Deireadh Seachtaine John Healy | The John Healy Weekend

Deireadh Seachtaine John Healy

Tionólfar an tríú Deireadh Seachtaine John Healy Dé Céadaoin 3ú Samhain - Dé Sathairn 6ú Samhain san Ionad Ealaíon, Baile Chathail.
The third annual John Healy Weekend will be held from Wednesday 3rd November 2010 through until Saturday 6th November 2010 in The Town Hall Arts Centre, Charlestown.

Wednesday 3rd November 2010 | Dé Céadaoin 3ú Samhain 2010

7.30pm Cheese and Wine Reception | Fáiltiú Cáise agus Fíona

8.15pm  “Tom Loves A Lord” by Martin Dyar | “Tom Loves a Lord” le Martin Dyar          

Traditional Irish Music in Healy’s Café Bar, Main Street, Charlestown. | Ceol Traidisiúnta i Healy’s Café Bar, An tSráid Mhór, Baile Chathail

Thursday 4th November | Déardaoin 4ú Samhain

7.30pm Cheese and Wine Reception | Fáiltiú Cáise agus Fíona

7.45pm Official opening of the weekend by Dara Calleary TD. Minister of State & Labour Affairs. | Oscailt oifigiúil le Dara Calleary TD, Aire Stáit agus Gnóthaí Saothair

8.00pm Miriam Moffitt 'Protestant missions to the Roman Catholics of Connaught during the famine"

8.45pm “The Green Square Mile” The story of the Charlestown Irish in Boston | Clár Faisnéise ar mhuintir na hÉireann i mBaile Chathail, Bostún

Traditional Irish Music in Finans Bar, The Square, Charlestown. | Ceol Traidisiúnta i Finan’s Bar, An Chearnóg, Baile Chathail

Friday 5th November | Dé hAoine 5ú Samhain

7.30pm  Recital of Carracastle Fife and Drum Band | Ceadal leis an Carracastle Fife and Drum Band

Cheese and Wine Reception | Fáiltiú Cáise agus Fíona

8.00pm  Tommie Gorman  RTÉ  “The John Healy Memorial Lecture” | Léacht Cuimhneacháin John Healy

8.45 Western People Awards Presentations | Bronnadh Gradaim an Western People

Secondary school winners of 3 categories sponsored by the Western People newspaper. | Buaiteoirí Meánscoile ó 3 chatagóir urraithe ag an Western People

9.00pm Professor Séan Freyne “ Citizenship and Community” Followed by Q & A. | An tOllamh Seán Freyne “Citizenship and Community” Seisiún Ceisteanna agus Freagraí“The Famine in Ireland”

Traditional Irish Music in Murrays Bar, The Square, Charlestown. | Ceol Traidisiúnta i Murray’s Bar, An Chearnóg, Baile Chathail

Saturday 6th November | Dé Sathairn 6ú Samhain

2pm -  Tour to Hennigans Heritage Farm. Bus transport available. Departing from Arts Centre, Charlestown @ 1pm. | Turas chuig Hennigans Heritage Farm. Bus ag fágáil ón Ionad Ealaíon, Baile Chathail @ 1

7.30pm  Cheese and Wine Reception | Fáiltiú Cáise agus Fíona

8.00pm  Lorna Siggins. ‘Once Upon A Time in The West’ (Scéal Gháis na Coiribe)

8.45pm  Foras Na Gaeilge Awards Presentation to primary schools (Placenames Competition...see below) | Bronnadh Gradaim Foras na Gaeilge ar na bunscoileanna (Comórtas Logainmneacha - féach thíos...)

9.00pm Michael D. Higgins “Citizenship and Community” Followed by Q & A.| Micheál D. Ó hUigínn “Citizenship and Community” Seisiún Ceisteanna agus Freagraí

Traditional Irish Music in McLoughlins Bar, Barrack St., Charlestown | Ceol Traidisiúnta i McLoughlin’s Bar, Sráid na Beairice, Baile Chathail

Deireadh Seachtaine John Healy        T: 094 9255 820       R: info@thejohnhealyweekend.ie       I: www.thejohnhealyweekend.ie
COMÓRTAS LOGAINMNEACHA i mBAILE CHATHAIL | PLACENAMES COMPETITION IN CHARLESTOWN
(english version below)

Beidh Joe Byrne ag tabhairt cuairt ar gach aon scoil i gceantar Bhaile Chathail - Bunscoil Bhaile Chathail, Chluain Laighean, Tamhnighan Fheadha, Bharr na Cáóige, agus Cheathrú an Chaisil, agus é ag spreagadh plé ar bhrí na logainmneacha, ar an dinnsheanchas a bhaintear leo agus ag tabhairt dúshláin do na páistí a thuilleadh eolais a fáil amach óna dtuismitheoirí agus a seanthuismitheoirí agus a gcuid comharsan faoina gcomharsanacht féin.

Iarrfar ar na páistí picitúr nó grianghraif a thógáil nó dán nó aiste a scríobh bunaithe ar logainmneacha an cheantair. Bronnfar duaiseanna ar na buaiteoirí ag ócáid speisialta le linn an Deireadh Seachtaine John Healy.

Is é an phríomhchuspóir atá ag an gcomórtas seo ná tuiscint ar logainmneacha an cheantair a shoiléiriú do phobal na háite agus deis a thabhairt dóibh aithne níos fearr a chur ar a gcomharsanacht féin. Tugann Foras na Gaeilge, Deireadh Seachtaine John Healy agus Oifig na Gaeilge Chomhairle Contae Mhaigh Eo tacaíocht don scéim seo.

Joe Byrne will be visiting every primary school in the Charlestown area - Charlestown, Cloonlyon, Tavneena, Barnacogue and Carracastle, encouraging them all to examine the meanings of the placenames around them and the folklore and stories associated with these placenames, and encouraging them to find out more information about their own locality from their parents, grandparents and neighbours.  

The children will be asked to draw a picture, take a photograph or write a poem or a short piece based on the placenames in their area. Prizes will be awarded at a special event during the John Healy Weekend.

The main aim of this competition it to foster an understanding of the importance of placenames amongst the local community and provide them with an opportunity to gain a greater understanding of their locality. Foras na Gaeilge, The John Healy Weekend and Mayo County Council's Irish Language Office support this scheme.

Comórtas Logainmneacha Bhaile Chathail         T: 087 697 2922           R: gaeilge@mayococo.ie        I: www.thejohnhealyweekend.ie