Maoiniú | Funding

GRADAM CÚNAIMH le hAGHAIDH TAIFEADADH CEOIL | MUSIC RECORDING ASSISTANCE AWARD
Buneolas:

Tá an gradam oscailte do cheoltóirí i gContae Mhaigh Eo, gach saghas ceoil san áíreamh.  Tá dhá ghradam ar fáil ionas go mbeidh ceoltóirí in ann a gcuid saothar reatha neamhchríochnaithe a thaifeadadh go proifisiúnta.  Ní mhaoineofar dlúthdhioscaí iomlána le clúdaigh faoin scéim.

Spriocdháta:

Dé hAoine 15ú Deireadh Fómhair

Uasmhéid ar fáil:

€800

Modh iarratais:

Ní mór iarratas scríofa a sheoladh chuig an Oifig Ealaíon.  Mar chuid den iarratas, teastaíonn cur síos ar an gcaoi a gcaithfear an t-airgead, maille le CV de thaithí ceoil an iarratasóra, clostéip den taifead a bhfuil sé i gceist a dhéanamh (ní mór an caighdeán a bheith sách ard go bhféadfaí é a chloisteáil go héasca), agus bileog liricí má bhaineann sé le hábhar.

Déanfaidh painéal de dhaoine neamhspléacha, neamhchlaona, gairmiúla a oibríonn san earnáil cheoil na hiarratais a mheas.

Music Recording Assistance Award - Information Sheet
Gradam Cúnaimh le haghaidh Taifeadadh Ceoil - Bileog Eolais
In Brief:

Available to musicians in the County, all forms of music will be considered.  Two awards available to enable musicians to make professional music recordings of current works in progress.  No completed and packaged CDs can be funded.

Deadline:

Friday 15th of October

Maximum Amount Awarded:

€800

Application Procedure:

A written application is required explaining what the money is to be spent on, together with a CV of musical career or experience, a copy of the recording on tape (good enough quality to be heard clearly) and a lyric sheet if relevant.  To be sent to the Arts Office.

Applications assessed by an independent, impartial panel of music industry professionals.

Oifig Ealaíon Mhaigh Eo       T: 094 904 7558            R: mayoarts@mayococo.ie
GRADAIM DRÁMAÍOCHTA AMAITÉIRÍ | AMATEUR DRAMA AWARDS

Buneolas:

Tá na gradaim oscailte do chomhlachtaí amaitéaracha drámaíochta ar fud an Chontae.  Déantar na hiarratais a mheas de réir na gcritéar a leanas: nuálaíocht, forbairt i dtreo sárchaighdeáin, agus cruthaíocht, a fheabhsaíonn réimse na Drámaíochta Amaitéiri sa réigiún.

Spriocdháta:

Dé hAoine, 15ú Deireadh Fómhair 2010

Uasmhéid ar fáil:

€1,000

Modh iarratais:

Tá an fhoirm iarratais ar fáil ón Oifig Ealaíon, agus ní mór aon ábhar tacaíochta a chur leis: íomhanna, físeáin, ábhar i gcló srl.

Déanann bord de shaineolaithe neamhspleácha na hiarratais a mheas.

Amateur Drama Award Application Form

In Brief:

Available to Amateur Drama groups in the County.  Criteria are innovation, development of excellence, quality and creativity which improve the Amateur Drama sector in the area.

Deadline: 

Varies year to year, usually around November.

2010 - Friday 15th of October

Maximum Amount Awarded:

€1,000

Application Procedure:

Application form, provided by the Arts Office, accompanied by any supporting material, images, videos, press etc.

Applications assesses by an independent expert selection board.

Oifig Ealaíon Mhaigh Eo       T: 094 904 7558            R: mayoarts@mayococo.ie
FIONTAR CHOMHRAIC TEO.

Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Tá infheistíocht de €3.00m curtha ar fáil ag an mBSL le haghaidh Ciste Fhiontar Chomhraic Teo., i ndiaidh dúnadh Stáisiún Cumhachta Bhéal Átha Chomhraic i 2005. Is í an phríomhaidhm atá ag an gCiste ná cruthú deiseanna fostaíochta i Maigh Eo Thuaidh.

Déanfaidh Cuideachta neamhspleách “Fiontar Chomhraic Teo.” a bhunaíodh i 2009 bainistiú ar an gCiste. Níl ach líon teoranta airgid ar fáil chun fiontar príobháideach agus cruthú poist a chur chun cinn, agus táthar ag fáiltiú roimh iarratais ó eagraíochtaí phobail-bhunaithe, gnóthaí príobháideacha, comhpháirtíochtaí agus daoine aonair atá bunaithe sa cheantar atá léirithe ar an léarscáil thuas, le haghaigh tionscadail a dtabharfaidís faoi san am atá le teacht.

Má tá iarratais déanta cheana féin ag iarratasóirí chuig gníomhaireachtaí maoinithe cuí ar nós Cuideachtaí LEADER, Comhlacht Forbartha Áitiúil Comhtháite Mhaigh Eo, Fiontraíocht Éireann, Bord Fiontar Chontae Mhaigh Eo, agus Údarás na Gaeltachta. Is féidir deontais Fhiontar Chomhraic Teo. a úsáid mar mhaoiniú comhoiriúnaithe leis na bhfoinsí chistiú thuas-luaite.

Cuirfidh an Ciste béim ar thacú le;

 • Traenáil Fiontraíochta, Oideachas agus Breisoiliúint
 • Spás Oibre Tráchtála, Tionsclaíoch, Goir nó Teicneolaíoch agus an bonneagar gaolmhara a chruthú
 • Áiseanna Pobail agus Deontais Forbartha le haghaidh fiontar gnó nó pobail nua

Fiontar Chomhraic Teo. invitation for proposals. Following on from the closure of the Bellacorick Power Station in 2005, the Electricity Supply Board has provided investment of €3.00m for the Fiontar Chomhraic Teo. Fund. The principal objective of the Fund is the creation of new employment opportunities for North Mayo.

The Fund will be managed by an independent Company, “Fiontar Chomhraic Teo.” established in 2009. The Company has a limited amount of funding available for the purpose of promoting enterprise and job creation and is seeking applications from community-based organisations, private companies, partnerships and individuals in the area outlined on the above map, for projects to be undertaken in the near future.

Applicants will be required to show if they have already made applications to other appropriate funding agencies such as LEADER Companies, Mayo Integrated Local Development Company, Enterprise Ireland, Mayo County Enterprise Board and Údarás na Gaeltachta. “Fiontar Chomhraic Teo.” Fund grants can be used as matched funding for any of the above funding sources.

The Fund will focus on supporting;

 • Training for Enterprise, Education and Upskilling
 • Creation of Commercial, Industrial, Incubation and Technological work space and associated infrastructure
 • Community Facilities and Development Grants to new business or community enterprise

Critéir do Thograí
Foirm Iarratais - Grúpaí Pobail & Deonacha
Foirm Iarratais - Tograí Fiontair Bheaga
Iarratas ar Dheontas Staidéir
Treoirlínte - Deontais Chaipitil & Fostaíochta
Treoirlínte - Plean Gnó a Réitiú

Comhairle Contae Mhaigh Eo                T: 094-9047545             I: www.mayococo.ie
SCÉIM DEONTAS CHOLMCILLE | COLMCILLE GRANT AID SCHEME:

Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. Is féidir iarratais faoi bhonn £2,500/€3,000 a chur isteach ar bhonn leanúnach.

Is é fís Cholmcille "pobal bríomhar idirghníomhach Gaelach idir Éire agus Albain". Ainmníodh an eagraíócht i ndiaidh an naoimh ón séú haois Colm Cille. Oibríonn siad mar a dtagann cainteoirí Gaeilge ó Éiriann agus Albain le chéile; agus féachann siad le hiad a thabhairt le chéile. Cuireann Colmcille tuiscint ar an nGaeilge agus ar an gcultúr Ghaelach chun cinn chomh maith: tá oifigí againn in Albain, i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann.

The Colmcille grant aid scheme is open. Applications are invited which strengthen Irish Gaelic and Scottish Gaelic, and which foster links between communities speaking Irish and Scottish Gaelic.

The vision of Colmcille is "a vibrant interactive Gaelic community spanning Ireland and Scotland". The organisation is named after the 6th century Saint Colum Cille. It works where the Gaelic speakers of Ireland and Scotland meet; and works to bring them together. Colmcille also promotes awarenss of Gaelic language and culture; it has offices in Scotland, the Republic of Ireland and Northern Ireland.

Colmcille             T: 048 9089 0983             R: maolcholaim@colmcille.net             I: www.colmcille.net
SCÉIM UM CHOMHARTHAÍOCHT DHÁTHEANGACH | BILINGUAL SIGNAGE SCHEME
Tá Foras na Gaeilge ag soláthar maoiniú meaitseála d'Fhiontair Mheánmhéide agus Bheaga (SMEs) tríd an scéim atá sonraithe thíosluaite. Is féidir an tacaíocht seo a fháil ach sonraí do chomhlachta agus meastachán na gcostas a chur leis an fhoirm chuí agus iad a sheoladh tríd an phostas chuig:   Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2 
 
Foirm Iarratais le fáil anseo - Spriocdháta 5 Deireadh Fómhair 2010. 
 
Comharthaíocht Sheachtrach Ghaeilge / Dhátheangach - í á cur in oiriúint do do ghnó: Further information from www.gaeilge.ie/gno
 • Cuimsítear comharthaíocht nua-dhéanta nó athdhearadh ar chomharthaíocht reatha. 
 • I measc na samplaí, tá Comharthaí d'Aghaidheanna Siopaí; Comharthaíocht ar Fheithiclí Gnó; Comharthaí Seachtracha srl. 
 • Cinntítear úsáid na Gaeilge agus an Bhéarla ar aon chomhartha amháin (seachas dhá chomhartha éagsúla). Is é seo an cleachtas is fearr, é níos éifeachtaí ó thaobh costais de, agus gan cead pleanála sa bhreis de dhíth air. Ní gá ainm branda na cuideachta a aistriú. Tá sé mar aidhm ag an gcúnamh seo cur le branda do sheirbhíse/ do tháirgí reatha trí úsáid chomhlántach na Gaeilge. 
 • Cinntítear go n-aistrítear an téacs eile ar fad ar an gcomhartha go Gaeilge. Tá sé seo tábhachtach chun éifeacht iomlán a bhaint as an dátheangachas agus uathúlacht an chomhartha á cur in iúl. 
 • Bá chóir go mbeadh an téacs Béarla agus an téacs Gaeilge ar chóimhéid. D'fhéadfaí cur le héifeachtacht an téacs trí chlófhoirne agus dathanna éagsúla a úsáid.   

***

Foras na Gaeilge is offering match-funding to all Small & Medium Business (SMEs) through the scheme outlined below. To avail of this assistance, simply forward the details of your company on the appropriate form along with the costing quote via post to: Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2

Application form available here - Closing date: 5 October 2010. 

Bilingual / Irish Business Signage - Applying it to your business: 

 • Includes new and replacement signage
 • Sample signage includes Shop-Front Signs; Signage on Business Vehicles; External Signs, etc
 • Ensure that use of English and Irish are on one single sign (as opposed to two separate signs). This is best practice, more cost-effective, and does not require any further planning permission.
 • There is no need to translate the business brand name. The aim of this assistance is to enhance your current service / product brand through complementary use of Irish.
 • Ensure that all other text of the sign is translated to Irish. This is important in maximizing the effectiveness of bilingualism in making the sign stand out.
 • Both text in English and Irish should be the same size. Using different font styles and colours can enhance effectiveness of text. 

 Foras na Gaeilge          T: 01 639 8400            R: eolas@forasnagaeilge.ie            I: www.gaeilge.ie/gno
MAOINIÚ D'ÁBHAIR DHÁTHEANGACHA | FUNDING FOR BILINGUAL MATERIALS
Tá Foras na Gaeilge ag soláthar maoiniú meaitseála d'Fhiontair Mheánmhéide agus Bheaga (SMEs) tríd an scéim atá sonraithe thíosluaite. Is féidir an tacaíocht seo a fháil ach sonraí do chomhlachta agus meastachán na gcostas a chur leis an fhoirm chuí agus iad a sheoladh tríd an phost chuig: Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2
Ábhair Ghaeilge / Dhátheangacha - iad á gcur in oiriúint do do ghnó:
 • Clúdaítear ábhar nua-dhéanta nó athdhearadh ar ábhar reatha.
 • San áireamh tá ábhair Aitheantais Chorparáidigh (lógónna, brandáil ghinearálta, cinn litreach, scripteanna ríomhphoist, cártaí gnó, meabhráin, admhálacha, sonraisc, fógraí HR, foilseacháin, bileoga cumhdaigh .i. facs agus ríomhphoist, srl); Suíomhanna Gréasáin, Pacáistiú (ainmníocht táirgí, lipéadú, dearadh, srl); Comharthaíocht Inmheánach (comharthaí sláinte agus slándála, uath-thaispeáintí ar an láthair, taispeántaí scipéad airgid, srl); Ábhair Fógraíochta (seastáin taispeántais, bróisiúir, póstaeir, paimfléid, bileoga, srl).
 • Ní gá ainm branda na cuideachta a aistriú. Tá sé mar aidhm ag an gcúnamh seo cur le branda do sheirbhíse/ do bhranda reatha trí úsáid chomhlántach na Gaeilge.
 • Go hiondúil cuirtear an Béarla agus an Ghaeilge le hais a chéile ar an ábhar céanna, nó cuirtear an Béarla ar thaobh amháin agus an Ghaeilge ar an taobh eile de dhoiciméad. Is é seo an cleachtas is fearr, é níos éifeachtaí ó thaobh costais de, agus ní gá go mbeadh doiciméid oibriúcháin á gcóipeáil.
 • Ba chóir d'iarratasóirí a chinntiú go léirítear an téacs dátheangach ar fad go cothrom.

Tá an fhoirm iarratais ceangailte le fáil anseo.

***

Foras na Gaeilge is offering match-funding to all Small & Medium Business (SMEs) through the schemes outlined below. To avail of this assistance, simply forward the details of your company on the appropriate form along with the costing quote via post to:   Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2
Bilingual Business Materials - Applying it to your business:
 • Includes new and replacment materials.
 • Includes Corporate Identity materials (logos, general branding, letterheads, e-mail scripts, business cards, memos, receipts, invoices, HR adverts, publications, cover pages i.e. fax and e-mail, etc); Websites, Packaging (product naming, labelling, design, etc); Internal Signage (safety & security signs, automated in-store displays, cash register displays, etc); Advertising Materials (exhibition stands, brochures, posters, flyers, leaflets, etc).
 • There is no need to translate the business brand name. The aim of this assistance is to enhance your current service / product brand through complementary use of Irish.
 • Bilingual materials will generally have English and Irish side-by-side on same material, or alternatively have English on one side and Irish on other side of document. This is best practice, more cost-effective, and does not require any unnecessary duplication of operational documents.
 • Applicants should ensure all text is presented bilingually on an equal basis.

Application form available here.

Foras na Gaeilge          T: 01 639 8400            R: eolas@forasnagaeilge.ie            I: www.gaeilge.ie/gno