Nocht do Thuairim | Have Your Say

PLEAN EALAÍON CHONTAE MHAIGH EO 2010-2016 | MAYO COUNTY ARTS PLAN 2010-2016

Tá plean straitéiseach cúig bliana nua, a fhoilseofar níos moille i mbliana, á fhorbairt ag Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo i láthair na huaire. Tá tuairimí á lorg ó dhaoine a bhfuil baint leis na healaíona sa chontae acu. Tógtar ionaid ealaíon, féilte, grúpaí pobail agus daoine a úsáideann nó a bhaineann leas ar ár seirbhís san áireamh. Más spéis leat d'ionchur a nochtadh tig leat litir nó riomhphost a sheoladh chun na hoifige ealaíon nó glaoch gutháin a chur orainn. Is féidir an ceistneoir thíos a úsáid chomh maith. Tá ár blean reatha ealaíon, spléachadh ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil againn mar aon le cur síos cuimsitheach ar chur ar fáil seirbhísí i 2009 le fáil anseo. Má theastaíonn cóip chrua uait cuir ar an eolas muid le do thoil. Am doiling do na healaíona é seo agus chuirfí an-fháilte roimh do chuid suime agus cabhrach. Seol isteach d'ionchur roimh an Aoine an 8 Deireadh Fómhair, 2010.

Plean Ealaíon - Bileog Threorach
Plean Ealaíon - Ceistneoir
Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo '09

Mayo County Council's Arts Office is currently developing a new five-year strategic arts plan for the county, which will be produced later this year. We are actively seeking the views of those involved and interested in the arts within the county. This includes arts venues, festivals, artists, communities and people who use, or benefit from our service. If you are interested in contributing, you can write, email or phone the arts office. You can also use the questionnaire attached. Our current arts plan, a profile of the services we deliver and a full description of delivery in 2009 are available below.  If you would like to receive hard copies of these please let us know.  This is a difficult time for the arts and your interest and assistance will be greatly appreciated. Please send your contribution by Friday 8th October, 2010.

Arts Plan Briefing doc
Arts Plan Questionnaire
Mayo County Council Arts Service 09
Oifig Ealaíon Mhaigh Eo           T: 094 904 7558            R: mayoarts@mayococo.ie
ATHBHREITHNIÚ AR AN bPLEAN OIDHREACHTA | HERITAGE PLAN REVIEW
(english version below)
Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag déanamh athbhreithniú ar an bPlean Oidhreachta faoi láthair.

Ba mhaith le Fóram Oidhreachta Chontae Mhaigh Eo do thuairimí agus do smaointe i leith oidhreacht Mhaigh Eo a fháil, ionas go gcuirfear san áireamh iad sa Phlean nua Oidhreachta do Chontae Mhaigh Eo. Plean cúig bliana a bhaineann le gach cearn den chontae is ea an Plean Oidhreachta.  Tá sé mar chuspóir aige oidhreacht Mhaigh Eo a chosaint, a chaomhnú, agus feasacht uirthi a chur chun cinn. Tá sé ar chúram Chomhairle Contae Mhaigh Eo an Plean Oidhreachta a ullmhú agus a chur i bhfeidhm faoi stiúir Fhóram Oidhreachta Mhaigh Eo - comhpháirtíocht idir forais náisiúnta, grúpaí pobail agus grúpaí oidhreachta.

I dtreo is go gcuirfear le héachtaí Phlean Oidhreachta Mhaigh Eo 2006-2010, agus chun a chinntiú go mbeidh an chéad Phlean eile oiriúnaithe do riachtanais oidhreachta an chontae, tá an tOifigeach Oidhreachta ag tabhairt cuiridh duit páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin agus an deis a thapú chun ceisteanna agus riachtanais áitiúla oidhreachta a aithint, agus moltaí a thabhairt ina leith. Ní mór d'aighneachtaí scríofa agus/nó ceistneoirí líonta a bheith curtha faoi bhráid an Fhóraim Oidhreachta, f/c an tOifigeach Oidhreachta, faoin Aoine 15 Deireadh Fómhair 2010.

Is féidir an cheistneoir a íoslódáil anseo.  Ceistneoir le haghaidh athbhreithniú ar an bPlean Oidhreachta

Mayo County Council is currently reviewing the Heritage Plan

The County Mayo Heritage Forum wants to hear your views and ideas on Mayo’s heritage for the preparation of the new County Mayo Heritage Plan. The Heritage Plan is a countywide 5-year action plan which aims to protect, enhance and promote awareness of heritage in Mayo. The preparation and implementation of the Heritage Plan is led by Mayo County Council, and guided by the Mayo Heritage Forum, a partnership with other national bodies, community and heritage groups.

In order to build on the successes of the Mayo Heritage Plan 2006-2010, and to ensure that the next Heritage Plan reflects the heritage needs of the county, the Heritage Officer is inviting you to participate in the consultation process and avail of the opportunity to identify heritage issues and needs at a local level and mechanisms to address them. Written submissions and/or completed questionnaires should be received by the Heritage Forum, c/o Heritage Officer, by Friday 15th October, 2010.

Download questionnaire here Heritage Plan Review Questionnaire

Oifigeach Oidhreachta Mhaigh Eo        T: 094 9024444          R: heritageofficer@mayococo.ie      I: www.mayococo.ie/ga/NaSeirbhisi/Oidhreacht/

SUIRBHÉ AR IOMPAR TUAITHE i MAIGH EO | RURAL TRANSPORT SURVEY

Is féidir suirbhé ar Iompar Tuaithe a líonadh isteach anseo | The Rural Transport Survey can be completed at this link


DRÉACHT SCÉIM TEANGA Á hULLMHÚ AG TEAGASC | TEAGASC PREPARING LANGUAGE SCHEME

Tá sé ar intinn ag Teagasc Scéim a dhréachtú de réir Ailt 11 d’Acht na dTeanngacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta infhaighteacht níos fearr agus caighdéan níos airde de sheirbhísí poiblí sa Ghaeilge a chinntiú.

Cuireann Teagasc fáilte roimh léiriúcháin anois i dtaobh ullmhú na dréacht-Scéime ó aon pháirtí leasmhar. Beifear ag súil le haighneachtaí nach dtéann thar 4,000 focal (c.8 leathnach). Ní foláir aigneachtaí, a chuirfear ar fáil ar shuíomh idirlín Theagasc, a sheoladh go leictreonach chuig Irish.Submissions@Teagasc.ie

Mar mhalairt air sin féadfar iad a sheoladh chuig

An tOifigeach Seirbhísí Corparáideacha,
Teagasc,
Páirc na Darach,
Ceatharlach.
  
 
Tá eolas i dtaobh an tsainchúraim agus róil/seirbhísí a sholáthraíonn Teagasc don pobal ar fáil ar www.Teagasc.ie
 
Is é an dáta deiridh a ghlacfar le léiriúcháin ná 5i.n. Dé hAoine 22 Deireadh Fómhair 2010.
 
Tá tuilleadh eolais i dtaobh an Achta ar fáil ar shuíomh idirlín na Roinne Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta www.pobail.ie nó trí ríomhphost a sheoladh chuig  achtteanga@pobail.ie  

***

Teagasc proposes to draft a Scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.

Teagasc now wishes to invite representations in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties.

Submissions should ideally not exceed 4,000 words (c.8 pages). Ideally submissions, which will be made available on the Teagasc website, should be forwarded electronically to Irish.Submissions@Teagasc.ie

Alternatively they may be posted to the

Corporate Services Officer,
Teagasc,
Oak Park,
Carlow.

 
Information in relation to the mandate and role/services provided to the public by Teagasc is available on www.Teagasc.ie
 
The latest date for receipt of representations is 5pm on Friday 22 October 2010.
 
Further information in relation to the Act is available on the Department of Community, Equality & Gaeltacht Affairs website www.pobail.ie or by email request to achtteanga@pobail.ie  

Teagasc         R: Irish.Submissions@Teagasc.ie           I: www.Teagasc.ie
ATHBHREITHNIÚ ar an gCAIGHDEÁN OIFIGIÚIL

Tá tús curtha leis an tríú tréimhse comhairliúcháin. Is í an Chéadaoin, 3 Samhain 2010 an sprioc le haghaidh aighneachtaí.

Tá gach eolas le fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne, gliogáil anseo. Cuireann an Coiste Stiúrtha fáilte mhór roimh aiseolas ón bpobal, agus tá súil againn go mbeidh sé ar do chumas aighneachtaí a chur isteach faoi na moltaí seo.

The third consultation period is now open and the third list of recommendations is available below.  The closing date for all submissions relating to this consultation period is Wednesday, the 3 November, 2010.

Moltaí faoi na hUimhreacha

To register for all consultation periods, please send your e-mail address and other contact details to: aco@pobail.ie.  You will receive an e-mail each time the Steering Committee's recommendations are posted on the website. The following details will be required:

An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionnanais agus Gaeltachta         I: www.pobail.ie
PEARSA NA BLIANA MHAIGH EO 2010 | MAYO REHAB PEOPLE OF THE YEAR AWARDS

Tá Pearsa na Bliana Mhaigh Eo ag glacadh le hainmniúchán faoi láthair. Tugann Gradam na Gaeilge aitheantas don té a bhfuil sár-iarracht leanúnach á dhéanamh aige nó aici i gcur chun cinn na Gaeilge agus an chultúir i gCo. Mhaigh Eo. 

Is é an spriocdháta ná 22ú Deireadh Fómhair. Fógrófar na buaiteoirí ar an 28ú Deireadh Fómahair . Bronnfar na gradaim ar na buaiteoirí ar an 26ú Samhain.

Tá an Páipéar Ainmniúcháin le fáil anseo | The Nomination Paper is available here

The Mayo Rehap People of the Year Awards are now accepting nomination for groups and individuals who have made an outstanding contribution to their community. Gradam na Gaeilge recognises the positive contribution that is being made by an individual in the promotion and furtherance of the Irish language and culture in Co. Mayo.

Nomination deadline is 22nd October and winners will be announced on October 28th. The ceremony will follow on November 26th.

Pearsa na Bliana         T: 094 9022 770         R: castlebar@nln.ie