Mayo County Council logo

Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2020-2026

Current News

Tá an tréimhse chun aighneacht a dhéanamh sula n-ullmhaítear dréacht den phlean thart anois.

Cuirfidh an Príomhfheidhmeannach tuairisc i dtoll a chéile maidir leis na haighneachtaí faighte agus cuirfear faoi bhráid na gcomhaltaí tofa í le machnamh a dhéanamh air.

Is féidir an Páipéar Comhairliúcháin agus an Doiciméad Saincheisteanna a íoslódáil ó na naisc a leanas. 

Connigh súil ar an leathanach seo le haghaidh tuilleadh eolais faoin dul chun cinn atá á dhéanamh ar Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2020-2026. Updated: Céad, 08 Lún 2018 18:38:09 BST

Tosach

De réir Alt 11 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2017 agus na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001-2018, agus na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta) (arna leasú), 2004, tugann Comhairle Contae Mhaigh Eo fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe athbhreithniú a dhéanamh ar Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020 agus plean forbartha nua a ullmhú don tréimhse 2020-2026.

Bonn straitéiseach a bheidh faoi ullmhú an phlean seo sa chaoi is go bhforbrófar cuspóirí agus beartais a oibreoidh mar straitéis fhoriomlán i ndáil le ceartphleanáil agus forbairt inbhuanaithe an cheantair a thiteann faoi scáth an Phlean Forbartha agus na croístraitéise.  

Is féidir aighneachtaí nó moltaí maidir le cuspóirí agus agus beartais a bheidh mar bhonn le straitéis fhoriomlán i dtaca le ceartphleanáil agus forbairt inbhuanaithe an cheantair faoi scáth an phlean forbartha a dhéanamh i bhfoirm scríofa chuig an údarás pleanála. Glacfar le haighneachtaí ón gCéadaoin, 18 Aibreán 2018 go dtí 5 i.n. Déardaoin, an 14 Meitheamh 2018.

Tá Páipéar Comhairliúcháin agus Doiciméad Saincheisteanna curtha i dtoll a chéile chun daoine a spreagadh le bheith páirteach sa phróiseas seo. Féach na naisc ag bun an leathanaigh.

  

Glacfar le haighneachtaí trí mheán amháin, agus ní mór “Athbhreithniú ar Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo” a bheith marcáilte go sonrach air. Is féidir é a sheoladh chuig:

 

An Rannóg um Pleanáil chun Cinn,

Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

 

nó é a chur sa ríomhphost chuig:  countydevplan@mayococo.ie

 

Luaigh d’ainm agus do sheoladh air, agus sonraí aon eagraíochta, grúpa pobail nó comhlachta a bhfuil tú ag déanamh aighneachta char a cheann, má bhaineann sé le hábhar.  

 

Beidh seisiúin phoiblí eolais á reáchtáil sna hionaid a leanas mar chuid den phróiseas comhairliúcháin phoiblí. Tá fáilte roimh chách.

 

Athbhreithniú ar Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020

Clár na nImeachtaí Poiblí Eolais

Áit

Ionad

Dáta

 

Am

 

Béal an Átha

Comhairle Contae Mhaigh Eo,

Oifigí Cathartha Bhéal an Átha,

Plás Arran

24 Aibreán 2018

2.30pm – 7.30pm

Cathair na Mart

Comhairle Contae Mhaigh Eo,

Oifigí Cathartha Chathair na Mart,

Bóthar an Stáisiúin

26 Aibreán 2018

2.30pm – 7.30pm

Caisleán an Bharraigh

Comhairle Contae Mhaigh Eo,

Áras an Chontae,  

An Meal

 30 Aibreán 2018

2.30pm – 7.30pm

Béal An Mhuirthead

Comhairle Contae Mhaigh Eo,

Ionad Cathartha Bhéal an Mhuirthead,

Sráid an tSéipéil

1 Bealtaine 2018

2.30pm – 7.30pm

Clár Chlainne Mhuiris

Comhairle Contae Mhaigh Eo,

Oifigí Chlár Chlainne Mhuiris,

Bóthar Chill Cholmáin

3 Bealtaine 2018

2.30pm – 7.30pm

Spriocdháta le haghaidh iarratas

5.00 i.n. Déardaoin

14 Meitheamh 2018

Cáipéisí Ábhartha

Baineann na cáipéisí a leanas leis an gcéim seo den phróiseas comhairliúcháin.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites