Mayo County Council logo

Gníomhaireachtaí Rialtais

An tÚdarás Sábháilteachta agus Sláinte -- Láithreán gréasáin an Rialtais maidir le sláinte agus sábháilteacht

An Bord Pleanála -- Comhlacht achomhairc phleanála

Ag Obair do Chomhshaoil níos Glaine -- Láithreán gréasáin a bhaineann le bainistíocht uisce agus dramhaíola

An Chomhairle Oidhreachta -- Tá an Chomhairle Oidhreachta freagrach as suim, oideachas, eolas agus mórtas in ár n-oidhreacht náisiúnta a chothú

An Coimisiúin um Chaidreamh Oibreachais -- Tá faisnéis ar an láithreán gréasáin seo faoi ról agus feidhmeanna an Choimisiúin agus faoin réimse seirbhísí comhairleacha agus idirghabhála a sholáthraímid.Tá faisnéis ann chomh maith faoi chaidrimh oibreachais agus faoin dlí saothair agus cleachtais in Éirinn. Tá an láithreán ceaptha a bheith ina acmhainn chomh maith céanna don infheisteoir ionchasach in Éireann, don taighdeoir nó don mhac léinn agus atá sé don chleachtóir san idirchaidreamh oibreachais.

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil -- Láithreán gréasáin de chuid na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil

An Ghníomhaireacht um Infheistíocht agus Forbairt -- Cuireann sí faisnéis agus cúnamh ar fáil do ghnólachtaí chun fás agus forbairt a spreagadh in Éirinn

An Phríomh-Oifig Staidrimh -- Tá neart staidreamh ann a bhaineann le hÉirinn agus lena comhlachtaí rialaitheacha

An Post -- Láithreán seirbhíse náisiúnta phoist na hÉireann

An Roinn Airgeadais--Cuntasóireacht -- Míníonn an mhír seo nósanna imeachta cuntasóireachta an rialtais

An tÚdarás Iomaíochta -- Gníomhaireacht Éireannach a bhfuil de cheangal uirthi iomaíocht chóir a chinntiú idir ghnólachtaí

An tÚdarás Sábháilteachta agus Sláinte -- Láithreán gréasáin an Údaráis Sábháilteachta agus Sláinte a chuireann faisnéis ar fáil faoi shláinte, sábháilteacht agus leas sa láthair oibre

BASIS -- Láithreán gréasáin an rialtais le faisnéis do ghnólachtaí

Bonneagar Iompair Éireann -- Treoir ildaite agus soláimhsithe é láithreán gréasáin Bhonneagar Iompair Éireann faoin méid atá ar siúl ar bhóithre na hÉireann. Tá faisnéis ann faoi imeachtaí eile an BIÉ lena n-áirítear sábháilteacht ar bhóithre agus faisnéis faoi thaismí bóthair

Bord Sláinte an Oirthuaiscirt -- Láithreán gréasáin rialtais maidir le Sláinte agus Sábháilteacht

Ceartas Ar-Líne -- Cuireann láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna gach faisnéis ar fáil faoi conas a fheidhmíonn córas na gcúirteanna in Éirinn

Coimisiún Forbartha an Iarthair -- Cothaíonn an CFI forbairt eacnamaíoch in Iarthar na hÉireann

Connacht Waste -- Gníomhaireacht atá freagrach as dramhaíl a bhainistiú i Réigiún Chonnacht

Drivingtest.ie -- Faisnéis agus iarratais ar scrúduithe tiomána

Enterprise Ireland -- Éascaíonn an ghníomhaireacht seo cruthú, forás, agus athlonnú fiontar in Éirinn

Oasis -- Faisnéis faoi sheirbhís rialtais dírithe ar an bpobal i gcoitinne

Faisnéis faoin gComhshaoil -- Láithreán gréasáin faoi Uisce agus Dramhaíl a bhainistiú

FAS -- Faisnéis dóibh siúd atá ag lorg oibre agus faisnéis do ghnólachtaí

Fire Ox International -- láithreán gréasáin Fire Ox International

Foras Mara na hÉireann -- Is é Foras Mara na hÉireann gníomhaireacht náisiúnta na hÉireann leis na feidhmeanna ginearálta a leanas:taighde agus forbairt mara a bheartú, a chomhordú, a spreagadh agus cuidiú le taighde agus forbairt mara agus seirbhísí a chur ar fáil a bhaineann le taighde agus forbairt mara agus a mheasann an Institiúid a chothóidh an fhorbairt eacnamaíoch, a chruthóidh fostaíocht agus a chumhdóidh an timpeallacht

Forfas -- Ag cothú Fiontair, Eolaíochta agus Teicneolaíochta d’Fhorbairt Eacnamaíoch agus Sóisialta in Éirinn

Irlgov.ie -- An príomhláithreán gréasáin don Stát. Áirítear ann faisnéis faoin Dáil agus an Seanad

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann -- Freagraítear aon cheist ar an láithreán gréasáin faoin Leabharlann Náisiúnta agus faoin méid atá á choinneáil inti agus na háiseanna a sholáthraíonn sí.

Saoráil Faisnéise -- Oifig an Choimisinéara Chosanta Sonraí

Scrúdú Tiomána -- Déan iarratas ar do scrúdú tiomána ar-líne

Seirbhís Ioncaim -- Údarás Cánachais na hÉireann

Seirbhís Ioncaim Ar-Líne -- Ceadaíonn an tseirbhís ar-líne seo do ghnólachtaí na hÉireann a gcuid cánach a íoc agus coinneáil cothrom le dáta maidir leis na sonraí cánach ar an idirlíon 24 uair an chloig in aghaidh an lae agus seacht lá na seachtaine

Siúl Siar -- Cónascadh í An Chartlann Náisiúnta d'Oifig na dTaifead Poiblí mar a bhí (a bunaíodh sa bhliain 1867) agus Oifig na StátPháipéar (a bunaíodh 1702). Tá sí freagrach as taifid an rialtais lárnaigh, taifid na gcúirteanna agus taifid na ngníomhaireachtaí éagsúla eile stáit

Stiúrthóir Gnóthaí Tomhaltóirí, Láithreán gréasáin -- Bunaíodh an láithreán gréasáin seo chun faisnéis a sholáthar a chabhróidh le daoine a bhfeasacht a ardú faoina gcearta mar thomhaltóirí

Sábháilteacht Uisce na hÉireann -- Is comhlacht reachtúil é Sábháilteacht Uisce na hÉireann atá freagrach as sábháilteacht uisce a chothú in Éirinn

An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh -- Faisnéis faoin gclár leasa

Údarás na Gaeltachta -- Gníomhaireacht forbartha Gaeltachta

Cláraithe chun vótáil?

Tuilleadh eolais agus cuardaigh clár na dtoghthóirí anseo

eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre

Tá cláir oibre chruinnithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil ar líne anois. Tá na cáipéisí breise a ghabhann le gach clár oibre faoi iamh leo chomh maith. Chun na cáipéisí ábhartha seo a léamh beidh Microsoft Word nó bogearra eile a léann Microsoft Word de dhíth ort mar aon le Adobe Reader (Leagan 5 nó níos nua). eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre (osclaítear fuinneog nua).

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites