Deiseanna/Nuacht | Opportunities/News

AISTRITHEOIRÍ Á LORG AG GNÓ MHAIGH EO:

Tá Gnó Mhaigh Eo ag lorg aistritheoirí le Céim sa nGaeilge, Séala Creidiúnaithe d'Aistritheoirí Gaeilge, Cáilíochtaí Aistriúcháin nó ar a laghad bliain taithí aistriúcháin. Má tá suim agat seol d'iarratas chuig eolas@gnomhaigheo.ie nó cur glaoch ar Gnó Mhaigh Eo @ 098 26555. 

Gnó Mhaigh Eo                    T: 098 26555                          R: laura@gnomhaigheo.ie                           I: www.gnomhaigheo.ie
FOLÚNTAS - LÁITHREOIR/TAIGHDEOIR le TG4 (POST AR CHONRADH SEALADACH):

Cuirfear fáilte roimh iarratais do phost mar Láithreoir/Taighdeoir do chláracha do dhaoine óga.

Tá TG4 ar thóir duine spleodrach, cumasach le hollchlár na ndaoine óga a chur i láthair. Ní mór d'iarrthóirí spéis a léiriú i gcláracha do dhaoine óga, cumas taighde agus ardscileanna cumarsáide a bheith acu agus fonn a bheith orthu oibriú mar chuid lárnach d'fhoireann bheag léirithe.

Beidh ról lárnach ag an té a cheapfar ag cur sceideal TG4 do dhaoine óga i láthair don phobal. Beidh de chúram uirthi/air míreanna láithreachais a ullmhú agus a láithriú go fuinniúl, an lucht féachanna a choinneáil ar an eolas faoi sceideal TG4 agus scripteanna tarraingteacha a scríobh agus a ghuthú do bhlaisíní TG4.

Duine a bhfuil Gaeilge den scoth, agus taithí láithreoireachta aici/aige atá ag teastáil. Beidh gá le urlabhra shoiléir agus ardchumas scríofa agus aistriúcháin.

Beidh an té a ceapfar lonnaithe i gCeannáras TG4 agus freagrach don Eagarthóir: Daoine Óga. Is conradh sealadach é seo. Seol d'iarratais, mar aon le físeán samplach ded láithroireacht chuig: Oifig an Cheannasaí, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Is í an Aoine 8 Bealtaine an dáta deireanach d'iarratais.

TG4                                   I: www.tg4.ie
SCÉIM OILIÚNA I SCILEANNA LÉIRIÚCHÁIN:

Tá an Ciste Craoltóireachta Gaeilge ag lorg iarratais ó chainteoirí Ghaeilge don scéim oiliúna i scileanna léiriúcháin don teilifís.

I rith na scéime lánaimseartha (Meán Fómhair 2009 - Lúnasa 2010), beidh na hoiliúnaithe ag foghlaim na ceirde agus iad ar shocrúcháin le comhlachtaí léiriúcháin teilifíse nó le NvTv (an stáisiún áitiúil teilifíse i mBéal Feirste).

Caithfidh na hoiliúnaithe a bheith líofa sa Ghaeilge. Íocfar an pá íosta reachtúil leis na hoiliúnaithe le linn na scéime. Déanfaidh na hoiliúnaithe teagmhálacha tábhachtacha san earnáil a rachaidh chun sochair dóibh agus iad ar thóir fostaíochta ag deireadh na scéime. Is fostóir comhdheiseanna é an Northern Ireland Screeen.

Spriocdháta: 5.00pm Dé hAoine, 15ú Bealtaine

ILBF TELEVISION SKILLS SCHEME:

The Irish Language Broadcast Fund is seeking applications from fluent Irish speakers for its training scheme in television production skills.

During this full time scheme (September 2009- August 2010), trainees will learn television production skills whilste on an internship with local production companies or with NvTv (Belfast's local television station).

Trainees must be fluent in Irish. Trainees will be paid the statutory minimum wage for the duration of scheme. They will make valuable contacts which will prove crucial in terms of gaining employment in the industry at the end of the training scheme. Northern Ireland Screen is an equal opportunity employer.  

Deadline: 5.00pm Friday, 15th May

Northern Ireland Screen                       T: 048 902 32444                                     R: laura@northernirelandscreen.co.uk
TRÍ CHOMHALTACHT LÁNAIMSEARTHA TAIGHDE Á dTAIRTISCINT AG FIONTAR:

Tá trí chomhlachta lánaimseartha taighde á dtairiscint ag FIONTAR i bhFómhar 2009 i réimse dhaonnachtaí digiteacha na Gaeilge.

www.focal.ie, www.logainm.ie agus na téarmaí Gaeilge ar www.iate.europa.eu faoi chúram FIONTAR. Tá acmhainní téarmaí dlí á bhforbairt fosta as ionstraimí reachtúla Gaeilge. Beidh na trí chomhaltacht taighde á riar i bpáirt leis an tionscadail téarmeolaíochta agus logainmneacha atá ar siúl sa scoil. Líonfar iad ar leibhéal MA/PhD/iar-PhD ag brath ar cháilíochtaí na n-iarrthóirí. Ba chóir d'iarrthóirí c.v. mar aon le hainmneacha beirt mholtóirí acadúla agus imlíne ghonta den réimse spéise taighde a sheoladh chuig: An Dr Caoilfhionn Nic Pháidín, Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Fiontar                       T: 01 700 5173                                     R: caoilfhionn.nicphaidin@dcu.ie
AN GAEL AG LORG ÁBHAIR:

Má tá scéal, dán nó alt agat nach raibh i gcló go fóill, bheinn sásta súil a chaitheamh air agus tá seans ann go nglacfar é mar ábhar san iris seo. Iris oifigiúil Chumann Carad Na Gaeilge.  Thosaigh ár ngníomhaíochtaí i 1872 agus ár n-iris i 1881.  Tugadh "An Gaodhal" ar ár n-iris seo go 1904 nuair a scoir ár bhfoilsitheoireacht, agus tá ár n-iris ar ais anois mar "An Gael," ag tarraingt airde arís ar neart agus fhás na Gaeilge ar fud an domhain.  

Cé hé agus cé hí An Gael?  Tusa - patrún, tacaí, soláthraí, agus cruthaitheoir na n-ealaíon Gaelacha, le cultúr, stair, agus teanga ina measc.  Beidh an iris seo fútsa agus leatsa.  Agus beidh sí ar shon iad siúd a choimeád ár gcultúr Gaelach beo ó ghlúin go glúin. 

Beidh sí seo ina hiris dhúbailtheangach, as Gaeilge agus Béarla, chun cabhair a thabhairt do fhoghlaimeoirí Gaeilge.  Má's maith leat alt dúbailtheangach a scríobh dúinn, tairg é le do thoil !  Gach bliain, baileoimid bhur saothair is fearr chun leagan áirithe ar leith de "An Gael" a fhoilsiú.  Ní féidir le gach alt iontach dul isteach sa leagan sin - níl ionad go leor againn.  Ach, le do thoil, foilsigh d'alt anois ar na leathanaigh seo ionas gur féidir le Gaeil ar fud an domhain do thaighde agus do smaointe agus d'ealaíon a léamh, a chloisteáil, nó a fheiceáil.  Má tá imní ort nach bhfuil do ghramadach nó do litriú foirfe, ná bíodh imní ort.  Iarraimid ar Ghaeilgeoirí ar fud an domhain ár nGaeilge ar an suíomh seo a cheartú.  Má fheiceann tú botún i n-aon alt, inis dúinn le do thoil.

An Gael, the official magazine of The Philo-Celtic Society.  Our activities began in 1872 and our magazine in 1881.  We used to be called An Gaodhal ('The Gaelic Person') until 1904 when our publication ceased, and we're back now as An Gael in the new spelling, again calling attention to the strength and growth of the Irish language around the world.  

This will be a dual-language magazine, in Irish and in English, to help Irish language learners.  If you want to contribute a dual language article, please do so !  Each year, we'll collect your best works to publish a special, separate edition of "An Gael."  Every great article won't be able to go into that issue - we don't have enough room.  But, please, publish your article now on these pages so that the Gaeil throughout the world can read, hear, or see your research, your thoughts, or your art.  If you're worried that your grammar or spelling isn't perfect, don't worry.     

An Gael                      I: www.angaelmagazine.com