Spórt | Sport

CLUICHÍ PHOBAIL | COMMUNITY GAMES

Reachtáilfear Cluichí an Phobail ag páirc peile Chill Chomáin i nGleann na Muaidhe ar an 3ú Bealtaine ag tosnú ag a 3.00 i.n.  Beidh rásaí éagsúla agus an léim fhada le haghaidh páistí ó hocht mbliana d’aois suas go dtí Faoi 16 bl.  Imeoidh na buaiteoirí sna rannóga éagsúla ar aghaidh go dtí na cluichí cáilithe i gClár Clainne Mhuiris níos moille sa tSamhradh.  Lá spraoi don chlann uilig atá ann agus cuirfear soláistí ar fáil.

The Community Games will be held in Cill Chomáin football pitch in Gleann na Muaidhe on 3rd May commencing at 3.00 p.m.  Various races and the longjump will be organised for children from 8 years up to Under 16.  The winners in each event will go forward to the qualifying games in Clár Clainne Mhuiris later in the summer.  The event is a fun day for all the family and refreshments will be served.      

Comhar Dún Chaocaháin Teo.           T: 097 88082        R: dunchaochaine1@eircom.net
COMÓRTAS GALF FOIRNE le DUAISCHISTE €4000!

Tá CLG Bhéal an Mhuirthead ag eagrú Comórtas Galf(foirne) ar Ghalf Chúrtsa an Chairn, Dé Sathairn 5 Meitheamh. €160 an fhoireann, le 4 i ngach foireann. 

Beidh duaischiste €4,000 le buachaint!

Níl aon teorainn bacanna (seachas bac GUI a bheith agat). Aon rogha fóirne idir fir & mná. Glaoigh ar (097) 82292 chun Tí a chur in áirithe.

Comórtas Galf Foirne               T: 097 822 92
COMÓRTAS PEILE NA GAELTACHTA 2010
4 - 7 Meitheamh 2010

Tá CLG Bhéal an Mhuirthead muiníneach go mbeidh a forbairt de €1.8 milliún críochnaithe in am do babhta Cheannais Comórtas Peile na Gaeltachta atá le bheith ar an mbaile i nGaeltacht Mhaigh Eo ar an deireadh seachtaine bainc i mí Meitheamh.

Beidh dhá páirc imeartha, ceithre seomra feisteas, club theach, seastán agus áiseanna páirceála sa forbairt nua-aimseartha atá ar imeall Béal an Mhuirthead. Dúirt Cathaoirleach Cumann Lúthchleas Gael Béal an Mhuirthead Seán Ó Gallchóir go bhfuil sé thar a bheith sásta leis an dul chun cinn atá déanta. Deir sé go bhfuil an tionscnamh in am agus go mbeidh sé ullamh le n-oscailt le haghaidh babhtaí ceannais an Chomórtais Náisiúnta a bheidh ar súil ón 4-7ú Meitheamh.

Bhí babhtaí ceannais Comórtas Peile na Gaeltachta CLG Mhaigh Eo ar súil i gCill Chomáin le déanaí. Tá na buaiteoirí sinsearacha Cill tSeadhna agus buaiteoirí sóisearacha CLG Bhaile an Chaisil ag dul ar aghaidh chuig na babhtaí ceannais i mBéal an Mhuirthead anois.

***

Belmullet GAA club are confident their €1.8 million GAA development will be finished in time for the 2010 National Comórtas Peile na Gaeltachta finals which are scheduled to take place in the Mayo Gaeltacht capital on the June bank holiday weekend.

The new state-of-the-art GAA facility on the outskirts of Belmullet town boasts two playing pitches, 4 dressing rooms, a club house, a covered stand and parking facilities. Chairperson of Belmullet GAA club Sean Ó Gallachoir said he was delighted with the progress todate and that the project was on target and would be ready to host the National Comórtas finals from June 4-7th.

The Mayo senior football team are scheduled to play Cavan on the new pitch in Belmullet on May 15th as a prelude to the hosting of the National Comórtas Peile na Gaeltachta Finals at the start of June.

Comórtas Peile na Gaeltachta           T: 086 1040 664            R: pierce.oreilly@rte.ie     
GLAO AR AIGHNEACHTAÍ - IMEACHTAÍ SPÓIRT & TÁBHACHT POIBLÍ LEO | CALL FOR SUBMISSIONS - SPORTING EVENTS OF PUBLIC IMPORTANCE

Comhairliúchán ar liosta na n-imeachtaí a ainmnítear mar "imeachtaí a bhfuil tábhacht mhór leo don tsochaí" ar chóir do chraoltóirí cáilithe iad a chraoladh ar shreirbhís teilifíse saor in aisce.

Foráilíear le hAlt 173 den Acht Craolacháin 2009 nach mór athbhreithniú a dhéanamh gach 3 bliana. Tá liosta reatha na n-imeachtaí a ainmnítear ar fáil ar www.dcenr.gov.ie. Beartaítear na himeachtaí seo a leanas a chur le liosta reatha na n-imeachtaí a ainmnítear:-

Cluichí Gaelacha

 • Cluichí Ceannais an gCúigí sna Craobhacha Sinsearacha Peile agus Iománaíochta
 • Cluichí Ceathrú Ceannais agus Leathcheannais i gCraobhacha Sinsearacha Peile agus Iománaíochta na hÉireann.

Rugbaí

 • Cluichí na hÉireann i gCraobh Rugbaí na Sé Náisiún (ar bhonn craoladh beo seachas craoladh iarchurtha)
 • Corn Rugbaí na hEorpa (cluichí cáilithe, céimeanna réamh-chearthrú ceannais, cluichí ceathrú ceannais, leathcheannais agus ceannais, agus foireann na hÉireann páirteach iontu) craoladh beo

Rásaíocht na gCapall

 • Féile Cheltenham

Iarrtar aighneachtaí ón bpobal agus ó pháirtithe leasmhara. Is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí an 4 Meitheamh 2010 ag 5.30i.n.. Féadtar aighneacht a sheoladh mar a leanas:

 • go leictreonach chuig: www.dcenr.gov.ie/forum
 • ar r-phost chuig: broadcast@dcenr.gov.ie
 • tríd an bpost chuig: Craoladh na Mórócáidí, An Rannán um Bheartas Craolacháin, An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, 29-31 Bóthar Adelaide, BÁC 2

***

Consultation on the list of events designated as "of major importance to society", for which qualifying broadcasters should provide coverage on a free television service.

Section 173 of the Broadcasting Act, 2009 provides that a review must be undertaken every 3 years. The current list of designated events is available at www.dcenr.gov.ie. It is proposed to add the following events to the current list of designated events:-

Gaelic Games

 • Provincial Finals in the Senior Football and Hurling Championships
 • All Ireland Championship Senior Football and Hurling Quarter finals and Semi finals

Rugby

 • Ireland's games in the Six Nations Rugby Football Championship (move from deferred to live basis)
 • European Rugby Cup (qualifiers - pre quater final stages - quarter finals, semi finals and final when an Irish team is participating) live

Horse Racing

 • The Cheltenham Festival

Submissions are required from the public and interested parties. Closing dates for submissions is 17.30hrs on Friday 4 June, 2010. Submissions can be made as follows:

 • posted electronically to: www.dcenr.gov.ie/forum
 • email to: broadcast@dcenr.gov.ie
 • by post to: Major Events Coverage, Broadcasting Policy Division, Dept. of Communications, Energy and Natural Resources, 29-31 Adelaide Rd., Dublin 2
An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní Nádúrtha      T: 01 678 2000     R: broadcast@dcenr.gov.ie     I: www.dcenr.gov.ie/forum