Maoiniú | Funding

DEIS
(english version below)

Tá sé mar aidhm ag Deis lucht na n-ealaíon traidisiúnta a spreagadh chun maoiniú tionscadail a lorg ón gComhairle Ealaíon le haghaidh réimse tionscadal nach n-oireann a gcuid tograí go rómhaith do na cláir mhaoinithe eile atá á dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon. Glactar le tograí ó gach réimse de na healaíona traidisiúnta (ceol, amhránaíocht agus rince traidisiúnta agus na healaíona béil, cosúil leis an scéalaíocht agus an t-agallamh beirte). Is scéim leanúnach í Deis. Gach eolais faoin scéim agus faoi chriteár na scéime le fáil ag an sonraí teagmhála thíosluaite.

Deis is a scheme established under the Arts Councils Traditional Arts Initiative, 2005-2008. Deis is a proposal-based scheme which is aimed at encouraging and facilitating the traditional arts community to seek funding from the Arts Council for a range of projects. Proposals are accepted from all areas in the traditional arts (traditional music, song, dance, and oral artforms such as storytelling and agallamh beirte). Projects funded to date have included those with an emphasis on archival material, audience development, transmission, production and performance, professional development, programming and research.

An Chomhairle Ealaíon        T: 01 618 0200       R: traditionalarts@artscouncil.ie       I: www.artscouncil.ie
TRÉIMHSE CÓNAITHE - EALAÍONTÓIRÍ AGUS AN tAOS ÓG | ARTIST IN YOUTH WORK SCHEME
(english version below)

Is é cuspóir na scéime ná deis a thabhairt do dhaoine óga a bheith páirteach i gcúrsaí ealaíne. Tugann an scéim seo deis do dhaoine óga agus d'ealaíontóirí gairmiúla obair as lámh a chéile chomh maith. Bronntar dhá dhámhachtán sa scéim - an dámhachtán do thréimhse cónaithe agus dámachtán d'fhorbairt san ealaíon don aos óg.

Spriocdháta: 4 Samhain 2010 | Deadline: 4 November 2010

The Artist in Youth Work Scheme is offered as a means of extending and enhancing opportunities for young people to experience and participate in the arts. The aim of the scheme is to encourage artistic collaboration between professional artists and young people. Young people will have the opportunity to work with and learn from practitioners of excellence in their field. Equally, artists will have the opportunity to enrich their own professional practice through the contextual experience of working with young people.

Comhairle Náisiúnta na nÓg, Éireann       T: 01 478 4122         R: fiona@nyci.ie       I: www.youtarts.ie
FIONTAR CHOMHRAIC TEO.
(english version below)

Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Tá infheistíocht de €3.00m curtha ar fáil ag an mBSL le haghaidh Ciste Fhiontar Chomhraic Teo., i ndiaidh dúnadh Stáisiún Cumhachta Bhéal Átha Chomhraic i 2005. Is í an phríomhaidhm atá ag an gCiste ná cruthú deiseanna fostaíochta i Maigh Eo Thuaidh.

Déanfaidh Cuideachta neamhspleách “Fiontar Chomhraic Teo.” a bhunaíodh i 2009 bainistiú ar an gCiste. Níl ach líon teoranta airgid ar fáil chun fiontar príobháideach agus cruthú poist a chur chun cinn, agus táthar ag fáiltiú roimh iarratais ó eagraíochtaí phobail-bhunaithe, gnóthaí príobháideacha, comhpháirtíochtaí agus daoine aonair atá bunaithe sa cheantar atá léirithe ar an léarscáil thuas, le haghaigh tionscadail a dtabharfaidís faoi san am atá le teacht.

Má tá iarratais déanta cheana féin ag iarratasóirí chuig gníomhaireachtaí maoinithe cuí ar nós Cuideachtaí LEADER, Comhlacht Forbartha Áitiúil Comhtháite Mhaigh Eo, Fiontraíocht Éireann, Bord Fiontar Chontae Mhaigh Eo, agus Údarás na Gaeltachta. Is féidir deontais Fhiontar Chomhraic Teo. a úsáid mar mhaoiniú comhoiriúnaithe leis na bhfoinsí chistiú thuas-luaite.

Cuirfidh an Ciste béim ar thacú le;

  • Traenáil Fiontraíochta, Oideachas agus Breisoiliúint
  • Spás Oibre Tráchtála, Tionsclaíoch, Goir nó Teicneolaíoch agus an bonneagar gaolmhara a chruthú
  • Áiseanna Pobail agus Deontais Forbartha le haghaidh fiontar gnó nó pobail nua

Fiontar Chomhraic Teo. invitation for proposals. Following on from the closure of the Bellacorick Power Station in 2005, the Electricity Supply Board has provided investment of €3.00m for the Fiontar Chomhraic Teo. Fund. The principal objective of the Fund is the creation of new employment opportunities for North Mayo.

The Fund will be managed by an independent Company, “Fiontar Chomhraic Teo.” established in 2009. The Company has a limited amount of funding available for the purpose of promoting enterprise and job creation and is seeking applications from community-based organisations, private companies, partnerships and individuals in the area outlined on the above map, for projects to be undertaken in the near future.

Applicants will be required to show if they have already made applications to other appropriate funding agencies such as LEADER Companies, Mayo Integrated Local Development Company, Enterprise Ireland, Mayo County Enterprise Board and Údarás na Gaeltachta. “Fiontar Chomhraic Teo.” Fund grants can be used as matched funding for any of the above funding sources.

The Fund will focus on supporting;

  • Training for Enterprise, Education and Upskilling
  • Creation of Commercial, Industrial, Incubation and Technological work space and associated infrastructure
  • Community Facilities and Development Grants to new business or community enterprise

Critéir do Thograí
Foirm Iarratais - Grúpaí Pobail & Deonacha
Foirm Iarratais - Tograí Fiontair Bheaga
Iarratas ar Dheontas Staidéir
Treoirlínte - Deontais Chaipitil & Fostaíochta
Treoirlínte - Plean Gnó a Réitiú

Comhairle Contae Mhaigh Eo                T: 094-9047545             I: www.mayococo.ie
SCÉIM DEONTAS CHOLMCILLE | COLMCILLE GRANT AID SCHEME:
(english version below)

Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. Is féidir iarratais faoi bhonn £2,500/€3,000 a chur isteach ar bhonn leanúnach.

Is é fís Cholmcille "pobal bríomhar idirghníomhach Gaelach idir Éire agus Albain". Ainmníodh an eagraíócht i ndiaidh an naoimh ón séú haois Colm Cille. Oibríonn siad mar a dtagann cainteoirí Gaeilge ó Éiriann agus Albain le chéile; agus féachann siad le hiad a thabhairt le chéile. Cuireann Colmcille tuiscint ar an nGaeilge agus ar an gcultúr Ghaelach chun cinn chomh maith: tá oifigí againn in Albain, i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann.

The Colmcille grant aid scheme is open. Applications are invited which strengthen Irish Gaelic and Scottish Gaelic, and which foster links between communities speaking Irish and Scottish Gaelic.

The vision of Colmcille is "a vibrant interactive Gaelic community spanning Ireland and Scotland". The organisation is named after the 6th century Saint Colum Cille. It works where the Gaelic speakers of Ireland and Scotland meet; and works to bring them together. Colmcille also promotes awarenss of Gaelic language and culture; it has offices in Scotland, the Republic of Ireland and Northern Ireland.

Colmcille             T: 048 9089 0983             R: maolcholaim@colmcille.net             I: www.colmcille.net
GRADAM AN GOLDEN FLEECE | GOLDEN FLEECE AWARD

Is gradam é seo a bhunaíodh i gcuimhne an fhísealaíontóra Helen Lillias Mitchell, nach maireann. D'fhág Mitchell oidhreacht ina dhiaidh leis an gcomórtas a bhunú. Ba mhian léi go mbronnfaí gradam ar ealaíontóir ceardaíochta gach bliain. Is é an sprioc ata ag an ngradam ná tacaíocht a thabhairt d'ealaíontóir ceardaíochta ionas go mbeidh sé ar a c(h)umas a cuid ceirde a fhorbairt.

Spriocdháta: 4 Samhain 2010 | Deadline: 4 November 2010

The Golden Fleece Award is an artistic fund established as a charitable bequest by the late Helen Lillias Mitchell, who died in January 2000. She left this fund in place as part of her legacy to establish a generous annual award. She was herself an inspirational weaver and painter who wanted to help Irish artists working in and through the traditional arts and crafts to develop their own unique talent and vision.

Gradam an Golden Fleece         R: goldenfleece@ireland.com         I: www.goldenfleeceaward.com