Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Scéalta Eile | Other Stories

FÓGRA CLÁRÚ SCOIL RAIFTEIRÍ | REGISTRATION for SCOIL RAIFTEIRÍ

Tá Scoil Raifteirí atá lonnaithe ar Faiche an Aonaigh, i gCaisleán an Bharraigh ag ofráil spás do dhá rang Naíonán Bheaga don bhliain 2010/2011. Glacfar suas le 60 páiste scoile.

Scoil Raifteirí in Castlebar are accepting names for enrollment for the schoolyear 2010/2011. There will be two Junior Infants classes, up to 60 students will be accepted.

Scoil Raifteirí        T: 094 9024 700           R: runaiscraift@eircom.net
FÉILE IDIRNÁISIÚNTA FILÍOCHTA BHÉAL ÁTH na mBUILLÍ 2010 | 2010 STROKESTOWN INTERNATIONAL FESTIVAL POETRY COMPETITION

Tá spriocdháta an fhéile ‘Féile Idirnáisiúnta Filíochta Bhéal Átha na mBuillí ’ ag tarraingt orainn mar sin tóg amach do pheann faoi dheifir má tá sé de rún agat iarratas a sheoladh isteach acu.

Is é an Aoine 5 Feabhra 2010 an dáta deireadh gur féidir cuir isteach ar an gcomórtas cliúteach seo áit a bhfuil duaiseanna móra á thabhairt do na buaiteoirí.

Is €4000 an tsuim atá á thabhairt don chéad duais sa dá phríomh chatagóir ach na bígí buartha mar beidh neart duaiseanna eile á dtabhairt amach le linn an Fhéile é féin i ndeireadh mhí Aibreán freisin.

Is iad na moltóirí a bheidh ag roghnú na mbuaiteoirí i mbliana don duais filíocht sa gcatagóir idirnáisiúnta na ebastian Barker, Julie O’Callaghan agus Enda Wyley agus is iad Aonghus Mac Neacail agus Paddy Bushe a bheidh mar mholtóirí ar an gcatagóir Duais Chomhcille (Gaeilge/Gaidhlic)

***

The closing date for the 2010 Strokestown International Festival Poetry Competition is drawing near so if you had intended to enter you had better start scribbling fast.

Friday the 5th February is the final date on which you can enter and it’s a very good opportunity for both seasoned and budding writers, with incredibly generous prizes for the winners.

First prize winners in the two main categories will win a cash prize of €4000 and the opportunity of reading their entry at the actual Strokestown International Poetry festival 2010 later on this year but not to worry if you don’t win first prize as there are plenty of other prizes to be won.

The judges of the 2010 Strokestown International Poetry Prize are Sebastian Barker, Julie O’Callaghan and Enda Wyley while the judges in the Duais Cholmcille prize for a poem written in the Irish language or in Scottish Gaidhlic are Aonghus Mac Neacail and Paddy Bushe.

Strokestown International Poetry Festival              T:  071 9633 690      R: office@strokestownpoetry.org        I: www.strokestownpoetry.org
DUAIS AMBASADÓIR TEANGA na BLIANA & SÉALA EORPACH TEANGA | AMBASSADOR of the YEAR & EUROPEAN LANGUAGE LABEL

Ainmníodh an bhliain 2010 mar Bhliain Eorpach um Dhul i nGleic leis an mBochtaineacht agus leis an Eisiamh Sóisialta. Is uirlis chumhachtach í foghlaim teanga chun sochaí chuimsitheach ilchultúrtha a chothú. Cuireann sí feasacht ar éagsúlacht chultúrtha agus tuiscint ar luachanna agus ar chreidimh dhifriúla chun cinn.
Is é cuspóir don duais seo ná aitheantas a thabhairt dóibh siúd atá ag gabháil do theagasc agus do chur chun cinn teangacha, is cuma cén earnáil ina bhfuil siad ag obair. Mar shampla, duine a spreagann foghlaim teanga sa phobal nó a chuireann feasacht teangacha eile chun cinn sa tsochaí. 

Tugann an Séala Eorpach Teanga aitheantas do mhodhanna cruthaitheacha tionscantacha chun caighdeán teagaisc agus foghlama teanga a fheabhsú. Fáilteofar roimh iarratais ó scoileanna, ó choláistí, ó ollscoileanna, ó ghnóthais agus ó eagraíochtaí nach iad. Bíodh d’iarratas nuálaíoch agus críochnúil, agus éasca aithris a dhéanamh air i dtionscnaimh eile teanga.

Sa bhliain 2010 beidh na tosaíochtaí seo a leanas againn:

 • Foghlaim Teanga sa Phobal
 • Scileanna Teanga don Obair
 • Teangacha agus na hEalaíona

Ní hiad na tosaíochtaí seo amháin a bheidh i gceist áfach agus fáilteofar roimh iarratais ó gach saghas tionscnamh teanga eile.

The European Language Label (ELL)--formerly known as the European Award for Languages--is an annual award given to projects where participants have found creative ways to improve the quality of language teaching, motivate students, and make the best of available resources. The European Language Label is coordinated by the European Commission and managed in Ireland by Léargas.

As well as the ELL award for projects, each year an award is given to individuals who have contributed to language learning or teaching in a meaningful way. In 2009 there was a Language Learner of the Year award, given to three outstanding language learners (pictured above). In 2010, there will be a Language Ambassador of the Year award.

Léargas            T: 01 873 1411          R: languages@leargas.ie             I: www.leargas.ie/ell
CÉ CHÓNAIGH i DO THEACHSA?

Tá Tile Films i mbun sraith staire nua do TG4, d'arbh ainm, Cé chónaigh i mo theachsa? - agus tá siad ag iarraidh rannpháirtithe a aimsiú.

Cé chónaigh i do theachsa romhat? Cé mhéid páistí a rugadh ann agus cad a tharla dóibh? Ar tharla aon rud suntasach i do theach? Dá mbeadh na ballaí ábalta labhairt, céard déarfaidís? Ar mhaith leat fáil amach? Faoi láthair tá Tile Films ag cuartú teaghlaigh le Gaeilge, a cónaíonn i seantithe (75 bliana d'aois agus ós a cionn), chun páirt a glacadh i dtogra nua. Manchán Magan, craoltóir clúite agus scríbhneoir aitheanta, a cuirfidh an tsraith ceannródaíoch seo i láthair do TG4.

Má shíleann tú go mbeadh do theach oiriúnach agus go mbeafeá sásta páirt a ghlacadh sa tsraith, téigh díreach chuig an suíomh idirlín (www.tilefilms.ie) chun foirm iarratais a íoslódáil.

Tile Films        T: 01 6614 646          R: info@tilefilms.ie           I: www.tilefilms.ie
GLAO ar THAIBHEOIRÍ le hAGHAIDH PHARÁID & FHÉILE LÁ NAOMH PÁDRAIG i LONDAIN | CALL FOR PERFORMERS FOR THE St. PATRICK'S DAY PARADE & FESTIVAL IN LONDON

Beidh Paráid agus Féile Lá Naomh Pádraig an Mhéara ann Dé Domhnaigh an 14 Márta 2010, agus is dócha go mbeidh an t-imeacht ar cheann de na céiliúrthaí is beoga a bheidh i Londain an bhliain seo chugainn ós rud é gur fhreastal 100,000 duine ar ócáid na bliana seo. Ba mhaith leis an fhéile iarratais chruthaitheacha agus úra a fháil ó ghrúpaí ealaíon agus ó dhaoine aonair in Éirinn. Is deis í seo chun na healaíona nua-aimseartha agus traidisiúnta is fearr in Éirinn a thaispeáint do lucht féachana idirnáisiúnta. Is é an 12 Feabhra 2010 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Tuilleadh eolais           http://www.london.gov.uk/stpatricksday/ 

The Mayor’s St Patrick’s Day Parade and Festival will take place on Sunday 14 March 2010, and is likely to be one of London 's liveliest celebrations of the year with over 100,000 people attending the event the previous year. The festival is interested in receiving creative and original submissions from arts groups and individuals from Ireland . This is an opportunity to showcase the best of contemporary and traditional Irish arts to an international audience. The deadline for submissions is 12 February 2010.

Further information           http://www.london.gov.uk/stpatricksday/
FÉILE IDIRNÁISIÚNTA SCANNÁN FAISNÉISE GHUTH GAFA | GUTH GAFA INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL

Beidh Féile Idirnáisiúnta Scannán Faisnéise Ghuth Gafa 2010 ar siúl i nGort an Choirce idir an 10 -13 Meitheamh an bhliain seo chugainn. Níl beartas oscailte iarratais ag Guth Gafa.  Is Féile í atá 100% coimeádaithe, agus foireann de lucht réitithe clár ag freastal ar Fhéilte Idirnáisiúnta Éireannacha chun na scannáin faisnéise is fearr a lorg le haghaidh na Féile. Is féidir, áfach, Scannáin Idirnáisiúnta agus Éireannacha (iad siúd a mhaireann níos faide ná 50 nóiméad amháin) a chur isteach de réir na dtreoirlínte thíos:

Cuir ríomhphost le do thoil ina bhfuil an t-ábhar seo a leanas chuig info@guthgafa.com:

 • Ainm an scannáin agus stiúrthóra, bliain an léiriúcháin, cur i lathair an scáileáin ag féilte eile, dámhachtainí
 • Achoimre ghairid ar an scannán (suas le 300 focal)
 • Beathaisnéis na stiúrthóirí (suas le 200 focal)
 • Seoladh Suíomh Gréasáin agus seoladh ríomhphoist an teagmhálaí le haghaidh an scannáin
 • Marcáil líne ábhair do ríomhphoist mar seo a leanas: Iarratais 2010

Is é an spriocdháta d’iontrálacha Idirnáisiúnta ná an 31 Feabhra 2010 agus is é an spriocdháta d’iontrálacha Éireannacha ná an 31 Márta 2010.

Tuilleadh eolais      www.guthgafa.com

The 2010 Guth Gafa International Documentary Film Festival will take place in Gortahork between the 10-13 June next year. Guth Gafa does not have an open submission policy.  It is a 100% curated Festival, with a team of programmers attending international and Irish Festivals to seek out the best new documentary films for the Festival. However, International and Irish films (over 50 minutes only) can be submitted along the guidelines below:

Please send an e-mail with the following material to info@guthgafa.com:

 • Name of film, director, year of production, other festival screenings, awards
 • Short synopsis of the film (up to 300 words)
 • Directors' biography (up to 200 words
 • Website address, e-mail address of the contact person for the film
 • Mark the subject line of your e-mail - Submissions 2010

The deadline for international entries is 28 February 2010 and the deadline for Irish entries is 31 March 2010.

Further information        http://www.guthgafa.com/