Mayo County Council logo

Leasú Uimh. 3 molta do Phlean Forbartha Baile Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014

Tá Leasú Uimh. 3 atá molta do Phlean Forbartha Bhaile Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin ar taispeáint don phobal ón Máirt, 30 Deireadh Fómhair go dtí an Chéadaoin, 28 Samhain 2012, agus is féidir aighneachtaí nó moltaí a dhéanamh ina thaobh le linn na tréimhse seo. Tá an leasú seo á mholadh chun an chonair bhealaigh atá molta a bhogadh níos faide soir agus ó dheas ó Chaisleán an Bharraigh (Tionscadal Bóthair an N5, Cathair na Mart go Both Chomhla) ag na bailte fearainn Achadh Draighneach, Lios na Gaoithe, Lios na Circe, an Bhaile Úir, Áthán Solais, an tSeanbhaile, Dhromainn Léithín, Chill Chainnigh, Dhúdhoire (ED Bhréachmhaigh), Lios Cromaille & Achadh Loiscthe (Béarla).


Plean Forbartha a Glacadh do Chaisleán an Bharraigh & a Purláin 2008-2014


Plean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014

Plean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 lena n-áirítear Leasú Uimh. 1 a rinneadh 6 Eanáir 2011 Leasú Uimh. 2 a rinneadh 17 Deireadh Fómhair 2011 (Béarla)

Aguisín A - Liosta na bhFoirgneamh atá faoi chosaint (Document)

Aguisín A - Liosta na bhFoirgneamh atá faoi chosaint (ón bPlean Forbartha a glacadh do Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin 2008-2014) (Béarla)
Formats Available:


Léarscáil 2 - Struchtúir faoi Chosaint (Document)

Léarscáil 2 - Struchtúir faoi Chosaint (Plean Forbartha a glacadh do Chaisleán an Bharraigh & a Purláin, 2008-2014) (Béarla)
Formats Available:


Plean Forbartha Chaisleán an Bharraigh & a Purláin (2008-2014)

Treorú Pleanála agus Forbartha (Plean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin) 2008 (Document)

Treorú Pleanála agus Forbartha (Plean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin) 2008, i bhfoirm PDF (Béarla)
Formats Available:


Litir a seoladh chuig Bainisteoir an Chontae ina leagtar amach Treorú an Aire don Chomhairle faoi Chuid 31 den Acht um Pleanáil agus Forbartha, 2000, maidir le Plean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014. (Document)

Litir a seoladh chuig Bainisteoir an Chontae ina leagtar amach Treorú an Aire don Chomhairle faoi Chuid 31 den Acht um Pleanáil agus Forbartha, 2000, maidir le Plean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014. Ar fáil i bhfoirm PDF (Béarla).
Formats Available:


Leasú Uimh. 4 atá beartaithe do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014

Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo Plean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014, a leasú de réir Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú. Is é an méid a leanas is bun leis an leasú seo atá beartaithe don Phlean: 1. Chun forálacha an Achta um Athbheochan agus Tithíocht Uirbeach, 2015 maidir leis an Taobhach ar Láithreáin Fholmha agus Athnuachan agus Athbheochan Uirbeach a ionchorprú ann. Déanfar seo trí: (a) Cuspóirí a chur ann maidir le forbairt agus athbheochan ceantair ainmnithe a bhfuil forbairt agus athbheochan tithíochta de dhíth orthu, (b) Na ceantair ainmnithe sin a thaispeáint ar léarscáileanna na bPleananna ábhartha, (c) Comhtháthú isteach sna pleananna forbartha ábhartha riachtanais athbhreithnithe Alt 10(2)(h) de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2015 (arna leasú faoin Acht um Athbheochan agus Tithíocht Uirbeach, 2015) a bhaineann le hAthnuachan agus Athbheochan, agus (d) Ionchorprú na n-athruithe iarmhartacha agus eile a bheidh de dhíth ar na Pleananna de thoradh an Leasaithe Bheartaithe Tugadh faoi Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (SEA) agus Measúnacht Chuí (AA) i leith an leasaithe bheartaithe. Cinneadh nach mbeidh impleachtaí suntasacha ag an leasú seo ar an timpeallacht, agus nach dteastaíonn tuairisc timpeallachta dá bharr. Tugadh le fios sa bhreithmheas i dtaobh na Measúnachta Cuí nach bhfuil Measúnacht iomlán Chuí ag teastáil ina leith. Beidh an Leasú Beartaithe mar aon le cinnidh an SEA agus an AA ar fáil don phobal lena iniúchadh go dtí Déardaoin, 24 Samhain. Tabhair faoi deara nach mbaineann an cháipéis um Leasú Uimh. 4 ach leis na codanna sin de Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh a bhfuil sé beartaithe a leasú, ní leis an bPlean uile. Moltar mar sin an cháipéis um Leasú Uimh. 4 a léamh i dteannta le Plean reatha Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2010-2014. Tá na cáipéisí uile a bhaineann leis an leasú beartaithe ar fáil (i Béarla) thíos:

Leasú Uimhir 5 molta do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014

Tá leasú molta ag Comhairle Contae Mhaigh Eo do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh, 2008-2014. Is ar na cúiseanna a leanas atá an leasú seo beartaithe don Phlean thuasluaite: 1. Lena chinntiú go bhfuil an Plean ag teacht le Treoirlínte Réigiúnacha Pleanála i dtaca le baint amach na spriocanna i leith soláthar tithíochta atá leagtha amach de réir na réamh-mheastachán daonra agus Chroístraitéis an Chontae, ní mor talamh chónaithe ar Chéim 2 a scaoileadh chun dóthain tithíochta a sholáthar laistigh de thréimhse an Phlean. 2. Chun Ionad Oiliúna Réigiúnach Allamuigh a sholáthar, agus lena chinnitiú go gcomhlíonann an Chomhairle a hoibleagáidí reachtúla maidir le soláthar tithíochta sóisialta. Ba chóir aighneachtaí nó tuairimí a chur faoi bhráid: An Rannóg Pleanála chun Cinn, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo nó é a chur sa ríomhphost chuig: variationtoplans@mayococo.ie Is é 4.00 i.n. Déardaoin, 22 Meitheamh 2017 an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí.

Plean Forbartha Baile Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014

Plean Forbartha Baile Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014, lena n-áirítear Leasú Uimh. 1 a rinneadh 6 Eanáir 2011; Leasú Uimh. 2 a rinneadh 17 Deireadh Fómhair 2011; Leasú Uimh. 3 a rinneadh 11 Feabhra 2013; Leasú Uimh. 4 a rinneadh 16 Eanáir 2017 (Béarla).

  More Mayo County Council and Local Government Websites