Mayo County Council logo

Síntiúis Pholaitíochta - Eolas do Thríú Páirtithe

Síntiúis Pholaitíochta - Fógra do Thríú Pháirtithe

 Síntiúis Pholaitíochta

An tAcht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh), 1999, arna leasú

Tríú Páirtithe

1.  Tríú Páirtithe

Ní mór do dhaoine aonair, páirtithe, grúpaí srl., nach páirtithe cláraithe polaitiúla iad, a bhíonn páirteach i ngníomhaíochtaí polaitiúla, cé is moite de stocaireacht, a bhaineann le beartais nó le feidhmeanna údaráis áitiúil nó aon chomhlachta reachtúil eile a bhfuil feidhmeanna a bhaineann le húdaráis áitiúla acu, ní mór dóibh cloí le riachtanais áirithe faoin Acht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh), 1999, arna leasú. "Tríú páirtithe" a thugtar ar a leithéad de dhuine sa reachtaíocht.

2.  Freagrachtaí Tríú Páirtithe

2.1        Má ghlacann duine aonair nó grúpa le síntiús níos mó ná €100 chun críocha polaitiúla (sainmhínithe san Acht) in aon bhliain amháin, ní mór dóibh clárú leis an gComhairle Contae nó Baile sa limistéar feidhmiúcháin ina dtagann an cheist pholaitiúil aníos.

2.2        Ní mór d’aon tríú páirtí den chineál seo:

· cuntas a oscailt in institiúid airgeadais sa Stát má fhaigheann siad síntiús airgid chun críocha polaitiúla ar fiú breis is €100 é in aon bhliain amháin, agus ní mór dóibh an síntiús sin agus aon síntiús eile a fhaightear sa bhliain sin a chur isteach sa chuntas.

· ráiteas a chur faoi bhráid an údáráis áitiúil chuí faoi 31 Márta gach bliain ina sonraítear na hidibhearta a tharla ar an gcuntas sin. Ní mór teastas agus dearbhú reachtúil (atá ar fáil ó na hÚdaráis Áitiúla thíosluaite i Maigh Eo) a leagan isteach in éineacht leis an ráiteas.

· diúltiú d’aon síntiús chun críocha polaitiúla ar fiú breis is €2,500 é;

· diúltiú d’aon síntiús anaithnid ar fiú breis is €100 é

· diúltiú d’aon síntiús de luach ar bith ó dhuine (cé is moite de shaoránach na hÉireann) a bhfuil cónaí orthu lasmuigh d’oileán na hÉireann, agus ó chomhlacht corparáideach nó neamhchorpraithe nach bhfuil oifig acu ar oileán na hÉireann as a ndéantar ceann nó breis is ceann dá gcuid príomhghníomhaíochtaí a stiúradh.

3. Cion

Is cion é má theipeann duine a bhfuil sé de dhualgas orthu cloí le haon cheann de na riachtanais thuasluaite gan a dhéanamh amhlaidh.

4.  Ba chóir do dhaoine nó d’eagraíochtaí a cheapann go mbaineann na forálacha um tríú páirtithe leo teagmháil a dhéanamh leis an údarás áitiúil cuí i Maigh Eo thíosluaite.

Ní mór ráitis, teastais agus dearbhuithe reachtúla ó thríú páirtithe a chur faoi bhráid an Údaráis Áitiúil Chuí faoi 31 Márta 2016.

Tá na Treoirlínte do Chomhaltaí Comhairle maidir le Síntiúis chun Críocha Polaitiúla ar fáil anseo le híoslódáil agus le léamh (i mBéarla amháin):

 Tá cóipeanna crua de na treoirlínte ar fáil freisin ón té thíosluaite.

John McHale
Oifigeach Riaracháin 
Comhairle Contae Mhaigh Eo 
Rannóg um Ghnóthaí Corparáideacha 
Caisleán an Bharraigh 
(094) 90 47307 

Cláraithe chun vótáil?

Tuilleadh eolais agus cuardaigh clár na dtoghthóirí anseo

eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre

Tá cláir oibre chruinnithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil ar líne anois. Tá na cáipéisí breise a ghabhann le gach clár oibre faoi iamh leo chomh maith. Chun na cáipéisí ábhartha seo a léamh beidh Microsoft Word nó bogearra eile a léann Microsoft Word de dhíth ort mar aon le Adobe Reader (Leagan 5 nó níos nua). eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre (osclaítear fuinneog nua).

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites