You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Nuachtlitreacha | Newsletters > Meán Fómhair 2009

Meán Fómhair 2009


Ranganna Teanga | Irish Language Classes


RANGANNA GAEILGE I MAIGH EO | IRISH LANGUAGE CLASSES IN MAYO : Tá Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge ag cur ranganna Gaeilge TEG ar siúl ar fud Mhaigh Eo ag tosú i mí Dheireadh Fómhair. Is córas scrúdaithe é TEG d'fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge. Tá na scruduithe ar fáil faoi láthair ag ceithre leibhéal ó Bhonnleibhéal (A1) go Meánleibhéal (B2). Togra Mhaigh Eo are organising Irish Classes (TEG - The European Certificate in Irish) all over Mayo. Classes will begin in December. TEG is an examination system for adult learners of Irish. Examinations are currently available at four levels from Absolute Beginners (A1) to Intermediate (B2). Féile Lúnasa Chill Chomáin, a community festival celebrating the heritage, culture and sporting tradition of Kilcommon, will be held in various venues throughout the parish between the 26th July and 9th August 2009.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Teanga | Irish Language Classes

Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People


COMHRÁ i gCROIS MHAOILÍONA | AFTER SCHOOL CONVERSATIONAL IRISH IS CROSSMOLINA An bhfuil tú ag iarraidh do chúpla focal Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga? Tá Conradh na Gaeilge ag eagrú grúpa Comhrá Gaeilge do mhic léinn meánscoile i gCrois Mhaoilíona. Terrified by the thoughts of the Béal Triail? Do you want a chance to use your cúpla focal outside of the classroom? Club Óige Acla will be starting up again this Autumn, it will be held every Saturday from 10 'till 1. Sports and activities youth club for those aged between 7 &14, conducted through the medium of Irish.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

Lón Gaeilge nó Maidin Caife? | Lunch as Gaeilge or Morning Coffee?


LÓN GAEILGE | LUNCH AS GAEILGE: This is an opportunity for you to practice your Irish and get to know other Irish speakers working in Castlebar. Bígí linn le haghaidh píosa comhrá agus bia blasta.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife? | Lunch as Gaeilge or Morning Coffee?

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


CIORCAIL CHOMHRÁ: Is deis iontach í an ciorcal comhrá chun an Ghaeilge a úsáid agus a chleachtadh, agus chun aithne a chur ar dhaoine eile a labhraíonn Gaeigle ag an am céanna. Everyone is welcome, regardless of what level of Irish you have, every Wednesday @ 10 in McCarthy's Pub, Castlebar.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Ceol/Amhránaíocht | Music/Song


SEILSIÚIN COIS TINE i gCILL MOBHÍ Beidh na seisiúin cheoil Cois Tine ar siúl gach mí i dTigh Uí Dhufaigh, nó sa “Fourways” mar si fearr aithne air, i gCill Mobhí. Beidh ceoltóirí Chomaltas i mbun ceoil gach Máirt ag 9:30. Má tá ceol, amhrán nó scéal agat, bígí linn. Míle fáilte roimh gach éinne.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol/Amhránaíocht | Music/Song

Siúlóidí | Walks


LÁ DOMHANDA CHROÍ i gCEATHRÚ THAIDHG: Cuir ort do bhróga, téigh amach ag siúl le haghaidh leath uair a’ chloig, cúig lá na seachtaine, agus déanfaidh tú maitheas do do chroí. Sin é an teachtaireacht a bhí ag Foras Chroí na hÉireann agus é ag fógairt Lá Domhanda Chroí, a thiteann ar an Domhnach, an 27ú Meán Fómhair i mbliana. Aclaíocht iontach atá sa tsiúlóid chun strios a íslú, do mheáchan a bhainistiú agus galar chroí a sheachaint. Ar fud na hÉireann táthar ag súil go mbeidh breis agus 10,000 duine, idir óg agus aosta, ag glacadh páirt san imeacht. Mar chuid den ocáid tá sé i gceist ag Comhar Dún Chaocháin Teo siúlóid treoraithe a eagrú ar Shlí na Sláinte Ceathrú Thaidhg, ag tosnú amach ag an Seanscoil ag 3.00 i.n. Bígí linn!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Siúlóidí | Walks

Oíche Chultúr Mhaigh Eo | Mayo Culture Night


Oíche Chultúr Mhaigh Eo – Imeachtaí spraíúla, saor in aisce, teaghlach-bunaithe: Beidh na doirse fágtha ar oscailt níos moille ná mar is gnách in ionaid éagsúla i Maigh Eo ar an Aoine, an 25 Meán Fómhair. Tuige sin? Bhuel beidh Oíche Chultúr Mhaigh Eo ar siúl sa chontae, i gcomhar le hoícheanta cultúrtha i ndeich gcontae eile. Seo an chéad Oíche Chultúr Mhaigh Eo agus tabharfar deis iontach do mhuintir Mhaigh Eo turas a thabhairt ar ionad ealaíon nó cultúir áitiúil le fáil amach céard go baileach a bhíonn ar siúl ann.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Oíche Chultúr Mhaigh Eo | Mayo Culture Night

Deireadh Seachtaine Gaeilge do Dhaoine Fásta | Irish Weekends for Adults


FÉILE LÚNASA CHILL CHOMÁIN: Tionólfar Féile Lúnasa Chill Chomáin, mórfhéile tuaithe ag comóradh oidhreacht, cultúir agus traidisiúin spóirt Chill Chomáin, in ionaid éagsúla ar fud an pharóiste idir an 26ú Iúil agus an 9ú Lúnasa. Féile Lúnasa Chill Chomáin, a community festival celebrating the heritage, culture and sporting tradition of Kilcommon, will be held in various venues throughout the parish between the 26th July and 9th August 2009.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deireadh Seachtaine Gaeilge do Dhaoine Fásta | Irish Weekends for Adults

Scríbhneoireacht Cruthaitheach | Creative Writing


GRÚPA SCRÍBHNEOIREACHTA CRUTHAITHEACHA | CREATIVE WRITING GROUP Ar mhaith leat léargas a fáil ar scileanna ceapadóireachta, carachtar agus forbairt plota, nó do shaothar féin a phléigh nó a léamh os gcomhair grúpa? Beidh Grúpa Scríbhneoireachta Cruthaitheacha ag tosú i dTuras Siar, bí i dteagmháil leo le haghaidh tuilleadh eolais. Would you like to get an insight to the skills of composition, character and plot development, or discuss your own work, or share it with a group of aspiring writers? A Creative Writing Group will be starting shortly in Turas Siar.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scríbhneoireacht Cruthaitheach | Creative Writing

Cruinniú Bádóirí Acla | Achill Yawl Sailing Festival


CRUINNIÚ BÁDÓIRÍ ACLA '09 | ACHILL YAWL SAILING FESTIVAL '09: Tá Cumann Bádóirí Acla ag iarraidh cultúir agus traidisiúin seoltóireachta an yawl a chosaint agus a leanú amach. Beidh béim dhá chur ar labhairt na Gaeilge insna himeachtaí seo. Le cúpla bliain anuas tá uimhir na mbád árdaí ó 3 go nios mó na 20. 'Sé an cuspóir atá againn ná cur leis an bhfás iontach seo. Cumann Bádóirí Acla are engaged in an ongoing campaign to foster and promote traditional yawl sailing through the medium of our native tongue. We have seen the population of yawls rise from 3 just a few years ago to over 20 yawls this year. We intend to build on this great yawl revival.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Cruinniú Bádóirí Acla | Achill Yawl Sailing Festival

Taispeántais | Exhibitions


AN TAISPEÁNTAS TUÍ, FÉIR & LUACHRA: Taispeántas Nua ag Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Comórtais/Duaiseanna | Competitions/Awards


COMÓRTAS SCRIPTE | SCRIPT COMPETITION Leis an duaischiste is mó sa tír ó thaobh na scríbhneoireachta de, beidh muintir na Taibhdheirce ag súil go dtabharfaidh Gradam Scríbhneoireachta Bháitear Uí Mhaicín spreagadh do ghlúin nua peann a chuir le pár. With the largest writing award of its kind in Ireland, the Walter Macken Playwriting Award, An Taibhdhearc is hoping to inspire a new generation of writing for theatre in the Irish language.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtais/Duaiseanna | Competitions/Awards

Deiseanna/Scéalta Eile | Opportunities/Other Stories


DEIREADH SEACHTAINE DO CHEARDLANNA DO SCRÍBHNEOIRÍ ÓGA | WEEKEND WORKSHOP FOR YOUNG WRITERS: Tá Ealaín na Gaeltachta i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaín, ag eagrú deireadh seachtaine de cheardlanna do scríbhneoirí óga a bhfuil féith na scríbhneoireachta léirithe acu. Is é aidhm ata leis na ceardlanna, grúpa scríbhneoirí Gaeilge idir 18 agus 25 bliain d'aois a thabhairt le chéile faoi stiúir scríbhneoirí aitheanta, agus an deis a thabhairt dóíbh díriú ar shaothar a fhorbairt i measc na gcomhpháirtithe, i dtimpeallacht chuidiúil spreagúil. Ealaín na Gaeltachta in conjunction with the Arts Council are organising a weekend workshop for young writers who can demonstrate that they have a flair for writing. The aim of the workshop is to bring a group of young Irish writers between 18-25 years of age under the supervision of a well-known writer, to hone their skills along with their colleagues in a helpful, inspiring environment.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna/Scéalta Eile | Opportunities/Other Stories

Maoiniú | Funding


SCÉIM DEONTAS CHOLMCILLE | COLMCILLE GRANT AID SCHEME: Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. The Colmcille grant aid scheme is open. Application are invited which strengthen Irish Gaelic and Scottish Gaelic, and which foster links between communities speaking Irish and Scottish Gaelic.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have Your Say


ACHAINÍ AR-LÍNE AG TACÚ LE CAOMHNÚ SCÉIM na bhFOGHLAIMEOIRÍ GAEILGE | PETITION SUPPORTING SCÉIM na bhFOGHLAIMEOIRÍ GAEILGE: This scheme funds the bean an tí and is an essential part of the success of the Irish summer colleges. This scheme represents a governmnent investment of €5m per annum in an industry which in turn generrates an estimated €50m per annum for the local economy in Gaeltacht areas and create over 2,000 temporary jobs each summer as well as providing at least 60 people with full-time employment during the year. SEIRBHÍSÍ GAEILGE - SUIRBHÉ CUSTAIMÉARA | IRISH LANGUAGE SERVICES - CUSTOMER SURVEY

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have Your Say


Oifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie