Deiseanna | Opportunities

DEARBHÁIN €250 - COLÁISTE UISCE

Tá comórtas ar siúil ar ár suíomh chun dearbháin €250 a bhuacháint ar chúrsaí 2010 mar chuid den scéim scoláireacht náistiúnta i comhpáirt leis an ISA. Téigh go dtí www.uisce.ie chun cuir isteach ar an gcomórtas.

Win a €250 Discount Voucher off a 2010 Summer Coláiste UISCE Irish College course, full details on www.uisce.ie

Comh maith le sin tá 25% scoláireacht ar fáil go múintir rang 6 ag tosnú 26/04/2010.

UISCE     T: 097 82111      R: eolas@uisce.ie      I: www.uisce.ie
MAKING OVERTURES - CÚRSA DO CHEOLTÓIRÍ & CUMADÓIRÍ GAIRMIÚLA  

Is cúrsa cuimsitheach é ‘Making Overtures’ a díríonn ar cheoltóirí agus ar chumadóirí gairimúla ón tír seo. Díríonn an cúrsa ar cheoltóirí nó ar chumadóirí atá sé ar intinn acu slí maireachtála a bhaint amach in earnáil an cheoil.

Is é aidhm an chursá ná scileanna cuí a theagasc agus saineolas a sheacadadh ionas go mbeidh na ceoltóirí agus cumadóirí ábalta saothrú ar bhun gairimiúil. Is iad seo a leanas cuid de na hábhair: an mhargaíocht, an airgeadas, bainistíocht, cúrsaí cánach, srl. Má tá spéis agat sa chúrsa, ní mhór iarratas a sheoladh isteach chuig Music Network roimh an 15 Meitheamh.

Tá dhá dámachtán curtha ar fáil ag an nGreásán Ceoil don chúrsa seo. Táille: €200

***

Making Overtures 2010 is Music Network’s intensive, 5-day professional development course aimed at Irish and Ireland-based professional musicians and composers working in all musical genres. The programme focuses on the non-artistic elements of a successful music career, particularly self-promotion and self-management.  

The course will be delivered by experienced Irish and international professionals working in a range of relevant fields including media, marketing, programming, finance & taxation and many more.

Music Network is offering two scholarship places for this course (to the value of €200 each) to recently graduated or current postgraduate students in performance or composition.

Gréasán Ceoil         T: 01 6719 429        R: admin@musicnetwork.ie         I: www.musicnetwork.ie
DÚSHLÁN CUMARSÁIDE AN AE | THE EU COMMUNICATION CHALLENGED

Dé hAoine seo chugainn 7ú Bealtaine beidh oifigí Phairlimint na hEorpa agus an Choimisiúin Eorpaigh ag eagrú ceardlann speisialta ar 'Dúshlán Cumarsáide an AE'. Cloisfidh rannpháirtithe ó iar-Eagarthóir Eorpach RTÉ, Seán Whelan, urlabhraí Ard Ionadaí nua an AE ar Ghnóthaí Eachtracha agus Slándála, Darren Ennis agus an Feisire Eorpach neámhspleách Marian Harkin, faoina dtaithí leis an gceist seo. Tabhafar cuireadh do na rannpháirtithe ansin páirt a ghlacadh i gceardlanna idirghníomhacha. Beidh áiteanna ar fáil bunaithe ar na chéad daoine a théann i dteagmháíl le lucht eagartha na ceardlainne. Chun clárú is féidir an fhoirm chláraithe a íoslódáil ón suíomh idirlín www.europarl.ie agus é a chur ríomhphost go dtí reportingeurope2010@gmail.com

On Friday 7 May, the European Parliament and European Commission offices in Ireland are organisaing a special workshop to address 'the EU Communication Challenge'. Participants will here from former RTÉ Europe Editor, Seán Whelan, the spokesperson for the EU's new High Representative for Foreign Affairs and Security, Darren Ennis and Independent MEP Marian Harkin, about their experiences with this challenge and they will then be invited to take on the challenge for themselves in interactive workshops. Places will be allocated on a 'first come, first served' basis. '

Dúshlán Cumarsáide an AE          R: reportingeurope2010@gmail.com       I: www.europarl.ie
SCÉIM MEANTÓIREACHTA & FORBAIRT GHAIRMIÚIL do CHEARDAITHE

Tá dhá scéim fógraithe ag an CCOI. Díríonn an Scéim Meantóireachta ar ghnóanna ceardaíochta. Cuirtear meantóir ar fáil le cabhair agus tacaíocht a thabhairt do ghnóanna ceardaíochta ionas go mbeidh siad ábalta fás agus fhorbairt. Díríonn an ‘Scéim: Forbairt Ghairimiúil’ ar cheardaithe atá ag iarraidh forbairt a dhéanamh ar a gcuid scileanna ceardaíochta.

Cuirtear ciste de €500 ar fáil do gach ceardaí a éiríonn leo sa scéim áirithe seo. Mar aon leis sin, eagraíonn an CCOI ranganna agus ceardlanna ar bhun rialta chomh maith. Lena chois sin, reachtálann siad cúrsaí oiliúna, léachtaí agus imeachtaí. Tugann an CCOI comhairle agus cabhair d’ealaíontóirí ceardaíochta agus tá roinnt deiseanna eile a chuireann siad ar fáil. Tá gach eolas le fáil ar shuíomh idirlín na heagraíochta.

Comhairle Cheardaíochta na hÉireann      T: 056 776 1804      R: info@ccoi.ie        I: www.ccoi.ie
DEIS

Is í cuspóir na scéime Deis tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail ealaíon traidisiúnta nó do thionscadail ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne, atá ag teacht le beartas na Comhairle Ealaíon i leith na n-ealaíon traidisiúnta. Is do thionscadail aonuaire nó ghearrthéarmacha amháin a thugann Deis tacaíocht, agus ní chuirfear bunchistiú ar fáil faoin scéim seo. Tabharfar tús áite do thionscadail a léiríonn: aird ar chaighdeán, ealaíonta nuálaíocht agus tairbhe shuntasach do phobal na n-ealaíon traidisiúnta. Is scéim leanúnach í Deis. Glactar le tograí ó gach réimse de na healaíona traidisiúnta (ceol, amhránaíocht agus rince traidisiúnta agus na healaíona béil, cosúil leis an scéalaíocht agus an t-agallamh beirte).

Deis is a scheme established under the Arts Councils Traditional Arts Initiative, 2005-2008. Deis is a proposal-based scheme which is aimed at encouraging and facilitating the traditional arts community to seek funding from the Arts Council for a range of projects.

An Chomhairle Ealaíon       T: 01 618 0200        R: traditionalarts@artscouncil.ie         I: www.artscouncil.ie
GRADAM AIB | AIB PRIZE

Is gradam d’fhísealaíontóirí é Gradam AIB a bhronntar ar ealaíontóirí atá ag teacht in imne mar ealaiontóiri gairimiula. Is é €20,000 an cheád duais, agus bronntar €1,500 ar triúr ealaíontóir eile.

The AIB Prize is now open for applications. Major prize of  €20,000 with 3 runners-up each receiving €1,500. Closing date for receipt of applications is Thursday, 13th May 2010.

Gradam AIB       T: 01 641 4659     R: maureen.d.porteous@aib.ie         I: www.aibgroup.com/artprize
SCÉIM OILIÚNA - AN CISTE CRAOLTÓIREACHTA GAEILGE | IRISH LANGUAGE BROADCAST FUND

Tá an Ciste Craoltóireachta Gaeilge ag lorg iarratais ó chainteoirí Ghaeilge don scéim oiliúna i scileanna léiriúcháin don teilifís.

I rith na scéime lánaimseartha (Meán Fómhair 2010 - Lúnasa 2011), beidh na hoiliúnaithe ag foghlaim na ceirde agus iad ar shocrúcháin le comhlachtaí léiriúcháin teilifíse sa Tuaisceart nó le NvTv (an stáisiún áitiúil teilifíse i mBéal Feirste).

Caithfidh na hoiliúnaithe a bheith líofa sa Ghaeilge. Bheadh cáilíócht tríú leibhéal inmhianaithe go háirithe sna hábhair seo a leanas: na meáin chumarsáide, cuntasaíocht, staidéar gnó, dlí.

Is deis iontach í seo dul le tionscal a bhfuil deiseanna fostaíochta den scoth ann.

Chun pacáiste iarratais a fháil déan teagmháil le do thoil le: Brendan Hehir, Scáileáin Thuaisceart Éireann, 21 Sráid Alfred, Béal Feirste BT2 8ED

Spriocdháta: 5.00i.n. Dé hAoine an 28ú Bealtaine.

Scáileán Thuaisceart Éireann     T: 048 90 232 444      R: brendan@northernirelandscreen.co.uk       I: www.northernirelandscreen.co.uk
SCÉIM CHÓNAITHE - OLLSCOIL LUIMNIGH

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh scoláireachtaí (€750 an duine) ar fáil don bhliain acadúil 2010/11 arís. Idir bhuachaillí agus chailíní a bheidh sa teach. Is féidir le haon mhac léinn le Gaeilge líofa cur isteach ar na scoláireachtaí seo. Beidh dualgas ar áitritheoirí an tí cloí le coinníolacha na Scéime agus beidh orthu bheith páirteach in imeachtaí Gaeilge ar Champas na hOllscoile. Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná Dé hAoine 28 Bealtaine 2010. Cuirfear iarratasóirí faoi agallamh an tseachtain dar tús 28 Meitheamh 2010.

Cuireadh tús leis an gcéad Scéim Chónaithe Ollscoile sa bhliain 2002. Leafar le Scéim Chónaithe Aonad na Gaeilge do mhic léinn lánaimseartha na chéad bhliana don bhliain acadúil 2010/11. Tá an Scéim seo maoinithe ag Scéim na dTograí Straitéiseacha (Gaeilge) ag an Údarás um Ard-Oideachas faoin bPlean Forbartha Náisiúnta agus ag Seirbhísí Beatha Campais, Ollscoil Luimnigh. Tá Teach na Gaeilge lonnaithe i nGráig Chill Mhuire, suíomh tarraingteach ar bhruach na Sionainne. Tá sé gar d'áiseanna spóirt an champais, d'Airéana na hOllscoile agus don linn snámha 50m.

***

Aonad na Gaeilge is delighted to announce that scholarships worth €750 per student, will be offered in the academic year 2010/2011. Male and female students are housed together. Any students with a high proficiency in spoken Irish may apply for these scholarships. Residents must adhere to the conditions of the Scheme and will actively participate in Irish medium events on Campus.

The closing date for applications is 21 May 2010. Applicants will be interviewed the week commencing 28 June 2010.

The first Irsih Language Residency Scheme was launched in 2002. The scheme will continue in Academic Year 2010/11 for full-time first year students. The Scheme is funded by the HEA (Strategic Initiative for Irish) under the National Development Plan and Campus Life Services, UL. The house at Kilmurray  Village is located on an attractive site along the banks of the River Shannon. It is also close to the state of the art sports facilities on campus.

Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh         T: 061 213 463         R: deirdre.niloinsigh@ul.ie