Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Deiseanna/Scéalta Eile | Opportunities/Other Stories

CRUINNIÚ CINN BLIANA - MUINTIR CHATHAIR NA MART:

Beidh Cruinniú Cinn Bliana - Muintir Chathair na Mart in Óstán an Wyatt, An tOchtagán, Cathair na Mart, Dé Máirt an 19ú Eanáir ag 9. Cuirfear fáilte roimh gach éinne.

Muintir Chathair na Mart's Annual General Meeting will be in the Wyatt Hotel, The Octagon, Westport, Tuesday 19th January at 9. All are welcome.

Muintir Chathair na Mart:                     R: ucq@iolfree.ie
SEACHTAIN NA GAEILGE 2010 & RITH 2010 - MAIGH EO:

Cruinniú Pobail, 20 Eanáir in Óstán an Welcome Inn, Caisleán an Bharraigh @ 8:30 | Public Meeting, 20 January in the Welcome Inn, Castlebar @ 8:30

Is féile náisiúnta nua d'Éirinn é Rith 2010 a bheidh ar siúl ón 10-17 Márta 2010 mar cheann de phríomhimeachtaí Sheachtain na Gaeilge. Tá cúrsa 1600km leagtha amach chun ollrith sealaíochta gan stad a dhéanamh ó Bhéal Feirste go Gaillimh thar 7 lá leis na míllte duine ag glacadh páirte ann thar 400 baile.

Beidh baitín sealaíochta lámh-dhearaithe speisialta le teachtaireacht folaithe istigh ann á iompar ag Rith 2010 ó thus go deireadh. Ní chuirfear síos an bata go dtí go léifear amach an teachtaireacht tacaíochta seo don Ghaeilge ar Lá Fhéile Pádraig i nGaillimh.

Is slí úrnua é Rith 2010 chun teanga agus cultúr na Gaeilge a cheiliúradh go feiceálach i bpobail ar fud na hÉireann agus airgead á bhailiú d'fhorbairt na Gaeilge ag an am céanna.

Beidh cruinnithe phobail eagraithe timpeall na tíre le deis a thabhairt do dhaoine ó gach condae labhairt faoi cén chaoi le tabhairt faoi Rith 2010 ina gcondae féin. Beidh cruinniú Mhaigh Eo ar siúl in Óstán an Welcome Inn, 20ú Eanáir ag 8:30.

***

Rith 2010 will kick-off in Belfast on 10th March 2010. After the opening speeches, the baton will be opened and a message of support for the Irish language will be inserted. The baton will then be passed to the lead runner of the first kilometre and the trip will begin...

The baton will be carried around Ireland for seven days and seven nights, covering a trip of 1600km passing through more than 400 towns and villages in 16 counties. Rith 2010 will finish on Saint Patrick's Day in Galway City.

There will be a meeting in the Welcome Inn, Wednesday 20 January at 8:30, please come along if you are interested in gettting involved with Rith 2010

Rith 2010         T: 094 902 2444              R: eolas@conradhmhaigheo.ie          I: www.rith.ie 
IONAD SEIRBHÍSÍ TEANGA - ACAILL

Tá Ionad Seirbhísí Teanga ar fáil gach lá in Áras Forbairt Acla idir 9:30 - 4:30

C.F.Á.A.               T: 098 43292                     R: maire@acaill.com                 I: www.acaill.com
CÉ CHÓNAIGH i DO THEACHSA?

Tá Tile Films i mbun sraith staire nua do TG4, d'arbh ainm, Cé chónaigh i mo theachsa? - agus tá siad ag iarraidh rannpháirtithe a aimsiú.

Cé chónaigh i do theachsa romhat? Cé mhéid páistí a rugadh ann agus cad a tharla dóibh? Ar tharla aon rud suntasach i do theach? Dá mbeadh na ballaí ábalta labhairt, céard déarfaidís? Ar mhaith leat fáil amach? Faoi láthair tá Tile Films ag cuartú teaghlaigh le Gaeilge, a cónaíonn i seantithe (75 bliana d'aois agus ós a cionn), chun páirt a glacadh i dtogra nua. Manchán Magan, craoltóir clúite agus scríbhneoir aitheanta, a cuirfidh an tsraith ceannródaíoch seo i láthair do TG4.

Má shíleann tú go mbeadh do theach oiriúnach agus go mbeafeá sásta páirt a ghlacadh sa tsraith, téigh díreach chuig an suíomh idirlín (www.tilefilms.ie) chun foirm iarratais a íoslódáil.

Tile Films        T: 01 6614 646          R: info@tilefilms.ie           I: www.tilefilms.ie
DEÁSCÉALA FAOI GAELSCÉAL | GAELSCÉAL'S DRIVING FORCE

Tá Trevor Ó Clochartaigh ainmnithe mar Bhainisteoir Tionscadail ar an nuachtán nua Ghaeilge ‘Gaelscéal’. Is comhfhiontar é seo idir An Curadh Chonnachtach agus Eo Teilifís, a bhuaigh an conradh ag deire na bliana seo caite ó Fhoras na Gaeilge le nuachtán nua seachtainiúil Gaeilge a fhoilsiú. Tá siad anois ar thóir Eagarthóir agus foireann oibre don nuachtán seachtainiúil is núálaí, is bríomhaire agus is tráthúla dá bhfuil ann.

I ráiteas a d’eisigh na comhluchtaí dúirt siad go bhfuil ríméad orthu duine chomh h-ildánach le Ó Clochartaigh a bheith faighte acu leis an nuachtán a stiúrú. ‘Tá taithí leathan aige ó thaobh cúrsaí Gaeilge & Gaeltachta, na meáin, na h-ealaíona agus cúrsaí pobail. Beidh ‘Gaelscéal’ ag cruthú ré nua ó thaobh na meáin i nGaeilge nuair a fhoilseofar é roimh deire mí Márta agus ní fhéadfaí duine níos feiliúnaí a aimsiú don dúshlán seo’, a deir siad.  Tabharfaidh ‘Gaelscéal’ spleáchadh do léitheoirí fud fad oileán na hÉireann ar chúrsaí reatha, idirnáisiúnta, naisiúnta agus réigiúnach; oideachas, spóirt, cúrsaí saoil, caitheamh aimsire maraon le saol na Gaeilge & na Gaeltachta. 

Deir Trevor Ó Clochartaigh go bhfuil sé ar bís tabhairt faoin dtionscnamh uaillmhianach seo. ‘Creidim go daingean go bhfuil an t-am ceart chun foilseachán, d’ardchaighdeán a chur ar fáil a bheidh in freastal ar na Gaeil in Éireann agus thar lear. An chéad céim eile sa bpróiséas ná foireann fuinniúil a earcú, ina measc Eagarthóir, scríbhneoirí agus dearthóirí. Tá neart daoine cumasacha ar fáil amuigh ansin agus tá muid ag iarraidh cloisteáil ó dhuine ar bith a cheapann go bhfuil ról dearfach le n-imirt acu sa togra seo,’ a deir Ó Clochartaigh.

Cuirfidh Gaelscéal áis idirghníomhach ar-líne ar fáil do Ghaeil freisin, chun teagmháil le chéile tré fís, fuaim & focal, chomh maith le caighdeán árd scríbhneoireachta an nuachtán féin. Tabharfaidh fóraim agus blaganna deis do dhaoine gur suim leo, a dtuairimí a nochtadh ar iliomad ábhair. Beidh béim faoi leith ar úsáid na meáin dhigitigh chun ábhar oideachasúil agus eile a fhorbairt.

Spriocdáta d'iarratais do na poist ná an 22/1/10. Tuilleadh eolais & sonraí poist le fáil ó gaelsceal@gmail.com

*** 

Trevor Ó Clochartaigh has been named as the Project Manager for the new Irish Language newspaper ‘Gaelscéal’. The paper is a joint venture between the Connacht Tribune and Eo Teilifís, who recently won the contract from Foras na Gaeilge to produce a weekly national newspaper in Irish. They are now actively seeking to recruit an Editor, a team of writers and design team to develop Ireland’s newest, brightest and most relevant weekly Irish language newspaper.

In a statement issued by the two companies they state that they are delighted to have secured the skills of someone as multi-talented as Ó Clochartaigh to drive the project forward. ‘He has vast experience in Irish language circles, in the media, arts and community sectors. Gaelscéal will be setting a new direction in Irish language media when published before the end of March and we couldn’t have found a more suitable candidate to realise this vision’, they said. Gaelscéal will offer readers across the island of Ireland and abroad a fresh perspective on current affairs; international, national and regional news; education; sport; lifestyle & leisure and Irish-language affairs

Trevor Ó Clochartaigh said he is extremely excited by this new and challenging venture. ‘I really believe that the time is right for a high quality publication which will cater for the needs of Irish speakers all across the island and abroad. The next step in the process is the recruitment of a highly motivated production team including an Editor, Writers and Designers. There are a lot of highly talented people out there and we want to hear from anyone who feels they have a positive role to play in developing this project’, said Ó Clochartaigh.

Online, Gaelscéal will be an interactive meeting place in Irish using audio, video and still images in addition to the high quality writing of the newspaper. Its blogs and forums will provide opportunities for all interested in a wide range of topics to air their views. A particular emphasis will be the use of digital media to develop educational and other material.

More information & job specs available from gaelsceal@gmail.com

Gaelscéal          R: gaelsceal@gmail.com            T: 091 558 400
GLAO ar THAIBHEOIRÍ le hAGHAIDH PHARÁID & FHÉILE LÁ NAOMH PÁDRAIG i LONDAIN | CALL FOR PERFORMERS FOR THE St. PATRICK'S DAY PARADE & FESTIVAL IN LONDON

Beidh Paráid agus Féile Lá Naomh Pádraig an Mhéara ann Dé Domhnaigh an 14 Márta 2010, agus is dócha go mbeidh an t-imeacht ar cheann de na céiliúrthaí is beoga a bheidh i Londain an bhliain seo chugainn ós rud é gur fhreastal 100,000 duine ar ócáid na bliana seo.

Ba mhaith leis an fhéile iarratais chruthaitheacha agus úra a fháil ó ghrúpaí ealaíon agus ó dhaoine aonair in Éirinn. Is deis í seo chun na healaíona nua-aimseartha agus traidisiúnta is fearr in Éirinn a thaispeáint do lucht féachana idirnáisiúnta.Is é an 12 Feabhra 2010 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Tuilleadh eolais           http://www.london.gov.uk/stpatricksday/ 

The Mayor’s St Patrick’s Day Parade and Festival will take place on Sunday 14 March 2010, and is likely to be one of London 's liveliest celebrations of the year with over 100,000 people attending the event the previous year.

The festival is interested in receiving creative and original submissions from arts groups and individuals from Ireland . This is an opportunity to showcase the best of contemporary and traditional Irish arts to an international audience.

The deadline for submissions is 12 February 2010.

Further information           http://www.london.gov.uk/stpatricksday/
FÉILE IDIRNÁISIÚNTA SCANNÁN FAISNÉISE GHUTH GAFA | GUTH GAFA INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL

Beidh Féile Idirnáisiúnta Scannán Faisnéise Ghuth Gafa 2010 ar siúl i nGort an Choirce idir an 10 -13 Meitheamh an bhliain seo chugainn.

Níl beartas oscailte iarratais ag Guth Gafa.  Is Féile í atá 100% coimeádaithe, agus foireann de lucht réitithe clár ag freastal ar Fhéilte Idirnáisiúnta Éireannacha chun na scannáin faisnéise is fearr a lorg le haghaidh na Féile.

Is féidir, áfach, Scannáin Idirnáisiúnta agus Éireannacha (iad siúd a mhaireann níos faide ná 50 nóiméad amháin) a chur isteach de réir na dtreoirlínte thíos:

Cuir ríomhphost le do thoil ina bhfuil an t-ábhar seo a leanas chuig info@guthgafa.com:

  • Ainm an scannáin agus stiúrthóra, bliain an léiriúcháin, cur i lathair an scáileáin ag féilte eile, dámhachtainí

  • Achoimre ghairid ar an scannán (suas le 300 focal)

  • Beathaisnéis na stiúrthóirí (suas le 200 focal)

  • Seoladh Suíomh Gréasáin agus seoladh ríomhphoist an teagmhálaí le haghaidh an scannáin

  • Marcáil líne ábhair do ríomhphoist mar seo a leanas: Iarratais 2010

Is é an spriocdháta d’iontrálacha Idirnáisiúnta ná an 31 Feabhra 2010 agus is é an spriocdháta d’iontrálacha Éireannacha ná an 31 Márta 2010.

Tuilleadh eolais      www.guthgafa.com

The 2010 Guth Gafa International Documentary Film Festival will take place in Gortahork between the 10-13 June next year.

Guth Gafa does not have an open submission policy.  It is a 100% curated Festival, with a team of programmers attending international and Irish Festivals to seek out the best new documentary films for the Festival.

However, International and Irish films (over 50 minutes only) can be submitted along the guidelines below:

Please send an e-mail with the following material to info@guthgafa.com:

  • Name of film, director, year of production, other festival screenings, awards

  • Short synopsis of the film (up to 300 words)

  • Directors' biography (up to 200 words

  • Website address, e-mail address of the contact person for the film

  • Mark the subject line of your e-mail - Submissions 2010

The deadline for international entries is 28 February 2010 and the deadline for Irish entries is 31 March 2010.

Further information        http://www.guthgafa.com/
GLAO ar IONTRÁLACHA le hAGHAIDH AN FRESH FILM FESTIVAL 2010 | CALL FOR ENTRIES FOR THE FRESH FILM FESTIVAL 2010

Beidh an 13ú Fresh Film Festival ar siúl idir an 22-25 Márta 2010. Beidh meascán de scannáin náisiúnta agus idirnáisiúnta, imeachtaí speisialta agus Dámhachtainí um Scannánóir Óg Éireannach na Bliana na ngnéithe de fhéile na bliana seo.

Má tá tú idir 7 mbliana agus 18 mbliana d’aois agus má bhí baint agat le déanamh gearrscannáin ná déan dearmad é a chur isteach sa Fresh Film Festival faoin 29ú Eanáir 2010. 

The 13th Fresh Film Festival will take place from 22-25 March 2010. This year's festival will include an exciting collection of national and international films, special events and Ireland 's Young Filmmaker of the Year Awards.

If you are between the ages of 7 and 18 years of age and have been involved in the making of a short film don't forget to enter it to Fresh Film Festival by 29 January 2010

Fresh Film Festival          T: 061 319 555         R: info@freshfilmfestival.net         I: www.freshfilmfestival.net
CLÁR CÓNAITHE ag IAMHCHRÍOCH na nEALAÍONTÓIRÍ ag I-Park |  RESIDENCE PROGRAMME AT THE ARTIST'S ENCLAVE AT I-Park

Fógraíonn I-Park a dheichiú séasúr ag óstáil Iamhchríoch na nEalaíontóirí. Déanfar seisiúin chónaithe ó Bhealtaine go Samhain 2010 a thairiscint d‘ealantóirí, agus d’fhéadfadh go mbeidh seisiúin sheachshéasúir ann i mí Aibreáin agus i mí na Nollag.  Díseart coillearnach nádúrtha 450 acra faoin tuath in East Haddam, Connecticut is ea I-Park.

Déanfar na cónaitheachtaí a thairiscint d’fhísealaíontóirí (lena n-áirítear iadsan a bhíonn ag plé le hábhar digiteach), cumadóirí ceoil, ealaíontóirí timpeallachta, dearthóirí tírdhreacha agus gairdíní, scríbhneoirí cruthaitheacha agus ailtirí.  Déanfar measúnacht ar shamplaí oibre trí phróiseas iomaíoch, arna bhreith ag coiste.

Cuirtear fáilte roimh iarratasóirí idirnáisiúnta. Chun costas taistil a ghlanadh, déanfar sé dheontas $750.00 a thairiscint in 2010 d’ealaíontóirí idirnáisiúnta a measann an coiste deontais go bhfuil a gcuid oibre ar ardchaighdeán.

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas an 11 Eanáir 2010.

***

I-Park announces its tenth season hosting the Artists' Enclave. The residencies will be offered from May through November 2010, with possible off-season sessions in April and December.  I-Park is a 450-acre natural woodland retreat in rural East Haddam, Connecticut .

Residencies will be offered to visual (including digital) artists, music composers, environmental artists, landscape and garden designers, creative writers and architects. Work samples are evaluated through a competitive, juried process.

International applicants are welcome. To defray the cost of travel, six $750.00 grants will be offered in 2010 to international artists whose work is held in particularly high regard by the grant committee.

The deadline for applications is 11 January 2010

I-Park       T: 860 873 2468         R: ipark@ureach.com         I: www.i-park.org