Mayo County Council logo

Fiontar Chomhraic Teo.

Fiontar Chomhraic Teo.

Bunú an Chiste

Tá infheistíocht de €3.00m curtha ar fáil ag an mBSL le haghaidh Ciste Fhiontar Chomhraic Teo., i ndiaidh dúnadh Stáisiún Cumhachta Bhéal Átha Chomhraic i 2005. Is í príomhaidhm an Chiste deiseanna fostaíochta a chruthú i dtuaisceart Mhaigh Eo (féach ar an léarscáil). 

Foirmeacha Iarratais agus Treoirlínte

Critéir do Thograí a Roghnú

Motar go dtabharfaí cuireadh don gCoiste Luachála chun measúnú a dhéanamh ar mholtaí i gcóir ráiteas a thabhairt ar na critéir liostáilte thíos roimh ghlacadh deiridh:

 • Inmharthanacht / inbhuanaitheacht 
 • Buntáistí do gheilleagar áitiúil agus do phobail áitiúla
 • Feabhsú próifíl shóisialta an sprioc-cheantair
 • Forbairt fhadtéarmach an cheantair mar a imlínítear san bPlean Forbartha Contae agus san Straitéis Forbartha Contae
 • Cur chun cinn fiontraíochta sóisialta, cultúrtha nó eacnamaíochta
 • Acmhainneacht fostaíochta agus chruthaithe post
 • Cumas chun páirt d'fhorbairt chnuasaithe a chruthú
 • Íoslaghdú thromualaigh / díláraithe
 • Tógáil chumais chun iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú / chun tograí a fhorbairt
 • Grádú ar mholtaí áisíneachtaí liostáilte eile
 • Infhaighteacht mhaoinithe ó fhoinsí eile

Tabharfar tosaíocht do thograí ar scála níos mó agus do thionscnaimh theicneolaíochta nua/eacnamaíochta eolais ar dhócha go mbeidh tionchar substaintiúil eacnamaíochta acu ar rathúnas socheacnamaíoch.

Tá na catagóirí seo a leanas as an áireamh do bheith faoi bhreithniú:

 • Talmhaíocht phríomhúil
 • Earnáil mhiondíola
 • Ionaid Leaba & Bricfeasta agus Bialanna

Láthair na hInfheistíochta

Níl ach tograí suite laistigh den Cheantar Feidhmeach i dteideal a breithnithe. D'fhéadfaí 5% den infheistíocht curtha in áirithe d'oideachas agus d'oiliúint a úsáid lasmuigh den teorainn tíreolaíocht más féidir buntáistí don Cheantar Feidhmeach a bheith aitheanta go soiléír.

Iarrthóirí Incháilithe/Spriocghrúpaí

Féadfaidh na dreamanna seo a leanas iarratais a chur isteach  i leith maoinithe/cuidithe:

 • Eagrais phobail-bhunaithe
 • Comhlachtaí príobháideacha, comharchumainn, comhpháirtíochtaí nó daoine aonair
 • Eagrais stát-mhaoinithe gníomhach sna ceantair, ag áireamh na ngrúpaí ADM maoinithe

Caithfidh eagrais incháilithe mar a sainítear thuas, nó a macasamhail, bunreacht scríofa a bheith acu agus a bheith in acmhainn cuntais iniúchta a sholáthar ag clúdach gnéithe uilig a ngníomhaíochta agus a bheith cáin-chomhlíontach.

Caithfear díriú ar na gnéithe seo a leanas, go háirithe:

 • Infrastruchtúr Tionsclaíochta / Tráchtála 
 • Geilleagar eolais

Teanga agus Cultúr

Aithnítear go bhfuil Gaeltacht Iorrais laistigh de cheantar feidhme an Bhoird. Tá sé mar aidhm ag an mBord tacú le cur chun cinn na Gaeilge, éagsúlacht chultúrtha a spreagadh, agus comhoibriú leis na heagraíochtaí éagsúla a bhfuil cúraimí sonracha ortha i leith na Gaeilge agus an Chultúir.

Tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais ó:

Fiontar Chomhraic Teo
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Pobal & Fiontraíocht
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh

Teil:  094 – 904 7545.

R-phost:  dce@mayococo.ie

  More Mayo County Council and Local Government Websites