Litríocht & Scríbhneoireacht | Literature & Writing

SEOLADH LEABHAR | BOOK LAUNCH

Déanfaidh an Dochtúir Séamas Ó Catháin seoladh oifigiúil ar an leabhar Teampall Chill Ghallagáin sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg ar an Aoine, 2ú Deireadh Fómhair ag 9.00in. Déanfaidh Tomás Óg Ó Munghaile cur i láthair ar an leabhar Ó Bharr Thrámh go Baile Ghib ar an oíche céanna. 

Teampall Chill Ghallagáin

Beidh an leabhar Teampall Chill Ghallagáin le fáil sa Seanscoil agus sna siopaí áitiúla go luath.  Ba mhaith le údair an leabhair Treasa Ní Ghearraigh agus Uinsíonn Mac Graith agus an foilsitheoir Comhar Dún Chaocháin Teo a mbuíochas ó chroí a ghlacadh le chuile dhuine a chuidigh leo agus iad i mbun an t-saothar seo.  Táimid go mór faoi chomaoin ag muintir na háite as na grianghraif a chuir siad ar fáil dúinn a chuireann go mór le hábhar an leabhair, atá foilsithe i gcuimhne na ndaoine atá curtha i dTeampall Chill a’ Ghallagáin, go ndéana Dia trócaire ar a n-anamacha uilig. 

Comhar Dún Chaocháin                           T: 097 88082/ 087 125 1642                              R: dunchaochain1@eircom.net
FOILSEACHÁIN NUA | NEW PUBLICATIONS

Crossing the Channel, An Amazing Adventure.

Is leabhar beathaisnéise é Crossing the Channel leis an Athair Seán Ó Nuadhain atá saibhir i seanchas agus a dhéanann cur síos ar a chuid eachtraíochta go dtí seo.   Rugadh an tAthair Seán, nó Ginger mar a thugtar air, i mbaile Chnoc na Lobhar i bparóiste Chill Chomáin sa bhliain 1936.  Tríd leathanaigh an leabhair seo, an dara cheann óna pheann, tugann sé ar turas muid óna óige, go dtí a shaol oibre i Sasana agus ina dhiaidh sin faigheann muid léargas ar a ghairm mar shagart a thaistil ar fud na cruinne.   Tá an leabhar le fáil sna siopaí áitiúla le gach brabach ag dul i dtreo Alzheimers, Cumann Oispíse Mhaigh Eo - Ros Comáin agus Croí.

Comhar Dún Chaocháin                           T: 097 88082/ 087 125 1642                              R: dunchaochain1@eircom.net
GRÚPA SCRÍBHNEOIREACHTA CRUTHAITHEACHA | CREATIVE WRITING GROUP

Ar mhaith leat léargas a fáil ar scileanna ceapadóireachta, carachtar agus forbairt plota, nó do shaothar féin a phléigh nó a léamh os gcomhair grúpa? Beidh Grúpa Scríbhneoireachta Cruthaitheacha ag tosú i dTuras Siar, An Cartúr, bí i dteagmháil leo le haghaidh tuilleadh eolais.

Would you like to get an insight to the skills of composition, character and plot development, or discuss your own work, or share it with a group of aspiring writers? A Creative Writing Group will be starting shortly in Turas Siar, Cartron.

Turas Siar           T: 097 85011             R: turas.siar@yahoo.ie                   
DEIREADH SEACHTAINE DO CHEARDLANNA DO SCRÍBHNEOIRÍ ÓGA | WEEKEND WORKSHOP FOR YOUNG WRITERS:

Tá Ealaín na Gaeltachta i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaín, ag eagrú deireadh seachtaine de cheardlanna do scríbhneoirí óga a bhfuil féith na scríbhneoireachta léirithe acu. Is é aidhm ata leis na ceardlanna, grúpa scríbhneoirí Gaeilge idir 18 agus 25 bliain d'aois a thabhairt le chéile faoi stiúir scríbhneoirí aitheanta, agus an deis a thabhairt dóíbh díriú ar shaothar a fhorbairt i measc na gcomhpháirtithe, i dtimpeallacht chuidiúil spreagúil.

Beidh na ceardlanna faoi stiúir na scríbhneoirí aitheanta, Louis de Paor agus Éilís Ní Dhuibhne agus reáchtálfar iad i dtearmann cruthaitheachta Cnoc Suain, sa Spidéal thar an deireadh seachtaine 23-25 Deireadh Fómhair 2009. Bronnfar an deis seo ar dheichniúr. Seol isteach CV gearr maidir le do thaithí scríbhneoireachta agus trí shampla de do shaothar (prós nó filíocht). Roghnóidh painéal cáilithe an deichniúr a ghlacfaidh páirt sa deireadh seachtaine scríbhneoireachta. Is é Dé hAoine 28 Lúnasa spriocdháta na n-iarratas.

Ealaín na Gaeltachta in conjunction with the Arts Council are organising a weekend workshop for young writers who can demonstrate that they have a flair for writing. The aim of the workshop is to bring a group of young Irish writers between 18-25 years of age under the supervision of a well-known writer, to hone their skills along with their colleagues in a helpful, inspiring environment.

The workshops will be run under the supervision of Louis de Paor and Éilís Ní Dhuibhne and will take place in the creative refuge of Cnoc Suais in An Spidéal on the weekend of the 23-25 October 2009. There will be ten spaces offered on the workshop. Please send a CV stating your writing experience, and three examples of your writing (poetry or prose). A qualified panel will choose ten participants for the weekend master class. The deadline for entries is Friday 28th August 2009.

Ealaín na Gaeltachta           T: 091 503 100                   R: m.nidhroighneain@udaras.ie