Mayo County Council logo

Pobal Mhaigh Eo á ghríosadh chun uisce a shábháil agus éileamh ag méadú go seasta

Pobal Mhaigh Eo á ghríosadh chun uisce a shábháil agus éileamh ag méadú go seasta


Tá an t-éileamh ar uisce ar fud Mhaigh Eo ag méadú i gcónaí, agus dá bhrí sin tá Uisce Éireann ag gríosadh an phobail chun uisce a chaomhnú le linn an tamaill fhada triomaigh atá tuartha ag Met Éireann.

Tá Uisce Éireann agus Comhairle Contae Mhaigh Eo ag déanamh monatóireacht ar sholáthair uisce ar fud an chontae gach lá, agus is iad scéim Loch Measca agus scéim phoiblí Chathair na Mart an dá scéim atá aitheanta a bheith i mbaol. Impítear ar chustaiméirí ar na scéimeanna seo uisce a chaomhnú más féidir ar chor ar bith.

Tá an t-éileamh ar uisce i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath fíorard i gcónaí, ach tá fianaise ann go bhfuil an pobal ag tosú ar uisce a chaomhnú.

Tá an Fhoireann Bainistithe Triomaigh de chuid Uisce Éireann ag bualadh lena chéile gach lá agus ag déanamh monatóireacht ar sholáthair uisce agus ar an éileamh ar uisce ar fud na tíre.

I Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, áit ar féidir le hUisce Éireann 610 milliún lítear uisce a tháirgeadh gach lá, tá an t-éileamh méadaithe chomh mór sin tá siad buartha faoi. Usáideadh 565 mheigilítear ar an meán gach lá le linn shamhradh na bliana 2017. Úsáideadh 603 mheigilítear uisce le 24 uair anuas, laghdú beagáinín ón 609 meigilítear a úsáideadh sa 24 uair roimhe seo. Fiú le 603 lítear á úsáid, is ar éigean atá aon fuílleach sa soláthar thar an éileamh. Tá Uisce Éireann an-imníoch i gcónaí go mbeidh orthu srianta a chur ar úsáid uisce amach anseo.

Bhí brú ar go leor scéimeanna de chuid Uisce Éireann timpeall na tíre cheana féin, ach tá cúrsaí imithe in olcas de thoradh na dea-aimsire. Tá an t-éileamh ar uisce ag méadú ag an am céanna is atá an méid uisce in aibhneacha agus lochanna ag laghdú go mór, ag fágáil níos lú uisce le cóireáil agus le cur ar fáil do theaghlaigh agus gnólachtaí.

Tá áiteanna thart ar Bhaile Átha Luain, Cill Chainnigh, Longfort, agus Baile Átha Cliath Thuaidh inar briseadh an soláthar nó cuireadh srianta i bhfeidhm cheana féin, agus tá ceantair i nDún na nGall, Gaillimh, Luimneach agus ar an Muileann gCearr i mbaol.

Ag labhairt faoi chúrsaí faoi láthair, dúirt Kate Gannon, Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha de chuid Uisce Éireann:

 “Táimid fíorbhuíoch don phobal as na hiarrachtaí go léir atá á ndéanamh acu chun uisce a chaomhnú. Mar is léir ón laghdú ar éileamh i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath thar oíche, cuidíonn gach aon bhraon a chaomhnaítear. B’ábhar misnigh dúinn gur thug Dublin Bus gealltanas an flít acu a ghlanadh gach trí lá seachas gach lá, mar shampla.

 “Tá bóthar fada romhainn i gcónaí, áfach. Má leanann leis an triomach, agus mura dtagann maolú ar éileamh, ní bheidh an dara rogha ann ach srianta a chur i bhfeidhm. Impíonn Uisce Éireann ar an bpobal súil a choinneáil ar an méid uisce atá á úsáid acu. Téann gach beart a thógann daoine sa bhaile, nó ag an obair, chun leasa a gcomharsan agus a bpobail. Tá go leor comhairle ar fáil ó Uisce Éireann chun uisce a chaomhnú sa bhaile, sa ghairdín agus ag an obair, agus is féidir teacht uirthi ar water.ie.

 “Tá Foirne Uisce Éireann um Maolú Sceitheanna ar dualgas anois, ach teastaíonn tacaíocht an phobail uainn fós agus iarrtar ar dhaoine níos lú uisce a úsáid. Is iad na trí bheart is éifeachtaí is féidir a dhéanamh chun uisce a shábháil ná gan phíobán a úsáid chun uisce a chur ar an ngairdín ná chun carranna a ghlanadh; linnte lapadaíola a choinneáil éadomhain má táthar chun iad a úsáid ar chor ar bith; agus cith sciobtha a thógáil seachas folcadh a bheith agat.

 “Tá cúrsaí go dona fós, agus tá cúnamh an phobail de dhíth orainn i gcónaí. Laghdaíonn gach beart caomhnaithe uisce a thógann an pobal an baol go mbrisfí an soláthar dóibh féin agus dá bpobal.Posted: 29/06/2018
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites