Deiseanna/Scéalta Eile | Opportunities/Other Stories

PAINÉAL AISTRITHEOIRÍ LE hEARCÚ:
Tionscadal An Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge

Is mian le Foras na Gaeilge painéal d’aistritheoirí cáilithe a chur ar bun a bheidh ar fáil chun leagan Gaeilge a sholáthar d’ábhar Béarla an fhoclóra. 

Pacáistí oibre ar conradh a bheidh i gceist, a mbeidh tréimhsí gearra ag gabháil leo.

Is iad seo a leanas na príomhthascanna a bheidh i gceist:

 1. Leagan(acha) Gaeilge a sholáthar d’ábhar Béarla na gCreataí Iontrála de réir na dtreoracha teanga agusgramadaí a shainítear i dTreoir Stíle an Fhoclóra
 2. An t-ábhar Gaeilge sin a chlárú ag úsáid an fheidhmchláir DPS (an Córas Scríofa Foclóra) agus de réir na dtreoracha próisis a shainítear i dTreoir Stíle an FhoclóraIs iad seo a leanas na critéir is gá do na hiarrthóirí a chomhlíonadh

Critéir Riachtanacha

 • Ardlíofacht sa Ghaeilge
 • Saineolas ar cheann amháin nó níos mó de mhórchanúintí na Gaeilge 
 • Eolas ar úsáid na gcorpas mar uirlisí taighde mhórchanúintí na Gaeilge
 •  Ardchruinneas scríofa sa Ghaeilge
 • Ardtuiscint ar ghramadach na Gaeilge agus ar an gCaighdeán Oifigiúil
 • Taithí i réimse an aistriúcháin 
 • Ardtuiscint ar an téarmaíocht oifigiúil 
 • Scileanna ríomhaireachta

Critéir Inmhianaithe

 • Eolas ar réimse na foclóireachta
 • Eolas ar úsáid na gcorpas mar uirlisí taighde
 • Eolas ar fheidhmchláir scríofa foclóra Gaeilge na Gaeltachta ó dhúchas
 • Taithí ar fhoireann a stiúradh
 • Cáilíocht bhreise a bhaineann le sainchúraimí na hoibre, m.sh. an Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí
 • Freastal déanta ar cheann de na cúrsaí oiliúna sanfhoclóireacht dhátheangach a reáchtáil Foras na Gaeilge cheana féin.

Tá an painéal á bhunú chun tabhairt faoi obair aistriúcháin a d’fhéadfadh a bheith ar fáil amach anseo. Ní mór do bhaill Phainéal Tascoibrithe an Fhoclóra iarratas as an nua a chur isteach más mian leo bheith ar an bPainéal Aistritheoirí seo.

Más spéis leat bheith ar an bpainéal seo, ní mór duit iarratas a sheoladh chugainn. Tá an fhoirm iarratais ar fáil ar www.focloir.ie

SPRIOCDHÁTA: Ba chóir foirmeacha comhlánaithe a bheith faighte (sa ghnáthphost) roimh 5.00 p.m. Dé hAoine 18 Meán Fómhair 2009.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus fáiltímid roimh iarratais ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaícuí acu, beag beann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas,ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta,ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaitheacu.

Is ar bhonn fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.Proficiency in the Irish language, both written and verbal, is an essential requirement for the above panel.

Tuillleadh eolais           T: 01 639 8434                   R: poist@forasnagaeilge.ie                   I: www.focloir.ie
RANNPHÁIRTITHE Á LORG DO 'GLAS VEGAS' | CONTESTANTS WANTED FOR 'GLAS VEGAS'

An bhfuil tallann ar leith agat a thuillfeadh clú teilifíse duit? An fada leat go bhfeicfidh na daoine cearta tú chun go rachaidh do cháil i bhfad agus i ngearr?

Más amhlaidh atá, seo do sheans do chumas a léiriú do lucht féachana teilifíse na hÉireann (agus an domhain mhóir!)

Tá an clár teilifíse ‘Glas Vegas’ ag lorg iarratais ó rannpháirtithe don chéad sraith eile.

Beidh TG4 ag dul sa tóir ar an tallann nua is fearr dá bhfuil ann. Más amhránaí binn tú nó fear nó bean draíochta nó cleasaí de chineál a chuirfeadh siamsaíocht ar fáil don lucht féachana, déan teagmháil leis an gclár.

Bhéarfar cuireadh do na hiarrthóirí is fearr dul in iomaíocht le chéile chun dul i bhfeidhm ar na moltóirí agus ar an lucht féachana teilifíse agus chun duais mhór Ghlas Vegas a bhuachan.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an láithreán gréasáin seo.

TG4 Talent show ‘Glas Vegas’ is looking for contestants for a new series to be broadcast on the station this Autumn. The variety show Glas Vegas is back for a fourth series, and it’s even bigger, louder, and a little bit weirder than before!

For one lucky talented performer or group, this Autumn will bring an adventure and opportunity most entertainers only dream of:  Over 13 episodes, hundreds of acts will take to the stage, hoping to become the next big thing in the world of showbiz. 

Singers, musicians, dancers, acrobats, comedians and magicians – to mention just some of the acts on the show – will be giving the performance of their lives to impress the judges.

This year, who can impress the judges and be the last act standing at the end of the new series? Who will be the one lucky act who will beat off the competition and emerge as champion of Glas Vegas?

The first stage in the quest for a new star begins this September 2009 when nationwide auditions will be taking place.

You can register your details by filling out the application form here.
FOILSEACHÁIN NUA | NEW PUBLICATIONS
Teampall Chill Ghallagáin

 

Beidh an leabhar Teampall Chill Ghallagáin le fáil sa Seanscoil agus sna siopaí áitiúla go luath.  Ba mhaith le údair an leabhair Treasa Ní Ghearraigh agus Uinsíonn Mac Graith agus an foilsitheoir Comhar Dún Chaocháin Teo a mbuíochas ó chroí a ghlacadh le chuile dhuine a chuidigh leo agus iad i mbun an t-saothar seo.  Táimid go mór faoi chomaoin ag muintir na háite as na grianghraif a chuir siad ar fáil dúinn a chuireann go mór le hábhar an leabhair, atá foilsithe i gcuimhne na ndaoine atá curtha i dTeampall Chill a’ Ghallagáin, go ndéana Dia trócaire ar a n-anamacha uilig. 

 

Crossing the Channel, An Amazing Adventure

 

Is leabhar beathaisnéise é Crossing the Channel leis an Athair Seán Ó Nuadhain atá saibhir i seanchas agus a dhéanann cur síos ar a chuid eachtraíochta go dtí seo.   Rugadh an tAthair Seán, nó Ginger mar a thugtar air, i mbaile Chnoc na Lobhar i bparóiste Chill Chomáin sa bhliain 1936.  Tríd leathanaigh an leabhair seo, an dara cheann óna pheann, tugann sé ar turas muid óna óige, go dtí a shaol oibre i Sasana agus ina dhiaidh sin faigheann muid léargas ar a ghairm mar shagart a thaistil ar fud na cruinne.   Tá an leabhar le fáil sna siopaí áitiúla le gach brabach ag dul i dtreo Alzheimers, Cumann Oispíse Mhaigh Eo - Ros Comáin agus Croí.

Comhar Dún Chaocháin                           T: 097 88082/ 087 125 1642                              R: dunchaochain1@eircom.net


FÁILTE ROIMH CHEOLTÓIRÍ, AMHRÁNAITHE AGUS RINCEOIRÍ!

Cuirfidh Aonad na dTaibh-Ealaíon, NUIG, fáilte roimh iarratais ó cheoltóirí, amhránaithe agus rinceoirí dá gcúrsa lánaimseartha, An Dioplóma i gCóiriú agus Staitsiú an Cheoil Thraidisiúnta. Tá an cúrsa seo á reachtáil in éineacht leis an Dr. Charlie Lennon agus Stiúideó Cuan, An Spidéal.

Cúrsa praiticiúl atá ann a reachtáiltear ón bhFomhair go Bealtaine agus dirítear go príomha ar na hábhair seo a leanas: an Stair agus an Chumadóireacht, Cur i Láthair, an Ghaeilge agus Léiriú agus Stáitsiú Ceolchoirme. 

Thosaigh an cúrsa don gcéad uair anuraidh agus tá lucht a n-eagraithe sásta leis na torthaí foghlamtha: leathnú ar bhunscileanna ceoil agus léirithe na mac léinn chomh maith le haitheantas ón tionscal i gcoitinne i bhfoirm cuirithe ceolchoirme ó fhéiltí agus ionaid ealaíne éagsúla. Chríochnaigh an cúrsa anuraidh le léiriú do lucht féachana idirnáisiúnta ag Rás Aigéin Volvo na Gaillimhe.

Aonad na dTaibh-Ealaíon, An tAcadamh, NUIG, invites applications from musicians, singers and dancers for their one year fulltime Diploma in the Staging and Arranging of Traditional Music (Dioplóma i gCóiriú agus Stáitsiú an Cheoil Thraidisiúnta). This is the only course of it’s kind through the medium of Irish in Ireland and is a practical course taught in conjunction with Dr. Charlie Lennon and Stiúideó Cuan, An Spidéal. The course runs from September through to May and specialises in history, composition, concert staging and performance.

This new course, which began only last September, was readily taken up by musicians keen to broaden their understanding of the tradition and hone their composition and performance skills. Concerts have been well received with invitations to perform from several festivals and venues, ending the year with a performance for the Volvo Ocean Race Festival.

Aonad na dTaibh-Ealaíon              T: 087 9080 194 nó 086 813 9289                  I: www.acadamh.ie