Mayo County Council logo

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Buneolas ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Freastlaíonn 30 Comhairleoir Contae ar Chontae Mhaigh Eo a thoghtar ó 4 thoghcheantar/Cheantar Bardasach sa chontae. Déanann na Comhairleoirí seo maoirsiú ar rialtas contae Mhaigh Eo, a chuireann polasaithe an stáit agus na rialtas áitiúil araon i bhfeidhm sa chontae.

Cé go bhfuil sí lonnaithe i gCaisleán an Bharraigh, déanann an Chomhairle Contae freastal ar an gcontae ar fad trí ghréasán Oifigí Ceantair atá suite i naoi mbaile ar fud an chontae

Tá an Chomhairle Contae freagrach as roinnt seirbhísí a sholáthar don chontae, lena n-áirítear cosaint comhshaol, cosaint in aghaidh dóiteáin, seirbhísí talmhaíochta, pleanáil, cothabháil bóithre, feabhas a chur ar shaol cultúrtha agus ealaíonta an phobail, bailiú mótarchánach, soláthar tithíochta agus clárú toghthóirí.

Rinneadh Comhairlí Baile Bhéal an Átha, Chaisleán an Bharraigh agus Chathair na Mart a scor i mí Meithimh 2014 nuair a cuireadh an tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 i bhfeidhm, agus aistríodh na seirbhísí a bhí faoi chúram na gComhairlí Baile tráth isteach faoi chúram Cheantair Bhardasacha Bhéal an Átha, Chaisleán an Bharraigh agus Chathair na Mart.

  More Mayo County Council and Local Government Websites