Mayo County Council logo

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
F23 WF90

094 90 24444
Déan teagmháil linn
Déan teagmháil i ndiaidh uaireanta oifige
Déan tuairisc ar fhabht

Mótarcháin
Páirc an Ghleanna,
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
F23 FF22

094 904 7600
Motortax@mayococo.ie

Comhairleoirí
Cathaoirleach Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Richard Finn

Richard Finn

Teil: (094) 9362216 nó (087) 2536343
Rphost: rfinn@cllr.mayococo.ie
Clár Chlainne Mhuiris | Gan Pháirtí

Sonraí Teagmhála na gComhairleoirí uile

Fógra um Breithniú ar Shocrú Fachtóra Coigeartaithe Áitiúil

Forálann an tAcht Airgeadais (Cáin Maoine Áitiúil) (Leasú), 2012, go bhfuil cead ag comhaltaí tofa d’údarás áitiúil rún foirmiúil a rith chun bunráta na Cáine Maoine Áitiúla sa limistéar riaracháin acu a athrú. An ‘fachtóir coigeartaithe áitiúil’ an t-ainm a thugtar ar an gcéatadán sin d’athrú. Ag an gcruinniú de Chomhairle Contae Mhaigh Eo ina bpléifear an cheist seo, d’fhéadfadh na comhaltaí glacadh le fachtóir coigeartaithe ar fiú +/- 15% den bhunráta é, nó d’fhéadfaidís an bunráta a fhagáil mar atá.

Beidh cruinniú ag Comhairle Contae Mhaigh Eo i mí Mheán Fómhair 2018 chun ceist an fhactóra coigeartaithe áitiúil a phlé.

Cuireann Comhairle Contae Mhaigh Eo fáilte roimh aighneachtaí ón bpobal i dtaobh na ceiste seo, agus go háirithe aighneaghtaí a thugann le fios an tionchar a bheadh ag aon athrú ar bhunráta na cáine maoine áitiúla ar ghnnólachtaí, daoine aonair agus ar sheirbhísí an údaráis áitiúil.

Ní mór aighneachtaí a leagadh isteach faoin 17 Lúnasa 2018. Is féidir iad a sheoladh chuig:

An Stiúrthóir Airgeadais
Comhairle Contae Mhaigh Eo,
Áras an Chontae,
An Meal,
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo

Nó ar ríomhphost chuig:

lptfinance@mayococo.ie

Sínithe ag:       Thomas Gilligan
Leas-Phríomhfheidhmeannach
Dáta:                03 Iúil 2018

Nasc chuig leagan Word den fhógra:
Fógra CMÁ 2019


Pobal Mhaigh Eo á ghríosadh chun uisce a shábháil

Tá an t-éileamh ar uisce ar fud Mhaigh Eo ag méadú i gcónaí, agus dá bhrí sin tá Uisce Éireann ag gríosadh an phobail chun uisce a chaomhnú le linn an tamaill fhada triomaigh atá tuartha ag Met Éireann.

Tá Uisce Éireann agus Comhairle Contae Mhaigh Eo ag déanamh monatóireacht ar sholáthair uisce ar fud an chontae gach lá, agus is iad scéim Loch Measca agus scéim phoiblí Chathair na Mart an dá scéim atá aitheanta a bheith i mbaol. Impítear ar chustaiméirí ar na scéimeanna seo uisce a chaomhnú más féidir ar chor ar bith.

Tuilleadh faoin scéal seo anseo.


Blackie K. Gavin ceaptha ina Chathaoirleach

Blackie Gavin 600px

Ba mhaith le Comhairle Contae Mhaigh Eo a dheimhniú go bhfuil an Clr Blackie K. Gavin ceaptha ina Chathaoirleach ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo don bhliain seo chugainn.

Tá an Clr Gavin ina ionadaí pobail le 24 bliain anuas. Toghadh den chéad uair é don iar-Chomhairle Ceantair Uirbigh Chaisleán an Bharraigh i 1994 agus lean sé mar ionadaí ar Chomhairle Baile Chaisleán an Bharraigh go dtí gur scoireadh í in 2014. Toghadh ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo é in 2009. Tuilleadh eolais ar fáil anseo.

 


Leatóirí Grin amuigh le linn an Teaspaigh

Bitumen

D’fhéadfadh na leoraithe leata grin a bheith ag bualadh bóthair i Maigh Eo agus na bóithre i mbaol a leáite le linn na haimsire te seo. Radharc coitianta le linn Ollphéist an Oirthir ba ea na leatóirí grin, ach is cosúil go bhfuil siad áisiúil i rith an tsamhraidh chomh maith. 

Tá sé fógartha ag Comhairle Contae Mhaigh Eo go bhfuil na leoraithe leata grin réidh le dul amach chun déileáil le bóithre atá ag leá faoi scaladh na gréine. I bhfógra eisithe ag an gComhairle, dúradh: “Tá ár gcuid leoraithe le leatóirí grin ar an gcomhla chúil acu suite sna stáisiúin lasta agus réidh le dul amach má theastaíonn siad le linn an teaspaigh seo.   “Tá aimsir the geallta do na seachtainí amach romhainn, le teochtaí aeir ag sárú 30 céim in áiteanna. D’fhéadfadh ár leatóirí grin a bheith ag teastáil sna cúinsí seo, agus ba mhaith linn réamhfhógra a thabhairt do dhaoine ionas go mbeidh a fhios acu céard atá ar bun acu.

Tuilleadh faoin scéal seo anseo.


Fógra Sábháilteachta le linn Teaspaigh

Heatwave

Tugann sé ardú croí is meanma dúinn an ghrian a fheiceáil sa spéir agus na sluaite ag tarraingt ar an gcontae álainn seo againn. Beidh an borradh faoi líon na dturasóirí le brath i ngach aon áit sa chontae, agus cuirimid fearadh na fáilte roimh chuile dhuine a thagann anseo chun sult a bhaint as an dea-aimsir agus as an raidhse nithe spéisiula agus áille atá ar fud an chontae.

Ba mhaith linn a mheabhrú do dhaoine go bhfuil Rabhadh Buí Aimsire eisithe ag Met Éireann, a bheidh i bhfeidhm go dtí 9 i.n. Dé hAoine, agus gur chóir cuimhneamh ar na nithe a leanas dá bharr:

Agus teochtaí ag sroicheadh idir 24C agus 27C inniu, amárach agus Dé Céadaoin, meabhraímid do dhaoine sa bhaile, d’fheirmeoirí, agus do ghnólachtaí, uisce a shábháil nuair is féidir ionas nach mbeidh ganntanas ann leis an aimsir. Iarrtar ar dhaoine freisin Uisce Éireann nó an Grúpscéim Uisce áitiúil acu a chur ar an eolas má thugann siad sceitheadh uisce faoi deara. Is é 1850 278 278 an uimhir ghutháin chun teagmháil a dhéanamh le hUisce Éireann.

Ina theannta sin, tá Sábháilteacht Uisce na hÉireann ag tabhairt foláireamh do dhaoine a bheith fíorchúramach san uisce agus deichniúr básaithe in Éirinn de bharr a mbáite le mí anuas.

Impíonn Comhairle Contae Mhaigh Eo ar dhaoine glacadh leis an gcomhairle a leanas chun coinneáil slán san uisce:

 • Ba cheart do dhaoine nach bhfuil taithí acu ar an snámh gan dul thar a mbaint.
 • Téigh ag snámh in uiscí aitheanta snámha amháin, go háirithe mar a bhfuil garda tarrthála ar dualgas.
 • Caith seaicéad tarrthála i gcónaí, is cuma céard atá ar siúl agat.
 • Bíodh linnte lapadaíola faoi mhaoirseacht i gcónaí.

Bíonn contúirtí dá chuid féin ag gabháil le bheith ag tiomáint in aimsir the, agus dallrú ón ngrian ag cruthú go leor fadhbanna. Seo a leanas comhairle ón Oifig um Shábháilteacht ar Bhóithre de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo:

 • Coinnigh do ghaothscáth glan: cuireann na cáithníní ar ghaothscáth salach leis an dallrú, seachas é a mhaolú.
 • Ceann de na rudaí is contúirtí faoin dallrú ag breacadh an lae agus ag luí na gréine ná go dtagann sé aniar aduaidh ort. Coinnigh do shúile ar achar níos faide síos an bóthar, agus bí ullamh le casadh i dtreo na gréine.
 • Moilligh nuair atá tú ag tiomáint i dtreo na gréine, agus cuimhnigh go bhféadfadh tiománaithe eile moilliú síos go suntasach, nó stopadh go tobann fiú, de bharr na gréine.
 • Coinnigh spéaclaí gréine polaraithe in aice láimhe sa charr.
 • Las do cheannsoilse – fiú ar laethanta fíorgheala. Bíonn tú níos feiceálaí ar an mbóthar nuair atá do cheannsoilse ar lasadh.

Ba mhaith leis an Oifig um Shábháilteacht ar Bhóithre meabhrú do dhaoine aire a thabhairt dá n-ainmhithe agus gan madraí a fhágáil ina n-aonar i gcarranna le linn na haimsire te.

Ceist eile a thagann aníos le linn teaspaigh is ea loisceadh aitinn. Iarann Seirbhís Dóiteán Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar dhaoine gan tinte a lasadh – tinte campála ná tinte cnámh – bíodh sé d'aon ghnó nó trí thimpiste, le linn an triomaigh.

Mar fhocal scoir, ba mhaith linn a chur i gcuimhne do dhaoine aire a thabhairt dá gcomharsana. Buail isteach chuig comharsana scothaosta nó atá ar lagchuidiú le feiceáil an dteastaíonn aon chúnamh uathu nó beagáinín comhluadar fiú le linn na toinne teasa seo.


Seachtain Feasachta ar Ionchuimsiú Sóisialta 2018 – ‘Maigh Eo: Ar scáth a chéile’

Táimid ag lorg smaointe le haghaidh Sheachtain Feasachta ar Ionchuimsiú Sóisialta 2018 – ‘Maigh Eo: Ar scáth a chéile’.

Tuilleadh eolais ar fáil anseo.


An Clár um Fheabhsú Pobail 2018

Tá sonraí i dtaobh an Chláir um Fheabhsú Pobail, 2018 ar fáil anseo.


Fodhlíthe Chlár Chlainne Mhuiris & Bhaile an Róba

Tuilleadh eolais ach gliogáil ar an nasc a leanas:

Clár Chlainne Mhuiris

Baile an Róba


Plean Náisiúnta Leathanbhanda - Comhairliúcháin MST/MO/Léarscáile

De réir dlithe náisiúnta agus Eorpacha, tá an Roinn ag tabhairt faoi Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) agus Measúnú Oiriúnachta (MO) ar an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda - Straitéis Idirghabhála. Gliogáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil ar shuíomh idirlín na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil.


Oíche Chultúir i Maigh Eo, 2018

21 Meán Fómhair 2018

Seo chugainn arís é - tráth le bheith ag pleanáil Oíche Chultúir 2018 i Maigh Eo!

Ba bhreá linn bús agus borradh a chur faoi Oíche Chultúir i Maigh Eo arís i mbliana, le grúpaí agus ionaid nua ag glacadh páirte ann le smaointe úra ionspioráideacha. Ba mhaith linn freisin go mbeidh Oíche Chultúir níos feiceálaí ar shráideanna agus i gceantair áitiúla an chontae.

Mayo Culture Night 2018

Chun an bróisiúr a chur i dtoll a chéile ba mhór againn dá líonfá an fhoirm thuasluaite isteach le sonraí an imeachta atá á eagrú agat le haghaidh Oíche Chultúir agus é a sheoladh ar ais chuig mayoculturenight@mayococo.ie faoin 30 Meitheamh 2018.


Lá Athchúrsála Tochtanna Saor in Aisce

Beidh Comhairle Contae Mhaigh Eo ag glacadh le tochtanna lena n-athchúrsáil saor in aisce ar an 16 Meitheamh.


Rannpháirtíocht an Phobail: Aithint Uiscí Snámha


Clár Áitiúil 21 - Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil 2018

Táthar ag glacadh le hiarratais faoi láthair don scéim deontais Chlár Áitiúil 21 - Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil, 2018. Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh 5 i.n. an 20 Meitheamh 2018. Tuilleadh eolais ar fáil anseo.


Scéim Miondeontas Éire Ildánach 2018

Faigh gach eolas i dtaobh na scéime seo anseo.


Feachtas um Pobail níos Glaine 2018

Tá tuilleadh eolais faoin bhFeachtas um Pobail níos Glaine 2018 ar fáil anseo


Fógra maidir le Bainc Buidéil i gCaisleán an Bharraigh

Dúnfar na hÁiseanna Athchúrsála suite i gcarrchlós Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh ar an 18 Aibreán 2018.

Bain úsáid as áiseanna athchúrsála eile i gCaisleán an Bharraigh le do thoil. Is iad:

 • Bainc buidéal faoi thalamh, carrchlós Shráid an Chaisleáin taobh thiar de Archway Stores
 • Carrchlós Dunnes Stores
 • Eastát Tionsclaíochta an Mhóinín Bhradaigh, os comhair Hopkins Engineering

Fógra Dúnta na nIonad Athchúrsála Lá Fhéile Pádraig

Tabhair do d'aire go mbeidh na hIonaid Athchúrsála i nDoire an Iomaire agus Ráth Ruaín dúnta Lá Fhéile Pádraig. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo:  Ionaid Athchúrsála - Fógra Lá Fhéile Pádraig 2018


Comhairliúchán Poiblí Timpeallachta Trasteorann - Stáisiún Núicléach Hinkley Point C

Tá na cáipéisí go léir a bhaineann leis an gcomhairliúchán seo ar fáil anseo.


Nuachtlitreacha na hOifige Ealaíon 2018

Tá nuachtlitreacha an gheimhridh agus an earraigh ar fáil anseo.


Fodhlíthe um Luasteorainneacha Speisialta d'Eastáit Tithíochta 2017, arna nglacadh

Tá tuilleadh eolais faoi na Fodhlíthe um Luasteorainneacha Speisialta d'Eastáit Tithíochta 2017, arna nglacadh, ar fáil anseo.


Clár na Láithreán Folamh, Comhairle Contae Mhaigh Eo

Tá liosta na Láithrean Folamh go léir i gContae Mhaigh Eo ar fail anseo.


Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt & an Iarthair - Dréachtpháipéar

Gliogáil ar an nasc a leanas chun Páipéar Ceisteanna i dtaobh na Straitéise Réigiúnaí Spásúlachta agus Eacnamaíochta beartaithe do réigiún an Tuaiscirt agus an Iarthair ar fad a léamh. Seo í an chéad chéim i bpróiseas múnlaithe an réigiúin seo againne go dtí 2035, agus moltar duit a bheith páirteach ann.

NWRA- Draft RSES Consultation, Issues Paper (Béarla)


Cóireáil Bóithre 28/02/18

De réir mar a sheasann tuar na haimsire faoi láthair, beidh @MayoCoCo ag cóireáil na mbóithre tráthnóna inniu agus arís ar maidin. Impímid ar dhaoine a bheith cúramach agus iad ag tiomáint i ndrochaimsir. Bí réidh don gheimhreadh agus coinnigh slán. Plean le haghaidh Seirbhísí Geimhridh: 

Beidh tuilleadh eolais i dtaobh cúrsaí aimsire ar fáil ar an leathanach Twitter againn anseo.

 

Deontais Lánroghnacha 2018

Tá eolas i dtaobh na nDeontas Lánroghnach don bhliain 2018 ar fáil anseo.


Toghadh Blackie Gavin mar an gCathaoirleach nua ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Blackie Gavin

Toghadh Blackie Gavin mar an gCathaoirleach nua ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo. Guímid gach rath air sa bhliain amach romhainn.


Dréacht-Fhodhlíthe agus Líníochtaí CB Chathair na Mart

Gheobhaidh tú an t-eolas ábhartha anseo.


More News:  Suíomhanna idirlín eile de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus Rialtais Áitiúil