering two special bursary awards to artists born or living in Mayo, to enable them to spend two weeks at The Tyrone Guthrie Centre at Annaghmakerrig, Co. Monaghan. Each bursary covers all board and lodging expenses for a two week period, plus the use of a studio if necessary.

There are a variety of workspaces available including studios, a music room for composers and muscicians, and a large rehearsal and performance space. The bursaries are open to practitioners in all artforms born or domiciled within Co. Mayo. There is no age limit. Applicants should show significant achievement in their chosen field. This would normally mean that writers should already have published in book form, painters and sculptors should have had one-person shows in reputable galleries and that composers and musicians should have had their work commissioned, recorded or performe or whatever might be appropriate to the particular artform. Otherwise the applicant must demonstrate a high degree of promise attested by references or other forms of support from established figures in the arts. The closing date for return of application forms is Friday 24th April.

Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo:              T: 094 902 7560/7558                  R: mayoarts@mayococo.ie
AN tOIREACHTAS - GRADAIM CHUMARSÁIDE:

Bronnfaidh Oireachtas na Gaeilge Gradam Cumarsáide i mbliana in OCHT rannóg, idir raidió, theilifís & chló, agus tugtar cuireadh duit ainmniúchán a dhéanamh i ngach ceann acu. Ba chóir go mbeadh na hainmniúcháin bunaithe ar ábhar a craoladh nó a foilsíodh idir 1 MÁRTA 2008 agus  28 FEABHRA 2009.

Iarrtar ort an fhoirm seo a chomhlánú faoi Dé Céadaoin, 8 AIBREÁN 2009. Fógrófar an gearrliosta do na rannóga éagsúla an tseachtain dar tús 20 AIBREÁN 2009 agus beidh an vótáil ar an ngearrliosta ar siúl idir sin agus Déardaoin, 23 Aibreán 2009.

An tOireachtas:                     I: www.antoireachtas.ie
TRÍ CHOMHALTACHT LÁNAIMSEARTHA TAIGHDE Á dTAIRTISCINT AG FIONTAR:

Tá trí chomhlachta lánaimseartha taighde á dtairiscint ag FIONTAR i bhFómhar 2009 i réimse dhaonnachtaí digiteacha na Gaeigle.

www.focal.ie, www.logainm.ie agus na téarmaí Gaeilge ar www.iate.europa.eu faoi chúram FIONTAR. Tá acmhainní téarmaí dlí á bhforbairt fosta as ionstraimí reachtúla Gaeilge. Beidh na trí chomhaltacht taighde á riar i bpáirt leis an tionscadail téarmeolaíochta agus logainmneacha atá ar siúl sa scoil. Líonfar iad ar leibhéal MA/PhD/iar-PhD ag brath ar cháilíochtaí na n-iarrthóirí. Ba chóir d'iarrthóirí c.v. mar aon le hainmneacha beirt mholtóirí acadúla agus imlíne ghonta den réimse spéise taighde a sheoladh chuig: An Dr Caoilfhionn Nic Pháidín, Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Fiontar:                       T: 01 700 5173                                     R: caoilfhionn.nicphaidin@dcu.ie
AN GAEL AG LORG ÁBHAIR:

Má tá scéal, dán nó alt agat nach raibh i gcló go fóill, bheinn sásta súil a chaitheamh air agus tá seans ann go nglacfar é mar ábhar san iris seo. Iris oifigiúil Chumann Carad Na Gaeilge.  Thosaigh ár ngníomhaíochtaí i 1872 agus ár n-iris i 1881.  Tugadh "An Gaodhal" ar ár n-iris seo go 1904 nuair a scoir ár bhfoilsitheoireacht, agus tá ár n-iris ar ais anois mar "An Gael," ag tarraingt airde arís ar neart agus fhás na Gaeilge ar fud an domhain.  

Cé hé agus cé hí An Gael?  Tusa - patrún, tacaí, soláthraí, agus cruthaitheoir na n-ealaíon Gaelacha, le cultúr, stair, agus teanga ina measc.  Beidh an iris seo fútsa agus leatsa.  Agus beidh sí ar shon iad siúd a choimeád ár gcultúr Gaelach beo ó ghlúin go glúin. 

Beidh sí seo ina hiris dhúbailtheangach, as Gaeilge agus Béarla, chun cabhair a thabhairt do fhoghlaimeoirí Gaeilge.  Má's maith leat alt dúbailtheangach a scríobh dúinn, tairg é le do thoil !  Gach bliain, baileoimid bhur saothair is fearr chun leagan áirithe ar leith de "An Gael" a fhoilsiú.  Ní féidir le gach alt iontach dul isteach sa leagan sin - níl ionad go leor againn.  Ach, le do thoil, foilsigh d'alt anois ar na leathanaigh seo ionas gur féidir le Gaeil ar fud an domhain do thaighde agus do smaointe agus d'ealaíon a léamh, a chloisteáil, nó a fheiceáil.  Má tá imní ort nach bhfuil do ghramadach nó do litriú foirfe, ná bíodh imní ort.  Iarraimid ar Ghaeilgeoirí ar fud an domhain ár nGaeilge ar an suíomh seo a cheartú.  Má fheiceann tú botún i n-aon alt, inis dúinn le do thoil.

An Gael, the official magazine of The Philo-Celtic Society.  Our activities began in 1872 and our magazine in 1881.  We used to be called An Gaodhal ('The Gaelic Person') until 1904 when our publication ceased, and we're back now as An Gael in the new spelling, again calling attention to the strength and growth of the Irish language around the world.  

This will be a dual-language magazine, in Irish and in English, to help Irish language learners.  If you want to contribute a dual language article, please do so !  Each year, we'll collect your best works to publish a special, separate edition of "An Gael."  Every great article won't be able to go into that issue - we don't have enough room.  But, please, publish your article now on these pages so that the Gaeil throughout the world can read, hear, or see your research, your thoughts, or your art.  If you're worried that your grammar or spelling isn't perfect, don't worry.     

An Gael:                      I: www.angaelmagazine.com