Mayo County Council logo

Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí (PSI)

Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí (PSI)

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo faoi réir na Rialachán um Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí 2005 (IR 279 de 2005). Tá na rialcháin seo ar fáil anseo.

Ráiteas Beartais maidir le Sonraí a Scaoileadh

Féadfar faisnéis atá ar an láithreán gréasáin seo a íoslódáil agus a athúsáid saor in aisce gan iarratas a dhéanamh ach amháin i gcás na n-eisceachtaí a leanas:

  • Grianghraif agus saothar ealaíne d’aon chineál;  
  • Bróisiúir, bileoga nó doiciméid eile nach í Comhairle Contae Mhaigh Eo a n-údair. Ba chóir go n-áireodh na nithe seo lógó nó faisnéis faoin údar – mar shampla, tá an tsraith bhileog maidir le pleanáil ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil ar áireamh ar an láithreán gréasáin seo chun críocha faisnéise poiblí – chruthaigh an Roinn na bileoga seo agus coinníonn sí cóipcheart ar an ábhar;
  • Doiciméid, pleananna, léarscáileanna, léaráidí, sceitseanna, grianghraif, srl., atá ar taispeáint ar láithreán gréasáin d’fhonn a bheith in ann an t-ábhar a iniúchadh ag am nó in áit eile nó d’fhonn iniúchadh poiblí a éascú, (mar shampla, pleananna, léarscáileanna, léaráidí a cuireadh faoi bhráid maidir le hiarratais phleanála nó mar chuid d'iarratas ar sheirbhís, ar dheontas, ar cheadúnas srl.);
  • Léarscáileanna eile de chineál ar bith;
  • Aon doiciméad/ faisnéis eile a bhfuil na cearta maoine intleachtúla ag triú páirtithe.

Is dóchúil go sealbhófar cearta maoine intleachtúla i ndáil le hábhar a sholáthraíonn  triú páirtí, lena n-áirítear naisc le láithreáin ghréasáin eile ón láithreán seo.

Ní mór cead a fháil ó shealbhóir na gceart maoine intleachtúla chun aon ábhar den sórt sin a úsáid nó a chóipeáil.

Tabhair faoi deara nach féidir an fhaisnéis nó na doiciméid a fhaightear ón láithreán gréasáin seo a atáirgeadh agus / nó a athúsáid ach faoi réir an cheadúnais PSI is déanaí atá ar fáil ó www.psi.gov.ie

Féadfar iarratas i scríbhinn a dhéanamh ar Fhaisnéis na hEarnála Poiblí ar faisnéis í de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo nach bhfuil fáil uirthi mar a shonraítear thuas trí d‘iarratas a sheoladh chuig:

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise,

An Rannóg um Ghnóthaí Corparáideacha,

Áras an Chontae,

Caisléan an Bharraigh,

Co. Mhaigh Eo.

Ríomhphost: foi@mayococo.ie

Ní mór an t-iarratas a dhéanamh go sonrach ar dhoiciméid a scaoileadh d’fhonn iad a athúsáid agus caithfear a shonrú go soiléir gur iarratas é ar athúsáid faisnéise na hearnála poiblí. Cuirtear san áireamh i Lámhleabhar Chomhairle Contae Mhaigh Eo Mír 15 Saoráil Faisnéise (Béarla) aicmí sonraí/taifid atá i seilbh na Comhairle.

Ní sholáthróidh an Chomhairle ach na sonraí a chuimsíonn na Rialacháin i bhformáid nó i dteanga atá ann cheana.

Chomh maith leis na sonraí a chosnaíonn na cearta intleachtúla maoine, ní dhéanann na Rialacháin soláthar do scaoileadh na sonraí pearsanta nó na faisnéise a chosnaítear faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ní cheadaíonn na Rialacháin faisnéis a scaoileadh ar chaoi a thoirmiscíonn an dlí ar bhealach eile.

D’fhonn breis faisnéise a fháil faoi fhaisnéis atá ag Comhairle Contae Mhaigh Eo a athúsáid, déan teagmháil le do thoil le Martina Walsh, teileafón (094) 9047308.

Níl Comhairle Contae Mhaigh Eo faoi cheangal ag na Rialacháin doiciméid a scaoileadh d’fhonn iad a athúsáid. Tiocfaidh aon fhaisnéis a scaoilfear áfach faoi réir théarmaí agus choinníollacha an cheadúnais PSI is déanaí ar fáil ag www.psi.gov.ie agus téarmaí agus coinníollacha d’aon sórt eile de réir mar a mheasfaidh Comhairle Contae Mhaigh Eo a bheith iomchuí.

Níl Comhairle Contae Mhaigh Eo freagrach in aon chaillteanas nó dliteanas a bhainfeadh le faisnéis a athúsáid agus ní dhearbhaíonn sí go bhfuil an fhaisnéis cothrom le dáta nó saor ó earráidí. Ní údaraíonn an Chomhairle cearta eisiacha d’aon úsáideoir an fhaisnéis a athúsáid.

Muirir

Gearrfar na muirir a leanas:

  • €20.95 in aghaidh na huaire i ndáil leis an am a chaitear ag táirgeadh, ag bailiú agus ag atáirgeadh faisnéise d’fhonn í a athúsáid.
  • €0.04 in aghaidh na fótachóipe.
  • €10.16 ar CD -ROM

Tabharfar sonraí na muirear chuig an iarratasóir sula scaoilfear an fhaisnéis.

Saoráil Faisnéise

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Contae Mhaigh Eo

Teileafón : 094-9064136;Facs 094-9023937
R-phost : foi@mayococo.ie
Oscailte: 9r.n. - 1 i.n agus 2 i.n. - 5 i.n. Luan go hAoine

  More Mayo County Council and Local Government Websites