Mayo County Council logo

Sraith Bileoga na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtas Áitiúil

PL1 Treoir do Chead Pleanála (Document)

Treoir shimplí atá sa bhileog seo, chun go dtuigfidh tú an córas pleanála. B’fhéidir gur mhaith leat teach a thógáil duit féin, nó cur leis, nó b’fhéidir go bhfuil forbairt ar siúl sa chomharsanacht a d’fhéadfadh cur isteach ort. Pé scéal é, ba mhaith leat a fhios a bheith agat conas a fheidhmíonn an córas pleanála.
Formats Available:


PL2 Iarratas Pleanála a dhéanamh (Document)

Cuideoidh an bhileog seo leat foirm iarratais pleanála a chomhlánú, agus moilleanna neamhriachtanacha a sheachaint. Mar threoir phraiticiúil amháin a cuireadh an bhileog seo ar fáil. Níl léirmhíniú anseo ar dhlí na pleanála. Is féidir leat breis eolais a fháil ón údarás áitiúil pleanála agatsa.
Formats Available:


PL3 Tuairimíocht ar Iarratas Pleanála a chur in iúl (Document)

Imríonn an córas pleanála ról tábhachtach sa sochaí seo againne, trí chabhrú linn an chuid is fearr a dhéanamh dár gcuid acmhainní agus trí chomhshaol agus oidhreacht ár mbailte, ár gcathracha agus ár dtuaithe a chaomhnú, agus trína chinntiú, san am céanna, gur féidir dul ar aghaidh le forbairtí riachtanacha fiúntacha.
Formats Available:


PL4 Teach a Thógáil – Na Ceisteanna Pleanála (Document)

Leagtar amach sa bhileog seo na príomhchúiseanna pleanála atá le cur san áireamh agus teach á thógáil. Mar threoir phraiticiúil amháin a cuireadh an bhileog seo ar fáil. Níl léirmhíniú anseo ar dhlí na pleanála. Is féidir leat breis eolais a fháil ón údarás áitiúil pleanála a bhaineann leatsa.
Formats Available:


PL5 Obair a dhéanamh thart faoin Teach – Na Ceisteanna Pleanála (Document)

Tá cur síos sa bhileog seo ar na príomhcheisteanna pleanála le linn obair a dhéanamh thart faoi theach – fairsingiú tí, mionoibreacha, srl. Mar threoir phraiticiúil amháin a cuireadh an bhileog seo ar fáil. Níl léirmhíniú anseo ar dhli na pleanála. Is féidir leat breis eolais a fháil ón údarás áitiúil pleanála.
Formats Available:


PL6 Talmhaíocht agus Forbairt Feirme – na Ceisteanna Pleanála (Document)

Treoir shimplí i gcomhair feirmeoirí atá sa bhileog seo, ina ndéantar cur síos ar na príomhghnéithe den chóras pleanála is dóichí a chasfar orthu. Mar threoir amháin phraiticiúil amháin a cuireadh an bhileog seo ar fáil. Níl léirmhíniú anseo ar dhlí na pleanála. Is féidir leat breis eolais a fháil ón údarás pleanála áitiúil.
Formats Available:


PL7 Pleanáil do Lucht Gnó (Document)

Leagtar amach sa bhileog seo na príomhcheisteanna pleanála a chasfar ar lucht gnó.
Formats Available:


PL8 An Plean Forbartha (Document)

Mínítear sa bhileog seo cad atá sa phlean forbartha, conas a bhaineann sé leatsa, conas a dhéantar é agus cén tionchar is féidir a bheith agat air.
Formats Available:


PL9 Measúnacht Tionchar Timpeallachta (Document)

Treoir shimplí í an bhileog seo ar Mheasúnacht Tionchar Timpeallachta (EIA) sa chóras pleanála. Cuirtear an bhileog seo ar fáil mar threoir phraiticiúil d’oibriú na nósanna imeachta a thagann i bhfeidhm i gcás go mbíonn Ráiteas Tionchar Timpeallachta (EIS) ag teastáil mar chuid d’iarratas pleanála. Níl léirmhíniú anseo ar dhlí na pleanála áitiúil a bhaineann leatsa.
Formats Available:


PL10 Achomharc Pleanála a Dhéanamh (Document)

Tá próiseas cuimsitheach achomhairc ina chuid den chóras pleanála Faoin bpróiseas sin, is féidir athbhreithníu neamhspleách a fháil ón mBord Pleanála, maidir le cinneadh ar bith a dhéanann údarás pleanála.
Formats Available:


PL11 Treoir do na Rialacháin Fhoirgníochta (Document)

Tá treoir shimplí sa bhileog seo, chun tusicint a fháil ar an gcóras rialaithe tógála, a bhaineann le dearadh agus le tógáil foirgintí nua, le fairsingithe agus le hathruithe ábhartha a dhéanamh ar fhoirgintí atá ann cheana, nó athruithe áirithe ar an úsáid a bhaintear astu.
Formats Available:


PL12 Treoir don Oidhreacht Ailtireachta (Document)

Treoir phraiticiúil atá sa bhileog seo, chun go dtuigfidh tú an chosaint a thugtar do struchtúir lena mbaineann luach inspéise ar leith ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, eolaíochta, sóisialta nó teicniciúil, faoi na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001- 2003.
Formats Available:


PL13 Seandálaíocht sa Phróiseas Pleanála (Document)

Tá an bhileog seo mar threoir do thuiscint na nósanna imeachta a bhaineann le beartú saothair fhorbartha a d’fhéadfadh tionchar a fheidhmiú ar ár n-oidhreacht seandálaíochta. Tá sí ceaptha mar threoir phraiticiúil agus ní mar léirmhíniú dlíthiúil ar an reachtaíocht dá dtagraítear.
Formats Available:  More Mayo County Council and Local Government Websites