Deiseanna/Scéalta Eile | Opportunities/Other Stories

GRADAM GNÓ LE GAEILGE

Má bhaineann tú úsáid as an nGaeilge i do ghnólacht, ar stáiseanóireacht, comharthaíocht, poiblíocht, cumarsáid nó más seirbhís nó earraí Gaeilge/dhátheangach a chuireann tú ar fáil, is fiú go mór duit iarratas a chur isteach faoin rannóg 'Gradam Gnó le Gaeilge'. Tá an rannóg 'Gradam Gnó le Gaeilge' oscailte do ghnólachtaí ar fud Mhaigh Eo.

Tugann an gradam seo aitheantas do ghnóthaí atá ag úsáid na Gaeilge mar uirlis ghnó nó mar mhodh margaíochta / cumarsáide chun buntáiste iomaíochta a bhaint amach. Tá an duais seo oscailte d’uile ghnólacht atá lonnaithe i gCo. Mhaigh Eo. Is é an Aoine, an 2ú Deireadh Fómhair 2009 an dáta deiridh le haghaidh iontrálaithe. Tá an t-eolas faoi na gradaim Ghnó uile ar fáil ó gach oifig de chuid Chumann Trádála Mhaigh Eo nó ó Ghnó Mhaigh Eo.

I mbliana is é Gnó Mhaigh Eo i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta atá ina urraitheoir ar Ghradam Gnó le Gaeilge.

GRADAM GNÓ LE GAEILGE (Business through Irish Award)

This award recognises businesses that use the Irish language as a tool for business or as a method in their marketing / communications to enhace their competitive advantage. This award is open to all businesses located in County Mayo.

The closing date for applications is Friday, 2nd October. Information on all the Business awards is available from all the Mayo Chamber offices or from Gnó Mhaigh Eo.

This year the Gnó le Gaeilge Award is sponsored by Gnó Mhaigh Eo in partnership with Údarás na Gaeltachta.

Gnó Mhaigh Eo                     T: 098 26555                   I: www.gnomhaigheo.ie              R: eolas@gnomhaigheo.ie
POST MÚINTEOIR DRÁMAÍOCHTA / CÓITSEÁLAÍ AISTEOIREACHTA | POST OF DRAMA TEACHER / ACTING COACH 

Tá Taibhdhearc na Gaillimhe, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, ag glacadh le hiarratais faoi láthair do phost múinteoir drámaíochta/cóitseálaí aisteoireachta. Beidh taithí gairmiúil amharclainne ag an iarrthóir cuí agus saineolas i gcur i bhfeidhm an tsiollabas traenála amharclainne ar ardchaighdeán atá leagtha síos ag an Taibhdhearc. Beidh líofacht Ghaeilge ag an iarrthóir. Beidh orthu múineadh i gCathair na Gaillimhe faoi dhó sa tseachtain  (Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh go hiondúil). Beidh an cúrsa roinnte i dhá seimeastar le go mbeidh sé ar aon dul leis an scoilbhliain.  Socrófar luach saothair i gcomhaontú leis an iarrthóir a roghnófar.

Chun agallamh a shocrú, déan teagmháil le do thoil leis An Taibhdhearc ag 091-562024 / 563600 nó seol CV  chuig: Séamus Ó hAodha, Bainisteoir Ealaíona agus Margaíochta, Taibhdhearc na Gaillimhe, An tSráid Láir, Gaillimh. Spriocdáta: 10ú Deireadh Fómhair 2009

Taibhdhearc na Gaillimhe, the National Theatre of the Irish language is currently taking applications for the post of Drama Teacher/Acting Coach. The appropriate candidate will be an experienced theatre professional with expertise in providing An Taibhdhearc theatre training prescribed syllabus to a very high standard. The candidate will be fluent in the use of the Irish language. They will be required to teach in Galway city twice a week (Saturday and Sunday most likely). The course will be divided into two semesters to coincide with the school year. Remuneration will be decided in agreement with the chosen applicant.

To arrange an interview please contact An Taibhdhearc or send a resumé before 10th October 2009 to: Séamus Ó hAodha, Bainisteoir Ealaíona agus Margaíochta, Taibhdhearc na Gaillimhe, An tSráid Láir, Gaillimh.

An Taibhdhearc             T: 091 562 024/ 563 600        R: aine@antaibhdhearc.com           I: www.antaibhdhearc.com
SHOP n'SPRAOI NA NOLLAG i gCATHAIR NA MART

Tá Gnó Mhaigh Eo ag glacadh le hiarratais ó tháirgeoirí bia & ceardaíochta ar fud Mhaigh Eo chun páirt a ghlacadh i margadh mór traidisiúnta na Nollag a bhéas ar siúl ar an 11ú, 12ú agus 13ú Nollaig i gCathair na Mart.

Gnó Mhaigh Eo             T: 098 26555             R: eolas@gnomhaigheo.ie         I: www.gnomhaigheo.ie
DEIREADH SEACHTAINE DO CHEARDLANNA DO SCRÍBHNEOIRÍ ÓGA | WEEKEND WORKSHOP FOR YOUNG WRITERS:

Tá Ealaín na Gaeltachta i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaín, ag eagrú deireadh seachtaine de cheardlanna do scríbhneoirí óga a bhfuil féith na scríbhneoireachta léirithe acu. Is é aidhm ata leis na ceardlanna, grúpa scríbhneoirí Gaeilge idir 18 agus 25 bliain d'aois a thabhairt le chéile faoi stiúir scríbhneoirí aitheanta, agus an deis a thabhairt dóíbh díriú ar shaothar a fhorbairt i measc na gcomhpháirtithe, i dtimpeallacht chuidiúil spreagúil.

Beidh na ceardlanna faoi stiúir na scríbhneoirí aitheanta, Louis de Paor agus Éilís Ní Dhuibhne agus reáchtálfar iad i dtearmann cruthaitheachta Cnoc Suain, sa Spidéal thar an deireadh seachtaine 23-25 Deireadh Fómhair 2009. Bronnfar an deis seo ar dheichniúr. Seol isteach CV gearr maidir le do thaithí scríbhneoireachta agus trí shampla de do shaothar (prós nó filíocht). Roghnóidh painéal cáilithe an deichniúr a ghlacfaidh páirt sa deireadh seachtaine scríbhneoireachta. Is é Dé hAoine 28 Lúnasa spriocdháta na n-iarratas.

Ealaín na Gaeltachta in conjunction with the Arts Council are organising a weekend workshop for young writers who can demonstrate that they have a flair for writing. The aim of the workshop is to bring a group of young Irish writers between 18-25 years of age under the supervision of a well-known writer, to hone their skills along with their colleagues in a helpful, inspiring environment.

The workshops will be run under the supervision of Louis de Paor and Éilís Ní Dhuibhne and will take place in the creative refuge of Cnoc Suais in An Spidéal on the weekend of the 23-25 October 2009. There will be ten spaces offered on the workshop. Please send a CV stating your writing experience, and three examples of your writing (poetry or prose). A qualified panel will choose ten participants for the weekend master class. The deadline for entries is Friday 28th August 2009.

Ealaín na Gaeltachta           T: 091 503 100                   R: m.nidhroighneain@udaras.ie