Mayo County Council logo

Foilseacháin & Foirmeacha

Foilseacháin


Eochairfhocal 


  

Teideal DoiciméidAchoimreDocument TitleSummary
Foirm Iarratais ar Chead Páirceála d'Aitritheoirí, Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh, 2015 Foirm Iarratais ar Chead Páirceála d'Aitritheoirí, Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh, 2015 (Dátheangach) Residents Permit CMD 2015 Residents Permit CMD 2015
An tAcht um Shábháilteacht Mhuirí, 2005 An tAcht um Shábháilteacht Mhuirí, 2005 Draft Maritime Safety Act 2005 Draft Maritime Safety Act 2005
Iarratas ar Cheadúnas Corrthrádail le haghaidh Ócáid Speisialta Iarratas ar Cheadúnas Corrthrádail le haghaidh Ócáid Speisialta (Béarla) Casual Trading Special Events Application Form Casual Trading Special Events Application Form
Fógra ar leasú á dhéanamh do Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014 Fógra ar leasú á dhéanamh do Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014 (Béarla) Notice of the Making of a Variation to the Mayo County Development Plan 2008 - 2014 Notice of the Making of a Variation to the Mayo County Development Plan 2008 - 2014
Achoimre ar an bPróiseas Comhairliúcháin Phoiblí a reáchtáladh idir Deireadh Fómhair 2007 - Feabhra 2008 Achoimre ar an bPróiseas Comhairliúcháin Phoiblí a reáchtáladh idir Deireadh Fómhair 2007 - Feabhra 2008 (Béarla) Summary Paper on Public Consultation Process held between October 2007-February 2008 Summary Paper on Public Consultation Process held between October 2007-February 2008
Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2008, arna leasú Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2008, arna leasú (Béarla) Planning and Development Amendment Regulations 2008 Planning and Development Amendment Regulations 2008
Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2008 Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2008 (Béarla) Planning & Development Regulations 2008 Planning & Development Regulations 2008
Foirm FA1 - Foirm Dheimhneach um Ghlacadh le Cúrsa 2016/17 (Cúrsa FOCHÉIME in Éirinn) Ba chóir duit an fhoirm seo a chomhlánú i ndiaidh duit glacadh go deimhneach le spás ar chúrsa LÁNAIMSEARTHA fo-chéime in Éirinn, agus iarratas déanta agat ar dheontas mic léinn don bhliain 2016/17. (Béarla amháin) Form FA1 - Final Course Acceptance Form 2016/17 (UNDERGRADUATE Course in Ireland) This form should be completed in full after you have made your final acceptance of a place on an approved FULL-TIME Undergraduate course in Ireland and have applied for a student grant for 2016/17.
Foirm FA1 - Foirm Dheimhneach um Ghlacadh le Cúrsa 2016/17 (Cúrsa FOCHÉIME in Éirinn) Ba chóir duit an fhoirm seo a chomhlánú i ndiaidh duit glacadh go deimhneach le spás ar chúrsa LÁNAIMSEARTHA fo-chéime in Éirinn, agus iarratas déanta agat ar dheontas mic léinn don bhliain 2016/17. (Béarla amháin) Form FA1 - Final Course Acceptance Form 2016/17 (UNDERGRADUATE Course in Ireland) This form should be completed in full after you have made your final acceptance of a place on an approved FULL-TIME Undergraduate course in Ireland and have applied for a student grant for 2016/17.
Tuairisc ar Íocaíochtaí Prasa 2016, Ráithe 1 Tuairisc ar Íocaíochtaí Prasa 2016, Ráithe 1 (Béarla) Prompt Payment Returns 2016 Quarter 1 Prompt Payment Returns 2016 Quarter 1
Ráiteas Bliantúil Airgeadais, 2015 - Neamhiniúchta Ráiteas Bliantúil Airgeadais, 2015 - Neamhiniúchta (Béarla) Un-Audited 2015 Annual Financial Statement Un-Audited 2015 Annual Financial Statement
Orduithe Ceannaigh de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fiú €20,000 nó níos mó iad (Ráithe 1, 2016) Orduithe Ceannaigh de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fiú €20,000 nó níos mó iad (Ráithe 1, 2016) (Béarla) Mayo County Council Purchase Orders for €20,000 and Above (Quarter 1, 2016) Mayo County Council Purchase Orders for €20,000 and Above (Quarter 1, 2016)
Tuairisc ar Íocaíochtaí Prasa 2015, Ráithe 3 Tuairisc ar Íocaíochtaí Prasa 2015, Ráithe 3 (Béarla) Prompt Payment Return 2015 Quarter 3 Prompt Payment Return 2015 Quarter 3
Buiséad 2016, arna ghlacadh Buiséad Chomhairle Contae Mhaigh Eo 2016, arna ghlacadh (Béarla) Adopted Budget 2016 Mayo County Council's Adopted 2016 Budget
Tuairisc ar Íocaíochtaí Prasa 2016, Ráithe 2 Tuairisc ar Íocaíochtaí Prasa 2016, Ráithe 2 (Béarla) Prompt Payment Return 2016 Quarter 2 Prompt Payment Return 2016 Quarter 2
Tuairisc ar Íocaíochtaí Prasa 2015, Ráithe 4 Tuairisc ar Íocaíochtaí Prasa 2015, Ráithe 4 (Béarla) Prompt Payment Return 2015 Quarter 4 Prompt Payment Return 2015 Quarter 4
Ráiteas Bliantúil Airgeadais, 2015 - Neamhiniúchta Ráiteas Bliantúil Airgeadais, 2015 - Neamhiniúchta (Béarla) Annual Financial Statement 2012 - Unaudited Annual Financial Statement 2012 - Unaudited
Grá don Chósta - Comórtas Grianghrafadóireachta 2016 Tá comórtas bliantúil grianghrafadóireachta de chuid an Taisce - Grá don Chósta - oscailte anois do 2016. Ní mór d'iarratais a bheith istigh faoi 4 i.n. ar 12 Lúnasa. Love Your Coast Photography Competition 201 An Taisce’s Annual Love Your Coast Photography Competition is Now Open for 2016. Closing date for entries is 4pm on 12th August.
Rannpháirtíocht an phobail á lorg chun uiscí snámha a aithint Más mian leat an trá, abhainn srl. is ansa leat i gContae Mhaigh Eo a mholadh mar láthair nua snámha, nó más mian leat tuairim a chur in iúl maidir le láthair atá ann faoi láthair, déan teagmháil leis an Rannóg Comhshaoil, Athrú Aeráide agus Talmhaíochta ar 094-9024444 nó tríd an ríomhphost ar Environment@mayococo.ie PUBLIC PARTICIPATION IN THE IDENTICATION OF ‘BATHING WATERS’ If you wish to propose your favourite beach/river etc in County Mayo as a new bathing water site or comment on an existing site please contact the Environment, Climate Change and Agriculture Section on 094-9024444 or by email on Environment@mayococo.ie
Fodhlíthe um Rialú Reiligí (Glactha) Na fodhlíthe um rialú reiligí i gCo. Mhaigh Eo (Béarla). Burial Ground Bye Laws (Adopted) BYE-LAWS FOR THE REGULATION OF BURIAL GROUNDS IN CO. MAYO
Uaireanta Oscailte Ionaid Fóntas Pobail Ráth Ruaín agus Dhoire an Iomaire Uaireanta Oscailte Ionaid Fóntas Pobail Ráth Ruaín agus Dhoire an Iomaire Opening hours of both Rathroeen & Derrinumera Civic Amenity Centres Opening hours of both Rathroeen & Derrinumera Civic Amenity Centres
Conas leas a bhaint as d'Ionad 'Fág Anseo' (Béarla) Conas leas a bhaint as d'Ionad áitiúil 'Fág Anseo' How to use your Bring Bank How to use your local recycling Bring Bank
Bainc Buidéal - Rúisis Bainc Buidéal - Rúisis Russian Bottle Banks Russian Bottle Banks
Bainc Buidéal - Polainnis Bainc Buidéal - Polainnis Polish Bottle Banks Polish Bottle Banks
Bainc Buidéal - Liotuáinis Bainc Buidéal - Liotuáinis Lithuanian Bottle Banks Lithuanian Bottle Banks
Ionaid Tógála, Scartála agus Líonta i Maigh Eo (Béarla) Ionaid Tógála, Scartála agus Líonta i Maigh Eo (Béarla) Construction, Demolition & Fill Sites in Mayo Construction, Demolition & Fill Sites in Mayo
Fógra d'Úinéirí Talún Leagtar amach san fhógra seo na freagrachtaí atá ar úinéirí talún maidir le bóithre poiblí. Notice to Landowners This notice sets out the responsibilities of landowners in relation to public roads
Scéim Oibreacha Bóthair 2013 An Scéim Oibreacha Bóthair a glacadh don bhliain 2013 (Béarla). Adopted Road Works Scheme 2013 Adopted Road Works Scheme 2013 in PDF format.
Scéim Oibreacha Bóthair 2012 An Scéim Oibreacha Bóthair a glacadh don bhliain 2012 (Béarla). Adopted Roadworks Scheme 2012 Adopted Roadworks Scheme 2012 in PDF format.
Ceadúnas Ualaigh Neamhghnách Ceadúnas Ualaigh Neamhghnách Application for Abnormal Load Permit. Abnormal Load Permit.
Foirm Gearrtha Bóthair Foirm Iarratais & Chomhaontaithe maidir le Bóthar, Sráid nó Cosán Poiblí a Ghearradh Form of Application and Agreement relating to making an opening in a public road, street or footpath. Form of Application and Agreement relating to making an opening in a public road, street or footpath.
Iarratas ar Ranníocaíocht i leith Costais Oibreacha Iarratas ar ranníocaíocht i leith costais oibreacha faoin Scéim Feabhsaithe Áitiúil Application for Contribution to the cost of works. Application for Contribution to the cost of works.
Grúpscéimeanna Uisce - Fóirdheontas le haghaidh Costas Oibriúcháin Grúpscéimeanna Uisce - Fóirdheotnas le haghaidh Costas Oibriúcháin (Meabhrán Mínithe) (Béarla). Group Water Schemes Guidance - Subsidy Towards the Operational Costs Group Water Schemes Guidance - Subsidy Towards the Operational Costs
Clárú Córais Cóiréala Dramhuisce Tí Clárú Córais Cóiréala Dramhuisce Tí Domestic Wastewater Treatment Systems Registration Form Domestic Wastewater Treatment Systems (including Septic Tanks) Registration Form
An bhfuil do thobar i mbaol ag d'umar seipteach? Bileog eolais faoin gcaoi a dh'fhéadfadh umair sheipteacha uisce óil a chur i mbaol Is Your Well At Risk From Your Septic Tank? Information Leaflet about risks to drinking water posed by septic tanks
Deontais Ardoideachais 2009: Mionsonraí Mionsonraí i dtaobh na ndeontas ardoideachais 2009 Higher Education Grant Details 2009 Higher Education Grant Details 2009
Deontais Ardoideachais 2009: Nótaí Breise Nótaí breise maidir le hiarratais ar dheontais ardoideachais, 2009 (Béarla). Additional Notes for Grant Applications 2009 Additional Notes for Grant Applications 2009
Láthair Líonta Talún Dhoire an Iomaire - Uaireanta Oscailte Uaireanta oscailte na láithreach líonta talún ag Doire an Iomaire Derrinumera Landfill Opening Hours Derrinumera Landfill Opening Hours
Cáilíocht Uisce Tuairisc ar cháilíocht an uisce óil i Maigh Eo. (Béarla). Water Quality Report On The Quality Of Drinking Water In Mayo.
Glan go Glas Ní mór táirgí glantacháin a úsáid chun caoi a choinneáil ar an teach sa bhaile agus chun tinneas a choinneáil ó dhoras. I dteannta le cuma níos fearr a bheith ar an teach, rud nach féidir a shéanadh, tá sé tábhachtach deannach, ailléirginí, agus cúiseanna tinnis a ruaigeadh chomh maith chun áit shábháilte taobh istigh a chothabháil. (Béarla). Greener Cleaning Cleaning products are necessary for maintaining attractive and healthy conditions in the home and workplace. In addition to the obvious aesthetic benefits of cleaning, the removal of dust, allergens, and infectious agents is important to maintaining a healthy indoor environment.
Staidéar Náisiúnta Uisce Staidéar Náisiúnta Uisce (Béarla). National Water Study National Water Study
Tuairisc ar na sciorrthaí talún ag Dún Ceartáin, Gleann an Ghad, Barr na Coilleadh agus Poll an tSómais, Co. Mhaigh Eo - Aguisín 7 Tuairisc ar na sciorrthaí talún ag Dún Ceartáin, Gleann an Ghad, Barr na Coilleadh agus Poll an tSómais, Co. Mhaigh Eo - Aguisín 7 (Béarla). Report on the Landslides at Dooncarton, Glengad, Barnachuille and Pollathomais, County Mayo - Appendix 7 Report on the Landslides at Dooncarton, Glengad, Barnachuille and Pollathomais, County Mayo - Appendix 7
Gairdín Glas Treoirlíne chun tabhairt faoi ghairdín gan cheimiceáin agus ar chostas réasúnta. (Béarla). Greener Gardening Your Guide To Chemical-Free Affordable Gardening
Foirm Chláraithe Cairéil (gan treoirlínte) Foirm Chláraithe Cairéil leis féin (gan treoirlínte) (Béarla). Quarry Registration Form (without Guidelines) Quarry Registration form by itself (without Guidelines).
Foirm Chomhairliúcháin Réamhphleanála Foirm Chomhairliúcháin Réamhphleanála PrePlanning Application Form Preplanning Consultation Form
Seicliosta Bailíochtaithe Iarratas Pleanála Seicliosta Bailíochtaithe Iarratas Pleanála PLANNING APPLICATION VALIDATION CHECKLIST Validation Checklist
Iarratas ar iasacht um athchóiriú, deisiú, nó feabhsú tí. Iarratas ar iasacht um athchóiriú, deisiú, nó feabhsú tí. Application for a Loan for Reconstruction, Repair, or Improvement of a Dwelling-house Housing Application for a Loan for Reconstruction, Repair, or Improvement of a Dwelling-house.
An Clár um Chóiríocht don Lucht Siúil 2014-2010 (arna ghlacadh 10 Márta 2014) An Clár um Chóiríocht don Lucht Siúil 2014-2010 (arna ghlacadh 10 Márta 2014) (Béarla). Traveller Accommodation Programme 2014 – 2018 (As adopted 10 March 2014) Traveller Accommodation Programme 2014 – 2018 (As adopted 10 March 2014)
Iarratas ar Liúntas Morgáiste Iarratas ar Liúntas Morgáiste do thionóntaí nó do thionóntaí atá ag ceannach tí de chuid an údaráis áitiúil. Application for a Mortgage Allowance Application for a Mortgage Allowance for Tenants/Tenant Purchasers of Local Authority Dwellings
Scéim um Leithdháileadh Tithíochta Sóisialta 2011 Scéim um Leithdháileadh Tithíochta Sóisialta 2011 (Béarla). Social Housing Allocations Scheme 2011 Social Housing Allocations Scheme 2011
Straitéis um Iompar Frithshóisialta 2010-2014, arna glacadh 14 Samhain 2011 Straitéis um Iompar Frithshóisialta 2010-2014, arna glacadh 14 Samhain 2011 (Béarla). Anti-Social Behaviour Strategy 2010 – 2014 As Adopted 14th Nov 2011 Anti-Social Behaviour Strategy 2010 – 2014 As Adopted 14th Nov 2011
Scéim Úinéireachta Roinnte - Iarratas ar Fhaomhadh Sealadach Iarratas ar fhaomhadh sealadach faoin scéim um úinéireacht roinnte Application for Shared Ownership Provisional Approval Shared ownership system Application for provisional approval.
Foirm Iarratais ar Theastas Sábháilteachta Dóiteáin Foirm Iarratais ar Theastas Sábháilteachta Dóiteáin Fire Safety Certificate Application Fire Safety Certificate Application
Áiseanna Caitheamh Aimsire i Maigh Eo, 2015 Seo a leanas liosta na n-áiseanna caitheamh aimsire taobh amuigh atá i gContae Mhaigh Eo. MAYO LOCAL AUTHORITY OUTDOOR RECREATIONAL FACILITES 2015 Please find a list of Outdoor Recreational Facilities in Co Mayo.
RFA1 - Éileamh ar Cheartúchán ar Dhréachtchlár na dToghthóirí RFA1 - Éileamh ar Cheartúchán ar Dhréachtchlár na dToghthóirí RFA1 - Claim for Correction in Draft Register of Electors (English) RFA1
Foirm EP1 - Foirm le haghaidh Clárú mar Thoghthóir Eorpach Foirm EP1 - Foirm le haghaidh Clárú mar Thoghthóir Eorpach Form EP1-- Form for Registration as a European Elector EP1
Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Pacáistiú), 2007 Iarratas chuig Comhairle Contae Mhaigh Eo ar chlárú:- Bainistiú Dramhaíola (Pacáistiú) - Mórtháirgeoir Waste Management (Packaging) Regulations 2007 - Application to Mayo County Council for Initial Registration Application to Mayo County Council for Initial Registration.
Tionscnamh um Fheasacht Frith-Bhruscair & Frith-Ghraifítí, 2015 - Foirm Iarratais Is í an Chéadaoin, 23 Márta 2016 an dáta deireanach ar a nglacfar le hiarratais. SEOL AN FHOIRM IARRATAIS CHOMHLÁNAITHE AR AIS CHUIG: Sharon Cameron, Oifigeach Feasachta Comhshaoil, An Rannóg Comhshaoil, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo nó ar r-phost: scameron@mayococo.ie Anti Litter Application Form CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION IS Wednesday, 23rd March, 2016. RETURN COMPLETED APPLICATIONS TO: Sharon Cameron, Environment Awareness Officer, Environment Section, Aras an Chontae, Castlebar, Co Mayo or e mail: scameron@mayococo.ie
An Chaoi le Gearán Comhshaoil a Dhéanamh An bhfaca tú rud éigin? Abair rud éigin! Míníonn an bhileog seo na daoine ar cheart duit teagmháil a dhéanamh leo agus an méid agus is féidir leatsa a dhéanamh chun cuidiú le fadhbanna comhshoil a réiteach. Environment Complaints (An Chaoi le Gearán Comhshaoil a Dhéanamh) EPA brochure outlining how to make an Environment-related complaint (Irish Version); An Chaoi le Gearán Comhshaoil a Dhéanamh
An Chaoi le Gearán Comhshaoil a Dhéanamh An bhfaca tú rud éigin? Abair rud éigin! Míníonn an bhileog seo na daoine ar cheart duit teagmháil a dhéanamh leo agus an méid agus is féidir leatsa a dhéanamh chun cuidiú le fadhbanna comhshoil a réiteach. Environment Complaints (An Chaoi le Gearán Comhshaoil a Dhéanamh) EPA brochure outlining how to make an Environment-related complaint (Irish Version); An Chaoi le Gearán Comhshaoil a Dhéanamh
Dó Dramhaíl Ghlas Feirme - Foirm Iarratais Foirm Iarratais chun Dramhaíl Ghlas Feirme a dhó. Burning Application - Farmers Burning Declaration for Farmers
Tuarascálacha do Chruinniú an Choiste Monatóireachta (Críochfort) tionólta ar 13 Bealtaine 2015 Tuarascálacha do Chruinniú an Choiste Monatóireachta (Críochfort) tionólta ar 13 Bealtaine 2015 (Béarla) Reports for PMC (Terminal) Meeting held on 13th May 2015 Reports for PMC (Terminal) Meeting held on 13th May 2015
Tuarascáil ón gCruinniú den Choiste Monatóireachta - 23 Bealtaine 2012 Tuarascáil ón gCruinniú den Choiste Monatóireachta - 23 Bealtaine 2012 (Béarla) Associated Reports from PMC Meeting held on 23rd May 2012 in PDF Format Associated Reports from PMC Meeting held on 23rd May 2012 in PDF Format.
Tuarascáil ón gCruinniú den Choiste Monatóireachta - Deireadh Fómhair 2006 Tuarascáil ón gCruinniú den Choiste Monatóireachta - Deireadh Fómhair 2006 (Béarla) Reports from the Project Monitoring Committee Meeting October 2006 Reports from the Project Monitoring Committee Meeting October 2006.
Tuarascálacha do Chruinniú an Choiste Monatóireachta (Críochfort) tionólta ar 8 Bealtaine 2013 Tuarascálacha do Chruinniú an Choiste Monatóireachta (Críochfort) tionólta ar 8 Bealtaine 2013 (Béarla) Reports from Project Monitoring Committee Meeting May 2013 Reports from Project Monitoring Committee Meeting May 2013
Tuarascálacha do Chruinniú an Choiste Monatóireachta (Críochfort) tionólta ar 25 Feabhra 2015 Tuarascálacha do Chruinniú an Choiste Monatóireachta (Críochfort) tionólta ar 25 Feabhra 2015 (Béarla) Report for PMC (Terminal) Meeting held on 25th February 2015 Report for PMC (Terminal) Meeting held on 25th February 2015
Tuarascáil Bhliantúil 2005 Tuarascáil Bhliantúil 2005 - Leagan Gaeilge Annual Report 2005 -- (English Version) Annual Report 2005 -- (English Version)
Tuarascáil Bhliantúil 2008 Tuarascáil Bhliantúil 2008 Leagan Béarla Annual Report 2008 --- (English Version) Annual Report 2008 --- (English Version)
Beartas um Chosaint Leanaí Chomhairle Contae Mhaigh Eo Treoirlínte maidir le leanaí a chosaint (Béarla) Child Protection Policy - Mayo Local Authorities Guidelines for the Protection of Children.
Plean Corparáideach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2010-2014 Plean Corparáideach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2010-2014 Mayo County Council Corporate Plan - 2010 to 2014 Mayo County Council Corporate Plan - 2010 to 2014 in PDF format.
Tuarascáil Straitéise Digital Mayo (Bealtaine 2015) Choimisiúnaigh an tAonad Fiontraíochta agus Infheistíochta de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo an staidéar 'Digital Mayo' sa bhliain 2014 ag súil le straitéis a fhorbairt a bealach a réiteach chun tacú leis agus borradh a chur faoin earnáil dhigiteach i Maigh Eo as seo go ceann cúig bliana. (Béarla) Digital Mayo Strategy Report (May 2015) The Digital Mayo study was commissioned by the Enterprise & Investment Unit (EIU) of Mayo County Council in October 2014 with a view to developing a strategy and road map for supporting and developing the digital sector in Mayo over the coming five years.
Scéim Teanga Chomhairle Chontae Mhaigh Eo Scéim Teanga Chomhairle Chontae Mhaigh Eo (Dátheangach) The Role of the Coroner in Death Investigation The Role of the Coroner in Death Investigation (2007; 2nd Ed)
Plean Corparáideach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2015-2019 Plean Corparáideach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2015-2019 (Béarla) Mayo County Council Corporate Plan 2015-2019 Mayo County Council Corporate Plan 2015-2019
Buan-Orduithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo Buan-Orduithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo (Béarla) Standing Orders Mayo County Council Standing Orders
Sceideal 2 Cuid 2-4 Tábla na bhForbairtí Díolmhaithe (Fógraí, faoin Tuath, Aicmí Úsáide) Sceideal 2 Cuid 2-4 Tábla na bhForbairtí Díolmhaithe (Fógraí, faoin Tuath, Aicmí Úsáide) Shedule 2 Parts 2-4 Table of Exempted Development (Advertisements, Rural, Classes of Use) Shedule 2 Parts 2-4 Table of Exempted Development (Advertisements, Rural, Classes of Use)
An Chaoi le Gearán Comhshaoil a Dhéanamh An bhfaca tú rud éigin? Abair rud éigin! Míníonn an bhileog seo na daoine ar cheart duit teagmháil a dhéanamh leo agus an méid agus is féidir leatsa a dhéanamh chun cuidiú le fadhbanna comhshoil a réiteach. Environment Complaints (An Chaoi le Gearán Comhshaoil a Dhéanamh) EPA brochure outlining how to make an Environment-related complaint (Irish Version); An Chaoi le Gearán Comhshaoil a Dhéanamh
An Chaoi le Gearán Comhshaoil a Dhéanamh An bhfaca tú rud éigin? Abair rud éigin! Míníonn an bhileog seo na daoine ar cheart duit teagmháil a dhéanamh leo agus an méid agus is féidir leatsa a dhéanamh chun cuidiú le fadhbanna comhshoil a réiteach. Environment Complaints (An Chaoi le Gearán Comhshaoil a Dhéanamh) EPA brochure outlining how to make an Environment-related complaint (Irish Version); An Chaoi le Gearán Comhshaoil a Dhéanamh
PL5 Obair a dhéanamh thart faoin Teach – Na Ceisteanna Pleanála Tá cur síos sa bhileog seo ar na príomhcheisteanna pleanála le linn obair a dhéanamh thart faoi theach – fairsingiú tí, mionoibreacha, srl. Mar threoir phraiticiúil amháin a cuireadh an bhileog seo ar fáil. Níl léirmhíniú anseo ar dhli na pleanála. Is féidir leat breis eolais a fháil ón údarás áitiúil pleanála. PL 2 - Making a Planning Application This leaflet will help you complete a planning application form and avoid unnecessary delays. This leaflet is intended as a practical guide. It is not a definitive legal interpretation of planning law. For more information, you should consult your local planning authority
PL4 Teach a Thógáil – Na Ceisteanna Pleanála Leagtar amach sa bhileog seo na príomhchúiseanna pleanála atá le cur san áireamh agus teach á thógáil. Mar threoir phraiticiúil amháin a cuireadh an bhileog seo ar fáil. Níl léirmhíniú anseo ar dhlí na pleanála. Is féidir leat breis eolais a fháil ón údarás áitiúil pleanála a bhaineann leatsa. PL 12 - A Guide to Architectural Heritage This is a practical guide to understanding the protection of structures of special architectural, historical, archaeological, artistic, cultural, scientific, social or technical interest under the Planning and Development Acts, 2000 and 2001, and the Planning and Development Regulations, 2001 to 2002
PL10 Achomharc Pleanála a Dhéanamh Tá próiseas cuimsitheach achomhairc ina chuid den chóras pleanála Faoin bpróiseas sin, is féidir athbhreithníu neamhspleách a fháil ón mBord Pleanála, maidir le cinneadh ar bith a dhéanann údarás pleanála. PL 7 - Planning for the Business Person This leaflet sets out the main planning issues encountered by the business person.
PL8 An Plean Forbartha Mínítear sa bhileog seo cad atá sa phlean forbartha, conas a bhaineann sé leatsa, conas a dhéantar é agus cén tionchar is féidir a bheith agat air. PL 5 - Doing Work around the House - The Planning Issues This leaflet sets out the main planning issues when doing work around the house - domestic extensions, minor works etc. This leaflet is intended as a practical guide. It is not a definitive legal interpretation of planning law. For more information you should consult your planning authority.
PL6 Talmhaíocht agus Forbairt Feirme – na Ceisteanna Pleanála Treoir shimplí i gcomhair feirmeoirí atá sa bhileog seo, ina ndéantar cur síos ar na príomhghnéithe den chóras pleanála is dóichí a chasfar orthu. Mar threoir amháin phraiticiúil amháin a cuireadh an bhileog seo ar fáil. Níl léirmhíniú anseo ar dhlí na pleanála. Is féidir leat breis eolais a fháil ón údarás pleanála áitiúil. PL 3 - Commenting on a Planning Application This leaflet shows how the planning system plays an important role in our soceity by helping to make the best use of our resources and protecting the environment and heritage of our towns, cities and countryside, whilst ensuring that necessary and worthwhile development can proceed.
Ciorclán PD 10/2001 Nótaí ar thosach feidhme I.R. 559 de 2001 agus I.R. 600 de 2001 (Béarla). Circular PD 10/2001 Notes on the commencement of SI 559 of 2001 and SI 600 of 2001
Ciorclán PD 3 de 2002 Ciorclán PD 3 de 2002 - nótaí ar athbhreithniú ar scálaí na léarscáileanna (féach I.R. 600 de 2001 agus I.R. 70 de 2002 le haghaidh na sonraí) (Béarla). Circular PD 3 of 2002 Circular PD 3 of 2002 - notes on the map scales revision (see SI 600 of 2001 and SI 70 of 2002 for details)
Straitéis Eacnamaíoch agus Treorlínte Pleanála ar glacadh leo Straitéis Eacnamaíoch agus Treorlínte Pleanála ar glacadh leo (Béarla). Adopted Economic Strategy and Planning Guidelines Adopted Economic Strategy and Planning Guidelines
Plean Bainistíochta Bruscair 2011-2014 Fógraítear, leis seo, go bhfuil an plean thuasluaite glactha ag Comhairle Contae Mhaigh Eo i ndiaidh na tréimhse riachtanaí comhairliúcháin. Litter Management Plan 2011 - 2014 Notice is hereby given that Mayo County Council have adopted the above Plan following the required period of consultation.
Buiséad 2010 Buiséad Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2010 (Béarla) Adopted 2010 Budget Adopted 2010 Budget
Ráiteas Iniúchta Bliantúil Airgeadais, 2008 Ráiteas Iniúchta Bliantúil Airgeadais, 2008 (Béarla) Audited 2008 Annual Financial Statement Audited 2008 Annual Financial Statement
Ráiteas Iniúchta Bliantúil Airgeadais, 2009 Ráiteas Iniúchta Bliantúil Airgeadais, 2009 (Béarla) Annual Financial Statement 2009 (Audited) Annual Financial Statement 2009 (Audited)
Buiséad 2006, arna ghlacadh Buiséad Chomhairle Contae Mhaigh Eo 2006, arna ghlacadh (Béarla) Adopted Mayo County Council Budget 2006 Adopted Mayo County Council Budget 2006 in PDF format.
Buiséad 2009, arna ghlacadh Buiséad Chomhairle Contae Mhaigh Eo 2009, arna ghlacadh (Béarla) Adopted 2009 Budget Adopted Mayo Council Council Budget for 2009 in PDF format.
Ráiteas Iniúchta Bliantúil Airgeadais, 2007 Ráiteas Iniúchta Bliantúil Airgeadais, 2007 (Béarla) Annual Financial Statement 2007 (Audited) Audited 2007 Annual Financial Statement
Léarscáil A3-04: Comharsanachtaí (Béal an Átha agus a Purláin) Léarscáil A3-04: Comharsanachtaí (Béal an Átha agus a Purláin) (Béarla) Map A3-04 Neighbourhood Areas (Ballina & Environs) Map A3-04 Neighbourhood Areas
Léarscail A3-02: Áit Suite (Béal an Átha agus a Purláin) Léarscáil A3-02: Áit Suite (Béal an Átha agus a Purláin) (Béarla) Map A3-02 Location (Ballina & Environs) Map A3-02 Location
Leasuithe a rinneadh d'ábhar Dhréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014. Leasuithe a rinneadh d'ábhar Dhréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014. Tabhair faoi deara: Tá léarscáileanna ar fáil mar chomhaid ar leith thíos, agus tá an dréachtdoiciméad ar fáil thuas (Béarla). MATERIAL AMENDMENTS TO THE DRAFT CASTLEBAR AND ENVIRONS DEVELOPMENT PLAN 2008-2014 MATERIAL AMENDMENTS TO THE DRAFT CASTLEBAR AND ENVIRONS DEVELOPMENT PLAN 2008-2014; Note: Maps are available as a separate file below and the draft document is available above on this page.
Léarscáil 3 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 Léarscáil 3 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Béarla) Map No.3 - Zoning - Draft Castlebar & Environs Development Plan 2008 - 2014 Map No.3 - Zoning - Draft Castlebar & Environs Development Plan 2008 - 2014
Léarscáil 1 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 Léarscáil 1 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Béarla) Map No. 1 - Zoning - Draft Castlebar & Environs Development Plan 2008 - 2014 Map No. 1 - Zoning - Draft Castlebar & Environs Development Plan 2008 - 2014
Léarscáil 2 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 Léarscáil 2 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Béarla) Map No. 2 - Zoning - Draft Castlebar & Environs Development Plan 2008 - 2014 Map No. 2 - Zoning - Draft Castlebar & Environs Development Plan 2008 - 2014
Léarscáil 5 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 Léarscáil 5 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Béarla) Map No.5 - Zoning - Draft Castlebar & Environs Development Plan 2008 - 2014 Map No.5 - Zoning - Draft Castlebar & Environs Development Plan 2008 - 2014
Léarscáil 4 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 Léarscáil 4 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Béarla) Map No.4 - Zoning - Draft Castlebar & Environs Development Plan 2008 - 2014 Map No.4 - Zoning - Draft Castlebar & Environs Development Plan 2008 - 2014
Léarscáil 6 - Foirgnimh faoi Chosaint - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 Léarscáil 6 - Foirgnimh faoi Chosaint - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Béarla) Map No.6 - Protected Structures - Draft Castlebar & Environs Development Plan 2008 - 2014 Map No.6 - Protected Structures - Draft Castlebar & Environs Development Plan 2008 - 2014
Measúnú Straitéiseach Comhshaoil: Dréachtphlean Forbartha Bhéal an Átha agus a Purláin, 2009-2015 Measúnú Straitéiseach Comhshaoil: Dréachtphlean Forbartha Bhéal an Átha agus a Purláin, 2009-2015 (Béarla) Strategic Environmental Assessment - Draft Ballina and Environs Development Plan 2009 -2015 Strategic Environmental Assessment - Draft Ballina and Environs Development Plan 2009 -2015
Dréachtphlean Forbartha Bhéal an Átha agus a Purláin, 2009-2015 Dréachtphlean Forbartha Bhéal an Átha agus a Purláin, 2009-2015, léarscáileanna san áireamh (Béarla) Draft Ballina and Environs Development Plan 2009 - 2015 Draft Ballina and Environs Development Plan 2009 - 2015 with Maps.
Leasuithe do Dhréachtphlean Bhéal an Átha agus a Purláin, 2009-2015 Leasuithe a glacadh do Dhréachtphlean Bhéal an Átha agus a Purláin, 2009-2015 (Béarla) Amendments to Draft Ballina Town and Environs Plan 2009 – 2015 Adopted Amendments to Draft Ballina Report (pdf fomat) 2009 - 2015
Criosú Cheantar na Cé Criosú Cheantar na Cé (Béarla) Quay Area Zoning Quay Area Zoning
Athchúrsáil Cadhnraí Tá ábhar contúirteach i gcadhnraí agus níor chóir dá bhrí sin cadhnraí a chur sa ghnáthbhosca bruscair riamh. Battery Recycling Batteries contain hazardous materials and should never be placed in your wheelie bin.
Plean Bainistíochta Abhantrach an Iarthair - Leagan Deiridh An leagan deiridh de Phlean Bainistíochta Abhantrach an Iarthair (Béarla) Final - River Basin Management Plan for the Western River Basin District Final - River Basin Management Plan for the Western River Basin District
Fiontar Chomhraic Teo. - Foirm Iarratais: Tograí Fiontair Bheaga Fiontar Chomhraic Teo. - Foirm Iarratais: Tograí Fiontair Bheaga Fiontar Chomhraic Teo - Application Form for Small Enterprise Projects Fiontar Chomhraic Teo - Application Form for Small Enterprise Projects
Fiontar Chomhraic Teo. - Iarratas ar Dheontas Staidéir Fiontar Chomhraic Teo. - Iarratas ar Dheontas Staidéir Fiontar Chomhraic Teo - APPLICATION FOR FEASIBILITY STUDY GRANT Fiontar Chomhraic Teo - APPLICATION FOR FEASIBILITY STUDY GRANT
Fiontar Chomhraic Teo. - Foirm Iarratais: Grúpaí Pobail & Deonacha Fiontar Chomhraic Teo. - Foirm Iarratais: Grúpaí Pobail & Deonacha Fiontar Chomhraic Teo - Application Form for Community & Voluntary Groups Fiontar Chomhraic Teo: Application Form for Community & Voluntary Groups
Fiontar Chomhraic Teo.: Critéir do Thograí Fiontar Chomhraic Teo.: Critéir do Thograí Fiontar Chomhraic Teo Fund - Selection Criteria Fiontar Chomhraic Teo Fund - Selection Criteria
Fiontar Chomhraic Teo. - Teoirlínte: Plean Gnó a Réitiú Fiontar Chomhraic Teo. - Teoirlínte: Plean Gnó a Réitiú Fiontar Chomhraic Teo Fund - GUIDELINES ON PREPARING A BUSINESS PLAN Fiontar Chomhraic Teo Fund - GUIDELINES ON PREPARING A BUSINESS PLAN
Fiontar Chomhraic Teo. - Treoirlínte: Deontais Chaipitil & Fostaíochta Fiontar Chomhraic Teo. - Treoirlínte: Deontais Chaipitil & Fostaíochta Fiontar Chomhraic Teo Fund - Guidelines on Capital and Employment Grants Fiontar Chomhraic Teo Fund - Guidelines on Capital and Employment Grants
Tuairisc Achomair ar Uisce Óil Mhaigh Eo 2010 Eolas do Chomhairle Contae Mhaigh Eo ó thuairisc na GCC dar teideal "The Provision and Quality of Drinking Water in Ireland, a Report for the Year 2010". (Béarla). Mayo Drinking Water Summary for the Year 2010 Mayo County Council Information from the EPA report 'The Provision and Quality of Drinking Water in Ireland A Report for the Year 2010'.
Tuairisc Achomair ar Uisce Óil Mhaigh Eo 2011 Eolas do Chomhairle Contae Mhaigh Eo ó thuairisc na GCC dar teideal "The Provision and Quality of Drinking Water in Ireland". (Béarla). Mayo Drinking Water Summary for the Year 2011 Mayo County Council Information from the EPA report 'The Provision and Quality of Drinking Water in Ireland.
Tuairisc Achomair ar Uisce Óil Mhaigh Eo 2012 Eolas do Chomhairle Contae Mhaigh Eo ó thuairisc na GCC dar teideal "The Provision and Quality of Drinking Water in Ireland, a report for the year 2012". (Béarla). Mayo Drinking Water Summary for the Year 2012 Mayo County Council Information from the EPA report 'The Provision and Quality of Drinking Water in Ireland A Report for the Year 2012'.
Deontais Ardoideachais - 2ú Sciar An 2ú Sciar den Deontas Ardoideachais Higher Education Grants - 2nd Installment 2nd Installment of the Higher Education Grant
Scéim na nDeontas Ardoideachais, 2008-2009 Scéim na nDeontas Ardoideachais, 2008-2009 (Béarla). Higher Education Grants Scheme 2008 - 2009 Higher Education Grants Scheme 2008 - 2009
Scéim na nDeontas Ardoideachas 2009-2010 Scéim na nDeontas Ardoideachas 2009-2010 Higher Education Grant Scheme 2009 Higher Education Grant Scheme 2009
Plean Forbartha a glacadh do bhaile Chathair na Mart (2003) Plean Forbartha a glacadh do bhaile Chathair na Mart (2003) (Béarla) Adopted Westport Town Development Plan (2003) Adopted Westport Town Development Plan (2003)
Na Rialacháin um Thuaslagóirí - Athbhailchríochnaitheoirí Feithiclí Na Rialacháin um Teorainn a chur le hastaíochtaí comhdhúl orgánach soghalaithe de bharr tuaslagóírí orgánacha a úsáid i bpéinteanna, vearnaisí agus táirgí athbhailchríochnaithe feithicle áirithe. (Béarla). Solvent Regulations - Vehicle Refinishers Emissions of Volatile Organic Compounds Due to the use of Organic from Organic Solvents In Certain Paints, Varnishes and Vehicle Refinishing Products Regulations 2007
Athbhailchríochnitheoirí Feithicle Liosta na nAthbhailchríochnitheoirí Feithicle i gContae Mhaigh Eo (Béarla) Vehicle Refinishers List of Vehicle Refinishers in County Mayo.
Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 Ainneoin na gcéadta bliain de dhaoine a bheith ag athrú ó Ghaeilge go Béarla, tá an Ghaeilge fós beo mar theanga bheo phobail i roinnt áiteanna a d’fhan ina nGaeltacht agus tá cuid mhaith daoine lasmuigh den Ghaeltacht ag úsáid na Gaeilge ó lá go lá. Braitheann an méid atá i ndán don teanga ar dhaoine a roghnóidh go cinnte leas a bhaint as na deiseanna a chruthóidh an Straitéis seo. Sin é an dúshlán atá amach romhainn ar fad. 20 Year Strategy for the Irish Language 2010-2030 Despite centuries of language shift from Irish to English, the Irish language continues to survive as a living community language in some traditional Gaeltacht heartlands and it is also in use on a daily basis by many people outside the Gaeltacht. The future of the language depends on people who make a positive choice to embrace the opportunities that this Strategy will create. This is the challenge for all of us.
Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Treoirleabhar Tá an Treoirleabhar seo á fhoilsiú ag Oifig an Choimisinéara Teanga chun cúnamh a sholáthar don phobal maidir lena gcearta teanga agus chun comhairle a sholáthar do chomhlachtaí poiblí maidir lena ndualgais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla. Official Languages Act 2003 - Guidebook This Guidebook is published by the Office of An Coimisinéir Teanga to assist the public regarding their language rights and to provide advice to public bodies regarding their duties under the Official Languages Act.
Leabhrán - Oifigeach Sóisearach Sábháilteachta Bóthair Tugann an scéim seo dies do pháiste amháin i ngach bunscoil cúraimí Oifigeach Sóisearach Sábháilteachta ar Bhóithre a ghlacadh. Tá an scéim seo a reáchtáil i Maigh Eo le cúpla bhliain anuas, agus leis an leabhrán nua dátheangach seo, beidh na scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna in ann páirt a ghlacadh inti chomh maith. Junior Road Safety Officer Booklet This scheme allows for one child in every school to take on the challenge of becoming a Junior Road Safety Officer. The scheme has been running in Mayo primary schools for the past couple of years, and with the publication of this bilingual booklet, students in schools in Gaeltacht areas and Gaelscoileanna can now take part in the JRSO scheme too.
Dréachtscéim na nDeontas Ardoideachais, 2010 - faoi réir ceadú ó bhaill tofa Chomhairle Contae Mhaigh Eo Dréachtscéim na nDeontas Ardoideachais, 2010 - faoi réir ceadú ó bhaill tofa Chomhairle Contae Mhaigh Eo (Leagan PDF) DRAFT HIGHER EDUCATION GRANTS SCHEME, 2010 - SUBJECT TO ADOPTION BY ELECTED MEMBERS OF MAYO COUNTY COUNCIL DRAFT HIGHER EDUCATION GRANTS SCHEME, 2010 - SUBJECT TO ADOPTION BY ELECTED MEMBERS OF MAYO COUNTY COUNCIL (PDF Format)
Tuarascálacha le haghaidh Cruinniú de Choiste Monatóireachta Thionscadal na Píblíne ar Tír, 23 Meán Fómhair 2015 Tuarascálacha le haghaidh Cruinniú de Choiste Monatóireachta Thionscadal na Píblíne ar Tír, 23 Meán Fómhair 2015 (Béarla) Reports for Onshore Pipeline Project Monitoring Committee Meeting on 23rd September 2015 Reports for Onshore Pipeline Project Monitoring Committee Meeting on 23rd September 2015
Tuarascálacha le haghaidh Cruinniú de Choiste Monatóireachta Thionscadal na Píblíne ar Tír, 20 Samhain 2013 Tuarascálacha le haghaidh Cruinniú de Choiste Monatóireachta Thionscadal na Píblíne ar Tír, 20 Samhain 2013 (Béarla) Report for Onshore Pipeline Project Monitoring Committee Meeting on 20th November 2013. Report for Onshore Pipeline Project Monitoring Committee Meeting on 20th November 2013.
Tuarascálacha le haghaidh Cruinniú de Choiste Monatóireachta Thionscadal na Píblíne ar Tír, mí Lúnasa 2011 Tuarascálacha le haghaidh Cruinniú de Choiste Monatóireachta Thionscadal na Píblíne ar Tír, mí Lúnasa 2011 (Béarla) Reports from On-Shore Pipeline Project Monitoring Committee Meeting August 2011 Reports from On-Shore Pipeline Project Monitoring Committee Meeting August 2011
Tuarascálacha le haghaidh Cruinniú de Choiste Monatóireachta Thionscadal na Píblíne ar Tír, mí na Bealtaine 2012 Tuarascálacha le haghaidh Cruinniú de Choiste Monatóireachta Thionscadal na Píblíne ar Tír, mí na Bealtaine 2012 (Béarla) Reports - On-Shore Pipeline Project Monitoring Committee Meeting May 2012 Reports - On-Shore Pipeline Project Monitoring Committee Meeting May 2012 (PDF Format)
Tuarascálacha le haghaidh Cruinniú de Choiste Monatóireachta Thionscadal na Píblíne ar Tír, 10 Meán Fómhair 2014 Tuarascálacha le haghaidh Cruinniú de Choiste Monatóireachta Thionscadal na Píblíne ar Tír, 10 Meán Fómhair 2014 (Béarla) Reports for Onshore Pipeline Project Monitoring Committee Meeting on 10th September 2014 Reports for Onshore Pipeline Project Monitoring Committee Meeting on 10th September 2014
Tuarascálacha le haghaidh Cruinniú de Choiste Monatóireachta Thionscadal na Píblíne ar Tír, 9 Iúil 2014 Tuarascálacha le haghaidh Cruinniú de Choiste Monatóireachta Thionscadal na Píblíne ar Tír, 9 Iúil 2014 (Béarla) Reports for Onshore Pipeline Project Monitoring Committee Meeting on 9th July 2014. Reports for Onshore Pipeline Project Monitoring Committee Meeting on 9th July 2014.
Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2008-2014 Seo é an Plean Forbartha nua do Chontae Mhaigh Eo atá réitithe de réir na modhanna leagtha amach san Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000-2005. Baineann sé le hiomlán an chontae cé is moite de Cheantair Chomhairlí Baile Bhéal an Átha, Chaisleán an Bharraigh agus Chathair na Mart agus beidh sé mar bhunús le pleanáil fhorásach agus inmharthana don chontae don chéad sé bliana eile agus ar aghaidh (Béarla). 2. Main Plan (Written Statement) Main Plan (Written Statement) - Mayo County Development Plan 2008-2014.
Deimhniú Leasaithe um Shábháilteacht ó Dhóiteán Foirm iarratais ar Dheimhniú Athbhreithnithe um Shábháilteacht ó Dhóiteán (Béarla). Revised Fire Safety Certificate Application Form Revised Fire Safety Certificate Application Form
Fógra um Shannadh Tógálaí Fógra um Shannadh Tógálaí (Béarla). Notice of Assignment of Builder Notice of Assignment of Builder
Fógra um Shannadh Deimhnitheoir Fógra um Shannadh Deimhnitheoir (Béarla). Notice of Assignment of Assigned Certifier Notice of Assignment of Assigned Certifier
Gealltanas ón Deimhnitheoir Sannta Gealltanas ón Deimhnitheoir Sannta (Béarla). Undertaking by Assigned Certifier Undertaking by Assigned Certifier
Deimhniú Dearaidh Deimhniú um Chomhlíonadh (Dearadh) (Béarla). Design Certificate Design Certificate
Gealltanas ón Tógálaí Gealltanas ón Tógálaí (Béarla). Undertaking by Builder Undertaking by Builder
Fógra 7 Lá - na Foirmeacha Uile Fógra 7 Lá - na Foirmeacha Uile (Béarla). 7 Day Notice Forms (All Forms) 7 Day Notice Forms (All Forms)
Deimhniú um Chomhlíonadh ar Chríochnú Deimhniú um Chomhlíonadh ar Chríochnú (Béarla). Certificate of Compliance on Completion Certificate of Compliance on Completion
Foirm FA1 - Foirm Dheimhneach um Ghlacadh le Cúrsa 2016/17 (Cúrsa FOCHÉIME in Éirinn) Ba chóir duit an fhoirm seo a chomhlánú i ndiaidh duit glacadh go deimhneach le spás ar chúrsa LÁNAIMSEARTHA fo-chéime in Éirinn, agus iarratas déanta agat ar dheontas mic léinn don bhliain 2016/17. (Béarla amháin) Form FA1 - Final Course Acceptance Form 2016/17 (UNDERGRADUATE Course in Ireland) This form should be completed in full after you have made your final acceptance of a place on an approved FULL-TIME Undergraduate course in Ireland and have applied for a student grant for 2016/17.
Foirm FA1 - Foirm Dheimhneach um Ghlacadh le Cúrsa 2016/17 (Cúrsa FOCHÉIME in Éirinn) Ba chóir duit an fhoirm seo a chomhlánú i ndiaidh duit glacadh go deimhneach le spás ar chúrsa LÁNAIMSEARTHA fo-chéime in Éirinn, agus iarratas déanta agat ar dheontas mic léinn don bhliain 2016/17. (Béarla amháin) Form FA1 - Final Course Acceptance Form 2016/17 (UNDERGRADUATE Course in Ireland) This form should be completed in full after you have made your final acceptance of a place on an approved FULL-TIME Undergraduate course in Ireland and have applied for a student grant for 2016/17.
Scéim na nDeontas Mac Léinn 2014 Scéim na nDeontas Mac Léinn 2014 - I.R. Uimh 201 de 2014 (Béarla amháin) Student Grant Scheme 2014 Student Grant Scheme 2014 - S.I. No. 201 of 2014
Na Rialacháin um Tacaíocht do Mhic Léinn 2014 Na Rialacháin um Tacaíocht do Mhic Léinn 2014 - I.R. Uimh. 200 de 2014 (Béarla amháin) Student Support Regulations 2014 Student Support Regulations 2014 - S.I. No. 200 of 2014
Foirm SA1 - Foirm Dheimhneach um Ghlacadh le Cúrsa 2016/17 Foirm SA1 - Foirm Dheimhneach um Ghlacadh le Cúrsa 2016/17 (Béarla). Cúrsa Fochéime i mBallstáit an AE (lasmuigh d'Éirinn). 2016/17 Final Course Acceptance Form - SA1 2016/17 Final Course Acceptance Form - SA1 Undergraduate Course in EU Member States (excluding Ireland)
Foirm FA1 - Foirm Dheimhneach um Ghlacadh le Cúrsa 2014/15 (Cúrsa IARCHÉIME in Éirinn) Ba chóir duit an fhoirm seo a chomhlánú i ndiaidh duit glacadh go deimhneach le háit ar chúrsa aitheanta LÁNAIMESEARTHA iarchéime in Éirinn, agus iarratas déanta agat ar dheontas mic léinn don bhliain 2014/15. (Béarla amháin) Form FA1 - Final Course Acceptance Form 2014/15 (POSTGRADUATE Course in Ireland) This form should be completed in full after you have made your final acceptance of a place on an approved FULL-TIME Post-Graduate course in Ireland and have applied for a student grant for 2014/15.
Conas a Úsáidtear Araid Rothaí? Soláthraíonn roinnt comhlachtaí príobháideacha seirbhís bailithe dramhaíl tí i gContae Mhaigh Eo. Córas dhá bhosca bruscair a bhíonn acu den chuid is mó – bosca amháin le haghaidh dramhaíl inathchúrsáilte agus bosca eile le haghaidh dramhaíl a sheolfar chuig láithreán líonta talún. How to use my Wheelie Bin Refuse Collection in Mayo is operated by a number of waste companies. Generally these companies operate as a two-bin system, one bin for recyclables and one bin for landfill waste.
IFFPG - Bailiúcháin Plaisteach Feirme IFFPG - Bailiúcháin Plaisteach Feirme IFFPG Farm Plastic IFFPG Farm Plastic - Collection Dates of Farm Plastic
Scaipeadh Sciodair Tréimhsí nach ceadmhach Leasacháin a chur ar thalamh Spreading of Slurry PERIODS WHEN APPLICATION OF FERTILISERS TO LAND IS PROHIBITED
Treoir Dhea-chleachtais um fháil réidh le Coimeádáin Ceimiceán Comhairle shimplí atá sa Treoir Dhea-chleachtais seo maidir leis an gcaoi le fáil réidh le coimeádáin táirgí cosanta plandaí – nó coimeádáin táirgí aicíde nó PPP mar a thugtar orthu uaireanta – ar bhealach sábháilte agus neamhdhíobhálach don chomhshaol. Is i ndiaidh táirgí cosanta plandaí ar nós luibhicidí, feithidicídí agus fuingicidí a úsáid ar bhairr agus féar a thagtar ar na coimeádáin fholmha seo. Ní mór do choimeádáin PPP a bheith sruthlaithe faoi thrí agus bainistithe de réir na Treorach Dea-chleachtais seo le bheith áirithe mar dhramhaíl neamhghuaiseach (i mBéarla). Good Practice Guide for empty Pesticide Containers This Good Practice Guide provides simple guidance for the safe and environmentally friendly recovery of empty plant protection product containers which are sometimes referred to as pesticide product containers or PPP containers. These empty containers arise from using plant protection products such as herbicides, insecticides and fungicides on crops and grassland. Only triple rinsed PPP containers managed in accordance with this Good Practice Guide can be classified as non-hazardous waste
Dramhbhia & Cúrsaí Feirmeoireachta D'fhéadfadh dramhbhia a bheith ina chúis le Galar Crúb agus Béil chomh maith le galair andúchasacha eile. Is cion é dramhbhia de bhunús ainmhíoch a thabhairt d'ainmhithe mar chothú. (Leagan Béarla). Food Waste & Farming Food waste can cause Foot & Mouth Disease and other exotic diseases. It is an offence to feed food waste of animal origin to animals.
Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol Chun iarratas a dhéanamh, nó chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháíl leis an Oifigeach um Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComshaol, Rannóg Comhshaoil, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Teil: (094) 9024444 Ríomhphost: aieoff@mayococo.ie Access to Information on the Environment To make a request, or for more information contact: AIE Officer, Environment Section, Mayo County Council Aras an Chontae, The Mall, Castlebar, Co Mayo. Telephone (094) 9024444 Email aieoff@mayococo.ie
Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta an Plean Réigiúnaigh Bainistíochta Timpeallachta Tugann Príomhúdaráis na dtrí Réigiún Dramhaíola in Éirinn fógra leis seo go bhfuil scagadh le haghaidh na Measúnachta Straitéisigh Timpeallachta i gcomhair na bPleananna Réigiúnacha Bainistíochta Dramhaíola curtha i gcrích de réir I.R. Uimh. 435 de 2004 (arna leasú). Dearbhaíodh leis seo go mbeidh Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta de dhíth ar gach ceann den trí phlean. Tá cóip den Ráiteas Scagtha ar fáil le scrúdú ar na suíomhanna idirlín ábhartha (i mBéarla). Strategic Environmental Assessment of the Regional Waste Management Plan Notice is hereby given by the Lead Authorities for the three Waste Regions in Ireland that Screening for Strategic Environmental Assessment (SEA) in accordance with S.I. 435 of 2004 (as amended) has been undertaken on the draft Regional Waste Management Plans and it has been determined that SEA is required for each of the three plans. A copy of the Screening Statement is available for inspection on the relevant websites.
9(iii). Tuairisc Timpeallachta ar an Measúnú Straitéiseach Timpeallachta de chuid Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014 Tuairisc Timpeallachta ar an Measúnú Straitéiseach Timpeallachta de chuid Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014 (Béarla). 9(iii). Environmental Report on the Strategic Environmental Assessment of the Mayo County Development Plan 2008-2014. Environmental Report on the Strategic Environmental Assessment of the Mayo County Development Plan 2008-2014.
Aguisín XII. Léarscáileanna Ceangailte i bhfoirm A3 (Leasú Uimh. 1 a rinneadh ar 11 Samhain 2009 san áireamh) Aguisín XII. Léarscáileanna Ceangailte i bhfoirm A3 (Leasú Uimh. 1 a rinneadh ar 11 Samhain 2009 san áireamh) (Béarla). Appendix XII: Map Attachments in A3 Format (Incorporating Variation No. 1 made on the 11th November 2009) Appendix XII: Map Attachments in A3 Format - Mayo County Development Plan 2008-2014
5. Straitéis Fuinnimh Ghaoithe Mhaigh Eo, 2008 An Straitéis um Fhuinneamh Gaoithe i Maigh Eo, 2008 (Béarla). 5. Mayo Wind Energy Strategy 2008 Mayo Wind Energy Strategy 2008
FA1 FA1 (Béarla). FA1 FA1
Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 006: Nollaig 2015 Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 006: Nollaig 2015 (Béarla) Monthly Environmental Report 006: December 2015 Monthly Environmental Report 006: December 2015
Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 010: Aibreán 2016 Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 010: Aibreán 2016 (Béarla) Monthly Environmental Report 010: April 2016 Monthly Environmental Report 010: April 2016
Tuairisc ar dhul chun cinn do Choiste Monatóireachta Fhuinneamh In-athnuaite Mhaigh Eo - 16 Bealtaine 2016 Tuairisc ar dhul chun cinn do Choiste Monatóireachta Fhuinneamh In-athnuaite Mhaigh Eo - 16 Bealtaine 2016 (Béarla) Progress Report for MRP PMC - 16th May 2016 Progress Report for MRP PMC - 16th May 2016
Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 005: Samhain 2015 Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 005: Samhain 2015 (Béarla) Monthly Environmental Report 005: November 2015 Monthly Environmental Report 005: November 2015
Tuairisc ar dhul chun cinn do Choiste Monatóireachta Fhuinneamh In-athnuaite Mhaigh Eo - 16 Iúil 2016 Tuairisc ar dhul chun cinn do Choiste Monatóireachta Fhuinneamh In-athnuaite Mhaigh Eo - 16 Iúil 2016 (Béarla) Progress Report for MRP PMC - 16th July 2016 Progress Report for MRP PMC - 16th July 2016
Tuairisc ar dhul chun cinn do Choiste Monatóireachta Fhuinneamh In-athnuaite Mhaigh Eo - 26 Eanáir 2016 Tuairisc ar dhul chun cinn do Choiste Monatóireachta Fhuinneamh In-athnuaite Mhaigh Eo - 26 Eanáir 2016 (Béarla) Progress Report for MRP PMC - 26 January 2016 Progress Report for MRP PMC - 26 January 2016
Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 002: Lúnasa 2015 Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 002: Lúnasa 2015 (Béarla) Monthly Environmental Report 002: August 2015 Monthly Environmental Report 002: August 2015
Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 003: Meán Fómhair 2015 Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 003: Meán Fómhair 2015 (Béarla) Monthly Environmental Report 003: September 2015 Monthly Environmental Report 003: September 2015
Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 004: Deireadh Fómhair 2015 Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 004: Deireadh Fómhair 2015 (Béarla) Monthly Environmental Report 004: October 2015 Monthly Environmental Report 004: October 2015
Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 001: Iúil - Lúnasa 2015 Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 001: Iúil - Lúnasa 2015 (Béarla) Monthly Environmental Report 001: July-August 2015 Monthly Environmental Report 001: July-August 2015
Tuairisc ar dhul chun cinn do Choiste Monatóireachta Fhuinneamh In-athnuaite Mhaigh Eo - 16 Meán Fómhair 2015 Tuairisc ar dhul chun cinn do Choiste Monatóireachta Fhuinneamh In-athnuaite Mhaigh Eo - 16 Meán Fómhair 2015 (Béarla) Progress Report for MRP PMV - 16 September 2015 Progress Report for MRP PMV - 16 September 2015
Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 009: Márta 2016 Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 009: Márta 2016 (Béarla) Monthly Environmental Report 009: March 2016 Monthly Environmental Report 009: March 2016
Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 007: Eanáir 2016 Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 007: Eanáir 2016 (Béarla) Monthly Environmental Report 007: January 2016 Monthly Environmental Report 007: January 2016
Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 008: Feabhra 2016 Tuarascáil Mhíosúil Comhshaoil 008: Feabhra 2016 (Béarla) Monthly Environmental Report 008: February 2016 Monthly Environmental Report 008: February 2016
Íoc de réir Meáchain - Tús curtha le hIdirthréimhse Chun tacaíocht a fháil maidir le bainistiú dramhaíola, déan teagmháil le Sharon Cameron, Oifigeach Feasachta Comhshaoil le Comhairle Contae Mhaigh Eo, ar 094 9024444, nó seol ríomhphost chuig: environment@mayococo.ie Pay by Weight - Introduction of Transition Period For support on managing your waste contact Sharon Cameron, Environment Awareness Officer with Mayo County Council, 094 9024444, email: environment@mayococo.ie
Fóirdheontas Bliantúil - Foirm Iarratais 2015 Foirm iarratais don Fhóirdheontas Bliantúil i gcomhair Costais Oibríochtúla Grúpscéimeanna Uisce, 2015 (Béarla) Annual Subsidy Application Form 2015 Annual Subsidy Application Form 2015
Deontas do Thoibreacha Aonair - Meabhrán Mínithe Meabhrán Mínithe don Deontas do Thoibreacha Aonair (Béarla) Well Grant Explanatory Memorandum Well Grant Explanatory Memorandum
PCÁ Leasaithe de chuid Bhaile an Róba, 2010: Léarscáil 1 PCÁ Leasaithe de chuid Bhaile an Róba, 2010: Léarscáil 1 (Béarla) Amended Ballinrobe LAP 2010 (Map 1) Amended Ballinrobe LAP 2010 (Map 1)
PCÁ Leasaithe de chuid Bhaile an Róba 2010: Ráiteas Scríofa PCÁ Leasaithe de chuid Bhaile an Róba 2010: Ráiteas Scríofa (Béarla) Amended Ballinrobe LAP 2010 Written Statement Amended Ballinrobe LAP 2010 Written Statement
PCÁ Leasaithe de chuid Bhéal Átha hAmhnais 2010 (Léarscáil 1) PCÁ Leasaithe de chuid Bhéal Átha hAmhnais 2010 (Léarscáil 1) (Béarla) Amended Ballyhaunis LAP 2010 (Map 1) Amended Ballyhaunis LAP 2010 (Map 1)
As láthair Rates Payers Parking Permit Application Form Rates Payers Parking Permit Application Form
As láthair Cross Compliance This workbook has been developed by Teagasc to educate farmers about their obligations underCross Compliance. It aims to assist farmers in identifying potential issues on their farm. This user guide does not cover every Cross Compliance question. A full list of the DAFM checklists for each Statutory Management Requirement (SMR) is available on the DAFM website. Further details are available at www.agriculture.gov.ie or from your local Teagasc office.
As láthair Nappy Disposal Why Nappies shouldn't cost the earth.
As láthair Arts Profile Mayo County Council Arts Profile
As láthair Farm Hazardous Waste Collection Bring Centres The Environmental Protection Agency has teamed up with Teagasc, the Department of Agriculture, Food and the Marine & Mayo County Council to provide a hazardous waste collection bring centre for farm hazardous waste at Balla Mart on 12th November, 2014.
As láthair Water Conservation Grant Poster (English) Information on €100 Water Conservation Grant
As láthair What To Expect From A Septic Tank Inspection Information Leaflet providing an introduction to the septic tank inspections
As láthair What You Need To Know About Your Septic Tank Information Leaflet about septic tanks and your responsibilities
As láthair Higher Education Grants Application Form 2009 - 2010 Higher Education Grants Application Form 2009 - 2010
As láthair HIGHER EDUCATION GRANTS SCHEME, 2009 HIGHER EDUCATION GRANTS SCHEME, 2009
As láthair Re: Amended Fees for Appeals, Referrals and Other Matters Re: Amended Fees for Appeals, Referrals and Other Matters.
As láthair Section 97 (Application for a Certificate of Exemption under Section 97) Planning and Development Act 2000 - Part V Housing Supply - Application for a Certificate of Exemption under Section 97.
As láthair Taking In Charge Of Housing Developments Application Form Taking In Charge Of Housing Developments Application Form (PDF Format)
As láthair Planning Application Fees for Mayo County Council Planning Application Fees for Mayo County Council
As láthair Quarry Registration Quarry Registration form with additional information about Quarry regulations.
As láthair Quarry Registration Form (with Guidelines) Quarry Registration form with additional information about Quarry regulations.
As láthair Planning Application Form (Updated 18/02/2016) Planning Application Form (Updated 18/02/2016)
As láthair Site Notice Site Notice Template in Microsoft Word and PDF Format.
As láthair Application to Extend the Appropriate Period of a Particular Permission Section 42 of the Planning and Development Act 2000 as Amended by Sections 28 and 29 of the Planning and Development (Amendment) Act 2010
As láthair Air Pollution Licence Form Air Pollution Act 1987 - Application For Licence
As láthair Application Form - Discharge Licence to Surface Waters Application Form - Discharge Licence to Surface Waters.
As láthair Waste Facility AER Form Please find attached Waste Facility AER Form for 2014.
As láthair Litter Action League Application Form Application Form for Litter Action League, form to be emailed to LAL@mayococo.ie by Friday 15th April, 2016
As láthair Waste Management (Packaging) Regulations 2007 - Application to Mayo County Council for Renewal of Registration Application to Mayo County Council for Renewal of Registration.
As láthair Notification of one-off scrap metal collection sites The information provided hereunder constitutes formal notification to Mayo County Council by any Community, Sporting or other “not-for-profit” organisation of details relating to any proposed one-off community clean-up activity; whereby some or all of the waste material deposited at a strictly controlled and designated site (not being a public road, carpark or other area in the functional control of Mayo County Council, is thereafter collected by a permitted Waste Collector and taken to an authorised facility (permitted facility), within a set/restricted timeframe. This notification must be submitted to Mayo Co. Co., prior to commencement of cleanup/collection.
As láthair Bloomin Lovely Application form for Bloomin Lovely category as part of the Cleaner Community Campaign 2016.
As láthair Blue Flag Beach Photography Competition 2010 Application Application form for the 2010 Blue Flag Beach Photography Competition. Submissions are due by 10th September 2010.
As láthair Sweep your Street Application form for Sweep your Street category as part of the Cleaner Community Campaign competition 2016.
As láthair Best Kept Burial Ground Application form for Best Kept Burial Ground category as part of the Cleaner Community Campaign 2016.
As láthair Anti-Litter & Anti-Graffiti Awareness Grants 2016 Completion reports for anti-litter & anti-graffiti awareness projects should be submitted to the Environment Awareness Office, Environment Section, Mayo County Council, Aras an Chontae, Castlebar, Co. Mayo, by Friday 31st March 2017 Please include proof of expenditure for the total cost of your project.
As láthair Best Kept Schools - Primary Application form for the Best Kept Schools - Primary as part of the Cleaner Community Campaign 2016.
As láthair Adopt a Mile Application form for Adopt a Mile category as part of the Cleaner Community Campaign 2016
As láthair Coast Boast Application form for the Coast Boast Award category of the Cleaner Community Campaign 2016
As láthair Reports from the Project Monitoring Committee Meeting November 2007 (Updated) Reports from the Project Monitoring Committee Meeting November 2007 (Updated)
As láthair Reports for PMC (Terminal) Meeting held on 13th April 2016 Reports for PMC (Terminal) Meeting held on 13th April 2016
As láthair Special Participation Project Initiative Grant Scheme Date: 17/06/2005 15:38:44 (MCDB) The Mayo Sports Partnership announced details of their Special Participation Project Initiative Grant Scheme for 2005 last week in Breaffy House Hotel
As láthair Sport For Young People Grant Scheme Date: 21/10/2003 11:07:32 (MCDB) Funding is available to clubs/sports organisations, which have as their central focus, the promotion of sporting opportunities for young people.
As láthair Sport For Young People Grant Scheme Date: 21/10/2003 11:07:32 (MCDB) Funding is available to clubs/sports organisations, which have as their central focus, the promotion of sporting opportunities for young people.
As láthair Audited Annual Financial Statement 2013 Audited AFS 2013
As láthair Adopted 2013 Budget Adopted 2013 Budget for Mayo County Council.
As láthair Adopted 2011 Budget Adopted 2011 Budget
As láthair Adopted Budget 2015 Adopted Budget 2015
As láthair Audited 2014 Annual Financial Statement Audited Annual Financial Statement 2014
As láthair Adopted 2014 Budget Adopted 2014 Budget
As láthair Revenue Form Revenue Form for Goods Taxing
As láthair Adopted Roadworks Scheme 2016 Adopted Roadworks Scheme 2016 in PDF format.
As láthair Adopted Roadworks Scheme 2015 Adopted Roadworks Scheme 2015 in PDF fromat
As láthair Adopted Road Works Scheme 2014 Adopted Road Works Scheme 2014 (PDF File - 16 MB)
As láthair Rathroeen Landfill Opening Hours Rathroeen Landfill Opening Hours
As láthair Waste Management (Packaging) Regulations, 2003 Application to Mayo County Council For Initial Registration under Article 11(1) Waste Management(Packaging) Regulations, 2003
As láthair Water Study. Date: 16/12/2002 Document On National Water Study.
As láthair DESTINATION MAYO 2016 - 2021 A STRATEGY FOR THE FUTURE DEVELOPMENT OF TOURISM IN COUNTY MAYO
As láthair Mayo County Council Corporate Procurement Policy 2009-2014 Mayo County Council Corporate Procurement Policy 2009-2014
As láthair Corporate Plan 2005 - 2009 Corporate Plan 2005 - 2009
As láthair FRS - Farm Plastic Bring Centre Dates 2016 7th June, 2016 Julians Midfield, Swinford 9.00am - 4.00pm 9th June, 2016 Derrinumera Landfill Site 10.00am - 1.00pm 10th June, 2016 O'Grady's Yard Carrowndurdan, 10.00 - 1.00pm 14th June, 2016 Gregg Conroy Hardware, Glenamoy 10.00 am - 1.00pm 15th June, 2016 Louisburgh GAA 10.00 - 1.00pm 16th June, 2016 Ballina Mart 10.00 - 1.00pm
As láthair Annual Report 2009 - (English Version) Annual Report 2009 - (English Version)
As láthair Annual Report 2005 -- (Irish Version) Annual Report 2005 -- (Irish Version)
As láthair Annual Report 2001 -- (English Version) Annual Report 2001 -- (English Version)
As láthair Light Pollution There is no doubt that artificial lighting has its place in our world and is invaluable to our businesses, homes, roads and recreation. However, when used inappropriately or excessively, artificial lighting can cause light pollution. Many of us are not aware that light pollution has adverse effects on the environment, our health, wildlife, and climate (through energy waste).
As láthair Annual Financial Statement 2004 for Mayo County Council Annual Financial Statement 2004 for Mayo County Council
As láthair Mayo County Council Budget and AFS for 2003 Estimates in pdf file, AFS in Excel spreadsheet.
As láthair Annual Financial Statement 2002 for Mayo County Council Annual Financial Statement 2002 for Mayo County Council
As láthair Adopted 2008 Budget Adopted 2008 Budget
As láthair Adopted 2007 Budget Adopted 2007 Budget
As láthair Annual Budget 2005 Annual Budget 2005
As láthair Commencement Order (S.I No. 599 of 2001) Commencement Order (S.I No.599 of 2001)
As láthair Fuel Oil Storage Installations and Boiler House (Fire Authority Requirement) Fuel Oil Storage Installations and Boiler House.
As láthair Guide to Fees Payable to the Board from 28th February 2005. Re: Guide to Fees Payable to the Board from 28th February 2005.
As láthair HOUSING AID FOR OLDER PEOPLE APPLICATION FORM Works must not commence prior to receipt by the Local Authority of the grant application and written approval from the Local Authority. The person for whom the grant is sought must occupy the house as his/her normal place of residence.
As láthair Approved Mobility Aids Housing Grant Application Form Please read the attached conditions prior to completing this form. All questions must be answered. Please write your answers clearly in block capital letters.
As láthair APPLICATION TO MAYO COUNTY COUNCIL FOR SOCIAL HOUSING SUPPORT When filling out this form please make sure to write clearly so that your application can be processed as quickly as possible
As láthair HOUSING ADAPTATION GRANT FOR PEOPLE WITH A DISABILITY Works must not commence prior to receipt by the Local Authority of the grant application and written approval from the Local Authority. The person for whom the grant is sought must occupy the house as his/her normal place of residence.
As láthair Amended Ballyhaunis LAP 2010-2016 Written Statement Amended Ballyhaunis LAP 2010 Written Statement
As láthair SV1 - Application for Entry in the Special Voters List SV1
As láthair PV1 - Application for entry in the Postal Voters List by persons with a physical illness or a physical disability Iarratas ar iontráil i liosta na bPostvótálaithe le haghaidh daoine le míchumas nó tinneas coirp (PV1) Application for entry in the Postal Voters List by persons with a physical illness or a physical disability. Iarratas ar iontráil i liosta na bPostVótálaithe le h-aghaidh daoine le míchumas nó tinneas coirp (PV1) - (pdf format).
As láthair Application for entry in the Postal Voters List by certain electors unable to vote at their Polling Station due to circumstances of occupation, etc. (including certain students) - (PV2) Application for entry in the Postal Voters List by certain electors unable to vote at their polling station for entry in the Postal Voters List by electors unable to vote at their polling station due to circumstances of occupation, etc. (including certain students)-(pdf format).
As láthair Greener Cleaning Cleaning products are necessary for maintaining attractive and healthy conditions in the home and workplace. In addition to the obvious aesthetic benefits of cleaning, the removal of dust, allergens, and infectious agents is important to maintaining a healthy indoor environment.
As láthair Adopted Westport Local Area Plans (2005) Adopted Westport Local Area Plans for South Westport, Westport Environs, Roman Island (2005).
As láthair Adopted Road Works Scheme 2009 - Amended May 2009 Adopted Road Works Scheme 2009 (Amended May 2009) in PDF Format (4 MB).
As láthair Free Electrical & Recycling Days Please find a list of Free Electrical & Recycling Days in March
As láthair 2010-2011 Higher Education Grant Scheme Form (External Link) 2010-2011 Higher Education Grant forms and explanatory notes. Applications are now being accepted for this scheme by Mayo County Council.
As láthair Notice of Supplementary Dev Contribution Scheme Made Notice of Supplementary Dev Contribution Scheme Made
As láthair Notice of Preparation of the Draft County Development Plan for County Mayo Notice of Preparation of the Draft County Development Plan for County Mayo in Microsoft Word Format.
As láthair Fógra i dtaobh Ullmhú Dhréachtphlean Forbartha do Chontae Mhaigh Eo. Fógra i dtaobh Ullmhú Dhréachtphlean Forbartha do Chontae Mhaigh Eo.
As láthair Reports for Onshore Pipeline Project Monitoring Committee Meeting on 15th July 2015 Reports for Onshore Pipeline Project Monitoring Committee Meeting on 15th July 2015
As láthair Reports for Onshore Pipeline Project Monitoring Committee Meeting on 12th November 2014 Reports for Onshore Pipeline Project Monitoring Committee Meeting on 12th November 2014
As láthair EFT Bank Details Form Electronic Funds Transfer Payment Form
As láthair Solvent Regulations - Dry Cleaners Emissions of Volatile Organic Compounds from Organic Solvents Regulations 2002 (S.I. No. 543 of 2002)
As láthair Castlebar Area Plan 2004 Castlebar Area Plan 2004
As láthair Record of Protected Structures 2003 - 2009 Record of Protected Structures
As láthair Landscape Appraisal Document 2003 - 2009 Landscape Appraisal Document
As láthair County Development Plan 2003 - 2009 Note: the cover only has been changed the text remains the same in the interests of clarity
As láthair PL 11 - Guide to the Building Control System This leaflet is a simple guide to understanding the building control system, which applies to the design and construction of new buildings, extensions and material alterations to and certain changes of use of existing buildings.
As láthair PL 1 - A Guide to Planning Permission This leaflet is a simple guide to understanding the planning system. You may wish to build or extend your house, or a neighbourhood development is taking place, which may affect you. Either way, you want to know more about how the planning system works. This leaflet is intended as a practical guide. It is not a definitive legal interpretation of planning law. For more information, you should consult your local planning authority.
As láthair PL 10 - Making a Planning Appeal The planning system includes a comprehensive appeals process. Under this, all planning decisions made by planning authorities may be subjected to independent review by An Bord Pleanala. This leaflet gives details of the main features of the appeal process.
As láthair PL 4 - Building a House, The Planning Issues This information sets out the main planning issues to be considered when building a house. It is intended as a practical guide. It is not a definitive legal interpretation of planning law.
As láthair PL 6 - Agricultural & Farm Development - The Planning Issues This leaflet is a simple guide for farmers outlining the main features of the planning system they are likely to encounter. This leaflet is intended as a practical guide. It is not a definitive legal interpretation of planning law. For more information you should consult your local planning authority.
As láthair PL 9 - Environmental Impact Assessment This leaflet is a simple guide to Environmental Impact Assessment (EIA) within the planning system. The leaflet is intended as a practical guide to the operation of the procedures which apply where an Environmental Impact Statement (EIS) is required as part of a planning law. For more information you should contact your local planning authority.
As láthair Map A1-06 Final Zoning (Ballina & Environs) Map A1-06 Final Zoning
As láthair Map A1-07 Final Objectives (Ballina & Environs) Map A1-07 Final Objectives
As láthair Conas a bheith i d'Úinéir Madra Níos Fearr How to be a better Dog Owner
As láthair 2005/2006 Higher Education Grant Application and Notes Higher Education Grant Application and all notes in one document.
As láthair 2004/2005 Higher Education Grant Application Form 2004/2005 Higher Education Grant Application Form
As láthair 2006-2007 HEG Application Form 2006-2007 HEG Application Form
As láthair 2006-2007 HEG Note Booklet 2006-2007 HEG Note Booklet (goes with the 2006-2007 Application Form)
As láthair 2006-2007 Scheme Info 2006-2007 Scheme Info including income eligibility requirements.
As láthair Higher Education Grants Application Form 2007 - 2008 Higher Educaiton Grants Application Form 2007 - 2008
As láthair Higher Education Grants Accompanying Notes 2007 - 2008 Higher Education Grants Accompanying Notes 2007 - 2008
As láthair Higher Education Grants Scheme 2007 - 2008 Higher Education Grants Scheme 2007 - 2008
As láthair Application Form for a Disability Access Certificate Application Form for a Disability Access Certificate
As láthair Application Form for a Revised Disability Access Certificate Application Form for a Revised Disability Access Certificate
As láthair Discretionary Grant Funding 2016 for the Castlebar Municipal District Discretionary Grant Funding 2016 for the Castlebar Municipal District
As láthair Discretionary Grant Funding 2016 for the Claremorris Municipal District Discretionary Grant Funding 2016 for the Claremorris Municipal District
As láthair Discretionary Grant Funding 2016 for the West Mayo Municipal District Discretionary Grant Funding 2016 for the West Mayo Municipal District
As láthair Discretionary Grant Funding 2016 for the Ballina Municipal District Discretionary Grant Funding 2016 for the Ballina Municipal District
As láthair Proposed Construction of Killala Inner Relief Road Phase 1 Maps, notice, etc. pertaining to the Proposed Construction of Killala Inner Relief Road Phase 1
As láthair Progress Report for MRP PMC - 14 October 2015 Progress Report for MRP PMC - 14 October 2015
As láthair CPO of Derelict Sites NOTICE OF INTENTION TO ACQUIRE DERELICT SITES COMPULSORILY UNDER DERELICT SITES ACT, 1990(as amended by the PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000) in Crossmolina.
As láthair ABP Fees Change--Dec 2004 Re : Amended Fees Payable to the Board for appeals and certain other matters.

Foirm Iarratais um Chorrtrádáil - An Aoine (Document)

Foirm Iarratais um Chorrtrádáil - An Aoine (Béarla)
Formats Available:


Foirm Iarratais um Chorrtrádáil - An Satharn (Document)

Foirm Iarratais um Chorrtrádáil - An Satharn (Béarla)
Formats Available:


Foirm Iarratais ar Chead Páirceála do Lucht Íoctha Rátaí, 2017 (Document)

Foirm Iarratais ar Chead Páirceála do Lucht Íoctha Rátaí, 2017 (Béarla)
Formats Available:


Fodhlíth Cheantar Bardasach Bhéal an Áth i leith Comharthaí, 2016, arna ghlacadh (Document)

Fodhlíth Cheantar Bardasach Bhéal an Áth i leith Comharthaí, 2016, arna ghlacadh (Béarla)
Formats Available:


Foirm Athnuachana Cead Páirceála d'Aitritheoirí, Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh, 2015 (Document)

Foirm Athnuachana Cead Páirceála d'Aitritheoirí, Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh, 2015 (Dátheangach)
Formats Available:


Foirm Iarratais ar Chead Páirceála d'Aitritheoirí, Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh, 2015 (Document)

Foirm Iarratais ar Chead Páirceála d'Aitritheoirí, Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh, 2015 (Dátheangach)
Formats Available:


Iarratas ar Cheadúnas Corrthrádail le haghaidh Ócáid Speisialta (Document)

Iarratas ar Cheadúnas Corrthrádail le haghaidh Ócáid Speisialta (Béarla)
Formats Available:


Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Cláraithe chun vótáil?

Tuilleadh eolais agus cuardaigh clár na dtoghthóirí anseo

eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre

Tá cláir oibre chruinnithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil ar líne anois. Tá na cáipéisí breise a ghabhann le gach clár oibre faoi iamh leo chomh maith. Chun na cáipéisí ábhartha seo a léamh beidh Microsoft Word nó bogearra eile a léann Microsoft Word de dhíth ort mar aon le Adobe Reader (Leagan 5 nó níos nua). eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre (osclaítear fuinneog nua).

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites