Mayo County Council logo

Dréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014-2020

De réir Alt 12 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2010, tugann Comhairle Contae Mhaigh Eo fógra leis seo go bhfuil Dréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014 - 2020 forbartha aici.

Tá Tuairisc Timpeallachta ullmhaithe de réir na Rialachán um Pleanáil & Forbairt (Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta), 2004 – 2011, ina leagtar amach na himpleachtaí móra a mbeifí ag súil leis dá gcuirfí an dréachtphlean i bhfeidhm. Rinneadh Measúnacht faoin Treoir maidir le Gnáthóga (Measúnacht Iomchuí) ar an dréachtphlean faoi réir Alt 6 den Treoir maidir le Gnáthóga 92/43/EEC.

Tá Measúnacht Straitéiseach Riosca i gCás Tuilte ullmhaithe freisin don dréachtphlean.

Mar chuid den dréachtphlean tá Pleananna Ceantair ullmhaithe do Bhaile an Róba, Béal Átha hAmhnais, Béal an Mhuirthead, Clár Chlainne Mhuiris, Baile Chathail, Cill Ala, Coillte Mach, Cnoc Mhuire, Cluain Cearbán, Baile Uí Fhiacháin agus Béal Átha na Muice, ina bhfuil spriocanna i dtaobh criosú úsáid talún leagtha amach i measc spriocanna eile.

Beidh cóip de Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014 – 2020, agus an Tuairisc Timpeallachta, Tuairisc Tionchair Nádúrtha agus Tuairisc um Measúnacht Straitéiseach Riosca i gCás Tuilte a ghabhann leis an dréachtphlean ar fáil le scrúdú ag an bpobal ón Déardaoin, 14 Márta 2013 go dtí an Aoine, 24 Bealtaine, 2013, ag na hionaid a leanas le linn gnáthuaireanta oscailte:

  • An Oifig Pleanála, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh;
  • Oifigí Chomhairle Baile Chaisleán an Bharraigh, Teach an Churraigh, Caisleán an Bharraigh;
  • Oifigí Cathartha Bhéal an Átha, Plás Arran, Béal an Átha;
  • Oifigí Cathartha Chathair na Mart, Sráid Altamont, Cathair na Mart;
  • Oifigí Chomhairle Contae Mhaigh Eo i mBaile an Róba, Béal an Mhuirthead, Clár Chlainne Mhuiris agus Béal Átha na Muice.

Is féidir breathnú ar an dréachtphlean ar shuíomh idirlín Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag www.mayococo.ie/cdp agus is féidir úsáid a bhaint as seirbhís idirlín saor in aisce Chomhairle Contae Mhaigh Eo sna brainsí leabharlainne atá aici in Acaill, Baile an Róba, Baile Chathail, Béal an Átha, Béal an Mhuirthead, Béal Átha hAmhnais, Béal Átha na Muice, Caisleán an Bharraigh, Cathair na Mart, Cill Cheallaigh, Clár Chlainne Mhuiris, Cluain Cearbán, Coillte Mach agus Crois Mhaoilíona.

Tógfar aon aighneachtaí nó moltaí scríofa a fhaigheann an tÚdarás Pleanála faoin dréachtphlean agus/nó faoi na tuairiscí a ghabhann leis idir an Déardaoin 14 Márta 2013 agus an Aoine 24 Bealtaine 2013 san áireamh agus an plean á réiteach.  Ní mór d’ainm agus seoladh an té, an chomhlachta nó na gníomhaireachta atá ag déanamh na haighneachta nó an mholta a bheith luaite ann; ní mór dó a bheith marcáilte go sonrach le Dréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo agus é a sheoladh chuig: An Rannóg um Pleanáil Chun Cinn, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Is féidir aighneachtaí nó moltaí a chur isteach tríd an ríomhphost chomh maith, ach iad a sheoladh chuig forwardplanning@mayococo.ie.

Is é 5 i.n. ar an Aoine, 24 Bealtaine 2013 an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí agus moltaí.Posted: 15/03/2013

  More Mayo County Council and Local Government Websites