Mayo County Council logo

Leasuithe agus athruithe ábhartha molta do Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020

Réamhrá

Tá moltaí i dtaobh leasuithe agus athruithe ábhartha do Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014-2020 ullmhaithe anois agus tá siad ar fáil le scrúdú ag an bpobal ón gCéadaoin 15 Eanáir 2014 go dtí an Déardaoin 13 Feabhra 2014, an dá lá sin san áireamh.  Chinn an tÚdarás Pleanála go raibh Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus Measúnú Oiriúnachta de dhíth i dtaobh ceann amháin ar a laghad de na hathruithe molta don Dréachtphlean.

Conas aighneacht/tuairim i leith na leasuithe molta don Dréachtphlean a dhéanamh

 

Ba chóir aighneachtaí nó tuairimí scríofa i leith na leasuithe nó na n-athruithe ábhartha molta don Dréachtphlean agus/nó na tuairiscí a bhaineann leis a mharcáil go sonrach le “Leasuithe Molta do Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020”, agus iad a sheoladh chuig:

 

An Rannóg um Pleanáil Chun Cinn, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

 

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí a chur in iúl tríd an ríomhphost freisin, ach iad a sheoladh chuig forwardplanning@mayococo.ie

 

Ba chóir ainm agus seoladh an duine nó an fhorais nó gníomhaireachta atá ag leagan na n-aighneachtaí nó tuairimí isteach a lua go sonrach ar an aighneacht, bíodh siad leagtha isteach tríd an bpost nó tríd an ríomhphost.

 

Ní mór aighneachtaí nó moltaí a bheith faighte faoi 5 i.n. ar an Déardaoin 13 Feabhra 2014

 

Conas na leasuithe molta don Dréachtphlean a fheiceáil

Beidh cóip de na leasuithe molta do Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020, mar aon leis na tuairiscí ábhartha eile ar fad ar fáil le scrúdú ag an bpobal ag na háiteanna a leanas le linn gnáthuaireanta oscailte:

An Oifig Pleanála, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh;

Oifigí Cathartha Bhéal an Átha, Plás Arran, Béal an Átha;

Oifigí Chomhairle Baile Chaisleán an Bharraigh, Teach an Churraigh, Caisleán an Bharraigh;

Oifig Chathartha Chathair na Mart, Sráid Altamont, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo.

Oifigí Chomhairle Contae Mhaigh Eo i mBaile an Róba, Béal an Mhuirthead, Clár Chlainne Mhuiris agus Béal Átha na Muice.

Is féidir breathnú ar na cáipéisí freisin ach úsáid a bhaint as seirbhís idirlín saor in aisce Chomhairle Contae Mhaigh Eo sna brainsí leabharlainne atá aici in Acaill, Baile an Róba, Baile Chathail, Béal an Átha, Béal an Mhuirthead, Béal Átha hAmhnais, Béal Átha na Muice, Caisleán an Bharraigh, Cathair na Mart, Cill Cheallaigh, Clár Chlainne Mhuiris, Cluain Cearbán, Coillte Mach agus Crois Mhaoilíona.

Leasuithe agus athruithe ábhartha molta do Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020 (na cáipéisí go léir)

Tá na cáipéisí uile a bhaineann leis na leasuithe agus athruithe ábhartha molta do Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020 sa liosta seo thíos. Gliogáil ar cháipéis ar leith lena léamh. (Béarla)

Dréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014-2020

Dréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014-2020

Tá na cáipéisí uilig a mbaineann le Dréachtphlean Forbartha Chontae Mhaigh Eo 2014-2020 le fáil anseo. (Béarla)

Athruithe Ábhartha Molta don Leasú Uimh. 1 atá Molta do Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020

Tá athruithe ábhartha molta curtha i dtoll a chéile anois don Leasú Uimh. 1 atá molta do Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020, agus beidh siad ar fáil don phobal lena scrúdú ón Máirt 12 Bealtaine 2015 go dtí an Chéadaoin 10 Meitheamh 2015, na dátaí sin san áireamh. Cuireadh na moltaí seo faoi bhráid an údaráis áitiúil agus chinn siad nach bhfuil measúnacht straitéiseach timpeallachta (SEA) ná Measúnacht Chuí (AA) de dhíth i gcás na n-athruithe ábhartha molta. Is féidir aighneachtaí scríofa nó tuairimí i dtaobh na n-athruithe ábhartha molta nó faoin gcinneadh i dtaobh an SEA agus AA a chur faoi bhráid an Údaráis Pleanála idir an Máirt 12 Bealtaine agus an Chéadaoin 10 Meitheamh 2015, agus tógfaidh an t-údarás pleanála san áireamh iad agus na hathruithe don phlean forbartha á gcur i gcrích. I gcás gach aighneachta nó tuairime a leagtar isteach ní mór ainm agus seoladh an té atá a dhéanamh a bheith luaite air, agus má bhaineann sé le hábhar ainm na heagraíochta a bhfuil siad ag déanamh ionadaíochta orthu. Ba chóir “Athruithe Ábhartha – Leasú Uimh. 1 do Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo” a bheith scríofa go sonrach ar gach aighneacht nó tuairim. Ní ghlacfar le haighneachtaí nach bhfuil ainm agus seoladh luaite air. Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig an Rannóg um Pleanáil chun Cinn, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, nó iad a chur ar ríomhphost chuig variationmcdp@mayococo.ie. Ní mór aighneachtaí nó tuairimí a bheith faighte faoi 5.00 i.n. ar an gCéadaoin, 10 Meitheamh 2015 (Béarla)

Leasú Uimh. 1 Molta do Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020

Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020 a leasú de réir Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú. Beidh tionchar ag an leasú molta ar Imleabhair 1, 2 agus 3 de Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, agus i measc rudaí eile, ar Phleananna Ceantair Bhaile an Róba agus Bhaile Chathail in Imleabhair 1. Is í an chúis taobh thiar den leasú molta seo ná a chinntiú go ngéilleann Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014-2020 do: (i) Treoracha Comhshaoil an AE agus (ii) Treoirlínte an Aire maidir le Tithíocht Inbhuanaithe Tuaithe agus maidir le Pleanáil Spásúil i gcomhthéacs Bóithre Náisiúnta a eisíodh faoi Alt 28 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2013. Rinneadh breithmheas ar an leasú molta i dtaobh Measúnachta Straitéisí Timpeallachta (SEA) agus Measúnachta Cuí (AA). Cinneadh nach mbeidh impleachtaí suntasacha ag an leasú seo ar an timpeallacht, agus nach dteastaíonn tuairisc timpeallachta dá bharr. Tugadh le fios sa bhreithmheas i dtaobh Measúnachta Cuí nach bhfuil Measúnacht iomlán Chuí ag teastáil ina leith. Tá an Leasú molta, mar aon leis na cinnidh i dtaobh an SEA agus an AA ar fáil don phobal lena scrúdú go dtí an Mháirt, 9 Meán Fómhair 2014. Tabhair do d’aire nach bhfuil sa cháipéis faoi Leasú Uimh. 1 ach na codanna sin den Phlean Forbartha Contae atá faoi réir athrú ag an leasú seo, murab ionann agus an plean iomlán. Moltar dá bhrí sin Leasú Uimh. 1 a léamh i gcomhar leis an bPlean Forbartha Contae reatha do Mhaigh Eo, 2014-2020. Tá na cáipéisí uile a bhaineann leis an leasú ar fáil thíos: (Béarla)

Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014-2020 (arna ghlacadh 22 Aibreán 2014)

Glacadh le Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo ar 22 Aibreán 2014. Tá ceithre Imleabhar i bPlean Forbartha Contae Mhaigh Eo mar le cáipéisí tacaíochta agus Tuarascálacha Comhshaoil. Tá Pleananna Ceantair mar chuid d'Imleabhar 1 den Phlean, agus gheofar ansin cuntas sonrach ar chriosú talún, i measc cuspóirí eile, do bhailte Bhaile an Róba, Baile Chathail, Baile Uí Fhiacháin Béal an Mhuirthead, Béal Átha hAmhnais, Béal Átha na Muice, Clár Chlainne Mhuiris, Cill Ala, Cluain Cearbán, Cnoc Mhuire, agus Coillte Mach. Seo a leanas Imleabhar 1-4: (Béarla)

Leasú Uimh. 2 beartaithe do Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020

Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020 a leasú de réir Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú. Is é an méid a leanas is bun leis an leasú seo atá beartaithe don Phlean: 1. Chun forálacha an Achta um Athbheochan agus Tithíocht Uirbeach, 2015 maidir leis an Taobhach ar Láithreáin Fholmha agus Athnuachan agus Athbheochan Uirbeach a ionchorprú ann. Déanfar seo trí: (a) Cuspóirí a chur ann maidir le forbairt agus athbheochan ceantair ainmnithe a bhfuil forbairt agus athbheochan tithíochta de dhíth orthu, (b) Na ceantair ainmnithe sin a thaispeáint ar léarscáileanna na bPleananna ábhartha, (c) Comhtháthú isteach sna pleananna forbartha ábhartha riachtanais athbhreithnithe Alt 10(2)(h) de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2015 (arna leasú faoin Acht um Athbheochan agus Tithíocht Uirbeach, 2015) a bhaineann le hAthnuachan agus Athbheochan, agus (d) Ionchorprú na n-athruithe iarmhartacha agus eile a bheidh de dhíth ar na Pleananna de thoradh an Leasaithe Bheartaithe 2. Athaicmiú a dhéanamh ar thailte thart ar an seanchlochar ar Léarscáil CS1 de Phlean Forbartha Chlár Chlainne Mhuiris (atá mar chuid de Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020), á athrú ó Seirbhísí nó Áiseanna Pobail go Tithíocht Ísealdlúis ar Chéim 1, lena chinntiú go ndéantar pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe ar na tailte seo. Tugadh faoi Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (SEA) agus Measúnacht Chuí (AA) i leith an leasaithe bheartaithe. Cinneadh nach mbeidh impleachtaí suntasacha ag an leasú seo ar an timpeallacht, agus nach dteastaíonn tuairisc timpeallachta dá bharr. Tugadh le fios sa bhreithmheas i dtaobh na Measúnachta Cuí nach bhfuil Measúnacht iomlán Chuí ag teastáil ina leith. Beidh an Leasú Beartaithe mar aon le cinnidh an SEA agus an AA ar fáil don phobal lena iniúchadh go dtí Déardaoin, 24 Samhain. Tabhair faoi deara nach mbaineann an cháipéis um Leasú Uimh. 2 ach leis na codanna sin de Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh a bhfuil sé beartaithe a leasú, ní leis an bPlean uile. Moltar mar sin an cháipéis um Leasú Uimh. 4 a léamh i dteannta le Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo reatha, 2014-2020. Tá na cáipéisí uile a bhaineann leis an leasú beartaithe ar fáil (i mBéarla) thíos:

Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014-2020 (Ina gcuimsítear Leasú Uimh. 1 a rinneadh 13 Iúil 2015)

Rinneadh Leasú Uimh. 1 do Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo ar 13 Iúil 2015 lena chinntiú go ngéillítear le Treoracha an AE agus le Treoirlínte an Aire. Bhí tionchar ag Leasú Uiimh. 1 ar Imleabhair 1, 2 agus 3 de Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014-2020. Ní dhearnadh aon athrú d'Imleabhar de thoradh Leasú Uimh. 1. Seo thíos Imleabhair 1-4 (i mBéarla amháin).

  More Mayo County Council and Local Government Websites