Mayo County Council logo

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
F23 WF90

094 90 24444
Déan teagmháil linn
Déan teagmháil i ndiaidh uaireanta oifige
Déan tuairisc ar fhabht

Mótarcháin
Páirc an Ghleanna,
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
F23 FF22

094 904 7600
Motortax@mayococo.ie

Comhairleoirí
Cathaoirleach Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Richard Finn

Richard Finn

Teil: (094) 9362216 nó (087) 2536343
Rphost: rfinn@cllr.mayococo.ie
Clár Chlainne Mhuiris | Gan Pháirtí

Sonraí Teagmhála na gComhairleoirí uile

Scéim Miondeontas Éire Ildánach 2018

Faigh gach eolas i dtaobh na scéime seo anseo.


Feachtas um Pobail níos Glaine 2018

Tá tuilleadh eolais faoin bhFeachtas um Pobail níos Glaine 2018 ar fáil anseo


Fógra maidir le Bainc Buidéil i gCaisleán an Bharraigh

Dúnfar na hÁiseanna Athchúrsála suite i gcarrchlós Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh ar an 18 Aibreán 2018.

Bain úsáid as áiseanna athchúrsála eile i gCaisleán an Bharraigh le do thoil. Is iad:

  • Bainc buidéal faoi thalamh, carrchlós Shráid an Chaisleáin taobh thiar de Archway Stores
  • Carrchlós Dunnes Stores
  • Eastát Tionsclaíochta an Mhóinín Bhradaigh, os comhair Hopkins Engineering

Dréacht-Fhodhlíthe agus Líníochtaí CB Chathair na Mart

Gheobhaidh tú an t-eolas ábhartha anseo.


Cóireáil Bóithre 28/02/18

De réir mar a sheasann tuar na haimsire faoi láthair, beidh @MayoCoCo ag cóireáil na mbóithre tráthnóna inniu agus arís ar maidin. Impímid ar dhaoine a bheith cúramach agus iad ag tiomáint i ndrochaimsir. Bí réidh don gheimhreadh agus coinnigh slán. Plean le haghaidh Seirbhísí Geimhridh: 

Beidh tuilleadh eolais i dtaobh cúrsaí aimsire ar fáil ar an leathanach Twitter againn anseo.

 

Fógra Dúnta na nIonad Athchúrsála Lá Fhéile Pádraig

Tabhair do d'aire go mbeidh na hIonaid Athchúrsála i nDoire an Iomaire agus Ráth Ruaín dúnta Lá Fhéile Pádraig. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo:  Ionaid Athchúrsála - Fógra Lá Fhéile Pádraig 2018


Comhairliúchán Poiblí Timpeallachta Trasteorann - Stáisiún Núicléach Hinkley Point C

Tá na cáipéisí go léir a bhaineann leis an gcomhairliúchán seo ar fáil anseo.


Nuachtlitreacha na hOifige Ealaíon 2018

Tá nuachtlitreacha an gheimhridh agus an earraigh ar fáil anseo.


Fodhlíthe um Luasteorainneacha Speisialta d'Eastáit Tithíochta 2017, arna nglacadh

Tá tuilleadh eolais faoi na Fodhlíthe um Luasteorainneacha Speisialta d'Eastáit Tithíochta 2017, arna nglacadh, ar fáil anseo.


Deontais Lánroghnacha 2018

Tá eolas i dtaobh na nDeontas Lánroghnach don bhliain 2018 ar fáil anseo.


Clár na Láithreán Folamh, Comhairle Contae Mhaigh Eo

Tá liosta na Láithrean Folamh go léir i gContae Mhaigh Eo ar fail anseo.


Plean Náisiúnta Leathanbhanda - Comhairliúcháin MST/MO/Léarscáile

De réir dlithe náisiúnta agus Eorpacha, tá an Roinn ag tabhairt faoi Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) agus Measúnú Oiriúnachta (MO) ar an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda - Straitéis Idirghabhála. Gliogáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil ar shuíomh idirlín na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil.


Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt & an Iarthair - Dréachtpháipéar

Gliogáil ar an nasc a leanas chun Páipéar Ceisteanna i dtaobh na Straitéise Réigiúnaí Spásúlachta agus Eacnamaíochta beartaithe do réigiún an Tuaiscirt agus an Iarthair ar fad a léamh. Seo í an chéad chéim i bpróiseas múnlaithe an réigiúin seo againne go dtí 2035, agus moltar duit a bheith páirteach ann.

NWRA- Draft RSES Consultation, Issues Paper (Béarla)


More News:  Suíomhanna idirlín eile de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus Rialtais Áitiúil