Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Turas Siúlóide & Bus | Walking & Bus Tour

LÁ DOMHANDA CHROÍ | WORLD HEART DAY

Cuir ort do bhróga, téigh amach ag siúl le haghaidh leath uair a’ chloig, cúig lá na seachtaine, agus déanfaidh tú maitheas do do chroí. Sin é an teachtaireacht a bhí ag Foras Chroí na hÉireann agus é ag fógairt Lá Domhanda Chroí, a thiteann ar an Domhnach, an 26ú Meán Fómhair i mbliana.  Aclaíocht iontach atá sa tsiúlóid chun strios a íslú, do mheáchan a bhainistiú agus galar chroí a sheachaint.  Ar fud na hÉireann táthar ag súil go mbeidh breis agus 10,000 duine, idir óg agus aosta, ag glacadh páirt san imeacht.  Mar chuid den ocáid tá sé i gceist ag Comhar Dún Chaocháin Teo siúlóid treoraithe a eagrú ar Shlí na Sláinte Ceathrú Thaidhg, ag tosnú amach ag an Seanscoil ag 3.00 i.n.  Bígí linn!

Let’s Go Walking for 30 minutes is the latest message from the Irish Heart Foundation to encourage everyone to walk their way to healthier hearts.  ‘Walk for Heart’ is the theme of this years World Heart Day which falls on Sunday, 26th September and young and old from all over Ireland, are planning to hit the outdoors for the biggest walking event in the country. Youth groups, fitness groups, active retirement groups and work colleagues will don their most comfortable shoes and go walking for fun.  To mark the occasion Comhar Dún Chaocháin Teo is organizing a walk along Slí na Sláinte Ceathrú Thaidhg, starting at the Seanscoil at 3.00 p.m.  Bígí linn! 

Comharchuman Dún Chaocháin             T: 097 88082                R: dunchaochain1@eircom.net
En Route - AG FÁNAÍOCHT AR SHEANBHEALAÍ i mBEACÁN, mBAILE AN DAIGHIN & dTULACH SHRUTHÁIN | EXPLORING OLD ROUTES IN BEKAN, BALLINDINE & TULRAHAN
(english version below)

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo agus an t-ealaíontóir Aileen Lambert, i gcomhar le muintir Bhéacáin, Bhaile an Daighin agus Thulach Shrutháin ag tabhairt cuireadh don phobal uilig teacht leo ar thuras bus agus siúlóide chuig suímh a bhfuil baint acu le seanbhealaí.

Bóithre phortaigh, seanbhealaí scoile trí pháirceanna, seanchosán idir thithe béal dorais agus bealaí go toibreacha áitiúla iad cuid de na hionaid a dtabharfar cuairt orthu ar an turas lae seo i bparóiste Bhéacáin. 

I mbarúil an ealaíontóra tá saibhreas stairiúil ag baint le chuile chasadh sa bhóthar faoin tuath in Éirinn. Go dtí le déanaí bhí sáraithne ar muintir na háite ar gach coirnéal sa bhóthar, agus bhí eolas fada fairsing ar bhealaí áitiúla sa phobal. É sin ráite, tá athrú mór tagtha ar an chaoi a bhlaisimid an domhan thart orainn de thoradh na teicneolaíochta. Tháinig deireadh leis an turas chuig an tobar áitiúil le teacht uisce reatha sna tithe agus níl cuid mhór cosáin in úsáid níos mó in éis don charr teacht inár measc.

Le bliain anuas cuireadh Aileen ar an eolas faoi neart seanbhealaí i gceantar Bhéacáin, ó Leargan Bhuí go Tulach Shrutháin. Tá cnuasach taifid fuaime agus íomhánna de na suímh bailithe aici agus tá sí ag cur an turas le cheile faoi láthair le tacaíocht ón phobal áitiúil. Beidh scéalta, seanchas agus béaloideas na mbealaí éagsúla á insint ag treoraithe áitiúla a bheas ag stiúradh an turais.

Tuilleadh eolais faoin imeacht mar aon le léarscáileanna agus taifid fuaime a bheas ar an suíomh gréasáin www.enroute.ie agus i leabhrán a sheolfar níos moille sa bhliain.

Dé Sathairn an 4 Meán Fómhair é lá an turais a thabharfaidh cuairt ar ionaid ó Leargan Bhuí go Tulach Shrutháin. Tá an turas leagtha amach i ndá chuid agus tig leis an lucht siúlóide rogha a dhéanamh idir bheith ann don lá uilig go léir, ar thuras na maidine ( go 1i.n.) nó tráthnóna (2i.n. go 5i.n.). Is ag Ionad Pobail Bhéacáin a chasfaidh an grúpa le chéile ag agus ag 2i.n. Tá an imeacht saor in aisce agus cuirfear lón ar fáil. Tá teorainn ar an líon a nglacfar leo ar an bhus agus, mar sin, ní mór áit a chur in áirithe go luath – cuir áit in áirithe roimh an Déardaoin an 1 Meán Fómhair. Ní mór bheith réidh don siúlóid tras-tíre ar an lá.

Is é turas an tSathairn an 18ú an dara ceann as péire a d’eagraigh an t-ealaíontóir mar chuid den tionscnamh “En Route”. Ar an Satharn an 4 Meán Fómhair bhailigh breis is trí scór thart ar an ionad pobail i mBéacán ag 10a.m. ag fanacht ar mhionbhus chuig suímh éagsúla ar fud an cheantair, ón Leargán Bhuí chun Na Leasanadha go Lios an Uisce. Threoraigh Aileen, le comhairle mhuintir na háite, na coisithe ar lánaí, trasna gharraithe agus ar bhealaí stairiúla eile. I ndiaidh mhaidin a bhí fliuch go leor tháinig an ghrian amach le seanchuimhní á thabhairt ar ais chun cuimhne agus comhrá breá ag an lucht siúlóide agus iad ag dul ó áit go háit. Tháinig deireadh leis an turas lae leis na coisithe ar an chuid deiridh den bhealach scoile ó Na Leasanadha go Scoil Bhéacáin, tríd an gheata aoinfhir le hais theach an tsagairt, agus iad in am do Chlog an Aingil.

Tá Aileen ag dúil go mór leis an díograis chéanna ar an 18ú agus í ar sheanbhealaí i gceantair Thulach Shrutháin agus Bhaile an Daighin. Aileen a bheas ag treorú an turais agus roinnfidh sí an fháilte agus an t-eolas céanna a bronnadh uirthi agus í ar cuairt sa cheantar le déanaí. Cuirfidh sí fáilte roimh éinne le heolas áitiúil teacht ar an lá ionas go mbeidh an turas in ann, “take on a life of its own, with visitors on the day adding their own personal accounts and stories”.

Tosóidh na turais ag 12.00 meánlae ag carrchlós Theach an Phobail i mBaile an Daighin. Fáilte roimh chuile dhuine, tá an imeacht saor in aisce agus cuirfear sóláistí ar fáil. Tá teorainn ar an líon a nglacfar leo ar an bhus agus, mar sin, ní mór áit a chur in áirithe go luath – cuir áit in áirithe roimh an Déardaoin an 16 Meán Fómhair. Ní mór bheith réidh don siúlóid tras-tíre ar an lá.

Bekan image

Mayo County Council and artist Aileen Lambert, along with residents of Bekan, Ballindine and Tulrahan are extending an invitation to members of the public to join them on a bus and walking tour of sites related to old routes. 

Bog roads, old routes to school through the fields, an old path connecting neighbouring houses and routes to local wells are just some of the sites which will be visited on the day long tour in the parish of Bekan.

According to the artist there is a history of experience in every turn in the road in rural Ireland. In the recent past each bend in the road was known intimately, and neighbours shared a common experience of local routes. However, the way in which we experience the world around us has been transformed by new technologies. The advent of water on tap made the route to the local well redundant, while use of the car to get around has left many pathways untrodden for years. These changes have brought about a loss of touch with the local landscape around us. It is intended that the "En Route" project will reignite interest and experience of local places by exploring personal associations, stories and memories of local routes.

Documentation of the event along with maps and audio recordings will feature on the website www.enroute.ie and in a booklet which will be launched later in the year.

The day-long tour which takes in sites from Larganboy to Tulrahan takes place on Saturday September 4th. This tour is arranged in two stages and the audience can choose to attend for the entire day, or select either the morning tour (10am to 1pm) or afternoon tour (2pm to 5pm). Bekan Community Centre is the meeting poitn at 10am and 2pm. The event is free of charge and lunch will be provided. There is a limited number of places available on the bus so early booking is advised - please book by Thursday September 1st. Please be aware there will also be cross-country walking involved. 

The tour on Saturday 18th is the second of two tours which the artist has organised as part of the “En Route” project. On Saturday the 4th of September, over sixty people gathered outside the community centre in Bekan at 10am waiting to be ferried by minibus to the various sites throughout the area, from Larganboy to Lassany to Lissaniska. With the assistance of local people, Aileen guided walkers through lanes, fields and paths rich in history. As a drizzly morning gave way to an afternoon of sunshine, old memories were reignited and conversation flowed en route from site to site. The day culminated with participants walking the last stretch of the old Lassany to Bekan school route, through the spinning gate by the parochial house, just in time to hear the chime of the Angelus bell.

Aileen is hoping to meet with the same enthusiasm on the 18th when it’s time to explore old routes in the Tulrahan and Ballindine areas. Aileen will lead the tour, passing on to participants the hospitality and knowledge which she has been offered on recent visits to the area. She invites people with local knowledge to come along on the day in the hope that the tour “will take on a life of it’s own, with visitors on the day adding their own personal accounts and stories”.

The tours begin at 12 noon and the meeting point is at the Ballindine Church car park. All are welcome to attend, the event is free of charge and refreshments will be provided. There is a limited number of places available on the bus so early booking is advised. Please book by Thursday September 16th and be aware that there will also be cross-country walking involved.

Ealaín Phoiblí              T: 094 904 7561        R: gseville@mayococo.ie          I: www.enroute.ie
TURAS LAE go BAILE CHRUAICH & IORRAS | DAY TOUR TO BALLYCROY & ERRIS

Tá turas lae á eagrú ag Muintir Chathair na Mart go Baile Chruaich agus Iorras, Dé Domhnaigh 3ú Deireadh Fómhair. Lá lán le himeachtaí atá eagraithe acu. Beidh an bus ag fágáil an tOchtagán i gCathair na Mart ag 9.00rn - bí i láthair ag 8.45rn!

 • Labhróidh Deasún Ó Ceallaigh faoi stair Bhaile Uí Fhiacháin - Muintir Uí Dhomhnaill ach go háirithe.
 • Labhróidh Seán Mhicí Ó Gallchóir faoi stair Bhuiríos Umhaill.
 • Cuairt ar Ionad Bhaile Cruaich.
 • Lón - An Club Gailf, lón in áirithe ag 12.30
 • Ionad Deirbhile - Uair a chloig don taispeántas DVD srl.
 • Cuairt ar Thobar Dheirbhile agus b'fhéidir reilig Riocard Bairéad - ag brath ar aimsir agus am.
 • Deoch an Dorais ag Tí Úna san Eachléim.
 • 7.00in - 8.00in Abhaile má fhéadfaimís!!

Costas an bhus - €15 an duine - le deimhniú níos giorra don dáta. Cuir glaoch ar 087 757 9350 chun do spás in áirithe anois!

Muintir Chathair na Mart are organising a day trip to Ballycroy and Erris on Sunday 3 October. The bus will depart from the Octagon, Westport at 9.00am - be there at 8.45am!

 • Deasún Ó Ceallaigh will provide an account on the history of Newport - the O'Donnell clan in particular.
 • Seán Mhicí Ó Gallchóir will speak on the history of Burrishoole
 • Visit to Ballycroy National Park
 • Lunch - the Golf Club, lunch booked for 12.30
 • Ionad Deirbhile - DVD screening etc.
 • Visit to Deirbhile's well and perhaps Riocard Bairéad's grave - depending on weahter and time
 • Drink for the road in Tí Úna's, Eachléim.
 • 7.00in/8.00in - Time for Home!

Cost - €15 per person - to be confirmed closer to the date. Phone 087 757 9350 to book your place now!

Muintir Chathair na Mart         T: 087 757 9350          
CLUB SIÚLÓIDE THUAR MHIC ÉADAIGH | TOURMAKEADY WALKING CLUB

Buaileann Club Siúlóide Thuar Mhic Éadaigh le chéile gach tráthnóna Dé Céadaoin. Cuirtear i gcuimhne do dhaoine éadaí sofheicthe, frithchaiteach a chaitheamh agus iad ag siúl. Tuilleadh eolais ó 094 954 3991

Tourmakeady Walking Club will meet as usual on Wednesday evenings. Walkers are reminded to wear visible, reflective clothing. More information from 094 954 3991.

Halla Thuar Mhic Éadaigh      T: 094 9544 295          R: eolas@tourmakeady.com          I: www.tourmakeady.ie