Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Nocht do Thuairim | Have Your Say

DRÉACHT-SCÉIM TEANGA á hULLMHÚ ag an COISTE GAIRMOIDEACHAS CHONTAE MHAIGH EO | PREPARATION OF DRAFT LANGUAGE SCHEME BY MAYO V.E.C.

Tá i gceist ag Coiste Gairmoideachas, Chontae Mhaigh Eo scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil nios mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag Coiste Gairmoideachas, Chontae Mhaigh Eo anois ó aon pháirtithe leasmhara.  Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c.8 leathanach).  Ba chóir freisin, go hinmhianaithe, aighneachtaí, a bheidh ar fáil go poiblí ar láithreán gréasáin na Roinne, a sheoladh isteach go leictreonach chuig  pmeehan@mayovec.ie

Tá eolas maidir le mandáid agus an ról/na seirbhísí arna soláthar don phobal ag Coiste Gairmoideachas, Chontae Mhaigh Eo ar fáil ar www.mayovec.ie  Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 5.00 i.n ar 2 Feabhra, 2010. Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltacha 

Co. Mayo VEC proposes to draft a scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003.  The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.

Co. Mayo VEC now wishes to invite representations in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties. Submissions should ideally not exceed 4,000 words (c.8 pages). Ideally submissions, which will be made available on the Department’s website, should be forwarded electronically to pmeehan@mayovec.ie

Information in relation to the mandate and role/services provided to the public by Co. Mayo VEC is available on www.mayovec.ie  The latest date for receipt of representations is 5 p.m. on 2 February, 2010.   Further information in relation to the Act is available on the Department of Community, Rural & Gaeltacht Affairs website

Coiste Gairmoideachas Chontae Mhaigh Eo         T: 094 902 4188      R: admin@mayovec.ie        I: www.mayovec.ie
CAITH VÓTA ar son COGG! |  VOTE for COGG!

Tá fógartha ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG), go bhfuil suíomh gréasáin na comhairle ar ghearrliosta Ghradam Idirlín mór le rá don earnáil phoiblí,  Ireland’s E-Government Awards.

Ainmníodh an suíomh gréasáin www.cogg.ie  le haghaidh dhá Ghradam mhóra le rá, an Gradam don suíomh idirlín Gaeilge is fearr chomh maith le Gradam do rogha an Phobail. Bronnfar na Gradaim ag searmanas ceiliúrtha i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar an 19 Feabhra.

Tugann na  Gradaim seo aitheantas do ríomhsheirbhísí rialtais ar ardchaighdeán atá ceannródaíoch agus nuálach. Is é seo an t-ochtú bliain a bhronnfar na Gradaim seo.

Is féidir leis an bpobal i gcoitinne vóta a chaitheamh ar son COGG sa rannóg a bhaineann le Rogha an Phobail. Sa chatagóir seo is féidir leis an bpobal vóta a chaitheamh ae son na seirbhísí rialtais is fearr atá tarraingteach agus nach gcuireann stró orthu iad a úsáid.

Athsheoladh www.Cogg.ie ag tús na bliana 2009 agus ar an suíomh cuirtear ar fáil áiseanna teagaisc do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile chomh maith le heolas reatha faoi pháipéir scrúduithe as Gaeilge, amchlár na scrúduithe stát agus ábhar eile atá oiriúnach do scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna.

Is féidir vóta a chaitheamh trí ghliogáil anseo

The council which supports the Irish language in the education sector, The Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) has announced that its website has been nominated on the shortlist for the prestigious Ireland’s E-Government Awards. 

The website www.cogg.ie has been nominated for two awards, the best Irish language website as well as the People’s Choice Award.The Awards will be presented at a special ceremony in Dublin Castle on 19 February. The Awards recognise government services online which are visionary and pioneering.

This is the eight year of the Awards which are sponsored by Eircom. Cogg.ie was relaunched at the start of 2009 and provides a wide range of teaching recourses for primary and post-primary teachers as well as up to date information on exam timetables and exam papers.

Members of the public are asked to vote in the People’s Choice Award category and you can vote for COGG by clicking here 

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta      T: 01 634 0831    R: eolas@cogg.ie      I: www.cogg.ie
DRÉACHT-PHLEAN GNÍOMHAÍOCHTA BITHÉAGSÚLACHTA | DRAFT BIODIVERSITY ACTION PLAN

Tá Dréacht-Phlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Chontae Mhaigh Eo ullmhaithe anois agus tá sé ar fáil ag: http://www.mayococo.ie/en/Services/Heritage/BiodiversityActionPlan Cuirfear fáilte roimh aighneachtaí agus moltaí ar an Dréacht-Phlean, glacfar le haighneachtaí scríofa go dtí Dé Céadaoin 10 Márta.

The County Mayo Draft Biodiversity Action Plan has been prepared and is available at: http://www.mayococo.ie/en/Services/Heritage/BiodiversityActionPlan You are invited to comment on the draft plan by making a written submission, closing date for receipt of submissions is Wednesday 10 March.

Oifig Oidhreachta Mhaigh Eo         T: 094 904 7684         R: dcunningham@mayococo.ie       I: www.mayococo.ie/heritage
GAELTACHT BHEO i MAIGH EO

Is é ceann de na príomhaidhmeanna atá ag an bhfeachtas Guth na Gaeltachta ná go mbeidh muintir na Gaeltachta agus Gaeilge ar aon intinn faoin dteanga agus a todhchaí. Mhínigh na hurlabhraithe go raibh siad ag lorg tacaíocht ó gach Gaeltacht chun an feachtas i gcoinne moltaí Mhic Cárthaigh a láidriú agus troid i gcoinne na míchothromaíochtaí gearradh siar sna roinn éagsúla. Léirigh Eamonn Mac Niallais go soiléir go raibh sé molta ag an Bord Snip ciorraithe de 58% i gcaiteachas sna Gaeltachtaí agus na hoileáin a chuir i bhfeidhm i gcomparáid le ciorraithe ar mheán 9% sna roinn eile. D’aontaigh muintir Ghaeltacht Mhaigh Eo go raibh na figiúirí seo éagórach agus go raibh ionsaí déanta ar an nGaeltacht agus stádas na Gaeilge.

Pointe eile a chuaigh i bhfeidhm ar muintir na háite ná go bhfuil an rialtas ag iarraidh deireadh a chur leis an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta - rud a chiallaíonn nach mbeadh Aire Gaeltachta againn níos mó chun seasamh taobh linn.

Mhol an t-Uasal Mhic Niallais an scéal a scaipeadh i measc pobail Mhaigh Eo agus na hachainí a fháil sínithe. Cé go ndeireann an tAire Gaeltachta Eamonn Ó Cúiv nach bhfuil i dtuarascal Mhic Cárthaigh ach moltaí tá géar gá le feachtas aontaithe Gaeltachta agus Gaeilge chun dul i ngleic le aon bagairtí a mbeidh ann don teanga sa todhchaí.

Táthar ag lorg tacaíochta don fheachtas is féidir achainí a shíniú anseo.

Guth na Gaeltachta               R: eolas@guthnag.com               I: www.guthnag.com
SUIRBHÉ faoi EALAÍONTÓIRÍ agus GNÍOMHAÍOCHTAÍ EALAÍON sa GHAELTACHT

Tá fógartha ag Ealaín na Gaeltachta, an áisíneacht a bhfuil forbairt agus cur chun cinn na n-ealaíon sa Ghaeltacht faoina cúram, go bhfuil siad ag tabhairt faoi iniúchadh cuimsitheach ar ealaíontóirí agus ar sholáthar ealaíon sa Ghaeltacht. Is é an cuspóir atá leis an iniúchadh ná staid na n-ealaíon mar atá faoi láthair a mheas agus eolas a bhailiú maidir le bonneagar, gníomhaíochtaí agus seirbhísí ealaíon sa Ghaeltacht. Beidh an t-eolas seo mar bhunús do phlean nua ealaíon don tréimhse 2011- 2015. Is comhpháirtíocht í Ealaín (na Gaeltachta) idir An Chomhairle Ealaíon agus Údarás na Gaeltachta. Mhínigh Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, cé chomh tábhachtach is atá an tionscnamh seo:

“Ó bunaíodh Ealaín na Gaeltachta breis agus deich mbliana ó shin, tá fás mór tagtha ar na healaíona sa Ghaeltacht. Táimid anois ag breathnú ar aghaidh ar an gcéad deich mbliana eile atá romhainn agus le cinntiú go mbeidh ár gcéad phlean eile bunaithe ar riachtanais na n-ealaíontóirí agus na n-eagras ealaíon atá ag feidhmiú ar an talamh sa Ghaeltacht, teastaíonn a n-ionchur. Iarraimid orthu uile a bhíonn ag plé leis na healaíona sa Ghaeltacht glacadh leis an gcuireadh seo agus a bheith páirteach san iniúchadh.” Creideann Pádraig Ó hAoláin, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, gur céim thábhachtach é an t-iniúchadh seo i bpleanáil thodhchaí na nEalaíon sa Ghaeltacht: “Cuireann ealaíontóirí agus na healaíona go mór le saol cultúrtha, sóisialta agus eacnamaíochta na Gaeltachta. Is mar aitheantas do seo a thugann an tÚdarás tacaíocht d’Ealaín na Gaeltachta. Beidh torthaí an iniúchta seo anluachmhar agus beifear in ann iad a úsáid mar threoirphlean d’fhorbairt na nEalaíon sa Ghaeltacht agus a chinntiú go gcoinneoidh na healaíona a mbeogacht agus a n-uathúlacht.”

Is í Majella Ní Chríocháin, a bhfuil taithí na mblianta aici ag plé leis na healaíona, a bheidh i mbun an iniúchta neamhspléaigh seo. Is féidir dul i dteagmháil le Majella ag 087 9776852 nó ag majnic@eircom.net más mian leat páirt a ghlacadh sa suirbhé.

Glac páirt i Suirbhé faoi Ealaíontóirí agus Gníomhaíochtaí Ealaíon sa Ghaeltacht anseo
Take part in a Survey about Artists and Arts Activities in the Gaeltacht here

AIGHNEACHTAÍ Á LORG AG RTÉ - DRÉACHT-SCÉIM Á hULLMHÚ | RTÉ REQUEST SUBMISSIONS - OFFICIAL LANGUAGES ACT

Faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 tá RTÉ ag ullmhú scéime chun na seirbhísí a bheifear a sholáthar trí Ghaeilge amháin, trí Bhéarla amháin agus sa dá theanga a shonrú. Fáiltíonn RTÉ roimh aighneachtaí ón bpobal maidir leis an dréachtscéim.  Más mian leat do thuairimí a chur isteach is féidir leat iad a sheoladh ar ríomhphost chuig gaeilge@rte.ie  nó iad a sheoladh chuig:

Aighneachtaí Acht na dTeangacha Oifigiúla,
Cumarsáid Chorparáideach,
RTÉ,
Domhnach Broc,
Baile Átha Cliath 4.

Ní mór aighneachtaí a bheith faighte faoin 28 Feabhra 2010.

Tá tuilleadh eolais maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta.

 ***

Under section 11 of the Official Languages Act 2003 RTÉ is preparing a scheme to specify services which will be provided through the Irish language only, the English language only and through both languages.

RTÉ invites members of the public to make submissions in relation to the draft scheme. If you would like to submit your views you may email them to gaeilge@rte.ie  or post them to:

Languages Act Submissions,
Corporate Communications,
RTÉ,
Donnybrook,
Dublin 4.

Submission must be received by 28 February 2010.

Further information in relation to the Official Languages Act is available on the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs’ website