Ranganna Teanga | Irish Language Classes

RANGANNA GAEILGE IN ACAILL | IRISH LANGUAGE CLASSES IN ACHILL

An bhfuil suim agat do chuid Gaeilge a fheabhsú? Beidh ranganna Gaeilge ag tosú arís do thuismitheoirí agus d'fheabhsaitheoirí agus do daltaí ó na Scoileanna dara leibhéal ag deireadh mí Eanáir in Áras Forbairt Acla, An Crompáin, Caol. Beidh dhá rang ann, rang amháin le haghaidh glan tosaitheoirí agus rang idirmheánach chomh maith. Beidh ranganna Gaeilge do na Scoileanna dara leibhéal don Bhéaltriail ag tosú go luath.

Are you interested in improving your Irish? Irish language classes for parents, improvers and second level students will begin at the end of January in in Áras Forbairt Acla. There will be two classes, one for complete beginners and also an intermediate class. Irish classes for Second level students preparing for Oral exams will begin soon.

C.F.Á.A.               T: 098 43292                     R: maire@acaill.com                 I: www.acaill.com
RANGANNA AR-LÍNE | ON-LINE CLASSES
  • Gaeilge (Ard leibhéal) na hArd Teiste.
  • Leaving Certificate Higher Level Irish.

  • Cúrsa Ullmhúcháin don Agallamh Gaeilge - Dioplóma Iarchéime sa Bhun Oideachais.
  • Irish Interview Preparation Course - Postgraduate in Primary Education
Mentor Gaeilge             T: (064) 66 26486                   R: eolas@mentorgaeilge.ie              I: www.mentorgaeilge.ie
CÚRSAÍ d'IARRATASÓIRÍ MÚINTEOIREACHTA | DAY COURSES FOR TEACHING APPLICANTS
Bhí iarratasóirí ag dul do chúrsa iarchéime na bunmhúinteoireachta anuraidh chomh sásta le cúrsaí ullmhúcháin Chonradh na Gaeilge go bhfuil dhá chúrsa lae eile á reáchtáil i mBaile Átha Cliath arís i mbliana ar an 20 Feabhra agus 10 Aibreán 2010.

Díreoidh cúrsaí ullmhúcháin an Chonartha ar staidéar agus ar chleachtadh le haghaidh agallamh Gaeilge na gcoláistí oiliúna oideachais, ag leagadh béime ní hamháin ar na topaicí cuí, ar chúrsaí foghraíochta, agus ar théarmaíocht scoile, ach ar nodanna le tabhairt faoin agallamh féin freisin.

Beidh bréagagallamh aonair agus aiseolas pearsanta san áireamh freisin, agus cinnteoidh cúrsaí an Chonartha go mbeidh gach iarratasóir réidh le tabhairt faoin ullmhú agus faoin staidéar don agallamh múinteoireachta ar bhonn ceart, cruinn.

Beidh plé ar na botúin is coitianta a dhéantar san agallamh Gaeilge don iarchéim bhunmhúinteoireachta mar aon le rólimirt, bileoga eolais, obair ghrúpa, obair bheirte, agus bréagagallamh le haiseolas san áireamh i gcúrsaí ullmhúcháin an Chonartha.

Tá costas €100 ar an gcúrsa ullmhúcháin agus is féidir áit a chur in áirithe láithreach anseo, nó glaoch ar an gConradh ag +353 (0)1 4757401.

Beidh an dá chúrsa lae de chuid an Chonartha á reáchtáil sa Cheannáras athchóirithe i gcroílár na cathrach in Uimhir a Sé, Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 Dé Sathairn, 20 Feabhra agus 10 Aibreán 2010, óna 10.00rn- 5.00in araon. Beidh cúrsaí ullmhúcháin á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge in Áras na nGael, 45 Sráid Doiminic, Gaillimh níos déanaí i mbliana freisin, glaoigh +353 (0)91 567824 le heolas a fháil fúthu.

Iarrtar ar rannpháirtithe ábhair a ullmhú ar na téamaí seo a leanas leis an méid is mó tairbhe a bhaint as cúrsa an Chonartha: mé féin, áit chónaithe, taithí oibre, an fáth go bhfuil mé ag tabhairt faoin gcúrsa.

***

Applicants going for places on the primary school teaching postgraduate course were so impressed with Conradh na Gaeilge's preparation courses last year that two more dates have been set for similar day courses this year on 20 February and 10 April 2010 in Dublin.

The Conradh's courses will focus on studying and practising for the Irish interview for places in the teacher training colleges, emphasising not only the appropriate topics of conversation, pronunciation and school terminology, but giving practical tips on how to go about the interview as well.

There will be an individual mock-interview and personal feedback included also, and the course with Conradh na Gaeilge will ensure every applicant is ready to properly approach the preparation and study needed to undertake the teaching interview effectively and efficiently.

Discussions on the most common mistakes made in the Irish interview for the primary teaching postgraduate course, as well as role-playing exercises, information sheets, group work, working in pairs, and mock-interviews with feedback, will all be included in Conradh na Gaeilge's day course.

The preparation courses cost €100 and you can book your place now here, or you can call the Conradh on +353 (0)1 4757401.

Conradh na Gaeilge's Dublin day courses will be held in the recently renovated head-office in the city centre at Number 6, Harcourt Street, Dublin 2 Saturday, 20 February and 10 April 2010, from 10.00am - 5.00pm.

Preparation courses will also be held in Galway in Conradh na Gaeilge's Áras na nGael by the Claddagh, 45 Dominic Street, Galway later in the year, see www.cnag.ie or call +353 (0)91 567824 for details.

We ask participants to prepare material on the following themes to ensure they get the most out of the Conradh's day course: myself, where I live, work experience, why I want to do the course.

Conradh na Gaeilge        T: 01475 7401         R: brenda@cnag.ie         I: www.cnag.ie