Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

RAIC & RÍOMHAIRÍ in ACAILL:

Beidh Campaí Samhraidh do pháistí bunscoile idir 6-12 bliana d'aois ag tosnú in Áras Forbairt Acla. Imeachtaí: Ríomhairí - Cócaireacht - Criadóireacht - Seodóireacht agus go leor leor spraoi.

  • 10ú - 14ú Lúnasa 10:00-12:30 agus 2:00-4:30

Our Exciting Raic agus Ríomhairí Course for Primary School Children (ages 6-12) will run morning and afternoons in Áras Forbairt Acla during July & August.  The Course covers Cookery, Pottery, Jewellery Making & Computers.

C.F.Á.A.               T: 098 43292          R: maire@acaill.com          I: www.acaill.com
CAMPAÍ SAMHRAIDH IORRAIS | ERRIS SUMMER CAMPS 

Eagraíonn coiste Campaí Samhraidh Iorrais campaí samhraidh trí mheán na Gaeilge ar fud cheantar Iorrais le cuidiú airgeadú na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta faoi Scéim na gCampaí Samhraidh d’Aos Óg na Gaeltachta.   An aidhm atá leis na campaí, atá dírithe ar pháistí san aoisghrúpa ó sé mbliana d’aois go dá bhliain déag d’aois, ná iad a spreagadh chun an Ghaeilge a labhairt agus dul i dtaithí ar í a úsáid lena chéile i dtimpeallacht thaitneamhach.  I measc na n-imeachtaí spraoiúil a eagraítear bíonn spórt, ealaíon, ceardaíocht, damhsa traidisiúnta, amhranaíocht cluichí boird agus barbeque.  I mbliana eagrófar campaí i gceantar Iorrais ag Gleann an Chaisil (19ú Iúil go 23ú Iúil – le cinntiú), Eachléim (26ú go 30ú Iúil), Ceathrú Thaidhg (26ú go 30ú Iúil), Barr na Trá (3ú go 7ú Lúnasa) agus Inbhear (9ú go 13ú Lúnasa).

Sonraí Teagmhála:

The committee of Campaí Samhraidh Iorrais organises summer camps through the medium of Irish throughout the Erris area with the assistance of funding received from The Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs under the scheme Scéim na gCampaí Samhraidh d’Aos Óg na Gaeltachta.   The aim of the camps, which are targeted at children in the six to twelve year age group, is to encourage them to speak Irish in an enjoyable environment.  Activities include various sports, art, crafts, traditional dancing, singing, board games and a barbeque.  This year camps will be held at Gleann an Chaisil (19th July to 23rd July – to be confirmed), Eachléim (26th to 30th July), Ceathrú Thaidhg (26th to 30th July), Barr na Trá (3rd to 7th August) and Inbhear (9th to 13th August).

Contact Details:

  • Pamela Ní Thaidhg (Gleann an Chaisil Camp) 097 81418 pnt@udaras.ie
  • Máire Uí Ruadháin (Eachléim Camp) 097 85727 comhardeirbhile@eircom.net
  • Treasa Ní Ghearraigh (Ceathrú Thaidhg, Barr na Trá and Inbhear Camps) 097 88082 dunchaochain1@eircom.net

CLUB ÓIGE san EACHLÉIM

Club Óige gach Déardaoin i Halla Bhreandáin, bun club ag 6.00i.n., club do dhéagóirí ó 8.00i.n. - 10.00i.n.

Comhar Deirbhile          T: 097 85727         R: comhardeirbhile@gmail.com