Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Nocht do Thuairim | Have Your Say

GAELTACHT BHEO I MAIGH EO

Is é ceann de na príomhaidhmeanna atá ag an bhfeachtas Guth na Gaeltachta ná go mbeidh muintir na Gaeltachta agus Gaeilge ar aon intinn faoin dteanga agus a todhchaí. Mhínigh na hurlabhraithe go raibh siad ag lorg tacaíocht ó gach Gaeltacht chun an feachtas i gcoinne moltaí Mhic Cárthaigh a láidriú agus troid i gcoinne na míchothromaíochtaí gearradh siar sna roinn éagsúla. Léirigh Eamonn Mac Niallais go soiléir go raibh sé molta ag an Bord Snip ciorraithe de 58% i gcaiteachas sna Gaeltachtaí agus na hoileáin a chuir i bhfeidhm i gcomparáid le ciorraithe ar mheán 9% sna roinn eile. D’aontaigh muintir Ghaeltacht Mhaigh Eo go raibh na figiúirí seo éagórach agus go raibh ionsaí déanta ar an nGaeltacht agus stádas na Gaeilge.

Pointe eile a chuaigh i bhfeidhm ar muintir na háite ná go bhfuil an rialtas ag iarraidh deireadh a chur leis an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta - rud a chiallaíonn nach mbeadh Aire Gaeltachta againn níos mó chun seasamh taobh linn.

Mhol an t-Uasal Mhic Niallais an scéal a scaipeadh i measc pobail Mhaigh Eo agus na hachainí a fháil sínithe. Cé go ndeireann an tAire Gaeltachta Eamonn Ó Cúiv nach bhfuil i dtuarascal Mhic Cárthaigh ach moltaí tá géar gá le feachtas aontaithe Gaeltachta agus Gaeilge chun dul i ngleic le aon bagairtí a mbeidh ann don teanga sa todhchaí.

Táthar ag lorg tacaíochta don fheachtas is féidir achainí a shíniú anseo.

Guth na Gaeltachta               R: eolas@guthnag.com               I: www.guthnag.com
SUIRBHÉ FAOI EALAÍONTÓIRÍ AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ EALAÍON SA GHAELTACHT

Tá fógartha ag Ealaín na Gaeltachta, an áisíneacht a bhfuil forbairt agus cur chun cinn na n-ealaíon sa Ghaeltacht faoina cúram, go bhfuil siad ag tabhairt faoi iniúchadh cuimsitheach ar ealaíontóirí agus ar sholáthar ealaíon sa Ghaeltacht. Is é an cuspóir atá leis an iniúchadh ná staid na n-ealaíon mar atá faoi láthair a mheas agus eolas a bhailiú maidir le bonneagar, gníomhaíochtaí agus seirbhísí ealaíon sa Ghaeltacht. Beidh an t-eolas seo mar bhunús do phlean nua ealaíon don tréimhse 2011- 2015. Is comhpháirtíocht í Ealaín (na Gaeltachta) idir An Chomhairle Ealaíon agus Údarás na Gaeltachta. Mhínigh Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, cé chomh tábhachtach is atá an tionscnamh seo:

“Ó bunaíodh Ealaín na Gaeltachta breis agus deich mbliana ó shin, tá fás mór tagtha ar na healaíona sa Ghaeltacht. Táimid anois ag breathnú ar aghaidh ar an gcéad deich mbliana eile atá romhainn agus le cinntiú go mbeidh ár gcéad phlean eile bunaithe ar riachtanais na n-ealaíontóirí agus na n-eagras ealaíon atá ag feidhmiú ar an talamh sa Ghaeltacht, teastaíonn a n-ionchur. Iarraimid orthu uile a bhíonn ag plé leis na healaíona sa Ghaeltacht glacadh leis an gcuireadh seo agus a bheith páirteach san iniúchadh.” Creideann Pádraig Ó hAoláin, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, gur céim thábhachtach é an t-iniúchadh seo i bpleanáil thodhchaí na nEalaíon sa Ghaeltacht: “Cuireann ealaíontóirí agus na healaíona go mór le saol cultúrtha, sóisialta agus eacnamaíochta na Gaeltachta. Is mar aitheantas do seo a thugann an tÚdarás tacaíocht d’Ealaín na Gaeltachta. Beidh torthaí an iniúchta seo anluachmhar agus beifear in ann iad a úsáid mar threoirphlean d’fhorbairt na nEalaíon sa Ghaeltacht agus a chinntiú go gcoinneoidh na healaíona a mbeogacht agus a n-uathúlacht.”

Is í Majella Ní Chríocháin, a bhfuil taithí na mblianta aici ag plé leis na healaíona, a bheidh i mbun an iniúchta neamhspléaigh seo. Is féidir dul i dteagmháil le Majella ag 087 9776852 nó ag majnic@eircom.net más mian leat páirt a ghlacadh sa suirbhé.

Glac páirt i Suirbhé faoi Ealaíontóirí agus Gníomhaíochtaí Ealaíon sa Ghaeltacht anseo
Take part in a Survey about Artists and Arts Activities in the Gaeltacht here
BÍONN AN SIÚLACH SCÉALACH
Mapaí - Fuaime - en route - Coimisiún ealaíne poiblí do Chontae Mhaigh Eo

Tá an t-ealaíontóir Aileen Lambert faoi láthair ag fánaíocht thart mórbhealaí agus cúlbhealaí i gceantair Chnoc Mhuire, Bhaile an Dainghin agus Bhéal Átha hAmhnais den chontae mar chuid dá taighde do Thogra Ealaíne Poiblí coimisiúnaithe ag Comhairle Chontae Mhaigh Eo.

Ba mhaith leis an ealaíontóir, a thagann ó cheantar tuaithe i gContae Loch Garman, cuireadh a thabhairt do dhaoine cuidiú léi ina cuid taighde.  Tá spéis faoi leith aici labhairt le daoine a bhfuil eolas áitiúil acu ar shean chosáin agus ar bhealaí siúil sa cheantar. 

Ar chuid de na bealaí a bhfuil spéis ag Aileen iontu tá: cosáin Aifrinn úsáidte agus neamhúsáidte, aicearraí trasna páirceanna, seanbhóithre iarainn, bealaí oilithreachta, raonta ainmhithe, bealaí seanchosáin agus bóithre, srl.

Leis an eolas seo, déanfaidh Aileen mapaí-fuaime a chruthú ag úsáid taifeadtaí fuaime den áit, de dhaoine agus de scéalta bainteach le gach aon bhealach.  Beidh na mapaí-fuaime seo ar fáil le n-íoslódáil saor in aisce ar an suíomh gréasáin "En Route" agus, freisin, ar dhlúthdhiosca a bheidh ar fáil ó Rannóg Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo.  Beidh gach aon mhapa-fuaime acu seo bainteach le bealach faoi leith agus deartha le bheith ag éisteacht leis le linn do dhuine a bheith ag taisteal ar nó gar don bhealach sin.

Beidh rath an togra ag brath ar rannpháirtíocht agus ar thabhartas daoine ina gcónaí agus de bhunadh na gceantar clúdaithe ag an togra. Déanfar an togra a sheoladh le sraith imeachtaí "En Route" i Samhradh 2010 agus dáilfear an dlúth dhiosca, chomh maith leis an bhróisiúr a théann leis, orthu siúd uilig a chuideoidh leis agus a bheidh rannpháirteach ann.

Bheadh áthas ar Aileen labhairt le duine ar bith gur féidir leis/léi cuidiú a thairiscint, ó dhaoine aonair go clubanna agus cumainn mar ghasóga, chlubanna gunnaí agus grúpaí gníomhaíochta lucht scoir.

Tig leat teagmháil dhíreach a dhéanamh le Aileen ar (087) 755 2593 nó (053) 925 6885 nó aileenlambert@gmail.com  nó is féidir teachtaireacht a phostáil ar an suíomh gréasáin www.enroute.ie

Tá an tionscnamh maoinithe faoin Scéim Céatadán ar son na hEalaíne bainteach le forbairt Scéim Uisce Tuaithe Loch Measca. Tuilleadh eolais ar Chlár Ealaíne Poiblí Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil ó Gaynor Seville, Comhordaitheoir Ealaíne Poiblí, ar (094) 9047561 nó rphost gseville@mayococo.ie

Sound-Maps – en route - A public art commission for Co Mayo.

Artist Aileen Lambert is currently rambling around various highways and byways in the Knock, Ballindine and Ballyhaunis areas of the county as part of her research for a new Public Art Project commissioned by Mayo County Council.

The artist, who hails from rural County Wexford, would like to invite people to assist her in her research. She is particularly interested in speaking with people who have local knowledge of old walking paths and routes in the area.

Some of the routes Aileen is interested in include; used and unused mass paths, short cuts across fields, old railway lines, pilgrimage routes, animal tracks, routes of old lanes and roads etc.

With this information Aileen will create Sound-maps featuring audio recordings of the place, people and stories connected with each route. These Sound-maps will be available to download for free on the “En Route” website, and also distributed on CD, available from Mayo County Councils Arts Department. Each of these Sound-maps will relate to a particular route, and will be designed to be listened to while traveling along or close by that route.

The success of the project lies in the participation and contribution by people living in and from the areas covered by the project. The project will be launched with a series of “En Route” events in Summer 2010, and the CD with accompanying brochure will be distributed to all who contribute and participate.

Aileen would be delighted to speak with anyone who can offer assistance, from individuals through to clubs and associations such as scouts, gun clubs and active retirement groups.

You can post a message on the website www.enroute.ie You can contact Aileen directly on 087 7552593, or 053 9256885, or aileenlambert@gmail.com

The scheme is funded via the Percent for Scheme associated with the development of the Lough Mask Rural Water Scheme. For further information on Mayo County Councils Public Art Programme contact Gaynor Seville, Public Art Co-ordinator, on 094 – 9047561, or email gseville@mayococo.ie

En Route             T: 087 755 2593             R: aileenlambert@gmail.com          I: www.enroute.ie