Mayo County Council logo

Gradaim

ISO 27001:2005

ISO 27001 Logo     

Breathnaigh ar Theastas ISO 2007:2005 de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo (Nasc seachtrach - Cáipéis PDF)

Gradaim Inrochtaineachta

Déanann obair Údaráis Áitiúla Chontae Mhaigh Eo comhdheiseanna do dhaoine atá faoi mhíchumas a spreagadh agus a chur chun cinn ar bhonn gníomhach, rud a ligeann dóibh páirt a ghlacadh i saol eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha ár bpobal.

De thoradh na hoibre seo bronnadh gradaim O2 ar Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo in 2005 agus 2006.

Bhuaigh Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo cúig mhórghradam sa bhliain 2007:

  • Gradam Cumais O2 – forbhuaiteoir na hearnála neamh-phríobháidí.
  • Trí ghradam ó Ghradaim Inrochtaineachta Feabhas trí Inrochtaineacht de chuid an Údaráis Náisiúnta Míchumais (NDA) a bronnadh ar Áras an Chontae Caisleán an Bharraigh, Leabharlann Bhéal an Átha agus Páirc Fóillíochta Chathair na Mart.
  • Gradam Ríomhsheirbhísí Rialtais (E-Government) d’ár suíomh idirlín.

Bronnadh Gradam Feabhas trí Inrochtaineacht de chuid an NDA ar Oifigí Cathartha Bhéal an Mhuirthead in 2008.

Gradaim Cumais O2

Clár ba ea Gradaim Cumais O2 a thug aitheantas d’fhostóirí a sholáthar áiteanna inrochtana oibre d’fhostaithe a bhfuil laigí fisiceacha agus/nó intinne ag dul dóibh. Thug an gradam aitheantas d’eagraíochtaí a chuir sé ar chumas daoine ar gach leibhéal cumais dul ag obair agus dul chun cinn a dhéanamh laistigh den eagraíocht sin tríd an timpeallacht fhisiceach agus na polasaithe acu.

Bhain Comhairle Contae Mhaigh eo amach an Gradam Cumais foriomlán in 2007 agus gradaim in 2005 agus 2006.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar na gradaim, breathnaigh ar an suíomh idirlín acu:
www.theabilityawards.com (opens new window).

Buaiteoir Foriomlán 2007

 Cathaoirleach Gerry Coyle receives the 2007 Overall O2 Award on behalf of Mayo County Council.    2007 O2 Ability Award overall winner.

Bhuaigh Comhairle Contae Mhaigh Eo Gradam Foriomlán Cumais O2 don earnáil phoiblí. Léigh an scéal iomlán ar shuíomh idirlín O2 (nasc seachtrach, osclaítear fuinneog nua).

2005 agus 2006

Bronnadh Gradaim O2 ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo in 2005 agus 2006 (grianghraif thíos).


Gradam Cumais O2, 2006Gradam Cumais O2, 2005
Feabhas trí Inrochtaineacht

Bronnadh an gradam is airde (Leibhéal Sármhaitheasa) dá bhfuil ar fáil ón Údarás Náisiúnta Míchumais (NDA) faoin gClár Feabhas trí Inrochtaineacht ar Oifig Ceantair Bhéal an Mhuirthead  in 2008.  Ba í Oifig Bhéal an Mhuirthead an chéad oifig a bhfuair gradam den leibhéal áirithe seo i réigiún Chonnacht-Uladh.

Bhain Comhairle Contae Mhaigh Eo trí Ghradam Feabhais trí Inrochtaineacht ón Údarás Náisiúnta Míchumais sa bhliain 2007, iad bronnta ar Áras an Chontae i gCaisleán an Bharraigh, Leabharlann Bhéal an Átha agus Ionad Fóillíochta Chathair na Mart.

Tá tuilleadh eolais faoi Ghradaim an NDA ar fáil ar a suíomh idirlín. (nasc seachtrach; osclaítear fuinneog nua).

Engineers Ireland

The Engineers Ireland CPD Accredited Employer logo.

Tugann úsáid shuaitheantas Engineers Ireland CPD: Accredited Employer le fios go bhfuil deachleachtas eagraiochtúil i bhfeidhm maidir le forbairt ghairmiúil innealtóirí agus foireann theicniúil, agus go bhfuil tacaíocht fhoirmiúil á bhfáil ón Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.

Tá sé i gceist ag an Scéim Chreidiúnaithe CPD oiliúint fad saoil a chur chun cinn trí dheachleachtas eagraíochtúil a aithint agus a spreagadh maidir le forbairt ghairmiúil innealtóirí agus foireann theicniúil, ach is féidir é a chur i bhfeidhm i dtaobh na baill foirne uile san eagraíocht.

Táthar ag súil go mbeidh buntáistí inmheasta sna réimsí a leanas mar thoradh air: an leas is fearr agus is féidir a bhaint as cumas baill foirne, an toradh is fearr agus is féidir a fháil ar infheistíochtí in oiliúint agus traenáil, cultúr nuálaíoch agus fuinniúil a chothú, spriocanna gnó a chur in oiriúint níos fearr do phleananna bliantúla agus forbairt phearsanta, barr feabhais a chur ar chúrsaí earcaíochta agus coinneála foirne, agus cáil ár n-oifig a chur amach.

Oifig Deartha Bóithre Náisiúnta Mhaigh Eo a bhain an Creidiúnú seo.

Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe

Excellence Through People Logo
Caighdeán Náisiúnta na hÉireann maidir le Forbairt Acmhainní Daonna is ea Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe.  Tá sé i gceist aige eagraíochtaí a spreagadh chun an sármhaitheas a bhaint amach trí oiliúint, forbairt agus rannpháirtíocht a gcuid foirne, agus chun aitheantas a thabhairt d'eagraíochtaí a bhfuil an méid seo curtha i gcrích acu.  Bhain Comhairle Contae Mhaigh Eo an Caighdeán seo amach den chéad uair in 1997 agus níl sé caillte aici ó shin.

  More Mayo County Council and Local Government Websites