Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Maoiniú | Funding

DÁMHACHTAIN SPARÁNACHTA na COMHAIRLE EALAÍON | ARTS COUNCIL BURSARY AWARD 
Spriocdháta: 5:30i.n., Déardaoin an 21 Eanáir 2010

Is é an spriocdháta chun iarratais ar an Dámhachtain Sparánachta a fháil ná 5.30 i.n. an Déardaoin 21 Eanáir 2010, i gcás na n-iarratas ina bhfuil an tionscadal atá molta dírithe go príomhúil ar cheann de na foirmeacha ealaíon/cleachtais ealaíon seo a leanas:

 • Ailtireacht
 • Rannpháirtíocht sna hEalaíona
 • Damhsa
 • Scannán
 • Litríocht
 • Ceol
 • Téatar
 • Na hEalaíona Traidisiúnta
 • Na Físealaíona 
 • Daoine Óga, Páistí agus Oideachas

Is féidir iarratais a dhéanamh trí chóras ar líne na n-iarratas nó trí fhoirm pháipéir a chomhlánú. Molann an Chomhairle Ealaíon dóibh siúd a bhfuil rochtain acu ar an idirlíon an t-iarratas a dhéanamh leis an bpróiseas iarratais ar líne.  Beidh seachtain sa bhreis acu siúd a bhaineann leas as an gcóras ar líne chun na doiciméid tacaíochta don iarratas a chur ar fáil - go dtí Dé Máirt 21 Eanáir 2010, 5.30 i.n.

Tabhair faoi deara le do thoil:
 • más ar líne nó ar pháipéar a dhéantar an t-iarratas, is gá cruachóip de na doiciméid tacaíochta ar fad a sheoladh chugainn
 • ní ghlacfar le hiarratais agus/nó doiciméid tacaíochta trí ríomhphost ná ar fhacs.
Tuilleadh eolais:

***

Deadline for Bursary Award: 5:30pm, Thursday 21 January, 2010

The closing date for receipt of applications for the Bursary Award is 5:30pm on Thursday 21 January 2010, for applications where the main artform/arts practice of the proposed project is one of the following:

 • Architecture
 • Arts Participation 
 • Dance
 • Film 
 • Literature
 • Music
 • Theatre
 • Traditional Arts
 • Visual Arts
 • Young People, Children and Education

  Applications can be made using the online application system or by completing a paper form. The Arts Council encourages all those with Internet access to apply using the online application process.  Applicants using the online system will have an additional week – up to Thursday 28 January 2010, 5:30pm – to provide supporting documentation for their application.

  Please note:
  • whether applying online or using the paper form, all support materials must be sent in hardcopy format
  • emailed or faxed applications and/or support materials are not acceptable
  Further information:
  An Chomhairle Ealaíon       T: 01 618 0200              R:  awards@artscouncil.ie              I:  http://www.artscouncil.ie/en/intro/funding.aspx
  CISTE FHIONTAR CHOMHRAIC TEO.

  Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Tá infheistíocht de €3.00m curtha ar fáil ag an mBSL le haghaidh Ciste Fhiontar Chomhraic Teo., i ndiaidh dúnadh Stáisiún Cumhachta Bhéal Átha Chomhraic i 2005. Is í an phríomhaidhm atá ag an gCiste ná cruthú deiseanna fostaíochta i Maigh Eo Thuaidh.

  Déanfaidh Cuideachta neamhspleách “Fiontar Chomhraic Teo.” a bhunaíodh i 2009 bainistiú ar an gCiste. Níl ach líon teoranta airgid ar fáil chun fiontar príobháideach agus cruthú poist a chur chun cinn, agus táthar ag fáiltiú roimh iarratais ó eagraíochtaí phobail-bhunaithe, gnóthaí príobháideacha, comhpháirtíochtaí agus daoine aonair atá bunaithe sa cheantar atá léirithe ar an léarscáil thuas, le haghaigh tionscadail a dtabharfaidís faoi san am atá le teacht.

  Má tá iarratais déanta cheana féin ag iarratasóirí chuig gníomhaireachtaí maoinithe cuí ar nós Cuideachtaí LEADER, Comhlacht Forbartha Áitiúil Comhtháite Mhaigh Eo, Fiontraíocht Éireann, Bord Fiontar Chontae Mhaigh Eo, agus Údarás na Gaeltachta. Is féidir deontais Fhiontar Chomhraic Teo. a úsáid mar mhaoiniú comhoiriúnaithe leis na bhfoinsí chistiú thuas-luaite.

  Cuirfidh an Ciste béim ar thacú le;

  • Traenáil Fiontraíochta, Oideachas agus Breisoiliúint
  • Spás Oibre Tráchtála, Tionsclaíoch, Goir nó Teicneolaíoch agus an bonneagar gaolmhara a chruthú
  • Áiseanna Pobail agus Deontais Forbartha le haghaidh fiontar gnó nó pobail nua

  Fiontar Chomhraic Teo. invitation for proposals. Following on from the closure of the Bellacorick Power Station in 2005, the Electricity Supply Board has provided investment of €3.00m for the Fiontar Chomhraic Teo. Fund. The principal objective of the Fund is the creation of new employment opportunities for North Mayo.

  The Fund will be managed by an independent Company, “Fiontar Chomhraic Teo.” established in 2009. The Company has a limited amount of funding available for the purpose of promoting enterprise and job creation and is seeking applications from community-based organisations, private companies, partnerships and individuals in the area outlined on the above map, for projects to be undertaken in the near future.

  Applicants will be required to show if they have already made applications to other appropriate funding agencies such as LEADER Companies, Mayo Integrated Local Development Company, Enterprise Ireland, Mayo County Enterprise Board and Údarás na Gaeltachta. “Fiontar Chomhraic Teo.” Fund grants can be used as matched funding for any of the above funding sources.

  The Fund will focus on supporting;

  • Training for Enterprise, Education and Upskilling
  • Creation of Commercial, Industrial, Incubation and Technological work space and associated infrastructure
  • Community Facilities and Development Grants to new business or community enterprise

  Critéir do Thograí
  Foirm Iarratais - Grúpaí Pobail & Deonacha
  Foirm Iarratais - Tograí Fiontair Bheaga
  Iarratas ar Dheontas Staidéir
  Treoirlínte - Deontais Chaipitil & Fostaíochta
  Treoirlínte - Plean Gnó a Réitiú

  Comhairle Contae Mhaigh Eo                T: 094-9047545             I: www.mayococo.ie
  SCÉIM DEONTAS CHOLMCILLE | COLMCILLE GRANT AID SCHEME:

  Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. Is féidir iarratais faoi bhonn £2,500/€3,000 a chur isteach ar bhonn leanúnach.

  Is é fís Cholmcille "pobal bríomhar idirghníomhach Gaelach idir Éire agus Albain". Ainmníodh an eagraíócht i ndiaidh an naoimh ón séú haois Colm Cille. Oibríonn siad mar a dtagann cainteoirí Gaeilge ó Éiriann agus Albain le chéile; agus féachann siad le hiad a thabhairt le chéile. Cuireann Colmcille tuiscint ar an nGaeilge agus ar an gcultúr Ghaelach chun cinn chomh maith: tá oifigí againn in Albain, i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann.

  The Colmcille grant aid scheme is open. Applications are invited which strengthen Irish Gaelic and Scottish Gaelic, and which foster links between communities speaking Irish and Scottish Gaelic.

  The vision of Colmcille is "a vibrant interactive Gaelic community spanning Ireland and Scotland". The organisation is named after the 6th century Saint Colum Cille. It works where the Gaelic speakers of Ireland and Scotland meet; and works to bring them together. Colmcille also promotes awarenss of Gaelic language and culture; it has offices in Scotland, the Republic of Ireland and Northern Ireland.

  Colmcille             T: 048 9089 0983             R: maolcholaim@colmcille.net             I: www.colmcille.net