Maoiniú | Funding

CISTE FHIONTAR CHOMHRAIC TEO.

Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Tá infheistíocht de €3.00m curtha ar fáil ag an mBSL le haghaidh Ciste Fhiontar Chomhraic Teo., i ndiaidh dúnadh Stáisiún Cumhachta Bhéal Átha Chomhraic i 2005. Is í an phríomhaidhm atá ag an gCiste ná cruthú deiseanna fostaíochta i Maigh Eo Thuaidh.

Déanfaidh Cuideachta neamhspleách “Fiontar Chomhraic Teo.” a bhunaíodh i 2009 bainistiú ar an gCiste. Níl ach líon teoranta airgid ar fáil chun fiontar príobháideach agus cruthú poist a chur chun cinn, agus táthar ag fáiltiú roimh iarratais ó eagraíochtaí phobail-bhunaithe, gnóthaí príobháideacha, comhpháirtíochtaí agus daoine aonair atá bunaithe sa cheantar atá léirithe ar an léarscáil thuas, le haghaigh tionscadail a dtabharfaidís faoi san am atá le teacht.

Má tá iarratais déanta cheana féin ag iarratasóirí chuig gníomhaireachtaí maoinithe cuí ar nós Cuideachtaí LEADER, Comhlacht Forbartha Áitiúil Comhtháite Mhaigh Eo, Fiontraíocht Éireann, Bord Fiontar Chontae Mhaigh Eo, agus Údarás na Gaeltachta. Is féidir deontais Fhiontar Chomhraic Teo. a úsáid mar mhaoiniú comhoiriúnaithe leis na bhfoinsí chistiú thuas-luaite.

Cuirfidh an Ciste béim ar thacú le;

  • Traenáil Fiontraíochta, Oideachas agus Breisoiliúint
  • Spás Oibre Tráchtála, Tionsclaíoch, Goir nó Teicneolaíoch agus an bonneagar gaolmhara a chruthú
  • Áiseanna Pobail agus Deontais Forbartha le haghaidh fiontar gnó nó pobail nua

Fiontar Chomhraic Teo. invitation for proposals. Following on from the closure of the Bellacorick Power Station in 2005, the Electricity Supply Board has provided investment of €3.00m for the Fiontar Chomhraic Teo. Fund. The principal objective of the Fund is the creation of new employment opportunities for North Mayo.

The Fund will be managed by an independent Company, “Fiontar Chomhraic Teo.” established in 2009. The Company has a limited amount of funding available for the purpose of promoting enterprise and job creation and is seeking applications from community-based organisations, private companies, partnerships and individuals in the area outlined on the above map, for projects to be undertaken in the near future.

Applicants will be required to show if they have already made applications to other appropriate funding agencies such as LEADER Companies, Mayo Integrated Local Development Company, Enterprise Ireland, Mayo County Enterprise Board and Údarás na Gaeltachta. “Fiontar Chomhraic Teo.” Fund grants can be used as matched funding for any of the above funding sources.

The Fund will focus on supporting;

  • Training for Enterprise, Education and Upskilling
  • Creation of Commercial, Industrial, Incubation and Technological work space and associated infrastructure
  • Community Facilities and Development Grants to new business or community enterprise

Foirmeacha Iarratais agus Tuilleadh Eolais le fáil ó;

Comhairle Contae Mhaigh Eo,

Pobal agus Fiontraíocht,

Áras an Chontae,

Caisleán an Bharraigh,

Co. Mhaigh Eo.

Teileafón: 094-9047545 nó arlíne ar Shuíomh Idirlín Chomhairle Contae Mhaigh Eo - “www.mayococo.ie”.
SCÉIM DEONTAS CHOLMCILLE | COLMCILLE GRANT AID SCHEME:

Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. Is féidir iarratais faoi bhonn £2,500/€3,000 a chur isteach ar bhonn leanúnach.

Is é fís Cholmcille "pobal bríomhar idirghníomhach Gaelach idir Éire agus Albain". Ainmníodh an eagraíócht i ndiaidh an naoimh ón séú haois Colm Cille. Oibríonn siad mar a dtagann cainteoirí Gaeilge ó Éiriann agus Albain le chéile; agus féachann siad le hiad a thabhairt le chéile. Cuireann Colmcille tuiscint ar an nGaeilge agus ar an gcultúr Ghaelach chun cinn chomh maith: tá oifigí againn in Albain, i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann.

The Colmcille grant aid scheme is open. Applications are invited which strengthen Irish Gaelic and Scottish Gaelic, and which foster links between communities speaking Irish and Scottish Gaelic.

The vision of Colmcille is "a vibrant interactive Gaelic community spanning Ireland and Scotland". The organisation is named after the 6th century Saint Colum Cille. It works where the Gaelic speakers of Ireland and Scotland meet; and works to bring them together. Colmcille also promotes awarenss of Gaelic language and culture; it has offices in Scotland, the Republic of Ireland and Northern Ireland.

Colmcille             T: 048 9089 0983             R: maolcholaim@colmcille.net             I: www.colmcille.net