Scéalta Eile | Other Stories

OSCAILT OIFIGIÚIL HALLA THUAR MHIC ÉADAIGH | OFFICIAL OPENING OF TOURMAKEADY HALL

Ath-osclófaidh An tAire Ó Cuív an Halla Pobail go hoifigiúil Dé hAoine 15 Deireadh Fómhair ag 3i.n., cuirfear fáilte roimh gach duine den phobal bheith i láthair.

Tourmakeady Hall will be officially re-opened on Friday October 15 at 3.00pm by Minister Éamon Ó Cuív - an invitation is extended to all the members of the community to attend.

Halla Thuar Mhic Éadaigh        T: 094 9544 295        R: eolas@tourmakeady.com        I: www.tourmakeady.ie
FÉILE CLAINNE: Ó GHLÚIN GO GLÚIN 

Féile dátheangach agus féile spreagúil – seo ócáid do gach aois agus do gach ball den teaghlach. Beidh tóraíocht taisce (sa gcarr) agus scéalaiocht ann; agus beidh ceardlann le Kids Own Partnership – ag foilsiú leabhar dhátheangach. 25ú Deireadh Fómhair go dtí 29ú Deireadh Fómhair. Beidh sonraí breise ar fail go luath!

 A fun-filled, bilingual féile for families and children. Events include: Tóraíocht Taisce (sa gcarr) [a treasure hunt]; scéalaiocht [storytelling]; and a special two-day workshop with Kids Own Partnership creating and publishing a bilingual book. October 25 to October 29. Watch out for more details!

Áras Inis Gluaire        T: 097 81079             R: rosieandlisa@arasinisgluaire.ie            I: www.arasinisgluaire.ie
CALL FOR APPLICATIONS

Iarrthóirí a lorg do mhargadh mhór traidisiúnta na Nollag ar an 10ú,11ú, 12ú Nollaig. Má tá baint agat le Bia, Ceardaíocht nó Ealaíon i Maigh Eo agus má tá suim agat páirt a ghlacadh sa Westport Shop ‘n Spraoi na Nollag bí i dteagmháil le Gnó Mhaigh Eo.

Westport Shop ‘n Spraoi na Nollag 2010 - 10th, 11th, 12th December. Mayo Food, Crafts and Arts individuals and groups are invited to take part in the Westport Shop ‘n Spraoi na Nollag.

Gnó Mhaigh Eo          T: 098 26555             R: eolas@gnomhaigheo.ie              I: www.gnomhaigheo.ie
IORRASfm AR AN AER | IORRASfm ON THE AIR

Tiúinigí isteach le hIorras FM - stáisiún raidió Phobal Iorrais - gach Satharn ar 106.8fm ó 10am go 6pm. Téigh i dteagmháil le hIorras FM ar 097 82954 nó seol téacs chuig 087 2281 268.

Tune into Iorras FM - the Erris commnity radio station - every Saturday on 106.8fm from 10am until 6pm. To get in touch with Iorras FM, or to make requests, call 097 82954 or text 087 2281 268.

Iorras FM                       T: 097 82954 nó 087 2281 268         
CAINT AR GPS | TALK ON GPS

Beidh seisiún ar úsáid GPS ar siúl i Halla Pobail Thuar Mhic Éadaigh Dé Sathairn 23 Deireadh Fómhair ó 10am go 1pm.

A session on using GPS will take place in Tourmakeady Hall on Saturday 23 October from 10am to 1pm.

Halla Thuar Mhic Éadaigh        T: 094 9544 295        R: eolas@tourmakeady.com        I: www.tourmakeady.ie
CLUB CNIOTÁLA | KNITTING CLUB

Beidh an Club Cniotála ar ais i mbun cniotála Dé Luain 19 Meán Fómhair i Halla Thuar Mhic Éadaigh ó 7.30 - 9.30. Fáilte roimh gach éinne.

The Knitting Club is starting back this Monday 19 September in Tourmakeady Hall from 7.30 - 9.30. All are very welcome.

Halla Thuar Mhic Éadaigh        T: 094 95 44295        R: eolas@tourmakeady.com        I: www.tourmakeady.ie
CÚRSA CEARDAÍOCHTA | CRAFT COURSE

Más maith leat scileanna fuála, cniotála, cróiseála nó obair lása a fhoghlaim, nó barr feabhais a chur ar na scileanna atá agat cheana féin seo é do sheans.  Tá Comhar Dún Chaocháin Teo ag eagrú cúrsa ceardaíochta ocht seachtaine sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg ag tosnú Dé Céadaoin an 29ú Meán Fómhair ag 7.30 i.n.   €50 an costas atá ar an gcúrsa agus cuirfear an t-ábhar uilig a theastaíonn ar fáil.  Tá tuilleadh eolais le fáil ó Mary ag 087 2740248

An eight week craft course which includes sewing, textiles, knitting, crochet, lacework and rug making will be held in the Seanscoil community centre, Ceathrú Thaidhg starting on Wednesday 29th September at 7.30 p.m.  The cost of the course is €50 with all materials supplied.  For further information please contact Mary on 087 2740248.

Comhar Dún Chaocháin Teo.            R: dunchaochain1@eircom.net         T: 087 792 8865
CÓCAIREACHT LE CALANN | COOKING WITH CALANN

Tá an cócaire cáilithe Calann Uí Cheallaigh ag leanacht ar aghaidh leis an taispeántais chócaireachta sa Seanscoil ar an 13ú agus 20ú Deireadh Fómhair ag 7.30i.n. Bia na Samhna atá mar théama ar an dá sheisiún seo agus déanfar bairín breac, flapóga, úlla taifí, pióg phuimcín agus brioscaí. Tá sé molta teagmháil a dhéanamh le Calann roimhré ar 086 1650 813.

Calann Uí Cheallaigh is continuing his cooking demonstrations in the Seanscoil on the 13th and 20th October at 7.30in. The theme for these two sessions will be Hallowe'en treats, you will learn to make and bake barn brack, flapjacks, toffee apples, pumpkin pies and biscuits. Contact Calann on 086 1650 813.

Comhar Dún Chaocháin Teo.            R: dunchaochain1@eircom.net         T: 087 792 8865
TEAMPALL PHOLL a t'SÓMAIS | GRAVEYARD SURVEY

Tá Uinsíonn Mac Graith, thar ceann Comhar Dún Chaocháin Teo, i mbun suirbhé ar shean-reilig Pholl a’ tSomáis chun na huaigheanna uilig a mharcáil ar phlean agus stair na reilige a bhreacadh síos.  Tá sé beartaithe an t-eolas a fhoilsiú i bhfoirm leabhair, cosúil leis an leabhar a foilsíodh ar Theampall Chill Ghallagáin anuraidh.  Má tá eolas nó grianghraif agat de do mhuintir atá curtha sa reilig déan teagmháil le Uinsíonn led’ thoil ag 087 7928865.

Uinsíonn Mac Graith, on behalf of Comhar Dún Chaocháin Teo, is carrying out a survey of the old graveyard at Poll a’ tSómais to mark the graves on a plan and record the history of the graveyard.  It is intended to compile the information in a book similar to the Teampall Chill Ghallagáin book which was published last year.  If you have information or photographs of deceased relatives who are buried in the graveyard, and would like to have them included in the book please contact Uinsíonn on 087 7928865. 

Comhar Dún Chaocháin Teo.            R: dunchaochain1@eircom.net         T: 087 792 8865
ÚSÁID LUIBHEANNA i gCÚRSAÍ LEIGHIS | MEDICINAL HERBS

San am a chaitheadh, roimh a raibh caint ar tháibhléidí agus phiollaí, bhain daoine úsáid as luibheanna le haghaidh leigheasanna agus b'fhéidir go raibh siad níos folláine dá bharr. Beidh ranganna ag míniú na buanna atá ag luibheanna i gcúrsaí leighis ag tosnú sa Scoil Náisiúnta i gCeathrú Thaidhg Dé Máirt an 5ú Deireadh Fómhair ag 7.00i.n. Is féidir dul i dteagmháil leis an scoil ag 097 88953 le hagaidh tuilleadh eolais.

In times gone by, before there was talk of tablets and pills, people used herbs as treatments, and maybe they were healthier as a result. There will be classes explaining the benefits of herbs in medicine starting in the Seanscoil in Ceathrú Thaidhg Tuesday 5th October at 7.00i.n. You can contact the school on 097 88953 for further information.

Comhar Dún Chaocháin Teo.            R: dunchaochain1@eircom.net         T: 087 792 8865
TAITHÍ OIBRE SÉ MHÍ

Tá Údarás na Gaeltachta ag tairiscint sé mhí taithí oibre do dhuine chun cabhrú leo leabhrán eolais a chur le chéile i dtaca le scéimeanna fostaíochta sa Ghaeltacht.

Is duine go bhfuil cáilíochtaí/taithí aige/aici i gcúrsaí riaracháin, cumarsáide, cur i láthair agus poiblíochta agus atá anois ag lorg taithí chun na scileanna sin a úsáid san ionad oibre atá á lorg.

Seol C.V. roimh am scor ar an Aoine, 22 Deireadh Fómhair 2010 chuig: An Fheidhmeannach Acmhainní Daonna & Forbairt Foirne Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe.

Údarás na Gaeltachta       T: 091 503 100        R: p.oconghaile@udaras.ie         I: www.udaras.ie
CÚRSAÍ NUA SAN AISTRIÚCHÁIN DLÍTHÚIL AGUS DO DHLÍTHEANGEOLAITHE | NEW COURSES IN LEGAL TRANSLATION AND FOR LAWYER LINGUISTS

Earcaíonn an tAontas Eorpach aistritheoirí dlíthiúla agus dlítheangeolaithe go tráth rialta. Tá ganntanas ar an AE faoi láthair maidir le haistritheoirí dlíthiúla agus dlítheangeolaithe le Gaeilge.

Eanáir-Iúil 2011 tairgfidh Óstaí an Rí cúrsaí páirtaimseartha ardleibhéil chun rannpháirtithe a chumasú le cur isteach ar fholúntais mar aistritheoirí dlíthiúla le Gaeilge agus dlítheangeolaithe le Gaeilge le hInstitiúidí an AE.

Seasfaidh na cáilíochtaí seo freisin d’iarrthóirí ar mian leo fostaíocht a lorg mar aistritheoirí taobh amuigh de Institiúidí an Aontais Eorpaigh.

Ní foláir do iarrthóirí ar mian leo dul ar na cúrsaí ardleibhéil seo a gcumas sa Ghaeilge a léiriú go sásúil i scrúdú iontrála a reachtálfar in Óstaí an Rí, Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1 an 15 Nollaig 2010 ag 6pm.

Mar áis do iarrthóirí, reáchtálfaidh Óstaí an Rí réamhchúrsa chun iad a ullmhú don scrúdú iontrála seo Dé Luain agus Dé Céadaoin 6pm - 9pm idir an 1 Samhain agus an 8 Nollaig 2010.

***

The European Union recruits legal translators and lawyer-linguists on a regular basis. There is currently a shortage of Irish-speaking legal translators and lawyer-linguists at EU level.

January to July 2011 King’s Inns will offer advanced part-time courses to enable participants to apply for vacancies for Irish-speaking legal translators and lawyer-linguists in EU Institutions.

These qualifications will also benefit candidates who wish to seek employment as translators outside of the EU Institutions.

Candidates who wish to follow these advanced courses must satisfactorily demonstrate their ability in Irish in an entrance examination to be conducted in King’s Inns, Henrietta Street, Dublin 1 on the 15 December 2010 at 6pm.

To facilitate candidates King’s Inns will run a preliminary course to prepare them for this entrance examination Mondays and Wednesdays 6pm -9pm between the 1 November and the 8 December 2010.

Dáithí Mac Cárthaigh BL, Comhordaitheoir Dlí agus Gaeilge, Óstaí an Rí: 087-2368364
FÉILE NA MEÁIN CEILTEACH | CELTIC MEDIA FESTIVAL

Tá Féile na Meán Ceilteach ag glacadh le hiontrálacha do chomórtas na Féile a bheidh ar siúl i Stornoway, na h-Eileanan An Iar, Alba ón 13-15 Aibreán 2011.

Glacann an Fhéile le hiontrálacha scannáin, teilifíse agus na meáin idirghníomhacha ar aon ábhar ó thíortha agus réigiúin Cheilteacha amhail, Éire, Alba, An Bhreatain Bheag, an Bhriotáin, Corn na Breataine agus Manainn.

Is féidir léiriúcháin Coimisiúnta nó craolta nó a taispeánadh go poiblí (íosmhéid do 50 duine) ón 23 Deireadh Fómhair 2009 go dtí 22 Deireadh Fómhair 2010 a iontráil.

Is é an dáta deiridh d’iontrálacha a bheith faighte ná 5i.n. 22 Deireadh Fómhair 2010

***

Entries are now being taken for Celtic Media Festival 2011. The festival will take place in Stornoway, Western Isles, Scotland from 13-15 April 2011.

Film, television and interactive media entries from the Celtic nations and regions – Brittany, Cornwall, Ireland, Scotland, Wales and the Ise of Man are accepted on any subject.

The competition is open to original productions commissioned or broadcast, or publicly screened (to a minimum of 50 people) between 23 October 2009 and 22 October 2010.

The closing date for entries is Friday 22 October 2010 at 5pm.

FÉILE NA MEÁIN CEILTEACH      T: 0044 141 302 1737           R: info@celticmediafestival.co.uk         I: www.celticmediafestival.co.uk