Mayo County Council logo

I measc na n-oibreacha a dhéanfaí mar chuid den fhorbairt bheartaithe seo, chuifí feabhas ar bhóthar agus Bealach Glas an R319 a bheadh suite sna bailte fearainn a leanas: an Abhainn Dubh agus Tóin re Gaoith i dToghroinn Cheantair an Chorráin, Acaill, Co. Mhaigh Eo.

Fógra faoi Alt 177AE (4) (a) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, mar a cuireadh isteach ag Alt 57 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2010.

COMHAIRLE CONTAE MHAIGH EO

MAYO COUNTY COUNCIL 

Scéim Bóthair an R319 as an Mala Raithní go hAcaill ag Tóin re Gaoith

I measc na n-oibreacha a dhéanfaí mar chuid den fhorbairt bheartaithe seo, chuifí feabhas ar bhóthar agus Bealach Glas an R319 a bheadh suite sna bailte fearainn a leanas: an Abhainn Dubh agus Tóin re Gaoith i dToghroinn Cheantair an Chorráin, Acaill, Co. Mhaigh Eo.

Déanfar, mar chuid den fhorbairt bheartaithe:

  • an bóthar atá ann faoi láthair – bóthar náisiúnta den dara grád, bóthar réigiúnach an R319 – a fheabhsú trí bhóthar aonbhealach a thógáil (7.0 m de charrbhealach le 0.5 m de stiall chrua agus ciumhais tuairim is 2.0–3.0 m ar leithead) ar feadh tuairim is 1 km.
  • an Bealach Mór Glas atá ann faoi láthair a fheabhsú trí shlí rothair 2.5 m ar leithead a thógáil.
  • oibreacha talún, draenála, tírdhreachta, atreorú seirbhísí agus oibreacha coimhdeacha eile a ghabhann leis.
  • trí lintéar atá ann cheana féin a leathnú nó a athchruthú.

Tá sé de rún ag Comhairle Contae Mhaigh Eo (ar a dtugtar “an t-údarás áitiúil” ina dhiaidh seo) cead a lorg ón mBord Pleanála d’fhorbairt bheartaithe faoi Alt 177AE (30 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, mar a cuireadh isteach ag Alt 57 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2010. Tá Ráiteas Tionchair Nádúir ullmhaithe i dtaobh na forbartha beartaithe. D’fhéadfadh an Bord Pleanála cead a thabhairt don fhorbairt, bíodh sé le no gan coinníollacha, nó d'fhéadfadh sé an t-iarratas a dhiúltú.

Is féidir aighneachtaí nó moltaí i leith na ngnéithe a leanas den fhorbairt a chur faoi bhráid an Bhoird Phleanála:

i. na himpleachtaí a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar cheartphleanáil agus forbairt inbhuanaithe an cheantair ina mbeadh an fhorbairt lonnaithe.

ii.  na himpleachtaí dóchúla a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an timpeallacht, agus

iii. an tionchar dóchúil a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar shuíomh Eorpach, dá gcuirfí i gcrích é.

Ba chóir aighneachtaí agus moltaí a chur, i bhfoirm scríofa, chuig An Bord Pleanála, 64 Sráid Marlborough, Baile Átha Cliath 1, roimh 5:00 i.n. ar an Máirt, 14 Bealtaine 2013.

Beidh cóip den Ráiteas Tionchair Nádúir agus de na líníochtaí ar fáil le scrúdú saor in aisce ag na hionaid a leanas:

Oifigí Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Oifigí Cathartha, Sráid Altamont, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo;

Oifigí Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Oifig Deartha Bóithre, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo;

idir 9.30 r.n. – 1.00 i.n. agus 2.00 i.n. – 4.30 i.n. ón Luan go hAoine (cé is moite de laethanta saoire bainc) idir an Mháirt, 5 Márta 2013 agus an Chéadaoin, 8 Bealtaine 2013.

Beidh an Ráiteas Tionchair Nádúir ar fáil le ceannach ar chostas €15 (cúig euro déag) ó:

Oifigí Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Oifig Deartha Bóithre, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo;

go dtí an Mháirt, 8 Bealtaine 2013.

Arna dhátú inniu, 26 Feabhra 2013.

Sínithe: J. Condon, Rúnaí an Chontae, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.Posted: 20/03/2013
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites